ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Radoslav Kutaš (právnik, spoluautor Etického kódexu)

Radoslav Kutaš je absolventom Univerzity Komenského v Bratislave v štúdijnom odbore žurnalistika na Filozofickej fakulte UK a v štúdijnom odbore právo na Právnickej fakulte UK.

Problematike reklamy sa venuje kontinuálne od roku 1999. Pôsobil ako analytik Rady pre vysielanie a retransmisiu pre oblasť reklamy, telenákupu a sponzorstva. Počas pôsobenia na Ministerstve kultúry SR bol členom pracovných skupín, komisií a poradných orgánoch pre mediálne a audiovizuálne služby a digitálne vysielanie, a to tak na národnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ. V súčasnosti pôsobí ako nezávislý konzultant v oblasti kreatívneho priemyslu, médií, elektronických komunikácií, audiovízie, duševného vlastníctva a reklamy.

Je spoluautorom rekodifikácie Etického kódexu reklamnej praxe, je zapísaným rozhodcom Creative Industry & Intellectual Property Arbitration Court. Od roku 2007 pôsobí tiež ako vysokoškolský pedagóg pre oblasť audiovizuálneho a autorského práva na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU. S Inštitútom pre verejné otázky spolupracoval na projekte Legislatívne a praktické aspekty zobrazovania CSR aktivít v médiách (2013).

 

Scroll to Top