Valné zhormaždenie

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Rady. Na Valnom zhromaždení zastupuje každého člena jeden jeho oprávnený zástupca.

Valné zhromaždenie je oprávnené uskutočňovať všetky rozhodnutia v záležitostiach, dotýkajúcich sa činnosti Rady, s výnimkou vydávania nálezov a, ktorých vydávanie výhradne prináleží Arbitrážnej komisii. Do pôsobnosti Valného zhromaždenia patrí najmä:

  • voľba a odvolanie orgánov Rady,
  • prijímanie a zmeny Kódexu,
  • rozhodovanie o prijatí nových členov,
  • rozhodovanie o zrušení členstva,
  • rozhodovanie o výške členských príspevkov,
  • schválenie rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie,
  • rozhodovanie o hospodárení Rady formou schvaľovania finančného rozpočtu,
  • rozhodovanie o zániku Rady v súlade s právnymi predpismi,
  • rozhodovanie o ďalších otázkach, zverených Valnému zhromaždeniu stanovami alebo iným rozhodnutím Valného zhromaždenia.
Scroll to Top