05 (02-05) Arginmax

Sťažovateľ

Fyzické osoby

Zadávateľ

Simply You Slovakia s.r.o.

Médium

Tv spoty (sponzorské odkazy)

Stav nálezu
Pozitívny nález
Ustanovenia kódexu:

čl. 10 ods. 3


Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
TV spoty (sponzorské odkazy): „Arginmax“
Zadávateľa: Simply You Slovakia s.r.o.  
 
sú v rozpore 
 
s ustanoveniami čl. 10 ods. 3 Kódexu.
 
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosti od dvoch fyzických osôb, okresy Bratislava a Nové Mesto nad Váhom voči vysielaniu série TV spotov v podobe sponzorských odkazov, ktoré komunikujú výživový doplnok na podporu erekcie Arginmax Forte. Prvá zo sťažností namieta, že reklama má dvojzmyselný význam a lascívny obsah a je odvysielaná počas programu určeného pre deti (pozn. počas vysielania filmu Harry Potter a Ohnivá čaša po 20:15 hod.). Druhý sťažovateľ považuje za vrcholne nevhodné aby sa pred 22.00 hod vysielala reklama na mužskú potenciu.   
 
Zadávateľ vo vzťahu k námietkam ohľadom vysielania reklamy počas programu pre deti uvádza, že predmetným programom mal byť program Harry Potter a Ohnivá čaša, vysielaný po 20.00 hod. Daný program podľa zadávateľa nie je jednoznačne určený pre deti, čo možno vyvodiť ako z vysielacieho času, tak zo skutočnosti, že film nebol vysielaný na programe, ktorý je priamo určený deťom. Samotný film potom deťom nie je odporúčaný. Možno odkázať napríklad na vyjadrenie predstaviteľa hlavného hrdinu: „Hviezda z filmov o malom čarodejníkovi Harrym Potterovi – Daniel Radcliffe si myslí, že štvrté pokračovanie série filmov s názvom Harry Potter a ohnivá čaša nie je celkom vhodné pre deti. Herec podotkol, že vo filme sa stupňuje napätie a pre deti by mohol byť dosť silnou kávou. Nejde totiž o rozprávku ako to bolo v prípade predošlých troch dielov.“ Čítajte viac: https://www.sme.sk/c/2484089/film-harry-potter-a-ohniva-casa-je-pre-deti-silna-kava.html. 
Rovnako potom podľa stránok www.kinobox.cz: „Tento diel Harryho Pottera je prvý, ktorý dostal rating „PG-13“ (Kvôli násiliu a strašidelným scénam) – tzn. Nevhodné pre deti do 13 rokov, predchádzajúce filmy mali rating „PG“ – tzn. Že je odporúčaný sprievod rodičov (https://www.kinobox.cz/film/37125-harry-potter-a-ohnivy-pohar/zajimavosti). 
Podľa stránok https://www.cinemaview.sk/recenzie/harry-potter-a-ohniva-casa/ je film prístupný až od 12 rokov. Rovnako podľa oficiálnych stránok spoločnosti Warner Bros má film rating 12. 
Vo vzťahu k námietkam, že predmetom propagácie je produkt na erekciu, zadávateľ uvádza, že predaj ani prezentácia produktov na zlepšenie erekcie mužov nie je zakázaný ani zákonom ani Kódexom. Pokiaľ je reklame ďalej vytýkaný dvojzmyselný, či lascívny obsah, potom je treba povedať, ž prezentácia týchto typov produktov je veľmi zložitá. Je totiž zrejmé, a to zadávateľ ani nepopiera, že ak by boli účinky produktu priamo vyobrazené, potom by takáto reklama nemohla z pohľadu zákona ani Kódexu obstáť. Práve preto je zvolený humorný štýl reklamy  a nadsadenie. Zadávateľ uvádza, že túto citlivú a intímnu záležitosť sa snaží komunikovať s humorom a vtipom, primárne neupozorňovať na problémy s erekciou, ale naopak tieto problémy skôr dať do pozadia. Zadávateľ sa nestotožňuje s tým, že by reklama bola lascívna, nechutná, oplzlá, či nemravná, ako tvrdia sťažovatelia, naopak je presvedčený o tom, že produkt je prezentovaný citlivo a slušným spôsobom. V reklame dokonca nezaznie ani slovo „sex“, hoci ide o slovo bežnej slovnej zásoby. Žena ani muž vyobrazení v reklame nevystupujú nijako sexisticky, v urážlivom či degradujúcom zmysle. Využitie slova „erekcia“, voči ktorému pravdepodobne smerujú námietky sťažovateľov, nie je možné považovať za porušenie všeobecných noriem mravnosti. Slovo je kľúčové pri definícii základnej charakteristiky produktu a jeho využitie má v danom prípade opodstatnenie, pretože upozorňuje na účinok výživového doplnku. Reklama nemá priamy negatívny vplyv na maloletých a ani nebola odvysielaná v čase, ktorý by bol primárne určený maloletému divákovi.       
 
Popis reklamy:
Obsah sponzorského odkazu Arginmax Forte – Noha stoličky. V obrazovej zložke spotu sedí lekár (sexuológ Radim Uzel) za písacím stolom. Zdravotná sestra je predklonená a snaží sa opraviť stoličku. Zdravotná sestra hovorí: „Mělo by se s tím něco delat. Už pořádne nestojí.“ Lekár sa pozrie na stoličku, v rukách drží výživový doplnok ArginMax Forte a odpovie: „Nestojí? Ale na to přece máme řešení!“. V spodnej časti obrazovky je uvedené: SPONZOR PROGRAMU Org. zložka SWISS PHARMACEUTICAL INVESTMENT LLC. Ďalej sú súčasťou obrazu slovenské titulky k rozhovoru lekára a zdravotnej sestry. V prestrihu je následne zobrazené balenie produktu– výživového doplnok ArginMax Forte (90 toboliek). V ľavej hornej časti obrazu je text v znení: „ARGINMAX; Dlhodobo zlepšuje erekciu a sexuálnu výkonnosť. Podpis lekára (Radim Uzel); Výživový doplnok; Účinnosť Arginmax Forte pre mužov zaisťuje /obsahuje o.i. (L-Arginin L-Citrulin), selén, zinok a navyše Tribulus Terrestris a Crocus, ktoré dlhodobo zlepšujú erekciu a sexuálny zážitok. SPONZOR PROGRAMU Org. zložka SWISS PHARMACEUTICAL INVESTMENT LLC.“ V pravom dolnom rohu obrazu je text v znení: „príjemné sledovanie tohto programu vám praje ARGINMAX. Prípravok re dlhodobé zlepšenie erekcie a sexuálnej výkonnosti. Tento prestrih sprevádza zvuková zložka – slová účinkujúceho (lekára): ArginMax – dlouhodobě zlepšuje erekci a sexuální výkonnost.“
 
Obsah sponzorského odkazu ArginMAX Forte – Zákaz státia. V obrazovej zložke spotu sedí lekár (sexuológ Radim Uzel) za písacím stolom. Zdravotná sestra sa pozerá z okna hovorí: „Dívam se, že dole je zákaz stání.“ Lekár držiac v ruke výživový doplnok ArginMax Forte odpovie: „S tím si přece poradíme!“. V spodnej časti obrazovky je uvedené: SPONZOR PROGRAMU Org. zložka SWISS PHARMACEUTICAL INVESTMENT LLC. Ďalej sú súčasťou obrazu slovenské titulky k rozhovoru lekára a zdravotnej sestry. V prestrihu je následne zobrazené balenie produktu– výživového doplnok ArginMax Forte (90 toboliek). V ľavej hornej časti obrazu je text v znení: „ARGINMAX; Dlhodobo zlepšuje erekciu a sexuálnu výkonnosť. Podpis lekára (Radim Uzel); Výživový doplnok; Účinnosť Arginmax Forte pre mužov zaisťuje /obsahuje o.i. (L-Arginin L-Citrulin), selén, zinok a navyše Tribulus Terrestris a Crocus, ktoré dlhodobo zlepšujú erekciu a sexuálny zážitok. SPONZOR PROGRAMU Org. zložka SWISS PHARMACEUTICAL INVESTMENT LLC.“ V pravom dolnom rohu obrazu je text v znení: „príjemné sledovanie tohto programu vám praje ARGINMAX. Prípravok re dlhodobé zlepšenie erekcie a sexuálnej výkonnosti. Tento prestrih sprevádza zvuková zložka – slová účinkujúceho (lekára): ArginMax – dlouhodobě zlepšuje erekci a sexuální výkonnost.“
 
Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
 
V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať také tvrdenia, výrazy, zvuky, ruchy alebo zobrazenia, ktoré by porušovali všeobecné normy slušnosti a ani nesmie obsahovať prvky znižujúce ľudskú dôstojnosť (čl. 11 ods. 1 Kódexu). Cieľom predmetnej reklamy je komunikovať 
výživový doplnok na skvalitnenie erekcie. Reklamný príbeh sa v prípade oboch spotov odohráva v ordinácii lekára, pričom časť reklamy je postavená o.i. aj na rozhovore medzi lekárom a zdravotnou sestrou. Je pravdou, že zadávateľ v rámci dialógu medzi účinkujúcimi využíva určitú formu dvojzmyselných vyjadrení, avšak v danom prípade je Komisia toho názoru, že ich využitie je s ohľadom na charakter propagovaného produktu a celkové komunikačné posolstvo reklamy možné považovať za akceptovateľný. Zároveň obsah ani samotné spracovanie sponzorského odkazu nie je v rozpore so všeobecnými normami mravnosti a slušnosti a spot neobsahuje ani prvky, výrazy, či zobrazenia, ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť. V tomto kontexte preto Komisia námietky uvedené v sťažnosti neuznala. 
 
V kontexte predmetných spotov a s ohľadom  na predmet propagácie – produkt, ktorý je určený dospelým mužom s poruchou erekcie ako aj v súvislosti so skutočnosťou, že sexualita a intímny život sú témami, s ktorými v rámci verejnej propagácie treba narábať s vyššou mierou zodpovednosti, hlavne vo vzťahu k všetkým okruhom recipientov, ku ktorým sa reklama môže dostať, nemožno v súvislosti s posúdením etickosti uvedených sponzorských odkazov celkom abstrahovať od skutočnosti, že tieto boli odvysielané počas vysielania televízneho programu – filmu Harry Potter a Ohnivá čaša. Uvedený film je pritom obľúbený práve u detského diváka a je bežne sledovaný deťmi a maloletými, a to bez ohľadu na skutočnosť, že predmetné sponzorské odkazy boli odvysielané až po 21:30 hod. S ohľadom na vyššie uvedené má Komisia za to, že reklama nebola pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi (čl. 10 ods. 3 Kódexu), práve z dôvodu jej nasadenia do reklamných blokov počas vysielania programu, ktorý je sledovaný deťmi, resp. maloletými, ktorým však samotný produkt určený nie je. 
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že TV spoty (sponzorské odkazy): „Arginmax“, zadávateľa: Simply You Slovakia s.r.o. sú v rozpore s ustanovením čl. 10 ods. 3 Kódexu a sťažnosti sťažovateľov sú čiastočne opodstatnené.  
 
Komisia preto v súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku apeluje na zadávateľa reklamy, ktorý sa vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy, a k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia v rámci vysielania programov, ktoré sú určené aj maloletému divákovi. 
Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.
 
Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.
 
V Bratislave dňa 24. 02. 2022 
 
 
 
Mária Tóthová Šimčáková 
predsedníčka Komisie
 
Scroll to Top