11 (02-11) Beam of energy

Sťažovateľ

fyzická osoba

Zadávateľ

GymBeam s.r.o.

Médium

TV spot

Stav nálezu
Negatívny nález

Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
TV spot: „Beam of energy“
Zadávateľa: GymBeam s.r.o.  
 
nie je v rozpore 
 
s ustanoveniami Kódexu.
 
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Bratislava voči spotu, ktorý komunikuje výživové doplnky, oblečenie, príslušenstvo na športovanie, zadávateľa GymBeam s.r.o. Sťažovateľ uvádza, že nerozumie, prečo sa vysiela reklama na produkt, kde je v scéne propagovaný útok / úder nohou na hlavu súpera. Podľa jeho názoru by reklama nemala propagovať agresívne a zdravie poškodzujúce športy. 
 
Zadávateľ a reklamná agentúra vo svojom spoločnom stanovisku k sťažnosti uvádzajú o.i „…. že spoločnosť GymBeam sa dlhé roky venuje podpore ľudí, ktorí športujú. Poskytuje pre nich výživové doplnky, oblečenie, príslušenstvo na športovanie a tak podobne. Práve v jadre značky GymBeam a jej portfólia je športová výživa, pôvodne populárna najmä medzi vyznávačmi silových športov. Či už je to kulturistika, box, zápasenie, vzpieranie. V súčasnosti je GymBeam synonymom pre „Dobrú energiu pre každý šport“ a presne to bolo cieľom ukázať v reklame.
Prvým cieľom bolo ukázať športovcov, ktorým došla energia a následne s energiou pokračujú naplno. Druhým cieľom bolo ukázať, že je to pre každý šport. Keďže máme obmedzený časový priestor 30 sekúnd, pochopiteľne musíme hľadať skratky ako ukázať každý šport. Aby sme ukázali kolektívne aj individuálne športy, outdorové aj indorové. Rekreačné aj vrcholové. Silové aj vytrvalostné. Preto sme si vybrali tri športy, ktoré dokážu zahrnúť všetky tieto parametre, športy ktoré sú na Slovensku a vôbec v Európe veľmi populárne a sledované. Cyklistka, Basketbal a MMA zápasenie. Scény, na ktoré odkazuje sťažovateľ sú práve scény, ktoré reprezentujú silový a vrcholový šport – niečo, kde naozaj sú korene značky a pôvodná báza spotrebiteľov. Kódex etickej reklamy vystríha pred zobrazovaním násilia, predovšetkým domáceho, alebo rodového, či schvaľovanie násilia. Z nášho pohľadu veľmi jasne a zrozumiteľne ukazujeme šport. Šport legálny, populárny. Jednoznačne známy pre našu cieľovú skupinu. Ukazujeme ho s viacerými jasnými znakmi. Sme v športovom priestore – ringu. Obaja súperi majú na sebe výstroj (rukavice, prilba) a jednoducho trénujú, alebo zápasia. Neukazujeme a nepropagujeme žiadne násilie, ani násilné konanie, ale športový duel. Čo sa týka úderu do hlavy. Údery a kopy sú bežnou a povolenou súčasťou takéhoto zápasenia a sú kontrolované aj profesionalitou účinkujúcich a aj tým, že majú na sebe patričné ochranné pomôcky. Našim cieľom bolo ukázať energiu a radosť z víťazstva. Z nášho pohľadu naozaj nevidíme porušenie etického kódexu v reklamnej praxi…“
 
Popis reklamy:
Spot zobrazuje športovcov pri rôznych športových aktivitách – basketbalový zápas, súboj zápasníkov MMA a cyklistiku. Scény sú prepojené momentom, kedy športovcom postupne dochádza energia. Nasleduje spomalený záber na zápasníkov MMA – noha jedného z nich sa zastaví v polohe kopu pri hornej časti tela súpera, pohyby basketbalistu, ktorý triafa kôš sa zastavia, cyklistka spomaľuje. Nasleduje záber na oblohu, z ktorej akoby „zázrakom“ prichádza energia vo fľaši s nápojom značky GymBeam. Športovci po doplnení energie pokračujú vo svojich športoch. Spot je doplnený voice-overom v znení: „Gym Beam – dobrá energia pre každý šport.“   
 
Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
 
V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať nič, čo by mohlo viesť k násilným aktom alebo ich podporovať a popularizovať (čl. 13 ods. 3 Kódexu). Predmetom reklamy je komunikácia značky, ktorá o.i. poskytuje výživové doplnky, oblečenie, či príslušenstvo pre športovcov. Reklamný príbeh je postavený na zobrazení ľudí, ktorí športujú, a pre ktorých sú produkty poskytované danou značkou aj určené. Komisia sa nedomnieva, že by reklama obsahovala zobrazenia, či výrazové prostriedky, ktoré by boli neprimerané, či neetické. Športové scény, ktoré sú v spote zachytené sú vzhľadom na spôsob ich vyobrazenia ako aj celkové komunikačné posolstvo reklamy adekvátne a Komisia nie je toho názoru, že by si priemerný spotrebiteľ mohol reklamu interpretovať v inom význame. V reklame nie sú zachytené zobrazenia, ktoré by mohli viesť k násilným aktom, prípadne takéto násilné akty, či násilie vo všeobecnosti podporovať. Z reklamy je zrejmé, že uvedené scény zachytávajú konkrétne športové aktivity, a to vrátane scény, voči ktorej namieta sťažovateľ, ktorá zrozumiteľne a jasne zobrazuje súboj bojovníkov, nie však v kontexte násilia, ale vo vzťahu ku konkrétnemu športu, ktorý zadávateľ v rámci reklamy prezentuje.  
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že TV spot: „Beam of energy“
zadávateľa: GymBeam s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.  
 
Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.
 
Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.
 
V Bratislave dňa 24. 02. 2022 
 
 
 
Mária Tóthová Šimčáková 
predsedníčka Komisie
 
Scroll to Top