ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

10 (09/15) billboard "Koliba vedúca ľud"

Sťažovateľ

súkr. osoba, Bratislava

Zadávateľ

Rádio Koliba

Médium

billboard

Stav nálezu
Pozitívny nález
Ustanovenia kódexu:

I./3.2., 3.3. a 3.4.


Arbitrážna komisia Rady pre reklamu so sídlom v Bratislave, Staré záhrady 1, na svojom zasadnutí zo dňa 17.09.1997 posúdila sťažnosť fyzickej osoby z Bratislavy na inzerát v  mesačníku Stratégie na Slovensku a na billboard na reklamných plochách spoločnosti Reblok, propagujúce Rádio Koliba a vydáva nasledovný

NÁLEZ:

Uverejnením inzerátu a billboardov, propagujúcich Rádio Koliba parafrázou obrazu Eugena Delacroixa „Sloboda vedúca ľud“ došlo k porušeniu ustanovení časti I. bodov 3.2., 3.3. a 3.4. a ďalších ustanovení Etických zásad reklamnej praxe, platných na území Slovenskej republiky (Ďalej len „Kódex“).

ODÔVODNENIE:

Dňa 10. 09. 1997 obdržala Rada pre reklamu dve sťažnosti fyzickej osoby na inzerát a billboard, propagujúci Rádio KOLIBA, v ktorých sťažovateľ uviedol, že je presvedčený o neetickosti takýchto reklám. Na požiadanie sekretariátu Rady pre reklamu zaujala k reklamám svoje stanovisko reklamná agentúra DONAR, akciová spoločnosť, Zahradnícka 151, 821 08 Bratislava, v ktorom uvádza, že reklamou sa vytvára zmysel pre humor a recesiu a že cieľom reklamy bolo vyvolať úsmev.

Arbitrážna komisia Rady pre reklamu sa rozhodla obidve sťažnosti a teda aj obidve reklamy posudzovať spoločne.

Ustanovenia časti I. bodov 3.2. , 3.3. a 3.4. Kódexu stanovujú, že reklama musí byť slušná, čestná a pravdivá, nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi hospodárskej súťaže, nesmie byť spôsobilá privodiť ujmu iným súťažiacim a nesmie ohrozovať dobré meno reklamy ako takej. Arbitrážna komisia konštatuje, že uverejnením billboardov, voľne prístupných verejnosti a najmä inzerátu v mesačníku Stratégie na Slovensku, určenom osobám aktívnym v marketingovej komunikácii mohlo dôjsť k poškodeniu iných rozhlasových staníc, ktorých logotypy sú v reklamách vyobrazené. Takéto konanie je treba pokladať za konanie v rozpore s dobrými mravmi hospodárskej súťaže a samotná reklama je spôsobilá privodiť ujmu iným súťažiacim k čomu došlo hrubo neetickým konaním tak, že reklamu nemožno pokladať slušnú, čestnú a pravdivú.

Arbitrážna komisia sa taktiež zaoberala inými ustanoveniami Kódexu, ktoré boli predmetnou reklamou porušené, avšak vzhľadom na závažné porušenie základných etických princípov Arbitrážna komisia nepokladá za potrebné vymedzovať ďalšie ustanovenia Kódexu, k porušeniu ktorých medializáciou reklamy došlo.

Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom zasadnutí dospela k záveru, že sťažnosť fyzickej osoby z Bratislavy je opodstatnená a predmetnou reklamou k porušeniu I. Časti bodu 3.2., bodu 3.3. a bodu 3.4. Kódexu došlo.

V Bratislave dňa 3. 11. 1997Mgr.Milan LECHNICKÝ
člen AK RPR

Scroll to Top