ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

20 (10/03) billboard Moment - „zrkadlo”

Sťažovateľ

súkr. osoba, Levice

Zadávateľ

týždenník MOMENT

Médium

billboard

Stav nálezu
Negatívny nález
Ustanovenia kódexu:

II./1.1.


Arbitrážna komisia Rady pre reklamu so sídlom v Bratislave, Grösslingova 45, na svojom zasadnutí dňa 25. 10. 2000 vo veci sťažnosti súkromnej osoby z Levíc na billboardy propagujúce týždenník MOMENT pre porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných v Slovenskej republike (ďalej len Kódex) vydáva nasledovný

NÁLEZ:

Vo veci uverejnenia billboardov na týždenník MOMENT Arbitrážna komisia nekonštatovala porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných na území SR.

ODÔVODNENIE:

Rada pre reklamu dostala sťažnosť od súkromnej osoby z Levíc na reklamný billboard týždenníka MOMENT. Na uvedenom billboarde je zobrazená mladá žena, ktorá sa jazykom dotýka zrkadla a tým aj svojho odrazu v zrkadle. Sťažovateľ žiada zvážiť, či tento vizuál neporušuje Etický kódex.
Sekretariát navrhol Arbitrážnej komisii posúdiť, či v prípade daného billboardu nedošlo k porušeniu ustanovenia bodu 1.1 Časti II. Kódexu.
Toto ustanovenie stanovuje, že reklama nesmie obsahovať také tvrdenia a vizuálne prezentácie, ktoré by porušovali hrubým spôsobom všeobecné normy slušnosti a mravnosti. Predovšetkým prezentácia ľudského tela musí byť uskutočnená s plným zvážením jej vplyvu na všetky typy čitateľov a divákov.
Za týždenník MOMENT poskytla stanovisko reklamná agentúra Juraj Vaculík -Creative Studio, s.r.o., ktorá kampaň pripravovala. V stanovisku sa uvádza, že zámerom kampane bolo predstaviť týždenník MOMENT ako časopis, ktorý sa nevyhýba žiadnym spoločenským problémom,
o ktorých sa diskutuje – teda aj témy, ktoré protichodnosťou názorov a postojov zvyknú ľudí provokovať. Na ilustráciu provokatívnosti reklamná agentúra vybrala uvedený vizuál, na ktorom sa mladé dievča dotýka jazykom vlastného odrazu v zrkadle. Podľa agentúry sú však provokujúce iba asociácie a predstavy, ktoré obrázok môže vyvolávať, lebo sám osebe nezobrazuje nič nemorálne
– preto podľa stanoviska agentúry je bezpredmetné hovoriť o akomkoľvek porušovaní všeobecných noriem slušnosti a mravnosti.
Arbitrážna komisia sa v diskusii zhodla, že vizuál nezobrazuje nič, čo by hrubým spôsobom porušovalo všeobecné normy slušnosti a mravnosti a nejde tu o neslušnú prezentáciu a propagáciu produktu.

 

Preto Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom zasadnutí dospela hlasovaním
k záveru, že sťažnosť na billboard týždenníka MOMENT je neopodstatnená a uverejnenie uvedeného billboardu nebolo posúdené ako porušenie Kódexu v bode 1.1 Časti II.

V Bratislave, dňa 8. 11. 2000

Milan Lechnický
predseda AK RPR

Scroll to Top