ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

04 (05/01) billboard oblečenie Playboy

Sťažovateľ

súkr. osoba Geča, SOI

Zadávateľ

Real Media, s.r.o., Bratislava

Médium

billboard

Stav nálezu
Negatívny nález
Ustanovenia kódexu:

II./1.1, 1.2 a 3.6


Arbitrážna komisia Rady pre reklamu so sídlom v Bratislave, Staré Záhrady 1, na svojom zasadnutí dňa 25.5. 1999 vo veci sťažnosti súkromnej sťažovateľky z Geče postúpenú Slovenskou obchodnou inšpekciou Bratislava na kampaň spoločnosti Real Media, s.r.o., Bratislava pre porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných v Slovenskej republike (ďalej len Kódex) vydáva nasledovný

NÁLEZ:

Realizovaním billboardovej kampane na oblečenie zn. Playboy spoločnosti Real Media nedošlo k porušeniu Etických zásad reklamnej praxe platných na území SR.

ODÔVODNENIE:

Rada pre reklamu obdržala sťažnosť od súkromnej sťažovateľky z Geče postúpenú Slovenskou obchodnou inšpekciou Bratislava, týkajúcu sa billboardu propagujúceho značky Playboy. Na billboarde sú fotografie poodhalených žien. Sťažovateľka vyjadrila presvedčenie, že keby sa takto odhaľovali ženy priamo na ulici, zavreli by ich, alebo pokutovali za pohoršenie. Ďalej namieta, že takéto veľkoplošné plagáty ohrozujú bezpečnosť premávky, pretože upútavajú pozornosť vodičov. Ďalej sa sťažuje aj na časopis Playboy, čo však je mimo kompetencie RPR.

Sekretariát navrhol Arbitrážnej komisii posúdiť, či v prípade billboardu nedošlo k porušeniu ustanovení bodov 1.1, 1.2. a 3.6. Časti II. Kódexu. Tieto stanovujú, že reklama nesmie obsahovať také tvrdenia a vizuálne prezentácie, ktoré by porušovali hrubým spôsobom všeobecné normy slušnosti a mravnosti, nesmie obsahovať prvky znižujúce ľudskú dôstojnosť. Reklama ďalej nesmie propagovať nadmierne podliehanie sexualite, zobrazujúc sexuálne stimuly, poddajnosť, nahotu alebo čiastočnú nahotu ľudského tela nevhodným spôsobom.

Spoločnosť Real Media sa vo svojom stanovisku vyjadrila, že argumenty sťažovateľky nepovažuje za opodstatnené. Vyjadrila presvedčenie, že billboard je vkusný a nepropaguje nahotu. Argumentuje tým, že v bežných reklamách na kozmetické výrobky sa ľudské telo bežne zobrazuje podstatne viac odhalené, ako tomu bolo na ich billboarde.

Arbitrážna komisia RPR po diskusii došla k záveru, že miera nahoty, použitá na billboarde, je úmerná propagovanému produktu, nie je pohoršujúca ani nijako neznižuje ľudskú dôstojnosť.

Preto Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom zasadnutí dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť súkromnej sťažovateľky z Geče je neopodstatnená a realizáciou uvedenej kampane spoločnosti Real Media nedošlo k porušeniu Kódexu v bodoch 1.1, 1.2. a 3.6. Časti II. Kódexu.

V Bratislave, dňa 1. 6. 1999

Milan Lechnický
predseda AK RPR

Scroll to Top