ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

12 (09/17) billboard "Vyjadri..."

Sťažovateľ

Sloboda zvierat

Zadávateľ

Ericsson

Médium

billboard

Stav nálezu
Pozitívny nález
Ustanovenia kódexu:

II./ 3.3.


Arbitrážna komisia Rady pre reklamu so sídlom Bratislava, Staré záhrady 1, na svojom zasadnutí dňa 17. 09. 1997 posúdila sťažnosť právnickej osoby – Sloboda zvierat so sídlom v Bratislave na inzerát na mobilný telefón zn. ERICSSON a vydáva nasledovný

N Á L E Z :

Uverejnením inzerátu, propagujúceho mobilný telefón ERICSSON došlo k porušeniu ustanovení časti II. bodu 3.3. Etických zásad reklamnej praxe, platných na území Slovenskej republiky (ďalej len „Kódex“).

O D Ô V O D N E N I E :

Rada pre reklamu obdržala sťažnosť Slobody zvierat so sídlom v Bratislave na inzerát, v ktorej sťažovateľ uviedol, že celkový dopad reklamy je sadistický a brutálny, nakoľko ide o ponižovanie živých tvorov, nakoľko sa ich telá používajú ako veci a znižujú ich dôstojnosť. Na požiadanie sekretariátu Rady pre reklamu zaujala k reklamám svoje stanovisko reklamná agentúra Creo / Young and Rubicam, s.r.o. so sídlom v Bratislave ktorá uviedla, že k vytvoreniu reklamy boli použité makety rýb a nie živé alebo mŕtve ryby. Ustanovenia časti II. bodu 3.3. Kódexu stanovujú, že reklama nesmie obsahovať nič, čo by mohlo viesť k násilným aktom alebo ich podporovať a popularizovať. Arbitrážna komisia nepokladá za najpodstatnejšiu skutočnosť, či pri tvorbe reklamy boli použité mŕtve ryby, makety alebo iné spracovanie vizuálu. Podstatný je efekt, ktorý reklama spôsobuje vzhľadom na teritoriálne umiestnenie Slovenskej republiky. Reklama môže byť chápaná ako popularizovanie násilného aktu a je spôsobilá viesť k násilným aktom.

Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom zasadnutí dospela k záveru, že sťažnosť Slobody zvierat z Bratislavy je opodstatnená a predmetnou reklamou došlo k porušeniu II. Časti bodu 3.3 Kódexu.

V Bratislave dňa 24. 11. 1997

Dr. Pavel Hapák
predseda AK RPR

Scroll to Top