ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

16 (03-04) Čistá elektrina

Sťažovateľ

fyzická osoba

Zadávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Médium

Internetová reklama (informácie na web stránke zadávateľa)

Stav nálezu
Pozitívny nález
Ustanovenia kódexu:

čl. 14 ods. 5 písm. a)


Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Internetová reklama (informácie uvedené na web stránke zadávateľa): „Čistá elektrina“
Zadávateľa: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 
 
je v rozpore
 
s ustanovením čl. 14 ods. 5 písm. a) Kódexu.
 
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres  Trenčín, voči reklamnej kampani k produktu „Čistá elektrina“, zadávateľa Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Sťažovateľ poukazuje na tvrdenie v znení „Vďaka produktu Čistá elektrina môže mať aj vaša domácnosť elektrinu výhradne z obnoviteľných zdrojov, a to len za 2 eurá mesačne.“ Sťažovateľ uvádza, že neexistuje technické riešenie, ktoré dokáže rozlíšiť a smerovať elektrickú energiu podľa jej pôvodu. V danom prípade ide vždy o viaceré zložky, ktoré sú dané energetickým mixom, ktorý zahŕňa napr. aj jadrové elektrárne. Podľa sťažovateľa za 2€ získa zákazník certifikát a ilúziu čistej energie, pričom pri bežnej spotrebe elektrickej energie domácnosti cca 20€ mesačne sa zisk spoločnosti zvýši o 10%. Sťažovateľ si kladie otázku, aké sú náklady a začo ich zákazník platí? Sťažovateľ záverom dodáva, že reklama je ukážkovým príkladom „greenwashingu“. 
 
Zadávateľ v rámci svojho stanoviska o.i. uvádza, že Spoločnosť v súčasnosti ponúka odberateľom, ktorí s ňou majú uzatvorenú zmluvu o dodávke elektriny, možnosť zakúpiť si aj produkt „Čistá elektrina“ (ďalej len „Produkt“). Predmetom Zmluvy o poskytnutí Produktu je záväzok Spoločnosti nakúpiť množstvo elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie v objeme rovnajúcom sa ročnej spotrebe elektriny odberateľa na jeho odbernom mieste podľa aktuálne platnej zmluvy o dodávke elektriny a záväzok odberateľa uhrádzať za poskytnutie Produktu príslušný poplatok v zmysle platného cenníka k Produktu. Elektrinou vyrobenou z obnoviteľných zdrojov energie sa rozumie elektrina, ktorej pôvod z obnoviteľných zdrojov energie je možné preukázať zárukou pôvodu, vydanou v zmysle Zákona o OZE (§ 2 ods. 1 písm. b) v spojení s § 8a zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov); (ďalej len „Záruka pôvodu“), vlastnícke právo ku ktorej prináleží Spoločnosti. Záruka pôvodu preukazuje, že určitý podiel elektriny bol vyrobený z obnoviteľných zdrojov energie a dodaný do elektrizačnej sústavy za účelom odberu (§ 8a ods. 2 Zákona o OZE). 
 
Vo vzťahu k tvrdeniu, ktoré bolo uvedené v rámci reklamy „Vďaka produktu Čistá elektrina môže mať aj vaša domácnosť elektrinu výhradne z obnoviteľných zdrojov, a to len za 2 eurá mesačne.“ a námietkam sťažovateľa, zadávateľ uvádza, že  Spoločnosť v súvislosti s Produktom a sťažnosťou neidentifikovala žiadne porušenie Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“). Tvrdenie sťažovateľa, že neexistuje technické riešenie umožňujúce rozlíšiť a smerovať elektrickú energiu podľa jej pôvodu, je prozaické, všeobecne známe a je z hľadiska súladu Reklamy s Kódexom irelevantné, pretože podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky (§ 7 a § 8b Zákona o OZE) a Európskej únie (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES.) sa pôvod elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie identifikuje na základe potvrdení o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, vydávaných Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, ako aj Zárukami pôvodu, vydávaných Organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou (ďalej len „OKTE“). Spôsoby podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpory výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou, uvedené v Zákone o OZE, sú nastavené týmto spôsobom práve aj z toho dôvodu, že nie je fyzikálne a technicky možné nasmerovať presný tok elektriny podľa druhu jej pôvodu do konkrétneho odberného miesta. Spoločnosť Záruky pôvodu nakupuje priamo od jednotlivých výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ako aj na aukciách, organizovaných OKTE. Tvrdenie o dodávke elektriny z obnoviteľných zdrojov, uvedené v Reklame, má preto legitímny základ v platných právnych predpisoch, a skutočnosť, že technicky nie je možné rozlíšiť elektrickú energiu v elektrizačnej sústave podľa druhu pôvodu, na to nemá vplyv. Spoločnosť ako dodávateľ elektriny má podľa Zákona o OZE na základe Záruky pôvodu právo uviesť elektrinu pri vyúčtovaní dodanej elektriny koncovému odberateľovi ako elektrinu vyrobenú z obnoviteľného zdroja energie (§ 8a ods. 2 Zákona o OZE). Sťažovateľova námietka, že zákazník získa len „ilúziu“ čistej energie, je nesprávna, pretože Spoločnosť sa na základe Produktu voči zákazníkovi zaväzuje nakúpiť množstvo elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie v objeme rovnajúcom sa jeho spotrebe, ktoré je kryté Zárukami pôvodu a skutočne sa dostane do elektrizačnej sústavy. Bez ohľadu na to, že technicky nie je možné rozlišovať elektrinu, ktorá už je v elektrizačnej sústave, prostredníctvom Záruk pôvodu je možné priradiť špecifické množstvo elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie k spotrebe u konkrétneho zákazníka. Tvrdenie o dodávke elektriny z obnoviteľných zdrojov uvedené v Reklame má preto legitímny základ v platných právnych predpisoch a skutočnosť, že technicky nie je možné rozlíšiť elektrickú energiu v elektrizačnej sústave podľa druhu pôvodu mu nijako neprotirečí. Systém Záruk pôvodu zároveň garantuje, že každá Záruka pôvodu je „použitá“ len raz, a to vo vzťahu k dodávke a spotrebe elektriny u konkrétneho zákazníka. 
Vo vzťahu k námietkam sťažovateľa, že reklamu považuje za „ukážkový príklad greenwashingu“, zadávateľ o.i. uvádza, Reklamu nie je možné považovať za „greenwashing“, pretože všetky tvrdenia aj celkový motív Reklamy zodpovedajú skutočnému prínosu Produktu. Ako je vysvetlené vyššie, Reklama nijakým spôsobom nepreceňuje prínos tohto Produktu z hľadiska životného prostredia, ani nevytvára mylný dojem, že jeho prínos je väčší, ako je v skutočnosti. Bez ohľadu na to, že tvrdenie sťažovateľa ohľadom zisku Spoločnosti je nesprávne, pretože neberie do úvahy náklady Spoločnosti spojené s obstarávaním elektriny z obnoviteľných zdrojov, resp. Záruk pôvodu, berúc takisto do úvahy, že náklady na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov sú vyššie, v porovnaní s nákladmi na výrobu elektriny z neobnoviteľných zdrojov, toto tvrdenie sťažovateľa nijako nesúvisí s otázkou súladu Reklamy s Kódexom, a preto úvahy sťažovateľa o tom, aké sú náklady Spoločnosti, sú v kontexte posúdenia súladu Reklamy s Kódexom bezpredmetné. Na záver si Spoločnosť dovoľuje podotknúť, že úlohou Reklamy nie je podrobne informovať odberateľa o všetkých zmluvných podmienkach Produktu, a ani to nie je objektívne možné. Reklama poskytuje adresátom pravdivé informácie o hlavných aspektoch Produktu a je v súlade so zásadami stanovenými v Kódexe. Informácie o Produkte sú uvedené na webovom sídle Spoločnosti, Spoločnosť je pripravená poskytnúť ich zákazníkom aj inou formou (prostredníctvom Zákazníckej linky SPP, v Zákazníckych centrách SPP), pričom detailné informácie sú obsiahnuté v zmluve o poskytnutí produktu „Čistá elektrina“. Pre úplnosť informácií Spoločnosť uvádza, že v zmysle Zákona o OZE sa podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, okrem iného, zabezpečuje aj prednostným výkupom elektriny výkupcom elektriny za cenu vykupovanej elektriny. Spoločnosť je v zmysle Zákona o OZE určená Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“) za výkupcu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov a vysoko účinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla. Výkupcom elektriny je subjekt zúčtovania vybraný Ministerstvom formou aukcie alebo určený Ministerstvom, ktorý na základe povolenia vykupuje elektrinu od výrobcu elektriny s právom na podporu a preberá zodpovednosť za odchýlku za výrobcu elektriny s právom na podporu.
 
Zadávateľ bol vyzvaný k doplneniu svojho vyjadrenia vo vzťahu k tvrdeniu: „Šetrite prírodu a vaše peniaze.“, konkrétne v čom spočíva finančná úspora v prípade predmetného produktu a ako môže zákazník ušetriť svoje peniaze. K predmetnej veci zadávateľ o.i. uvádza, že predpokladom pre uzatvorenie zmluvy na produkt Čistá elektrina je aktívna dodávka elektriny od Spoločnosti. Inými slovami, produkt Čistá elektrina je určený zákazníkom kategórie domácnosť, ktorí majú so Spoločnosťou uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny, resp. ktorí majú záujem o uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny. Spoločnosť v súčasnosti ponúka spolu s produktom Čistá elektrina elektrinu bez viazanosti s rastúcou zľavou, kde zákazník môže ušetriť až 11 % ročne. Ide o dodávku elektriny v rámci produktu „Elektrina verným/Elektrina výhodne“, ktorého podstatou je dodávka elektriny bez viazanosti, za ceny so zľavou, kedy počas prvého roku dodávky sa poskytuje 3 % zľava z ceny za dodávku elektriny z cenníka Spoločnosti zo zložky ceny za odobratú elektrinu („ďalej len „Cena“), v druhom a treťom roku dodávky sa poskytuje zľava vo výške 7 % z Ceny. V prípade, ak odberateľ odoberá od Spoločnosti aj plyn, a zároveň má aktivovanú elektronickú faktúru a využíva online spôsob platby – inkaso alebo bankový prevod, v treťom roku dodávky elektriny sa poskytuje zľava vo výške 11% z Ceny. Keďže v rámci uvedeného produktu dodávky elektriny, Spoločnosť ponúka fixnú cenu podľa zverejneného cenníka, zákazník nenesie riziko vyplývajúce z rastu ceny komodity na burze, čo významným spôsobom pozitívne vplýva na šetrenie finančných prostriedkov zákazníka v rámci odberu elektriny od Spoločnosti. Pre informáciu, napríklad v prípade spotreby elektriny priemerného zákazníka v objeme 2,8 MWh ročne, keďže sa náklady spojené s aktuálnou vyššou cenou komodity na burze neprenášajú na zákazníka, zákazník môže za rok dosiahnuť úsporu približne 53 eur až 84 eur (aj v závislosti od distribučného územia), čo predstavuje úsporu, aj pri odpočítaní ceny za produkt Čistá elektrina vo výške 24 eur ročne. Headline „Šetrite prírodu a vaše peniaze“ teda vyjadruje skutočnosť, že v prípade, ak si odberateľ zakúpi od Spoločnosti produkt Čistá elektrina, celková cena za dodávku elektriny vrátane ceny za produkt Čistá elektrina je pre zákazníka výhodná a môže ňou usporiť. Ďalším spôsobom, ako môže zákazník ušetriť svoje peniaze pri zakúpení Čistej elektriny, je prostredníctvom zvýšenia energetickej efektívnosti, teda optimalizovaním svojej spotreby elektriny. V čl. I bode 2 Zmluvy zákazník ako jedna zo zmluvných strán deklaruje svoj záujem zmenšovať uhlíkovú stopu pri spotrebe elektriny. Spoločnosť považuje otázky ochrany životného prostredia, energetickej efektívnosti a udržateľnosti dlhodobo za veľmi dôležité a má záujem reflektovať ich aj vo svojej obchodnej činnosti v rámci ponuky produktov a služieb. Zelené portfólio doplnkových produktov Spoločnosti umožňuje zákazníkom správať sa šetrnejšie k životnému prostrediu a šetriť jeho finančné prostriedky, predovšetkým prostredníctvom poradenstva, ktorým Spoločnosť zákazníkom pomáha optimalizovať spotrebu elektriny a spotreby plynu, čo pozitívne vplýva na jeho financie. Zákazníci tzv. zeleného portfólia, najmä produktov Čistá elektrina a Uhlíková stopka, sú vybraní v rámci databáz pre zasielanie personalizovaného video poradenstva, prostredníctvom ktorého získajú rady ako sa správať šetrnejšie k životnému prostrediu a ušetriť tiež finančné prostriedky s tým, že v prípade produktu Čistá elektrina bude Spoločnosť zasielať personalizované videá prvýkrát najskôr počas apríla 2021, berúc do úvahy, že ide o relatívne nový produkt. Zákazníci majú takisto možnosť využiť energetické poradenstvo prostredníctvom webového sídla Spoločnosti v časti „Šetrime SPPolu“, zamerané na optimalizáciu spotreby energie. Čo sa týka personalizovaného video poradenstva, doterajšie skúsenosti Spoločnosti v prípade produktu Uhlíková stopka, ktoré možno očakávať aj v prípade Čistej elektriny, jednoznačne indikujú, že zákazník citlivo vníma pridanú hodnotu nielen v podobe znižovania svojich emisií CO2 znížením svojej spotreby, ale aj vo forme šetrenia finančných prostriedkov. Podľa kvalifikovaných kalkulácií Spoločnosti, ktorá zamestnáva energetických audítorov, okrem zníženia emisií CO2, pri personalizovanom videu pri vzorke niekoľko desiatok tisíc zákazníkov, v prípade zákazníkov s elektrinou sa priemerná úspora, v závislosti od rady či kombinácie rád, pohybuje od 58 eur ročne, na úrovni 12 – 13 % z nákladov zákazníka na energiu.
 
V zmysle čl. IV ods. 5 Rokovacieho poriadku Komisie sa zasadania Komisie v prípade posudzovania predmetnej sťažnosti zúčastnili zástupcovia zadávateľa, pani Frederika Imrichová a pán Alojz Jankó. A. Jankó uviedol, že spoločnosť neidentifikovala žiadnu časť reklamy, ktorá by mohla byť v rozpore s Kódexom, či legislatívou a taktiež odmietol názor, že reklama spoločnosti je „greenwashing“. Spoločnosť sa dlhodobo aktivizuje v oblasti ochrany životného prostredia a v ostatnom čase si všimla rastúci dopyt spotrebiteľov po produktoch a službách, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu. Aj preto v kontexte tejto filozofie spoločnosť priniesla svojim zákazníkom produkt, ktorý je v súlade s týmito myšlienkami a prispieva k ochrane ovzdušia, konkrétne svojim zákazníkom prináša možnosť mať elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov. Je pravdou, že spoločnosť nevie garantovať, že do konkrétneho odberového miesta sa dostane elektrina výhradne z obnoviteľných zdrojov, avšak uvedený produkt je realizovaný prostredníctvom tzv. Záruk pôvodu, ktoré deklarujú, že časť energie z obnoviteľných zdrojov určite pochádza. Spoločnosť zároveň garantuje, že nakúpi minimálne toľko energie z obnoviteľných zdrojov, koľko je spotreba v rámci predmetných odberných miest, ktoré si produkt zakúpili. Systém je zároveň kontrolovaný Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a podrobné podmienky produktu sú súčasťou zmluvnej dokumentácie. Na otázku, aká je odozva na kampaň zo strany zákazníkov A. Jankó uviedol, že reakcie na kampaň, vrátane produktu samotného sú vo všeobecnosti pozitívne a produkt si našiel svoju cieľovú skupinu medzi zákazníkmi, ktorí uprednostňujú ekologickejšie riešenia. Tí sú zároveň ochotní si za predmetný produkt aj priplatiť. Aktuálne využíva predmetnú produkt cca 10% zákazníkov. Príplatok vyplýva zo skutočnosti, že náklady na poskytovanie uvedenej služby sú vyššie. A. Jankó tiež uviedol, že od spustenia kampane sa spoločnosť stretáva aj s námietkami, ktoré uviedol aj sťažovateľ. Argumentáciou je však v tomto prípade preukázanie pôvodu energie na základe Záruky pôvodu. Zákazník, ktorý si nepriplatí za produkt, nemá záruku, že dostáva energiu z obnoviteľných zdrojov, resp. dostáva elektrickú energiu z rôznych zdrojov elektrického mixu. 
 
Zástupcovia zadávateľa, pán Miroslav Milán, vedúci oddelenia BI a dataminingu  pán Alojz Jankó, vedúci oddelenia regulácie a compliance sa zúčastnili v zmysle čl. IV ods. 5 Rokovacieho poriadku Komisie aj nasledujúceho zasadnutia, s cieľom doplniť svoje vyjadrenie v kontexte stanoviska k finančnej úspore, ktorú môže zákazník s daným produktom získať. A. Jankó uviedol, že produkt je naviazaný na benefit, v rámci ktorého môže zákazník tým, že produkt využíva, získať zľavu vo výške 11%. Zároveň zdôraznil že tento benefit / služba nie sú viazané a zákazník sa môže dobrovoľne rozhodnúť pre jej zmenu, či ukončenie. Z pohľadu úspory je významný aj moment, ktorý súvisí s energetickým poradenstvom, na základe ktorého môže zákazník opäť ušetriť v prípade ak sa bude riadiť odporúčaniami a radami, ktoré sú mú poskytnuté. M. Milán doplnil, že toto poradenstvo je určené výhradne pre zákazníkov, ktorí majú produkt „Čistá elektrina“ a jeho jedinečnosť v danom prípade vychádza aj z toho, že je personalizované a takpovediac šité na mieru na základe dátovej analýzy od jednotlivých klientov. Na otázku, kedy sa zákazník dozvie, že elektrina, ktorú reálne dostane nie je výhradne z obnoviteľných zdrojov, M. Milán uviedol, že väčšine zákazníkov je uvedený produkt ponúkaný v rámci call centra. Operátori sú školení tak, aby zákazníkovi poskytli komplexné informácie o produkte, vrátane mechanizmu a princípov, na ktorých je produkt založený. A. Jankó doplnil, že spoločnosť sa dlhodobo snaží o férový a transparentný prístup a jej cieľom nie je zamlčiavanie informácií, ale snahou je naopak komunikovať so zákazníkmi férovo a otvorene. Aj preto spoločnosť odmieta, že by v danom prípade malo ísť o praktiku „greenwashingu“, tak ako uvádza sťažovateľ. Záverom A. Jankó uviedol, že reklama má vzbudiť pozornosť a zaujať, avšak z hľadiska rozsahu jednotlivých mediatypov nie je vždy možné v reklame komunikovať všetky podmienky ponuky. Zákazník ich však má k dispozícii pri iných nosičoch.  
 
Popis reklamy:
Spoločnosť propaguje Produkt – predaj elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie, na svojom webovom sídle www.spp.sk, ako aj prostredníctvom TV spotu, resp. reklamnou kampaňou „Čistá elektrina“ 
 
Web stránka spoločnosti: 
Na webovej stránke spoločnosti, ktorá je venovaná predstaveniu predmetného produktu „Čistá elektrina“ je v jej úvode zobrazený obrázok krajiny v kontexte loga produktu „Čistá elektrina“ a headlinu v znení: „Šetrite prírodu a vaše peniaze“. Nasleduje text v znení: „Sila slnka, sila vody, sila vetra. Sila prírody sa mení na energiu aj u vás doma.“ Stránka ďalej obsahuje informácie k produktu v znení: : „Pridajte si k odberu elektriny čistú energiu z prírody len za 2 eurá mesačne navyše. Pomôžete tak k zdravšiemu životnému prostrediu pre nás všetkých. S našou Čistou elektrinou si môžete byť istí, že: je vyrobená z obnoviteľných zdrojov; je vykupovaná od malých výrobcov elektriny po celom Slovensku;  získate Certifikát o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov. Vďaka produktu Čistá elektrina môže mať aj vaša domácnosť elektrinu výhradne z obnoviteľných zdrojov, a to len za 2 eurá mesačne (pozn. sťažovateľom namietané tvrdenie). Okrem tejto sumy platíte už len štandardné platby za dodávku elektriny. Využívaním Čistej elektriny od SPP uvoľníte do ovzdušia asi o 440 kg CO2 ročne menej. Buďte aj vy súčasťou pozitívnej zmeny a spoločne prispejme k čistejšiemu životnému prostrediu, ktoré je dôležité najmä pre naše zdravie i zachovanie prírodných krás pre ďalšie generácie.“
 
TV spot: 
Na pozadí piesne s textom „Všetkým ľuďom, dobrej vôle, čistý les a čisté pole. Čisté rieky, čisté nebo, čistý vzduch a čisté všetko, čistú lásku. Čistú radosť. Aby sa len dobré dialo.“ sa striedajú zábery na zasneženú krajinu a usmiatych ľudí. V závere spotu odznie voice-over v znení: „ Čistá energia pre prírodu, aj pre vás. Prejdite na čistú elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov. SPP.“ V spodnej časti obrazu je umiestnený text v znení: „Čistá energia od SPP je spojená s výkupom elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie. Viac na spp.sk“. 
Súčasťou spotu je logo produktu „Čistá elektrina“ v kontexte headlinu „Šetrite prírodu a vaše peniaze.“  
 
Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať žiaden údaj ani prezentáciu, ktoré by mohli zavádzať spotrebiteľa či už priamo, alebo nepriamo, najmä vynechaním údaju, dvojzmyselnosťou alebo zveličovaním, okrem prípadu, keď ide o jasnú hyperbolizáciu v reklame. Osobitná pozornosť sa o.i. vyžaduje pri prezentácii alebo inom informovaní o charakteristikách produktu, najmä o pôvode produktu, jeho zložení, spôsobe vyjadrenia a uvedenia dátumu výroby alebo spotreby, rozsahu použitia, množstva, obchodného alebo geografického pôvodu, environmentálneho vplyvu alebo prínosu, ako aj o iných vlastnostiach produktu vrátane úžitkových, osobitne o kvalite, účinku, výkone a existujúcich atestoch, rozboroch, štúdiách alebo certifikátoch (čl. 14 ods. 5 písm. a) Kódexu). 
V danom prípade sa Komisia čiastočne stotožnila s názorom sťažovateľa. Cieľom reklamy je komunikácia produktu „Čistá elektrina“, podstatou ktorého je, vyplývajúc aj zo stanoviska zadávateľa, že po zakúpení si produktu, spoločnosť nakúpi množstvo elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie v objeme rovnajúcom sa ročnej spotrebe elektriny odberateľa, ktorý si produkt zakúpil na jeho odbernom mieste. TV spot, ktorý je súčasťou kampane čiastočne odkazuje na túto hlavnú charakteristiku produktu a o.i. uvádza, že „Čistá energia od SPP je spojená s výkupom elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie…“. V spote je taktiež uvedené, že viac informácií môže nájsť zákazník na web stránke spoločnosti.  
Je pravdou, že zadávateľ v rámci svojej komunikácie na predmetnej webovej stránke, na ktorú odkazuje aj televízny spot, prezentuje viacero skutočností, ktoré s produktom súvisia a čiastočne ho definujú, ako napríklad to, že „čistá elektrina“ je z obnoviteľných zdrojov vykupovaná od malých výrobcov elektriny po celom Slovensku, výšku poplatku, či skutočnosť, že zákazník získa Certifikát o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov. Avšak samotná skutočnosť, že Čistá energia od SPP je spojená s výkupom elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie bližšie zákazníkovi odprezentovaná, napríklad v podobe podrobnejšieho objasnenia mechanizmu  nákupu a distribúcie elektriny vo vzťahu k zákonným povinnostiam na stránke uvedené nie je. Okrem toho, je súčasťou webovej stránky, venovanej opisu daného produktu aj tvrdenie v znení: „Vďaka produktu Čistá elektrina môže mať aj vaša domácnosť elektrinu výhradne z obnoviteľných zdrojov, a to len za 2 eurá mesačne.“ Predmetné tvrdenie, ktoré v danom prípade Komisia považuje z hľadiska interpretácie posolstva reklamy zákazníkom za jedno z kľúčových, a v ktorom je využitý výraz „výhradne“ Komisia s ohľadom na celkovú prezentáciu produktu a rozsahu poskytnutých informácií o produkte na predmetnej webovej stránke nepovažuje za etické a zodpovedajúce jeho skutočným charakteristikám a mechanizmu, na ktorom je produkt vystavaný. Komisia má za to, že predmetné tvrdenie môže v priemernom spotrebiteľovi oprávnene vyvolať mylný dojem, že zakúpením si uvedeného produktu bude zákazníkovi poskytnutá elektrická energia výlučne, a teda bezvýhradne len z obnoviteľných zdrojov. Komisia sa nestotožňuje s tvrdením zadávateľa, že skutočnosť, že neexistuje technické riešenie umožňujúce rozlíšiť a smerovať elektrickú energiu podľa jej pôvodu „.. je prozaické, všeobecne známe..“ a má za to, že naopak táto skutočnosť nemusí byť všeobecne známa, pričom ak by aj zákazník vedel na akých princípoch funguje prerozdeľovanie elektriny, reklama samotná v rámci vyššie uvedeného tvrdenia sprostredkúva informácie spôsobom, ktorý v zákazníkovi môže vyvolať dojem, že spoločnosť napr. vyvinula nejaký spôsob či technické riešenie, ktoré v danom prípade skutočne umožňuje aby elektrina, ktorú bude zákazník po zakúpení si produktu odoberať bola „výhradne“, a teda len z obnoviteľných zdrojov, čo nie je vzhľadom na skutočnú podstatu produktu pravda, avšak reklama vyvoláva práve dojem, že konečný príjemca elektriny, túto po zakúpení produktu, bude mať len z obnoviteľných zdrojov. 
Komisia má za to, že v rámci webovej stránky, nie je dostatočne odprezentovaný mechanizmus produktu a z informácií, ktoré stránka uvádza nie je ani dostatočne zrejmé, že zakúpením produktu si zákazník nekupuje/nepripláca za energiu z obnoviteľných zdrojov, k zakúpeniu ktorej sa zaviazal poskytovateľ služby, bez ohľadu na daného spotrebiteľa. 
Komisia akceptuje tvrdenie zadávateľa, že cieľom reklamy je vzbudiť pozornosť zákazníka a nie je v možnostiach každého reklamného nosiča, aby sprostredkoval o ponuke podrobné informácie, avšak zároveň je toho názoru, že v prípade internetovej stránky, ktorá naopak priestor pre podrobnejšiu komunikáciu produktu poskytuje, zadávateľ informácie sprostredkoval s ohľadom na charakteristiky produktu nedostatočne, pričom tvrdenie, voči ktorému namieta aj sťažovateľ v kontexte celkového obsahu predmetnej časti webovej stránky ako aj rozsahu sprostredkovaných informácií o charakteristikách produktu považuje Komisia za zavádzajúce. 
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že Internetová reklama (informácie uvedené na web stránke zadávateľa): „Čistá elektrina“, zadávateľa: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. je v rozpore s ustanovením čl. 14 ods. 5 písm. a) Kódexu a sťažnosť sťažovateľa je čiastočne opodstatnená.
Komisia preto v súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku apeluje na zadávateľa reklamy, ktorý sa vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy alebo k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia.
 
Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.
 
Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.
 
V Bratislave dňa 29. 04. 2021
 
Mária Tóthová Šimčáková v.r.
predsedníčka Komisie
 
Scroll to Top