06 (02-06)-II. Clavin - Letisko

Sťažovateľ

fyzická osoba

Zadávateľ

Simply You Slovakia s.r.o.

Médium

TV spot (sponzorský odkaz)

Stav nálezu
Negatívny nález

Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
TV spot (sponzorský odkaz): „Clavin – Letisko“
Zadávateľa: Simply You Slovakia s.r.o.  
 
nie je v rozpore 
 
s ustanoveniami Kódexu.
 
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosti od fyzickej osoby, okres  Žilina voči TV spotu v podobe sponzorského odkazu, ktoré komunikuje výživový doplnok na podporu erekcie Clavin. Sťažovateľ namieta porušenie ustanovení o slušnosti  (čl. 11 ods. 1 písm. a), b) a e) Kódexu) a spoločenskej zodpovednosti reklamy čl. 13 ods. 7 Kódexu a vyjadruje názor, že reklama bola odvysielaná v čase (po 20.15 hod.), kedy je to absolútne nevhodné.     
 
Zadávateľ vo vzťahu k námietkam ohľadom vysielania reklamy uvádza, že reklama bola odvysielaná po 20-tej hodine v pracovný deň, neboli školské prázdniny. Nejedná sa teda o čas, ktorý by bol určený deťom, neplnoletým divákom. Vo vzťahu k námietkam ohľadom porušenia konkrétnych ustanovení Kódexu, zadávateľ uvádza, že čl. 11 ods. 1 zakotvuje základné  pravidlo, že reklama nesmie porušovať všeobecné normy slušnosti a ani nesmie obsahovať prvky znižujúce ľudskú dôstojnosť. Sťažovateľ neuvádza, ako konkrétne by mala byť predmetná reklama závadná. Modelka, ktorá v reklamách vystupuje nie je vykreslená sexisticky, degradujúcim, či urážlivým spôsobom. Z reklamy je zrejmé, že sily na oboch stranách sú vyrovnané, žena neslúži ako sexuálny nástroj, z reklamy nevzniká pocit, že by bolo mužské pohlavie akokoľvek nadradené. Pracovné pozície ženy sú bežné, vykonávajú ich bežne muži aj ženy, ktorí najmä (v prípade kontroly na letisku) na to musia byť náležite odborne pripravení. Odev modeliek sa výrazne neodlišuje od bežného odievania žien, najmä ak uvážime obliekanie celebrít, ktoré sú najčastejšie zobrazované v tlači či na internete. Modelky nie sú obnažené, a to ani čiastočne. Pokiaľ má niektorá kratšiu sukňu, či hlbší výstrih, potom nejde o nič neobvyklé, ako bolo vyššie uvedené, navyše je prezentovaný výrobok na podporu sexuálnej výkonnosti. Muž ani žena v reklame nevystupujú poddajne, sexuálne stimuly nie sú vyobrazené.    
Vo vzťahu k námietkam, že predmetom propagácie je produkt na erekciu, zadávateľ uvádza, že predaj ani prezentácia produktov na zlepšenie erekcie mužov nie je zakázaný ani zákonom ani Kódexom. K obsahu reklamy treba povedať, že prezentácia týchto typov produktov je veľmi zložitá. Je totiž zrejmé, a to zadávateľ ani nepopiera, že ak by boli účinky produktu priamo vyobrazené, potom by takáto reklama nemohla z pohľadu zákona ani Kódexu obstáť. Práve preto je zvolený humorný štýl reklamy  a nadsadenie. Zadávateľ uvádza, že túto citlivú a intímnu záležitosť sa snaží komunikovať s humorom a vtipom, primárne neupozorňovať na problémy s erekciou, ale naopak tieto problémy skôr dať do pozadia. 
Zadávateľ je presvedčený o tom, že produkt je prezentovaný citlivo a slušným spôsobom. V reklame dokonca nezaznie ani slovo „sex“, hoci ide o slovo bežnej slovnej zásoby. V reklame nie je vyobrazený priamy účinok produktu, ako tomu býva napríklad pri pastilkách na kašeľ, či masti na kĺby. Žena ani muž vyobrazení v reklame nevystupujú nijako sexisticky, v urážlivom či degradujúcom zmysle. Humornosť reklamy je podporená smiechom muža s tvárou diabla.   Využitie slova „erekcia“, voči ktorému pravdepodobne smerujú námietky sťažovateľa, nie je možné považovať za porušenie všeobecných noriem mravnosti. Slovo je kľúčové pri definícii základnej charakteristiky produktu a jeho využitie má v danom prípade opodstatnenie, pretože upozorňuje na účinok výživového doplnku. Zadávateľ záverom poukazuje na nález Komisie z roku 2015, predmetom ktorého bolo posúdenie obdobných reklám na produkt Clavin, kde Komisia konštatovala, že tieto nie sú v rozpore s Kódexom. 
 
Popis reklamy:
Obsah sponzorského odkazu Clavin – Letisko. V obrazovej zložke stojí pracovníčka pasovej kontroly opierajúca sa o stroj na kontrolu batožiny. Pristúpi k nej cestujúci – muž a vypýta si od neho pas. Muž jej ho podá a pracovníčka namiesto normálnej fotky v pase vidí muža, ktorého tvár je celá červená a na hlave má dva rožky, žmurkne na ňu. Žena sa prekvapí a povie: „Wáááu!“. V pravej dolnej časti obrazovky je uvedené: „SPONZOR PROGRAMU Org. zložka SWISS PHARMACEUTICAL INVESTMENT LLC, vývoj lekárskych prípravkov. V prestrihu je následne zobrazený ten istý muž s červenou tvárou a rožkami na hlave. Usmieva sa a zatína päste. V ľavej časti obrazovky je zobrazené balenie produktu „Clavin Platinum“, pričom v spodnej časti krabičky je uvedené: „ Pevná a rýchla erekcia!“ V ľavej dolnej časti obrazovky je text v znení: “Clavin – výživový doplnok; Účinok Clavin zabezpečuje / obsahuje oi. (Larginin, LCitrulin), selén, zinok a navyše Tribulus Terrestris a Crocus, ktoré zlepšujú erekciu a sexuálny zážitok.“ V pravej dolnej časti obrazovky je uvedené: „SPONZOR PROGRAMU Org. zložka SWISS PHARMACEUTICAL INVESTMENT LLC., vývoj lekárskych prípravkov“. Tento prestrih sprevádza zvuková zložka – „Rýchly nástup erekcie kedykoľvek a kdekoľvek. Clavin, mužom hneď“. Nasleduje prestrih na muža a pracovníčku, pričom pracovníčka vykonáva osobnú kontrolu muža. 
Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
 
V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať také tvrdenia, výrazy, zvuky, ruchy alebo zobrazenia, ktoré by porušovali všeobecné normy slušnosti a ani nesmie obsahovať prvky znižujúce ľudskú dôstojnosť. Cieľom predmetnej reklamy je komunikovať výživový doplnok na skvalitnenie erekcie. Komisia akceptuje, že predmetom propagácie je produkt určený na podporu erekcie, ktorý so sexualitou a intímnym správaním nepochybne súvisí. Obsah ani samotné spracovanie sponzorského odkazu nie je v rozpore so všeobecnými normami mravnosti a slušnosti a spot neobsahuje ani prvky, výrazy, či zobrazenia, ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť, a to vrátane vystúpenia účinkujúcich, ktoré Komisia v prípade predmetného spotu a s ohľadom na predmet propagácie a komunikačné posolstvo reklamy považuje za primerané. 
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že TV spot (sponzorský odkaz): „Clavin – Letisko“, zadávateľa: Simply You Slovakia s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.  
 
Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.
 
Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.
 
V Bratislave dňa 24. 02. 2022 
 
 
Mária Tóthová Šimčáková 
predsedníčka Komisie
 
Scroll to Top