ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Rada pre reklamu, Cukrová 14, 813 39 Bratislava Arbitrážny nálezArbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklam...

Stav nálezu
Pozitívny nález

Rada pre reklamu, Cukrová 14, 813 39 BratislavaArbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5,  druhej hlavy I. časti  Etického kódexu  reklamnej praxe platného na území Slovenskej republiky ( ďalej len „Kódex“ ) postupom podľa čl. IV. Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu ( ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl.V/1. a 2. Poriadku tento


n á l e z :
TV spot: „Magio TV“ zadávateľa: Slovak Telekom, a.s.


nie je v rozpore


s ustanovením Etického kódexu reklamnej praxe .


Rada obdržala dňa 17.01.2011 sťažnosť fyzickej osoby na tv spot spoločnosti Slovak Telekom, a.s., propagujúci Magio TV, súčasťou ktorého je slogan v znení: „Môžete si pozrieť, čo len chcete“. Sťažovateľ uvádza, že reklama odvysielaná v mesiacoch november a december 2010, je zavádzajúca a klamlivá. Ponuka Magio TV zo dňa 14.12.2010, totiž neobsahovala stanicu Digi Sport, o ktorú mal sťažovateľ záujem.


Zadávateľ vo svojom stanovisku zo dňa 1.2.2011 uvádza, že vo svojej kampani nepropaguje skutočnosť, že sa zákazník prostredníctvom využitia tejto služby dostane k akýmkoľvek programom, ale propaguje rozmanitosť žánrov a zameraní jednotlivých služieb. Zo znenia kampane sa v žiadnom prípade nedá odvodniť, že predmetom ponuky je poskytovanie TV programu Digi Sport. Spojenie: „S televíziou Magio cez satelit, uvidíte čo len chcete“ je skôr zveličením skutočnosti o programovej pestrosti ponuky, ktoré je v reklamnej praxi bežné a Etickým kódexom povolené. Zadávateľ, je toho názoru, že si sťažovateľ vysvetlil obsah reklamy rozdielne od zámeru a reklama nie je klamlivá, pretože posolstvo je pre priemerného spotrebiteľa zrozumiteľné a jasné.


Popis reklamy:


Na začiatku spotu sa deti guľujú na priedomí drevenej chaty uprostred zasneženej krajiny. Po guľovačke vojdú do chaty, kde Dedé zapne televíziu.
Väčšina spotu je sprevádzaná chlapcovým komentárom v jeho rodnej Africkej reči, pričom preklad textu je uvedený v titulkoch:
„Už viem, že na Slovensku je v zime zima. Všade. Ešte aj v rozprávkach je zima. Popoluška. Našťastie v telke máte všetko. Bukekela Afrika. Aj skvelú Afriku. A hneď je tu teplejšie. “
Následne na to sa ozve rozprávač s nasledovným textom:
„S digitálnou televíziou Magio cez satelit, môže každý kdekoľvek na Slovensku pozerať čo len chce, a navyše teraz bez viazanosti a bez mesačných poplatkov. T-Com a T-Mobile, bukekela Vianoce.“
Počas toho je znázornený text:
 „Televízia Magio Sat bez viazanosti. Ponuka platí do 31.1.2011 pri objednaní služby Magio Sat bez záväzkov a kúpe aktivačného balíka magio Sat bez záväzkov Start. “Na záver sú zobrazené logá značiek T-Com a T-Mobile so sloganom „Zažime to spolu“ a pod nimi je odkaz na www.bukekelavianoce.sk.”Komisia preskúmala sťažnosť, stanovisko zadávateľa, dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:


Etický kódex kladie na reklamu požiadavku, že táto nesmie obsahovať žiaden údaj ani prezentáciu, ktoré by mohli zavádzať spotrebiteľa. V danom prípade bolo cieľom reklamy, aj prostredníctvom sloganu „S digitálnou televíziou Magio cez satelit, môže každý kdekoľvek na Slovensku pozerať čo len chce“ upriamiť pozornosť na žánrovú rozmanitosť programového vysielania spoločnosti. Výber a dostupnosť programov propagovanej satelitnej televízie je skutočne široký a svojim charakterom pokrýva najrozmanitejšie žánre, okrem iného aj šport, o ktorý sťažovateľ prejavil záujem. Komisia sa nedomnieva, že by tento slogan mohol v priemernom spotrebiteľovi vyvolať dojem, že predmetná ponuka obsahuje ktorýkoľvek existujúci program, aj taký, na ktorý má zakúpené exkluzívne práva iný poskytovateľ  služby retransmisie. Zadávateľ reklamy ľahko dostupným spôsobom informuje o šírke ponuky propagovanej služby.  Komisia preto neuznala námietky sťažovateľa, že reklama je zavádzajúca a klamlivá a sťažnosť vyhodnotila ako neopodstatnenú.   


Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že TV spot:  „Magio TV“ zadávateľa: Slovak Telekom, a.s., nie je v rozpore s Kódexom  a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.


Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu  len ak  zaplatia administratívny poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.
Administratívny poplatok vo výške  30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť  na č. účtu Rady: 2622107629/1100. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.


V Bratislave, dňa  10. 02. 2011
 
 Ing. Jarmila Grujbárová
 predsedníčka KomisieScroll to Top