ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

11 (09/01) etiketa "Kráľovná minerálnych vôd" - Baldovská

Sťažovateľ

Toplimo, a.s., Topoľčany

Zadávateľ

Minerálne vody, a.s.

Médium

slogan

Stav nálezu
Pozitívny nález
Ustanovenia kódexu:

I./3.3., II./4.1.


Arbitrážna komisia Rady pre reklamu so sídlom v Bratislave, Staré záhrady 1, na svojom zasadnutí dňa 16.9. 1998 vo veci sťažnosti spoločnosti Toplimo, a.s., Topoľčany na použitie sloganu na etikete výrobku spoločnosti Minerálne vody, a.s., Prešov, pre porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných v Slovenskej republike (ďalej len „Kódex“), vydáva nasledovný

NÁLEZ:

Použitím sloganu „Kráľovná minerálnych vôd“ došlo k  porušeniu Etických zásad reklamnej praxe platných na území Slovenskej republiky.

ODÔVODNENIE:

Rada pre reklamu dostala sťažnosť od spoločnosti Toplimo, týkajúcu sa použitia sloganu „Kráľovná minerálnych vôd“ na etikete minerálnej vody Baldovská. Sťažovateľ uvádza, že tento slogan v tvare „Kláštorná je kráľovná minerálnych vôd“ dlhodobo využíva pri komunikácii svojho produktu – už od októbra 1996. V sťažnosti uvádza, že spoločnosť Minerálne vody, a.s., môže týmto spôsobom ťažiť z reklamnej kampane svojho konkurenta, čo môže podľa sťažovateľa tiež viesť k zavádzaniu spotrebiteľa. Navrhuje preto Arbitrážnej komisii posúdiť, či nedošlo k porušeniu ustanovení Kódexu – bodov 3.3. Časti I. a 4.1. Časti III., ktoré stanovujú, že reklama nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi hospodárskej súťaže, nesmie byť spôsobilá privodiť ujmu iným súťažiacim, že reklamy sa nesmú podobať na iné reklamy tak, že by mohlo dôjsť k zámene, zmäteniu spotrebiteľa alebo k využitiu výsledkov cudzích nápadov a pracovného úsilia.

Spoločnosť Minerálne vody, a.s., vo svojom stanovisku uvádza, že skutočnosť, či z ich strany došlo k porušeniu predpisov o hospodárskej súťaži je sporná. Týka sa to podľa ich názoru najmä posúdenia otázky, či vysielaním verbálneho sloganu bolo dosiahnuté, že sa s ním vo vnímaní spotrebiteľov stal konkurenčný výrobok príznačný. Napriek týmto výhradám Minerálne vody, a.s. v svojom stanovisku uvádzajú, že pozastavujú ďalšiu výrobu etikiet s predmetným sloganom.

Arbitrážna komisia vzala na vedomie skutočnosť, že výroba etikiet bola zastavená, zároveň sa rozhodla, že sa bude zaoberať posudzovaním sťažnosti a teda skutočnosťou, či použitím sloganu „Kráľovná minerálnych vôd“ došlo k porušeniu Kódexu. Arbitrážna komisia v diskusii dospela k záveru, že Minerálne vody, a.s. použili identický slogan, ktorý podľa priloženej dokumentácie používa sťažovateľ vo svojej komunikácii už viac ako rok. Zároveň sa komisia zhodla na tom, že v tomto prípade nie je rozhodujúca rozdielna forma použitia sloganu – v elektronickom médiu vo zvukovej podobe alebo ako text uvedený priamo na etikete produktu.

Preto Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom zasadnutí dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť spoločnosti Toplimo, a.s., Topoľčany je opodstatnená a došlo k porušeniu bodov 3.3. Časti I. a 4.1. Časti III. Kódexu.

V Bratislave, dňa 30.09. 1998

Milan Lechnický
predseda AK RPR

Scroll to Top