ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

09 (06/03) inzercia - letný tábor "Bombovo" v týždenníku Pardon

Sťažovateľ

SOI, inšpektorát Banská Bystrica

Zadávateľ

Detská agentúra Bombovo, vydavateľ týždenníka Pardón

Médium

print

Stav nálezu
Negatívny nález
Ustanovenia kódexu:

IV./1.1. a 1.10.


Arbitrážna komisia Rady pre reklamu so sídlom v Bratislave, Staré Záhrady 1, na svojom zasadnutí dňa 30.6. 1999 vo veci sťažnosti Slovenskej obchodnej inšpekcie, inšpektorátu pre Banskobystrický kraj na inzeráty v inzertnom a informačnom týždenníku Pardon, ktoré pozývajú deti do letných táborov „Bombova“ pre porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných v Slovenskej republike (ďalej len Kódex) vydáva nasledovný

NÁLEZ:

Uverejnením inzerátov na letné tábory „Bombovo“ nedošlo k porušeniu Etických zásad reklamnej praxe platných na území SR.

ODÔVODNENIE:

Rada pre reklamu obdržala sťažnosť Slovenskej obchodnej inšpekcie, inšpektorátu pre Banskobystrický kraj na inzeráty v inzertnom a informačnom týždenníku Pardon. Inzeráty pozývajú deti do letných táborov „Bombova“ a podľa sťažovateľa je na nich zobrazená zapálená bomba. Sťažovateľ žiada posúdiť, či je takýto obrázok a slogan „Deti, poďte do Bombova!!!“ v súlade s etickými zásadami pre reklamu.

Sekretariát navrhol Arbitrážnej komisii posúdiť, či nedošlo k porušeniu ustanovení bodov 1., 1.1 a 1.10 Časti IV./B Kódexu. Podľa nich treba brať do úvahy, že spôsob, akým deti prijímajú reklamu, je podmienený ich vekom, skúsenosťami a okolnosťami, za akých reklamnú správu prijímajú. Stanovujú, že zdravie ohrozujúce prostriedky nesmú byť v reklamách v dosahu detí a tiež, že nie je dovolená reklama, ktorá by na deti mohla pôsobiť využitím neprimeraného násilia.

Vydavateľ týždenníka Pardon vo svojom stanovisku uvádza, že predmetný inzerát nezobrazuje zapálenú bombu, ale kreslenú postavičku symbolizujúcu prekvapenie, nápad. Ďalej uvádza, že slovné spojenie „bombový nápad“ nie je medzi deťmi nijako výnimočné a neznamená ohrozenie, ale radosť a pozitívne očakávania.

Arbitrážna komisia v diskusii dospela k záveru, že inzerát sa snaží prihovárať deťom ich jazykom a nijakým spôsobom nepropaguje násilie. Použitý motív vychádza z detského slangu a nemá nijako v úmysle evokovať reálne zbrane – bomby, ani nijaké ich použitie.

Preto Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom zasadnutí dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť Slovenskej obchodnej inšpekcie, inšpektorátu pre Banskobystrický kraj na inzeráty v inzertnom a informačnom týždenníku Pardon „Deti, poďte do Bombova“ je neopodstatnená a realizáciou kampane nedošlo k porušeniu Kódexu v bodoch 1., 1.1 a 1.10 Časti IV./B.

V Bratislave, dňa 6. 7. 1999

Milan Lechnický
predseda AK RPR

Scroll to Top