ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

02 (02/02) inzercia na tričko "Len On" v denníku SME

Sťažovateľ

súkr. osoby Bratislava

Zadávateľ

Róber Vaněk

Médium

print

Stav nálezu
Negatívny nález
Ustanovenia kódexu:

III./6.1., 6.2. a 6.3.


Arbitrážna komisia Rady pre reklamu so sídlom v Bratislave, Staré Záhrady 1, na svojom zasadnutí dňa 4. 2. 1999 vo veci sťažnosti súkromnej osoby z Bratislavy postúpenej Alianciou za etiku novinárov na inzerát uverejnený v denníku Sme na predaj tričiek s karikatúrou pre porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných v Slovenskej republike (ďalej len Kódex) vydáva nasledovný

NÁLEZ:

Uverejnením inzerátu na predaj tričiek s karikatúrou v denníku Sme nedošlo k porušeniu Etických zásad reklamnej praxe platných na území SR.

ODÔVODNENIE:

Rada pre reklamu obdržala sťažnosť od súkromnej osoby z Bratislavy, postúpenú Aliancou za etiku novinárov. Sťažovateľ sa v nej sťažuje na inzerát uverejnený v denníku Sme 2. 9. 1998, ktorý formou zásielkového predaja ponúka tričká s karikatúrou. Sťažovateľ uverejnenie inzerátu považuje za porušenie novinárskej etiky a vyjadruje presvedčenie, že inzerát, kde je na produkte podľa jeho názoru karikatúra Vladimíra Mečiara, hrubým spôsobom zasahuje do práv dotknutej osoby a porušuje etiku predvolebného boja.

Posudzovanie porušovania novinárskej etiky, práva na ochranu osobnosti i porušovania pravidiel o vedení volebnej kampane nie je v kompetencii Rady pre reklamu. Sekretariát navrhol Arbitrážnej komisii posúdiť, či v prípade predmetného inzerátu nedošlo k porušeniu ustanovení 6.1., 6.2., a 6.3. Časti III. Kódexu. Uvedené ustanovenia zakazujú zobrazovať žijúce osoby v reklame bez ich výslovného súhlasu. Reklama ďalej nesmie na svoje pôsobenie zneužívať nositeľov verejnej autority a rovnako nesmie na svoje pôsobenie využívať politikov a predstaviteľov štátnej moci.

Vydavateľ denníka Sme vo svojom stanovisku uvádza, že objednávateľom inzerátu bol autor karikatúry Robert Vaněk a vydavateľ neskúmal, kto je na tričku vyobrazený. Ďalej argumentuje, že zadávateľ reklamy nevyužil pri reklame zobrazenie nositeľa verejnej autority, pretože samotná reklama na inzerovaný produkt neobsahuje zobrazenie osoby.

Arbitrážna komisia RPR sa zaoberala otázkou, či je v danom prípade karikatúra súčasťou reklamy a teda napĺňa ustanovenia Kódexu alebo ide o reklamu na produkt „tričko s karikatúrou“. Komisia vyvodila záver, že karikatúra je súčasťou samotného produktu a nie je možné, a ani nie je v kompetencii Arbitrážnej komisie, vzťahovať ustanovenia Kódexu na vlastnosti produktu. V samotnom inzeráte nie je zobrazená nijaká osoba, ktorá by bola využitá ako nositeľ reklamného posolstva. Arbitrážna komisia konštatovala, že nie je v jej právomoci podrobne skúmať samotný produkt a jeho vlastnosti, pretože platný Kódex sa vzťahuje výlučne na reklamu a nie na produkt, ktorý reklama komunikuje.

Preto Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom zasadnutí dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť súkromnej osoby z Bratislavy, postúpená Aliancou za etiku novinárov je neopodstatnená a uverejnením inzerátu nedošlo k porušeniu Kódexu v bodoch 6.1., 6.2., a 6.3. Časti III.

V Bratislave, dňa 10. 2. 1999

Milan Lechnický
predseda AK RPR

Scroll to Top