ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

03 (04/03) inzercia - Prípravok na schudnutie

Sťažovateľ

súkr. osoba zo Starej Turej

Zadávateľ

Body Care Center

Médium

print

Stav nálezu
Pozitívny nález
Ustanovenia kódexu:

II./2.1., 4.1.


Arbitrážna komisia Rady pre reklamu so sídlom v Bratislave, Staré záhrady 1, na svojom zasadnutí zo dňa 18.4. 1996 vo veci sťažnosti sťažovateľky súkromnej osoby zo Starej Turej na Body Care Center, div. Post Express, s.r.o., Holekova 3, Bratislava pre porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných v Slovenskej republike ( ďalej len „Kódex! ), vydáva nasledovný

NÁLEZ.

Uverejnením reklamného článku o prípravku na schudnutie v časopise „EVA“ došlo k porušeniu II. časti bodu 2.1. a bodu 4.1. Kódexu, teda reklamným článkom došlo k zneužitiu dôvery a využitiu nedostatku spotrebiteľových skúseností a znalostí ako aj ku šíreniu klamlivých údajov o produkte.

ODÔVODNENIE:

Dňa 10. 7. 1995 obdržala Rada pre reklamu sťažnosť sťažovateľky zo Starej Turej na reklamný článok Body Care Centra, div. Post Express, s.r.o., ( „bez akejkoľvek diéty“). Súčasťou uverejneného textu je aj „Kupón na bezplatnú skúšku“, ktorého vyplnením si bolo možné prípravok objednať.

Arbitrážna komisia Rady pre reklamu po preskúmaní predmetného reklamného článku zistila, že Body Care Center, div. Post Express, s.r.o., svojim konaním porušil časť II. bodu 2.1. a 4.1. Kódexu tým, že označil kupón na obdržanie produktu ako „Kupón na bezplatnú skúšku“ a vzápätí v texte poskytol výhodu zaslania prípravku „… naspäť do 30 dní od zaplatenia…“, čím sa dopustil zavádzania a klamlivého šírenia údajov, ako aj využitia nedostatku spotrebiteľových skúseností a znalostí.

Arbitrážna komisia Rady pre reklamu sa svojom zasadnutí dospela k záveru, že sťažnosť súkromnej osoby zo Starej Turej je opodstatnená a predmetný reklamný článok porušuje časť II. bodu 2.1. a bodu 4.1. Kódexu.

Zároveň na základe časti I. bodu 2.1. Kódexu, podľa ktorého základnú zodpovednosť za rešpektovanie Kódexu nesie reklamná agentúra a médium, odporúča časopisu „EVA“ podľa časti I. bodu 4.2. Kódexu dbať na to, aby inzeráty s podobným charakterom neobsahovali v sebe časti, ktoré by neboli v súlade s príslušnou časťou Kódexu“.

V Bratislave, dňa 24. 4. 1996Dr. PAVEL HAPÁK
predseda AK RPR

Scroll to Top