ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

24 (12/02) Inzercia „Spokojne si podnikám bez poistenia”

Sťažovateľ

súkr. osoba, Bratislava

Zadávateľ

Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava

Médium

print

Stav nálezu
Negatívny nález
Ustanovenia kódexu:

I./3.2.


Arbitrážna komisia Rady pre reklamu so sídlom v Bratislave, Grösslingova 45, na svojom zasadnutí dňa 4. 12. 2000 vo veci sťažnosti súkromnej osoby z Bratislavy na inzerciu spoločnosti Slovenská poisťovňa, a.s. – „Spokojne si podnikám bez poistenia“ pre porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných v Slovenskej republike (ďalej len Kódex) vydáva nasledovný

NÁLEZ:

Vo veci uverejnenia inzercie „Spokojne si podnikám bez poistenia“ spoločnosti Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava Arbitrážna komisia nekonštatovala porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných na území SR.

ODÔVODNENIE:

Rada pre reklamu dostala sťažnosť od súkromnej osoby z Bratislavy na inzerciu spoločnosti Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava – „Spokojne si podnikám bez poistenia“ , ktorá podľa sťažovateľa hrubo uráža každého podnikateľa, lebo z obsahu plagátu vychádza – každý, kto podniká bez poistenia je somár.
Sekretariát navrhol Arbitrážnej komisii posúdiť, či v prípade danej inzercie nedošlo k porušeniu ustanovenia bodu 3.2 Časti I. Kódexu.
Toto ustanovenie stanovuje, že reklama musí byť slušná, čestná a pradivá. Zároveň musí byť pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi.
V stanovisku reklamnej agentúry BARD, s.r.o., ktorá inzerciu pripravovala sa uvádza, že tento inzerát plní funkciu upozornenia na riziká súvisiace s prevádzkovaním podnikateľskej činnosti.
Je vlastne len apelom na zodpovednosť každého podnikateľského subjektu, pričom predkladá aj konkrétne riešenie situácie formou poistenia v konkrétnej poisťovni. Úlohou tejto reklamy je zaujať, poukázať na určité problémy a následne v rámci metafory alebo zveličenia, v zhustenej podobe odovzdať divákom určité posolstvo. Podľa stanoviska text a vizuál reklamy nemôže byť konkrétne vztiahnuteľný na určitú fyzickú alebo právnickú osobu – podnikateľa.
Arbitrážna komisia sa v diskusii zhodla, že uvedená inzercia sa skutočne nevzťahuje
na konkrétnych podnikateľov, takže nemožno povedať, že by ich urážala. Arbitrážna komisia konštatovala, že nie je kompetentná zaoberať sa kvalitatívnou úrovňou reklamy a jej vkusnosťou.


Preto Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom zasadnutí dospela hlasovaním
k záveru, že sťažnosť na inzerciu spoločnosti Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava „Spokojne si podnikám bez poistenia“ je neopodstatnená a jej uverejnenie nebolo posúdené ako porušenie Kódexu v bode 3.2 Časti I.

V Bratislave, dňa 5. 12. 2000

Milan Lechnický
predseda AK RPR

Scroll to Top