ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

12 (10/01) kampaň - "Drukos výnos: rizikový stupeň 0"

Sťažovateľ

Asociácia správcovských spoločností

Zadávateľ

Drukos, a.s., Banská Bystrica

Médium

televízia, print

Stav nálezu
Pozitívny nález
Ustanovenia kódexu:

II./2.1.


Arbitrážna komisia Rady pre reklamu so sídlom v Bratislave, Grösslingova 45, na svojom zasadnutí dňa 05. 12. 2001 vo veci sťažnosti Asociácie správcovských spoločností, Bratislava na reklamnú kampaň spoločnosti Drukos-výnos a.s, pre porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných v Slovenskej republike (ďalej len Kódex) vydáva nasledovný

NÁLEZ:

Vo veci vysielania reklamnej kampane „Drukos-výnos: rizikový stupeň 0“ spoločnosti Drukos a.s., komisia konštatovala porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných na území SR.

ODÔVODNENIE:

Rada pre reklamu obdržala sťažnosť od Asociácie správcovských spoločností, Bratislava na reklamnu kampaň spoločnosti Drukos a.s.. Sťažovateľ uvádza, že reklama ponúka spotrebiteľom (investorom) možnosť investovania prostredníctvom spoločnosti Drukos-výnos. Ďalej uvádza, že uvedená spoločnosť nemá žiadne oprávnenie zhromaždˇovať peňažné prostriedky a poskytovať investičné služby podľa osobitných zákonov a že, reklama vyvoláva dojem, že investovanie prostredníctvom spoločnosti Drukos-výnos je bez akéhokoľvek rizika. Keďže z teórie a praxe fungovania finančného trhu vyplýva, že bezriziková investícia neexistuje a s každou investíciou je spojené riziko, považuje sťažovateľ tvrdenie o rizikovom stupni nula, ktoré vyvoláva dojem že s investovaním do spoločnosti Drukos-výnos je spojené nulové riziko za klamlivé.

Na dotknutú reklamu – „Drukos-výnos:rizikový stupeň 0“, Rade pre reklamu poskytla stanovisko spoločnosť Drukos a.s., Banská Bystrica. V stanovisku sa uvádza, že celá reklamná kampaň je prezentovaná na spôsob predpovede počasia, čo je zjavné tak z televízneho spotu, ako aj z printu. Spoločnosť Drukos takisto uvádza, že je jej známe, že nie všetci potencionálni investori produktu Drukos-výnos majú znalosti o kvantifikácii rizika a o hodnotení rizika ratingovými agentúrami. Práve preto sa v každom reklamnom spote hovorí o „rizikovom stupni 0“ a nie o bezrizikovosti investície v zmysle niektorého z odborných kritérii merateľnosti rizika, ktoré sú používané renomovanými ratingovými agentúrami.

Arbitrážna komisia posudzovala výlučne iba tú časť sťažnosti, ktorá sa týkala etiky predmetnej reklamy. Sekretariát Rady pre reklamu navrhol posúdiť, či uvedená reklama neporušuje ustanovenia bodu 2.1. a 4.1. čl. II Kódexu. Arbitrážna komisia po prerokovaní sťažnosti a po diskusii dospela k záveru, že daný reklamný spot a printy sa svojím spracovaním dostali do rozporu s etikou reklamy. Zadávateľ použil neprimeranú formu nadsázky a slovnej hračky. Arbitrážna komisia hlasovaním dospela k názoru, že daný televízny spot a printy obsahujú prvky, ktoré príjemcu reklamného posolstva môžu uviesť do omylu na základe nedostatku jeho skúseností alebo znalostí a jeho dôverčivosti, čo je v rozpore s ustanovením bodu 2.1. Časti II. Kódexu, ktorý znie:

2.1/II.

Reklama nesmie byť koncipovaná tak, aby zneužívala dôveru spotrebiteľa alebo využívala nedostatok jeho skúseností alebo znalostí alebo jeho dôverčivosť.Preto Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom zasadnutí dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť na reklamnú kampaň „Drukos-výnos: rizikový stupeň 0“ je opodstatnená a jej šírenie bolo posúdené ako porušenie Kódexu v bode 2.1 Časti II.

V Bratislave, dňa 05. 12. 2001

Milan Lechnický
predseda AK RPR

Scroll to Top