ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

23 (12/01) kampaň EASY Bonus „Svetová novinka No.1”

Sťažovateľ

súkr. osoba, Bratislava

Zadávateľ

EuroTel, a.s., Bratislava

Médium

kampaň

Stav nálezu
Negatívny nález
Ustanovenia kódexu:

II./4.1., 4.2., 4.6.


Arbitrážna komisia Rady pre reklamu so sídlom v Bratislave, Grösslingova 45, na svojom zasadnutí dňa 4. 12. 2000 vo veci sťažnosti súkromnej osoby z Bratislavy na kampaň EASY Bonus spoločnosti EuroTel, a.s., Bratislava pre porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných v Slovenskej republike (ďalej len Kódex) vydáva nasledovný

NÁLEZ:

Vo veci realizácie kampane na službu EuroTel EASY Bonus spoločnosti EuroTel, a.s., Bratislava Arbitrážna komisia nekonštatovala porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných
na území SR.

ODÔVODNENIE:

Rada pre reklamu dostala sťažnosť od súkromnej osoby z Bratislavy na zavádzajúce označenie služby EuroTel EASY Bonus „Svetová novinka No. 1“. Podľa sťažovateľa takáto služba platenia za prichádzajúce hovory už bola uvedená napr. v Taliansku či Švajčiarsku. Zároveň sťažovateľ upozornil na fakt, že nikde v reklamnej kampani sa nespomína platnosť služby iba do 28. februára 2001, čo môže pôsobiť zavádzajúco.
Sekretariát navrhol Arbitrážnej komisii posúdiť, či v prípade uvedenej kampane nedošlo
k porušeniu ustanovení bodov 4.1 a 4.2 Časti II. Kódexu. V rámci diskusie AK navrhla hlasovať aj
o bode 4.6 Časti II. Kódexu.
Tieto ustanovenia stanovujú, že reklama nesmie šíriť klamlivé údaje o vlastnom alebo cudzom podniku ani o jeho produktoch. Klamlivý údaj je aj údaj sám osebe pravdivý, avšak vzhľadom a okolnosti a súvislosti, v akých sa používa, môže príjemcu reklamného posolstva uviesť do omylu. Reklama zároveň nesmie na základe klamlivých údajov získavať vlastnému alebo cudziemu podniku prospech na úkor iného. Reklama sa tiež musí vyhnúť informáciám a prezentáciám, ktoré budú pravdepodobne zavádzať spotrebiteľov, či už vynechaním, dvojzmyselnosťou alebo zveličovaním, s výnimkou prípadov, kedy ide o jasnú hyperbolizáciu. Zvláštnu pozornosť treba venovať informáciám týkajúcich sa charakteristiky a účinku produktu, jeho ceny, bezplatnej ponuky, podmienok predaja, distribúcie, identity prezentovaných osôb a ocenení.

V stanovisku spoločnosti EuroTel, a.s., Bratislava sa uvádza, že jej zámerom nebolo úmyselne zavádzať zákazníkov a verejnosť, chceli len poukázať na výnimočnosť služby EASY Bonus a zdôrazniť skutočnosť, že EuroTel prináša služby svetovej úrovne slovenským zákazníkom.
Na skutočnosť, že služba EASY Bonus má obmedzenú platnosť do 28.2.2001 sú zákazníci dôsledne upozorňovaní v predajniach EuroTelu ako aj na ostatných predajných miestach.

Arbitrážna komisia sa v diskusii zaoberala hlavne problematikou časového obmedzenia ponuky, ktoré je špecificky uvedené len na P.O.S. materiáloch umiestnených v predajni a nie je uvedené
v inzercii. Práve neuvedenie informácií takéhoto charakteru v inzercii by v niektorých prípadoch mohlo spotrebiteľa uviesť do omylu a preto by Arbitrážna komisia prostredníctvom tohto nálezu chcela odporučiť spotrebiteľom a zákazníkom, aby si vždy podrobne preštudovali všetky dostupné informácie na mieste predaja týkajúce sa rôznych ponúk a služieb vo všeobecnosti. Arbitrážna komisia dáva na zváženie zadávateľovi uvádzanie obmedzenej platnosti ponúkanej služby
pri komunikácii v iných médiách, nie len v miestach predaja.


Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom zasadnutí dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť na reklamnú kampaň spoločnosti EuroTel, a.s., Bratislava na službu EASY Bonus, je neopodstatnená a realizácia uvedenej kampane nebola posúdená ako porušenie Kódexu v bodoch 4.1, 4.2 a 4.6 Časti II.

V Bratislave, dňa 5. 12. 2000

Milan Lechnický
predseda AK RPR

Scroll to Top