ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

01 (02/01) kampaň "Garancia"

Sťažovateľ

Asociácia spotrebiteľských médií

Zadávateľ

ŠkoFin, s.r.o., Bratislava

Médium

kampaň

Stav nálezu
Pozitívny nález
Ustanovenia kódexu:

I./3.2., II./4.3., 4.6.


Arbitrážna komisia Rady pre reklamu so sídlom v Bratislave, Staré Záhrady 1, na svojom zasadnutí dňa 4. 2. 1999 vo veci sťažnosti Asociácie spotrebiteľských médií na kampaň spoločnosti ŠkoFIN, s.r.o., Bratislava pre porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných v Slovenskej republike (ďalej len Kódex) vydáva nasledovný

NÁLEZ:

Použitím sloganu Garantujeme výšku splátok po celú dobu leasingu došlo k porušeniu Etických zásad reklamnej praxe platných na území SR.

ODÔVODNENIE:

Rada pre reklamu obdržala sťažnosť od Asociácie spotrebiteľských médií, týkajúcu sa použitia sloganu Garantujeme výšku splátok po celú dobu leasingu spoločnosti ŠkoFIN. Sťažovateľ uvádza, že ju považuje za klamlivú reklamu, vzhľadom na to, že v zmluvných podmienkach spoločnosť ŠkoFIN pripúšťa možnosť jednostrannej úpravy výšky splátok. Priložil aj znenie zmluvných podmienok, v ktorých je uvedené: „Prenajímateľ je oprávnený upraviť zostávajúcu výšku splátok a vopred dohodnutú kúpnu cenu motorového vozidla v prípade, ak diskontná sadzba stanovená Národnou bankou Slovenska použitá v predbežnej kalkulácii sa zvýši alebo zníži v priebehu trvania leasingovej zmluvy o 5% a viac vrátane a to i viackrát počas trvania tejto zmluvy“.

Sťažovateľ sa sťažuje na porušenie zákonov v súvislosti s klamlivou reklamou, posudzovanie tohto však nie je v kompetencii Rady pre reklamu. Sekretariát navrhol Arbitrážnej komisii posúdiť, či v prípade predmetnej kampane nedošlo k porušeniu ustanovení bodu 3.2 Časti I. a bodov 4.1., 4.3. a 4.6 Časti II. Kódexu. Tieto ustanovenia stanovujú, že reklama má byť slušná, čestná a pravdivá, pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi. Reklama nesmie obsahovať klamlivé označenie produktu, ktoré je schopné vyvolať mylnú domnienku, že vykazuje osobitné charakteristické znaky alebo osobitnú akosť. Ďalej stanovujú, že reklama sa musí vyhnúť informáciám a prezentáciám, ktoré budú pravdepodobne zavádzať spotrebiteľov.

Spoločnosť ŠkoFIN sa vo svojom stanovisku nevyjadrila k podstate uvedených skutočností, argumentovala len výsledkom kontroly Slovenskej obchodnej inšpekcie, ktorá podľa vyjadrenia ŠkoFIN-u dospela k záveru, že „nedošlo ku klamaniu spotrebiteľa“.

Arbitrážna komisia RPR zvažovala možnosť požiadať ŠkoFIN o podrobnejšie stanovisko, hlasovaním však dospela k záveru, že spoločnosť mala možnosť sa k sťažnosti vyjadriť a rozhodla že Arbitrážna komisia bude sťažnosť riešiť na základe predložených materiálov. Komisia skúmala otázku, či slogan „Garantujeme výšku splátok po celú dobu leasingu“ môže príjemcu reklamného posolstva zavádzať alebo uviesť do omylu a to aj v spojitosti s textom inzerátu, kde je význam sloganu potvrdený vetou Dohodnutá výška splátok platí bez ohľadu na vývoj finančného trhu.“ Komisia došla k záveru, že uvedený slogan vyvoláva v príjemcovi presvedčenie, že zmluvne dohodnutá výška lesingových splátok zostáva počas celého splátkového obdobia konštantná bez akýchkoľvek vplyvov.

Preto Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom zasadnutí dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť Asociácie spotrebiteľských médií je opodstatnená a realizáciou uvedenej kampane spoločnosti ŠkoFIN došlo k porušeniu Kódexu v bodoch 3.2 Časti I. a 4.3. a 4.6 Časti II.

V Bratislave, dňa 10. 2. 1999

Milan Lechnický
predseda AK RPR

Scroll to Top