ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

05 (05/02) kampaň "Ty a ja"

Sťažovateľ

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Zadávateľ

EuroTel, a.s., Bratislava

Médium

kampaň

Stav nálezu
Pozitívny nález
Ustanovenia kódexu:

II./4.6 a III./2.1


Arbitrážna komisia Rady pre reklamu so sídlom v Bratislave, Staré Záhrady 1, na svojom zasadnutí dňa 25. 5. 1999 vo veci sťažnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky na kampaň „Ty a ja“ spoločnosti EuroTel Bratislava, a.s. so sídlom v Bratislave pre porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných v Slovenskej republike (ďalej len Kódex) vydáva nasledovný

NÁLEZ:

Realizáciou billboardovej kampane „Ty a ja“ došlo k porušeniu Etických zásad reklamnej praxe platných na území SR.

ODÔVODNENIE:

Rada pre reklamu obdržala sťažnosť Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky na kampaň „Ty a ja“ spoločnosti EuroTel Bratislava. Sťažovateľ uvádza, že spoločnosť EuroTel Bratislava ponúka v rámci služby „Ty a ja“ 50%, 30% a 20% zľavy na zákazníckych číslach, ktoré si zákazník zvolí. Zníženie cien komunikuje aj na billboardoch, pričom jediný slogan billboardu hlása „volajte za 50% ceny“, čo podľa sťažovateľa evokuje 50% zníženie cien. Sťažovateľ namieta, že v tejto reklame nie je zmienka o tom, že uvedené zľavy sa vzťahujú len na hovory, ktoré budú uskutočnené po vyčerpaní voľných minút.

Sekretariát navrhol Arbitrážnej komisii posúdiť, či v prípade predmetného billboardu nedošlo k porušeniu ustanovení 2.1, 4.1, 4.6, Časti II. a 2.1. Časti III. Kódexu. Tie stanovujú, že reklama nesmie byť koncipovaná tak, aby zneužívala dôveru spotrebiteľa, nesmie šíriť klamlivé údaje o vlastnom alebo cudzom podniku ani o jeho produktoch. Reklama sa ďalej musí vyhnúť informáciám a prezentáciám, ktoré budú pravdepodobne zavádzať spotrebiteľov, pričom zvláštnu pozornosť treba venovať informáciám týkajúcim sa charakteristiky a účinku produktu a jeho ceny. Informácia o cene obsiahnutá v reklame alebo okolnosť, že informácia o cene je neúplná alebo chýba, nesmie predovšetkým vzbudzovať zdanie, že cena je nižšia, než aká je v skutočnosti alebo sú v cene sú zahrnuté dodávky výrobkov, výkonov, prác alebo služieb, za ktoré sa v skutočnosti platí osobitne.

Spoločnosť EuroTel Bratislava vo svojom stanovisku tvrdí, že vzhľadom na samotnú podstatu reklamy nie je možné uvádzať v reklamných médiách uvádzať všetky podrobnosti o predmetnej službe. Ďalej uvádza, že zákazník má možnosť dozvedieť sa komplexnú informáciu o službe a všetkých jej podmienkach nielen prostredníctvom Internetu ale aj u všetkých predajcov a dealerov spoločnosti.

Arbitrážna komisia RPR je kompetentná posudzovať len samotnú reklamu. Reklama sa musí vyhnúť informáciám, ktoré by pravdepodobne mohli zavádzať spotrebiteľov. Takouto informáciou je aj informácia o cene, ktorej podľa Kódexu třeba venovať zvkláštnu pozornosť v reklame samotnej. Predmetná reklama neobsahuje ani informáciu o tom, že onúkaná zľava sa nevzťahuje na predplatené minúty ale neobsahuje ani odkaz pre spotrebiteľa, že potrebuje doplňujúce informácie.

Na základe absencie informácie, že uvedená zľava vzťahuje len na hovory mimo predplatených minút, informácia o cene obsiahnutá v reklame je neúplná a je spôsobilá vzbudiť zdanie, že cena je nižšia, než aká v skutočnosti je.

Preto Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom zasadnutí dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR na kampaň „Ty a ja“ spoločnosti EuroTel, Bratislava a.s., je opodstatnená a realizáciou billboardu došlo k porušeniu Kódexu v bodoch 4.6, Časti II. a 2.1. Časti III. Kódexu.

V Bratislave, dňa 1. 6. 1999

Milan Lechnický
predseda AK RPR

Scroll to Top