ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

13 (11/03) mailová kampaň Royala Ambasador

Sťažovateľ

súkr. osoby z Prievidze

Zadávateľ

Royal Ambasador

Médium

reklamné materiály

Stav nálezu
Pozitívny nález
Ustanovenia kódexu:

I./3.2., II./2.1., 4.6., IV/3.1./E


Arbitrážna komisia Rady pre reklamu so sídlom v Bratislave, Staré Záhrady 1, na svojom zasadnutí dňa 3.11. 1999 vo veci troch sťažností súkromných osôb z Prievidze na mailovú kampaň spoločnosti Royal Amabassador, s.r.o., Bratislava pre porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných v Slovenskej republike (ďalej len Kódex) vydáva nasledovný

NÁLEZ:

Zaslaním katalógovej ponuky firmy Royal Amabassador s hrou o 1 milión Sk a auto Renault Espace spotrebiteľom došlo k porušeniu Etických zásad reklamnej praxe platných na území SR.

ODÔVODNENIE:

Rada pre reklamu obdržala sťažnosti od súkromných osôb z Prievidze v ktorých sa spotrebitelia sťažovali na katalógovú ponuku firmy Royal Amabassador s hrou o 1 milión Sk a auto Renault spoločnosti Royal Amassador. Sťažovatelia v sťažnostiach vyjadrujú pocit, že boli podvedení, spoločnosť Royal Amassador im nevyplatila výhry, o ktorých ich písomne informovala.

Spoločnosť Royal Ambassador k sťažnostiam odmietla zaujať stanovisko bez uvedenia plných mien a adries sťažovateľov, ktoré im sekretariát RPR nemohol podľa vnútorných pravidiel poskytnúť. Sekretariát navrhol Arbitrážnej komisii posúdiť, či nadošlo k porušeniu ustanovení bodov 3.2. Časti I., 2.1 a 4.6 Časti II. a 3.1/E. Časti IV. Tie stanovujú, že reklama musí byť slušná, čestná a pravdivá, pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi. Reklama nesmie byť koncipovaná tak, aby zneužívala dôveru spotrebiteľa alebo využívala nedostatok jeho skúseností alebo znalostí alebo jeho dôverčivosť. Reklama sa musí vyhnúť informáciám a prezentáciám, ktoré budú pravdepodobne zavádzať spotrebiteľov, či už vynechaním, dvojzmyselnosťou alebo zveličovaním, s výnimkou prípadov, kedy ide o jasnú hyperbolizáciu. Zvláštnu pozornosť treba venovať informáciám týkajúcich sa charakteristiky a účinku produktu, jeho ceny, bezplatnej ponuky, podmienok predaja, distribúcie, identity prezentovaných osôb a ocenení. V základnom inzeráte musí byť uvedené meno alebo názov inzerenta spolu so skutočnou adresou sídla, nielen kontaktné adresy (napr. P.O.BOX), na ktorých môže byť inzerent kontaktovaný. V prípade, že inzerát zahrňuje kupón, musí byť uvedené meno alebo názov a úplná adresa inzerenta s uvedením ulice aj na kupóne. Prechodné adresy sa nesmú používať.

Arbitrážna komisia Rady pre reklamu po preskúmaní viacerých ponukových listov zistila, že spoločnosť Royal Amassador v ňom adresátov na niekoľkých miestach informovala o ich výhre vo výške 1.000.000 Sk, v niektorých prípadoch mali vyhrať Renault Espace. Informácie o ďalších podmienkach boli uvedené podstatne menej výrazne a nedostatočne zrozumiteľne. Arbitrážna komisia sa zhodla na tom, že na základe takejto koncepcie ponuky mohli byť spotrebitelia uvedení do omylu a domnievať sa, že jedinou podmienkou k získaniu výhry je objednanie tovaru z ponukového katalógu. Niektoré časti zásielky boli priamo letáky, blahoželajúce menovite adresátovi k výhre. Spoločnosť Royal Ambassador teda na svoje obchodné účely zneužila dôveru spotrebiteľa, využila nedostatok jeho skúseností a používala údaje v takých súvislostiach a okolnostiach, ktoré uviedli príjemcov do omylu. Zásielky boli označené len adresou P.O.Boxu.

Preto Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom zasadnutí dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosti súkromných osôb z Prievidze na mailovú kampaň spoločnosti Royal Ambassador sú opodstatnené a šírením predmetných zásielok došlo k porušeniu Kódexu v bodoch 3.2. Časti I., 2.1 a 4.6 Časti II. a 3.1/E. Časti IV. Kódexu.

V Bratislave, dňa 17. 11. 1999

Milan Lechnický
predseda AK RPR

Scroll to Top