14 (03-03) Nová energia každému zápasu

Sťažovateľ

fyzická osoba

Zadávateľ

TIPSPORT SK, a.s.

Médium

TV spot

Stav nálezu
Negatívny nález

Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
TV spot: „Nová energia každému zápasu“
Zadávateľa: TIPSPORT SK, a.s.   
 
nie je v rozpore 
 
s ustanoveniami Kódexu.
 
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Trenčín, voči spotu, ktorý komunikuje možnosť stávkovania pri športových zápasoch. Sťažovateľ považuje reklamu za nevhodnú, nakoľko podľa jeho názoru reklama vytvára dojem, že pokiaľ si človek na športový zápas vsadí, bude lepšie fandiť a viac si užije športový zážitok. 
 
Zadávateľ v rámci svojho stanoviska o.i. uvádza, že komentár k reklamnému spotu a teda ani daná reklamná prezentácia neobsahuje záver tvrdený sťažovateľom, podľa ktorého „keď si človek vsadí, bude lepšie fandiť“ a takéto posolstvo uvedený spot neobsahuje ani implicitne. Presný citát z predmetnej reklamy znie: „S najväčšou komunitou tipérov a jej hviezdami dáš novú energiu každému zápasu“. Je zrejmé, že toto konštatovanie iba poukazuje na to, čo všeobecne komunita tipujúcich hráčov, ktorí sa kurzových stávok zúčastňujú, aj v skutočnosti poskytuje a samotní hráči to aj vyslovene uvádzajú. Je totiž nesporným a logickým faktom, že uzatvorenie stávky na výsledok napr. hokejového zápasu zvyšuje záujem stávkujúceho o jeho priebeh a výsledok, v porovnaní s prípadom, kedy by si na zápas nestavil a venoval mu menšiu alebo žiadnu pozornosť. Na tejto skutočnosti pritom nie je nič nevhodného a bolo by naopak nelogické, aby stávkujúci o danú športovú udalosť nejavil záujem napriek tomu, že na jej výsledok uzatvoril stávku. Komentár zaznievajúci v predmetnej reklame iba na toto určitou reklamnou skratkou upozorňuje, pričom explicitne na uzatváranie kurzových stávok ani nenabáda, keďže iba vyzýva k zapojeniu sa do komunity tipujúcich, v dôsledku čoho „vzniká nová energia každého zápasu“. Zapojenie do komunity tipujúcich dokonca taktiež nevyhnutne neznamená, že každý takýto účastník musí uzatvoriť stávku, keďže registráciou v spoločnosti klient získava množstvo funkcionalít stávkovej aplikácie – môže diskutovať vo fóre, chatovať s ostatnými tipujúcimi, čítať či písať blogy a analýzy udalostí, zapájať sa do rôznych spotrebiteľských súťaží a pod. Aj to je komunita tipujúcich – akási špecifická sociálna sieť, na ktorú predmetná reklama poukazuje.
Zadávateľ ďalej uvádza, že predmetná reklama je plne v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi. Uvedené pritom platí aj v kontexte reklám iných prevádzkovateľov hazardných hier, ktorých reklama by musela byť – v prípade iného výkladu – nevyhnutne z povahy veci nevhodná ako reklama na hazardné hry – vrátane napr. reklamy na lotérie, ktoré poukazujú na možnosť mimoriadneho zbohatnutia a ekonomického zabezpečenia do konca života v dôsledku účasti na hazardnej hre. Vo vzťahu k námietkam vzneseným sťažovateľom je predmetná reklama tiež plne v súlade s Druhou časťou Kódexu, keďže nevyužíva agresívnu obchodnú praktiku ani nepodporuje agresivitu. Napokon je predmetná reklama – s ohľadom na povahu nami poskytovaných služieb – aj plne v súlade s ust. čl. 46 Kódexu, upravujúcim podmienky reklamy hazardných hier, keďže najmä nie je zameraná na maloletých ani nie je maloletým určená, nepodnecuje k neuváženej účasti na hazardných hrách a nie je spôsobilá povzbudiť vytvorenie závislosti ani posilniť závislosť na hazardných hrách.
Zadávateľ ďalej poukazuje na skutočnosť, že v dotknutom reklamnom spote vystupujú jedni z najprestížnejších a najuznávanejších športovcov, ktorých účasť v predmetnej reklame sama osebe implikuje, že nejde o nevhodnú reklamu, keďže tieto športové celebrity, za ktorými stoja profesionálne tímy, vrátane odborníkov na reklamu, nemajú voči predmetnej reklame žiadne etické výhrady, inak by v nej nevystupovali. 
 
Popis reklamy:
Spot zobrazuje viacerých známych športovcov, ktorí sú v pozícii divákov konkrétnych športových disciplín (napr. lyžovanie, MMA zápas, hokejový zápas). Na pozadí ich zobrazenia voice-over hovorí: „Začína ťa nudiť to, čo máš rád a hovoríš si, niečo tomu chýba?  Alebo si viac na telefóne, než v samotnom dianí? Pri tom stačí tak málo a môžeš to zmeniť…“ Nasleduje záber na telefón – aplikáciu, prostredníctvom ktorej sa jeden zo športovcov zapojí do stávkovania. Výraz fanúšikov sa mení – prichádza energia a aktivita v povzbudzovaní. Voice-over pokračuje: „S najväčšou komunitou tipérov a jej hviezdami dáš novú energiu každému zápasu. Tipsport – najväčšia komunita tipérov.“ Spot pokračuje informáciou o zápasoch NHL. Počas celej doby spotu je súčasťou obrazu informácia v znení: „Hrajte zodpovedne. Účasť na hazardných hrách sa zakazuje fyzickej osobe mladšej ako 18 rokov.“. 
 
Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
 
V zmysle Kódexu neprípustná je reklama, ktorá podnecuje k neuváženej účasti na hazardných hrách alebo by mohla povzbudzovať vytvorenie alebo posilnenie závislosti na hazardných hrách (čl. 46 ods. 2 písm. a) a b) Kódexu). V predmetnom prípade sa Komisia nestotožnila s námietkami sťažovateľa. Je pravdou, že reklama je zameraná na propagáciu hazardných hier, resp. tipovania. Reklama však nie je spracovaná spôsobom, ktorý by podnecoval k neuváženej účasti na hazardných hrách a z obsahu reklamy uvedené ani nevyplýva. V reklame je síce vyobrazený aj motív fandenia, avšak primárne v kontexte správania sa, ktoré je pre športových nadšencov a fanúšikov prirodzené a bežné avšak nie výhradne vo význame, ktorý uvádza sťažovateľ. Obsah reklamy a spôsob jej spracovania taktiež neposilňuje závislosť na hazardných hrách a Komisia má v tomto smere za to, že reklama bola pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi a spĺňa podmienky, ktoré Kódex na komunikáciu hazardných hier kladie. 
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že TV spot: „Nová energia každému zápasu“, zadávateľa: TIPSPORT SK, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa  nie je opodstatnená.  
 
Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.
 
Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.
 
V Bratislave dňa 24. 02. 2022 
 
 
 
Mária Tóthová Šimčáková 
predsedníčka Komisie
 
Scroll to Top