ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

13 (09/03) obal zápaliek

Sťažovateľ

súkr. osoba z Nitry

Zadávateľ

Phonotex Bratislava

Médium

print

Stav nálezu
Negatívny nález
Ustanovenia kódexu:

I./3.2. A 3.4


Arbitrážna komisia Rady pre reklamu so sídlom v Bratislave, Staré záhrady 1, na svojom zasadnutí dňa 16.9. 1998 vo veci sťažnosti súkromnej osoby z Nitry na reklamu služieb spoločnosti Phonotex, s.r.o., Bratislava na zápalkových škatuľkách pre porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných v Slovenskej republike (ďalej len „Kódex“), vydáva nasledovný

NÁLEZ:

Umiesnením reklám spoločnosti Phonotex na zápalkové škatuľky nedošlo k  porušeniu Etických zásad reklamnej praxe platných na území Slovenskej republiky.

ODÔVODNENIE:

Rada pre reklamu dostala 11. 8. 1998 sťažnosť od súkromného sťažovateľa, týkajúcu sa reklám spoločnosti Phonotex na zápalkových škatuľkách. Sťažovateľ konštatuje, že po nákupe väčšieho balenia obsahujúceho viac zápalkových škatuliek bol po rozbalení vrchného obalu nemilo prekvapený reklamami, ktoré sa na obaloch zápaliek nachádzali. (Inzeráty na erotické telefónne linky, ktoré prevádzkuje Phonotex). Sťažovateľ namieta proti tomu, že je mu vnucovaná reklama o ktorej pri kúpe výrobku nevedel. Zároveň je názoru, že takáto reklama je v rozpore s morálnym a etickým štandardom človeka a nezdravo ovplyvňuje vývoj dieťaťa.

Sekretariát navrhol Arbitrážnej komisii posúdiť, či nedošlo k porušeniu ustanovení Kódexu – bodov 3.2. a 3.4 Časti I. Kódexu. Tieto stanovujú, že reklama musí byť slušná, čestná a pravdivá, pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi a nesmie ohrozovať dobré meno reklamy ako takej alebo znižovať dôveru v reklamu ako službu spotrebiteľom.

Spoločnosť Phonotex vo svojom stanovisku uvádza, že zápalky sú balené alebo v priesvitnej fólii, alebo v papierovom obale – v tom prípade sú na ňom nalepené obidve strany zápalkovej škatuľky. Podľa vyjadrenia zástupcu spoločnosti motív ich reklamy nikoho mravne neohrozuje ani sa nevnucuje. Zároveň poukázal na skutočnosť, že zápalky možno v zmysle zákona predávať len osobám starším ako 16 rokov.

Arbitrážna komisia sa rozhodla, že nie je potrebné zisťovať spôsob predaja zápaliek v tom zmysle, či sťažovateľ kúpil balenie s tým, že nepoznal reklamu na jednotlivých baleniach zápaliek. Zároveň sa zhodla na tom, že v jej kompetencii je len posúdiť predmetnú reklamu, teda skutočnosť, či porušuje Kódex alebo nie. Zaoberala sa reklamou na samotnej zápalkovej škatuľke a diskusii dospela k názoru, že reklama samotná neohrozuje mravnosť a mravný vývoj.

Preto Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom zasadnutí dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť súkromnej osoby z Nitry je neopodstatnená a jej šírením nedošlo k porušeniu bodov 3.2. a 3.4 Časti I. Kódexu.

V Bratislave, dňa 30.9. 1998

Milan Lechnický
predseda AK RPR

Scroll to Top