ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

16 (11/06) ponuka Laboratórium pre Výskum chudnutia

Sťažovateľ

súkr. osoby Bratislava

Zadávateľ

Laboratórium pre Výskum chudnutia

Médium

print

Stav nálezu
Pozitívny nález
Ustanovenia kódexu:

II./4.6 a IV./3.1./E


Arbitrážna komisia Rady pre reklamu so sídlom v Bratislave, Staré Záhrady 1, na svojom zasadnutí dňa 3.11. 1999 vo veci sťažnosti súkromnej osoby z Bratislavy na ponukový materiál spoločnosti Laboratórium pre Výskum Chudnutia pri Euro Center Diffusion, s.r.o., Turzovka pre porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných v Slovenskej republike (ďalej len Kódex) vydáva nasledovný

NÁLEZ:

Distribuovaním ponukového materiálu spoločnosti Laboratórium pre Výskum Chudnutia došlo k porušeniu Etických zásad reklamnej praxe platných na území SR.

ODÔVODNENIE:

Rada pre reklamu obdržala sťažnosť od súkromnej osoby z Bratislava. Sťažovateľka v nej uvádza, že ponuka prípravku na chudnutie inzerovaná jako bezplatná je maximálne neseriózna, pretože nejde o absolútne bezpatnú ponuku jako je zdôrazňované. Ďalej spochybňuje serióznosť reklamy na základe samotného produktu – ananásové kapsule, ktoré bez diét a cvičenia dokážu spôsobiť úbytok na váhe až 25 kilogramov za dva mesiace.

Sekretariát navrhol Arbitrážnej komisii posúdiť, či v distribúciou reklamného materiálu na ananásové kapsule nedošlo k porušeniu ustanovení bodov 4.6 Časti II., 1.1 Časti III. a 3.1/E Časti IV. Kódexu. Tie stanovujú, že reklama sa musí vyhnúť informáciám a prezentáciám, ktoré budú pravdepodobne zavádzať spotrebiteľov, či už vynechaním, dvojzmyselnosťou alebo zveličovaním, s výnimkou prípadov, kedy ide o jasnú hyperbolizáciu. Zvláštnu pozornosť treba venovať informáciám týkajúcich sa charakteristiky a účinku produktu, jeho ceny, bezplatnej ponuky, podmienok predaja, distribúcie, identity prezentovaných osôb a ocenení. Spotrebitelia nesmú byť reklamou vedení k tomu, aby produktom priznávali nepomerne vyššiu úžitkovú hodnotu, než zodpovedá ich skutočnej hodnote. V základnom inzeráte musí byť uvedené meno alebo názov inzerenta spolu so skutočnou adresou sídla, nielen kontaktné adresy (napr. P.O.BOX), na ktorých môže byť inzerent kontaktovaný. V prípade, že inzerát zahrňuje kupón, musí byť uvedené meno alebo názov a úplná adresa inzerenta s uvedením ulice aj na kupóne. Prechodné adresy sa nesmú používať.

Spoločnosť Laboratórium pre Výskum Chudnutia pri Euro Center Diffusion, s.r.o., Turzovka stanovisko k sťažnosti neposkytla.

Arbitrážna komisia v diskusii dospela k záveru, že formulácie v letáku informujú o bezplatnej ponuke, pričom v objednávkovom lístku sú uvedené presne ceny za objednaný tovar. V ponukovom materiáli ďalej nie je uvedené presná adresa inzerenta, tak jako stanovuje Kódex, ale len P.O.Box. Ďalej v diskusii zhodnotila, že nemá k dispozícii presné podklady aby mohla rozhodovať o inzerovanej a skutočnej úžitkovej hodnote produktu.

Preto Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom zasadnutí dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť súkromnej osoby z Bratislavy na ponukový materiál spoločnosti Laboratórium pre Výskum je opodstatnená a realizáciou uvedenej kampane došlo k porušeniu Kódexu v bode 4.6 Časti II. a 3.1/E Časti IV., Kódexu.

V Bratislave, dňa 17. 11. 1999

Milan Lechnický
predseda AK RPR

Scroll to Top