ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

04 (02-04) Šírenie rozhlasového reklamného šotu „Kriminálne spisy”

Sťažovateľ

fyzická osoba

Zadávateľ

šíriteľ: BAUER MEDIA Slovakia, k.s.

Médium

rozhlasový spot

Stav nálezu
Negatívny nález

Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
Arbitrážny nález
k sťažnosti č. 04 (02-04)
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len
„Rada“) príslušný podľa článku 5 Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa § 22 Opčného protokolu k Etickému kódexu reklamnej praxe o reklamnej praxi pri šírení mediálnej komerčnej komunikácie (ďalej len „Protokol”) a podľa Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva po predbežnom posúdení sťažnosti spravodajským senátom Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „senát“) v súlade s § 22 Protokolu a čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Šírenie rozhlasového reklamného šotu „Kriminálne spisy”
v rozhlasovom vysielaní rádia Expres, strany Protokolu – vysielateľa televíznej programovej služby spoločnosti BAUER MEDIA Slovakia, k.s., Bratislava
 
neporušuje pravidlá Protokolu.
 
 
Odôvodnenie
 
I. Sťažnosť
1. Rada v priebehu mesiaca január zaevidovala sťažnosti od fyzickej osoby, okres Nové Zámky voči vysielaniu rozhlasového reklamného šotu, zadávateľa BAUER MEDIA Slovakia, k.s., šírenému vo vysielaní rozhlasovej  programovej služby rádia Expres.
2. Sťažovateľ namieta, že „reklama na vlastný podcast rádia "Kriminálne spisy" je vysielaná počas dňa a samozrejme ju zachytí pri počúvaní aj nižšia veková kategória pre ktorú daný program nie je určený. Takisto počas reklamy je prečítaná aj ukážka z podcastu. Sama relácia je označovaná ako nevhodná pre deti: "Tento podcast obsahuje násilné a sexuálne scény. Preto nie je vhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov, ani pre citlivé povahy." Tak ako v televízií nie sú počas dňa reklamované programy nevhodné pre osoby pod 18 rokov (aspoň som si to nevšimol), tak podľa môjho názoru by nemala byť počas dňa vysielaná ani táto reklama.“ Sťažovateľ žiada o prehodnotenie, či obmedzenia vysielania reklamy len na nočné hodiny. 
 
II. Popis reklamy
3. Posudzovaný komunikát bol odvysielaný v 30-sekundovej verzii na rádiu Expres, rozhlasovej programovej službe vysielanej spoločnosťou BAUER MEDIA Slovakia, k.s. (ďalej aj „šíriteľ). 
4. Obsah komunikátu. Spot sa začína zvukom vyzváňacieho tónu, ktorý je počuť v telefóne. Hovor zdvihne muž-policajt. Medzi volaným a volajúcim prebieha nasledovný dialóg: 
Policajt: „Polícia.“
Volajúci muž: „Dobrý deň. Potrebujem pomoc.“
Policajt. „Áno. Počúvam. Čo sa stalo?“
Volajúci muž: „Musíte ma zastaviť. Zabil som človeka. Farára.“. 
Nasleduje voice-over v znení: “Československé kriminálne spisy. Prvú epizódu nájdete už teraz na podmaze a vo vybraných podcastových aplikáciách“. V závere spotu odznie upozornenie v znení: „Krimi spisy opisujú násilné a sexuálne skutky. Preto nie sú vhodné pre poslucháčov mladších ako 18 rokov, ani pre citlivé povahy.“ 
 
III. Pôsobnosť Protokolu
5. Šíriteľ je stranou Protokolu podľa § 2 ods. 2 písm. a) Protokolu, preto je daná personálna pôsobnosť Protokolu.
6. Protokol sa vzťahuje na komunikát, na ktorý sa vzťahuje Kódex, šírený v rozhlasovom vysielaní. Je nepochybné, že sťažnosť smeruje voči šíreniu rozhlasovej mediálnej komerčnej komunikácie formou sponzorského odkazu, na ktorú sa vzťahuje Kódex (porov. čl. 2 Kódexu), preto je daná vecná pôsobnosť Protokolu.
7. Predmetná reklama sa šírila prostredníctvom rozhlasovej programovej služby Rádia Expres na území Slovenskej republiky, preto je daná teritoriálna pôsobnosť Protokolu.
8. K šíreniu predmetnej reklamy došlo po 1. 4. 2018, t. j. po dni, v ktorom sa stal podľa § 30 ods. 1 Protokol záväzný voči šíriteľovi, čím je daná aj časová pôsobnosť Protokolu.
 
IV. Východiská posudzovania reklamy
9. Protokol v súlade s jeho účelom nadväzuje predovšetkým na čl. 25 Kódexu (odsek 3 preambuly Protokolu),  ktorého  podstatou  je  zabrániť  šíreniu  reklamy,  pokiaľ  je  potenciálne  v  rozpore so zákonom. Protokol preto vychádza zo zákonných ustanovení právneho poriadku Slovenskej republiky regulujúcich mediálnu komerčnú komunikáciu v televíznom vysielaní, rozhlasovom vysielaní a v audiovizuálnych mediálnych službách na požiadanie (odsek 6 preambuly Protokolu).
10. V nadväznosti na to aj Komisia priamo či prostredníctvom svojho senátu posudzuje šírenie reklamy v rámci etických pravidiel Protokolu recipujúcich zákonné ustanovenia regulujúce šírenie reklamy tak, že pri posudzovaní súladu s pravidlami Protokolu vychádza z toho, či môže šírená reklama obstáť popri zákonných ustanoveniach, ktoré Protokol recipuje.
11. Na rozdiel od ustanovení vlastného Kódexu sú pravidlá Protokolu upravujúce šírenie reklamy (mediálnej komerčnej komunikácie) len také prísne, aké prísne sú zákonné ustanovenia, ktoré sa  do pravidiel Protokolu recipovali.
12. Preto pokiaľ by reklama mohla obstáť popri norme ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom, môže obstáť aj popri pravidle Protokolu, do ktorého sa predmetná norma recipovala. 
 
V. Predmet sťažnosti z pohľadu pravidiel Protokolu
13. Podľa § 7 ods. 1 Protokolu, zakázané je vysielať reklamu, ktorá môže narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých, najmä také, ktoré obsahujú pornografiu alebo hrubé, nedôvodné násilie.
14. Uvedené pravidlo § 7  ods. 1 Protokolu je potrebné aplikovať s ohľadom na zákonnú povinnosť podľa § 20 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, preto reklama musí mať takú intenzitu nevhodnosti obsahu, že z tohto dôvodu je vylúčené jej vysielanie v akomkoľvek čase, teda aj v čase po 22.00 hodine.
 
VI. Stanovisko šíriteľa k predmetu sťažnosti
15. Šíriteľ bol dňa 31. 01. 2022 vyzvaný, aby sa k šíreniu reklamy, ktorá je predmetom sťažnosti, vyjadril v lehote piatich pracovných dní, t. j. do 07. 02. 2022.
16. Šíriteľ poskytol Komisii vyjadrenie dňa 07. 02. 2021, v ktorom o. i. uvádza: „…sťažovateľ mal zrejme na mysli povinnosť v zmysle § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov, podľa ktorého „Vysielateľ programovej služby je povinný zohľadniť vekovú vhodnosť programov a iných zložiek programovej služby pre maloletých a zabezpečiť ich časové zaradenie v súlade s podmienkami ustanovenými osobitným predpisom.“ Uvedená povinnosť sa však týka len programov a programových zložiek. Podcast „Kriminálne spisy“ nie je programom, ani inou zložkou rozhlasovej programovej služby rádia Expres. Vysielateľ zaradil do textu reklamy informáciu o nevhodnosti samotného obsahu podcastu pre maloletých z dôvodu informovania osôb, ktoré sú zodpovedné za výchovu a vzdelávanie maloletých, aby uvedený obsah podcastov Kriminálne spisy nesprístupnili svojim deťom, resp. maloletým.“ Vo vzťahu k Opčnému protokolu k Etickému kódexu reklamnej praxe zadávateľ uvádza, že „samotná reklama neobsahuje hrubé, ani neodôvodnené násilie, ani iný obsah, ktorý by mohol narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých.“ 
Vo vzťahu ku Kódexu a jeho pravidlám, najmä čl. 47 a 50, zadávateľ uvádza, že „predmetná reklama neobsahovala nič, čo by mohlo byť v rozpore s niektorým z uvedených pravidiel. Podcast je samostatný produkt, ktorého obsah však nepovažuje vysielateľ za vhodný pre maloleté osoby a práve z dôvodu upozornenia na túto skutočnosť už v rámci reklamy umiestnil v texte upozornenie na nevhodnosť obsahu. Cieľom bolo zodpovedné informovanie poslucháčov o povahe reklamovaného obsahu, ktorý však netvorí žiadnu súčasť vysielania rádia Expres“
 
VII. Predbežné posúdenie
17. Predbežné posúdenie sa uskutočnilo 24. 02. 2022 trojčlenným senátom v súlade s § 22 Protokolu za účasti zástupkyne šíriteľa.
18. Po predbežnom posúdení dospel senát k záveru, ktorý je vyjadrený vo výroku tohto nálezu.
19. Záver predbežného posúdenia bol oznámený šíriteľovi,  ktorý  v  lehote na  námietky  vyjadril so závermi posúdenia súhlas a voči nálezu nevzniesol námietky. 
 
VIII. Názor Komisie
20. V predmetnom prípade Senát vychádzal o.i. aj zo skutočnosti, že cieľom reklamy nie je vysielanie upútavky na program, resp. programovú zložku predmetného rádia, ale komunikáciu podcastu, ktorý prináša poslucháčom príbehy z policajných archívov. K predmetnému komunikátu teda Senát pristupoval ako k reklame, ktorú posudzoval v intenciách Protokolu vo vzťahu k šíreniu mediálnej komunikácie. 
 
21. Je pravdou, a túto skutočnosť uviedol, aj šíriteľ, že samotný obsah podcastu, ktorý je predmetom komunikácie nie je primárne určený – vhodný pre osoby mladšie ako 18 rokov, na čo zadávateľ upozorňuje aj priamo v rámci predmetného komunikátu. Zároveň je však nutné taktiež zdôrazniť, že predmetom propagácie nie sú produkty, či služby, na ktoré sa vzťahuje časové obmedzenie pri vysielaní reklamy, v kontexte § 16 Protokolu. 
 
22. V rámci ochrany maloletých je zakázané vysielať reklamu, ktorá môže narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých, najmä také, ktoré obsahujú pornografiu alebo hrubé, neodôvodnené násilie (§ 7 ods. 1 Protokolu). V predmetnom prípade Senát vychádzal najmä zo skutočnosti, že uvedená reklama neobsahuje výrazové prostriedky, či prvky, ktoré by boli z hľadiska vplyvu na maloletých prekračujúce hranice prípustnosti. Reklama síce sprostredkúva časť obsahu podcastu, v ktorej sa hovorí o vražde – zabití. Jej celkové spracovanie a obsah však nie je z hľadiska  negatívneho vplyvu na maloletých možné považovať za nevhodný, resp. taký, ktorý by bol spôsobilý narušiť fyzický, psychický, či morálny vývoj maloletých. 
 
IX. Záver posúdenia predmetu sťažnosti
23. Na základe vyššie uvedeného Senát rozhodol, že šírenie rozhlasového reklamného šotu „Kriminálne spisy”, v rozhlasovom vysielaní rádia Expres, strany Protokolu – vysielateľa televíznej programovej služby spoločnosti BAUER MEDIA Slovakia, k.s., Bratislava– neporušuje pravidlá Protokolu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.
Poučenie
Šíriteľ alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a zároveň
a)vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b)namieta sa porušenie Poriadku, pravidlo štvrtej časti Protokolu alebo iné pravidlo Kódexu (resp. Protokolu), ktorého porušenie predpokladá preskúmanie nálezu,
c)namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie, resp. senátu.
Poplatok spojený s prieskumom vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.
V Bratislave dňa 24.02.2022
 
 
Mária Tóthová Šimčáková 
predsedníčka Komisie
* * *
 
Scroll to Top