ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

05 (02-05) Šírenie sponzorských odkazu "Arginmax"

Sťažovateľ

fyzická osoba

Zadávateľ

šíriteľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.,

Médium

TV (sponzorský odkaz)

Stav nálezu
Negatívny nález

Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
Arbitrážny nález
k sťažnosti č. 05 (02-05)
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len
„Rada“) príslušný podľa článku 5 Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa § 22 Opčného protokolu k Etickému kódexu reklamnej praxe o reklamnej praxi pri šírení mediálnej komerčnej komunikácie (ďalej len „Protokol”) a podľa Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva po predbežnom posúdení sťažnosti spravodajským senátom Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „senát“) v súlade s § 22 Protokolu a čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Šírenie televízneho reklamných šotu (sponzorského odkazu) „Arginmax”
v televíznom vysielaní TV Markíza, strany Protokolu – vysielateľa televíznej programovej služby spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislava
 
neporušuje pravidlá Protokolu.
 
 
Odôvodnenie
 
I. Sťažnosť
1. Rada v priebehu mesiaca január zaevidovala sťažnosti od dvoch fyzických osôb, okresy Bratislava a Nové mesto nad Váhom voči vysielaniu televíznych reklamných šotov, zadávateľa Simply You Slovakia s.r.o., šírenému vo vysielaní televíznej programovej služby TV Markíza.
2. Sťažovateľ č. 1 uvádza, že „od začiatku programu pre deti (pozn. v rámci reklamných blokov televíznej reklamy vysielaných počas programu „Harry Potter a Ohnivá čaša) bežia reklamy na erekciu s dvojzmyselným významom a lascívnym obsahom…“. 
3. Sťažovateľ č. 2 o.i. uvádza: „Je podľa mňa vrcholne nevhodné, aby pred 22:00 boli vysielané reklamy na mužskú potenciu…nakoľko už je dosť reklám na pharmaprodukty a ešte aj na podporu mužskosti…To už je dosť nechutné.“ 
 
II. Popis reklamy
4. Posudzovaný komunikát bol v namietanom čase (29.01.2022 od 20.15hod do 22.00 hod) odvysielaný v podobe sponzorského odkazu v televíznej programovej službe TV Markíza spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. (ďalej aj „šíriteľ“) v dvoch verziách, konkrétne: „Arginmax Forte – Noha stoličky“ a „ArginMax Forte – Zákaz státia“.
5. Obsah sponzorského odkazu Arginmax Forte – Noha stoličky. V obrazovej zložke spotu sedí lekár za písacím stolom. Zdravotná sestra je predklonená a snaží sa opraviť stoličku. Zdravotná sestra hovorí: „Mělo by se s tím něco delat. Už pořádne nestojí.“ Lekár sa pozrie na stoličku, v rukách drží výživový doplnok ArginMax Forte a odpovie: „Nestojí? Ale na to přece máme řešení!“. V spodnej časti obrazovky je uvedené: SPONZOR PROGRAMU Org. zložka SWISS PHARMACEUTICAL INVESTMENT LLC. Ďalej sú súčasťou obrazu slovenské titulky k rozhovoru lekára a zdravotnej sestry. V prestrihu je následne zobrazené balenie produktu– výživového doplnok ArginMax Forte (90 toboliek). V ľavej hornej časti obrazu je text v znení: „ARGINMAX; Dlhodobo zlepšuje erekciu a sexuálnu výkonnosť. Podpis lekára (Radim Uzel); Výživový doplnok; Účinnosť Arginmax Forte pre mužov zaisťuje /obsahuje o.i. (L-Arginin L-Citrulin), selén, zinok a navyše Tribulus Terrestris a Crocus, ktré dlhodobo zlepšujú erekciu a sexuálny zážitok. SPONZOR PROGRAMU Org. zložka SWISS PHARMACEUTICAL INVESTMENT LLC.“ V pravom dolnom rohu obrazu je text v znení: „príjemné sledovanie tohto programu vám praje ARGINMAX. Prípravok re dlhodobé zlepšenie erekcie a sexuálnej výkonnosti. Tento prestrih sprevádza zvuková zložka – slová účinkujúceho (lekára): ArginMax – dlouhodobě zlepšuje erekci a sexuální výkonnost.“
6. Obsah sponzorského odkazu ArginMAX Forte – Zákaz státia. V obrazovej zložke spotu sedí lekár (sexuológ Radim Uzel) za písacím stolom. Zdravotná sestra sa pozerá z okna hovorí: „Dívam se, že dole zákaz stání.“ Lekár držiac v ruke výživový doplnok ArginMax Forte odpovie: „S tím si přece poradíme!“. V spodnej časti obrazovky je uvedené: SPONZOR PROGRAMU Org. zložka SWISS PHARMACEUTICAL INVESTMENT LLC. Ďalej sú súčasťou obrazu slovenské titulky k rozhovoru lekára a zdravotnej sestry. V prestrihu je následne zobrazené balenie produktu– výživového doplnok ArginMax Forte (90 toboliek). V ľavej hornej časti obrazu je text v znení: „ARGINMAX; Dlhodobo zlepšuje erekciu a sexuálnu výkonnosť. Podpis lekára (Radim Uzel); Výživový doplnok; Účinnosť Arginmax Forte pre mužov zaisťuje /obsahuje o.i. (L-Arginin L-Citrulin), selén, zinok a navyše Tribulus Terrestris a Crocus, ktoré dlhodobo zlepšujú erekciu a sexuálny zážitok. SPONZOR PROGRAMU Org. zložka SWISS PHARMACEUTICAL INVESTMENT LLC.“ V pravom dolnom rohu obrazu je text v znení: „príjemné sledovanie tohto programu vám praje ARGINMAX. Prípravok re dlhodobé zlepšenie erekcie a sexuálnej výkonnosti. Tento prestrih sprevádza zvuková zložka – slová účinkujúceho (lekára): ArginMax – dlouhodobě zlepšuje erekci a sexuální výkonnost.“
 
III. Pôsobnosť Protokolu
7. Šíriteľ je stranou Protokolu podľa § 2 ods. 2 písm. b) Protokolu, preto je daná personálna pôsobnosť Protokolu.
8. Protokol sa vzťahuje na komunikát, na ktorý sa vzťahuje Kódex, šírený v televíznom vysielaní. Je nepochybné, že sťažnosť smeruje voči šíreniu televíznej reklamy (vo forme sponzorského odkazu), na ktorú sa vzťahuje Kódex, preto je daná vecná pôsobnosť Protokolu.
9. Predmetná reklama sa šírila prostredníctvom televízneho vysielania šíriteľa na území Slovenskej republiky, preto je daná teritoriálna pôsobnosť Protokolu.
10. K šíreniu predmetnej reklamy došlo po dni, v ktorom sa stal podľa § 30 ods. 1 Protokol záväzný voči šíriteľovi, čím je daná aj časová pôsobnosť Protokolu.
 
IV. Východiská posudzovania reklamy
11. Protokol v súlade s jeho účelom nadväzuje predovšetkým na čl. 25 Kódexu (odsek 3 preambuly Protokolu),  ktorého  podstatou  je  zabrániť  šíreniu  reklamy,  pokiaľ  je  potenciálne  v  rozpore so zákonom. Protokol preto vychádza zo zákonných ustanovení právneho poriadku Slovenskej republiky regulujúcich mediálnu komerčnú komunikáciu v televíznom vysielaní, rozhlasovom vysielaní a v audiovizuálnych mediálnych službách na požiadanie (odsek 6 preambuly Protokolu).
12. V nadväznosti na to aj Komisia priamo či prostredníctvom svojho senátu posudzuje šírenie reklamy v rámci etických pravidiel Protokolu recipujúcich zákonné ustanovenia regulujúce šírenie reklamy tak, že pri posudzovaní súladu s pravidlami Protokolu vychádza z toho, či môže šírená reklama obstáť popri zákonných ustanoveniach, ktoré Protokol recipuje.
13. Na rozdiel od ustanovení vlastného Kódexu sú pravidlá Protokolu upravujúce šírenie reklamy (mediálnej komerčnej komunikácie) len také prísne, aké prísne sú zákonné ustanovenia, ktoré sa  do pravidiel Protokolu recipovali.
14. Preto pokiaľ by reklama mohla obstáť popri norme ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom, môže obstáť aj popri pravidle Protokolu, do ktorého sa predmetná norma recipovala. 
 
V. Predmet sťažnosti z pohľadu pravidiel Protokolu
15. Podľa § 7 ods. 1 Protokolu, zakázané je vysielať reklamu, ktorá môže narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých, najmä také, ktoré obsahujú pornografiu alebo hrubé, nedôvodné násilie.
16. Uvedené pravidlo § 7 ods. 1 Protokolu je potrebné aplikovať s ohľadom na zákonnú povinnosť podľa § 20 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, preto reklama musí mať takú intenzitu nevhodnosti obsahu, že z tohto dôvodu je vylúčené jej vysielanie v akomkoľvek čase, teda aj v čase po 22.00 hodine.
17. Keďže Protokol priamo nerecipuje pravidlo týkajúce sa zohľadnenia vekovej vhodnosti (§ 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov) pri vysielaní sponzorského označenia, je potrebné pri posudzovaní jeho klasifikácie z hľadiska kritérií vhodnosti aplikovať aj pravidlo § 19 Protokolu.
18. Podľa § 19 Protokolu: „Pri šírení reklamy, osobitne mediálnej komerčnej komunikácie, dodržiava šíriteľ všetky právne normy upravujúce šírenie reklamy, aj tie, ktoré nie sú v Protokole recipované…“
19. S ohľadom na zákonnú povinnosť podľa § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na ňu vyhláškou č. 589/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Vyhláška“) je potrebné aplikovať citované pravidlo Protokolu vo vzťahu k ustanoveným časovým obmedzeniam (§ 4 Vyhlášky). 
20. V tomto kontexte sa senát pri predbežnom posudzovaní zaoberal najprv časovým obmedzením  v zmysle § 4 ods. 1 Vyhlášky, podľa ktorého: „Programy alebo iné zložky programovej služby klasifikované ako nevhodné a neprístupné pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov sa zaraďujú do vysielania medzi 22.00 a 06.00 hodinou.“ 
21. Následne sa v zmysle citovaného pravidla senát pri predbežnom posudzovaní zaoberal tiež časovým obmedzením v zmysle § 4 ods. 3 Vyhlášky, podľa ktorého: „Programy alebo iné zložky programovej služby klasifikované ako nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov alebo ako vhodné pre vekovú skupinu maloletých od 15 rokov sa zaraďujú do vysielania medzi 20.00 a 06.00 hodinou.“
22. S ohľadom na čas vysielania senát posudzoval komunikát aj v kontexte § 16 ods. 3 Protokolu, podľa ktorého: „Zakázané je vysielať reklamné oznámenia, sponzorské odkazy a telenákup na erotické služby, erotický tovar alebo erotické audiotextové služby v čase medzi 06.00 hod. a 22.00 hod.”  
23. S ohľadom na obsah sťažnosti senát analyzoval posudzovaný komunikát aj v kontexte § 6 ods. 5 písm. b) Protokolu, podľa ktorého: „Reklamné oznámenia a telenákup musia byť slušné.“
24. Uvedené pravidlo § 6  ods. 5 písm. b) Protokolu je pritom potrebné aplikovať s ohľadom na zákonnú povinnosť podľa § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, preto reklama musí mať jednak vyžadovanú formu (reklamné oznámenie alebo telenákup), jednak obsah, ktorý porušuje všeobecné normy slušnosti. Takáto reklama musí byť vylúčená z vysielania v akomkoľvek čase, teda aj v čase po 22.00 hodine. Nie je teda možné, aby reklamné oznámenie alebo telenákup, ktorý porušuje všeobecné normy slušnosti, bol vysielaný v čase medzi 22:00 a 6:00 hodinou. 
25. S ohľadom na povahu komunikátu sa senát zaoberal tiež skutočnosťou, či sponzorský odkaz môže obstáť ako označenie sponzora programu.
26. Z uvedeného dôvodu senát posudzoval súlad s § 13 ods. 2 Protokolu, podľa ktorého sponzorský odkaz môže propagovať názov alebo obchodné meno sponzora, jeho ochrannú známku, dobrú povesť, tovary alebo aktivity, musí však zároveň obsahovať buď obchodné meno alebo meno a priezvisko sponzora, resp. logo sponzora, alebo aspoň odkaz na výrobok alebo službu sponzora.
27. Preto sa senát v tomto kontexte zaoberal pri predbežnom posudzovaní aj skutočnosťou, či ide o sponzorský odkaz a či tak, ako bol odvysielaný, obstojí z hľadiska vnímania priemerného spotrebiteľa aj v kontexte § 15 ods. 1 Protokolu, podľa ktorého: „Mediálna komerčná komunikácia musí byť zreteľne rozoznateľná od iných zložiek programovej služby alebo VoD služby.“.
28. Pre súlad s § 15 ods. 1 Protokolu je potrebné, aby priemerný spotrebiteľ nemal pochybnosť o tom, že ide o mediálnu komerčnú komunikáciu. Postačí pritom, ak je priemerný spotrebiteľ schopný identifikovať posudzovaný komunikát ako sponzorský odkaz.
 
VI. Stanovisko šíriteľa k predmetu sťažnosti
29. Šíriteľ bol dňa 31. 01. 2022 vyzvaný, aby sa k šíreniu reklamy, ktorá je predmetom sťažnosti, vyjadril v lehote piatich pracovných dní, t. j. do 07. 02. 2022.
30. Šíriteľ poskytol prostredníctvom svojho právneho zástupcu Komisii vyjadrenie 07. 02. 2021, v ktorom o. i. uvádza: „…Spot je sponzorským odkazom v zmysle ustanovenia § 38 ZoVR. Účelom spotu bolo informovať divákov o sponzorovi programu. Spot má informačný, nie propagačný charakter. Predmetom spotu je prémiový produkt – výživový doplnok na dlhodobé zlepšenie erekcie a sexuálnej výkonnosti, ktoré bolo preukázané testami. V prípade sponzorských odkazov, ZoVR ani Opčný protokol neupravujú ich vysielanie z hľadiska vhodnosti či nevhodnosti ich obsahu pre maloletých. Sponzorský odkaz sa zaraďuje pod inú zložku programovej služby v zmysle ZoVR, a teda sa naň vzťahujú ustanovenia § 20 ods. 4 ZoVR upravujúcich časové obmedzenia zaradenia programov. JSO ustanovuje časové obmedzenie vysielania programov a zložiek programovej služby pre maloletých do 15 rokov (od 20:00 hod. do 6:00 hod) a do 18 rokov (od 22:00 hod do 06:00 hod.). Sponzorský odkaz nebol odvysielaný v čase, ktorý by bol primárne určený maloletému divákovi. Šíriteľ si pre informáciu dovoľuje uviesť, že sponzorský odkaz ArginMax Forte bol odvysielaný až po 21:31:26 ArginMax Forte – Noha stoličky a 21:39:58 ArginMax Forte – zákaz státia….Šíriteľ má za to, že Spot neobsahuje žiadne kritérium, ktoré by odôvodňovalo klasifikáciu Spotu ako nevhodný pre maloletých do 15 alebo 18 rokov. Forma spracovania sponzorského obsahu neobsahuje ani len zobrazenia nahoty či explicitné sexuálne správanie, ani hatespeech či podobne intenzívne nevhodný obsah. Keďže sponzorský odkaz podľa Šíriteľa nespĺňa náležitosti nevhodnosti pre maloletých do 18 rokov, predpokladal, že jeho zaradenie po 20:00 hod. neodporuje ustanoveniu §20 ods. 4 ZoVR. Šíriteľ má na základe vyššie uvedeného za to, že spot nemôže mať negatívny dopad na maloletých. Zároveň si Šíriteľ dovoľuje uviesť, že obdobnými spotmi (či už reklamami alebo sponzorskými odkazmi) sa už v minulosti zaoberala Arbitrážna komisia RPR, napr. arbitrážny nález 05(02-01) zo dňa 01. 03. 2019, pričom konštatovala, že reklama nie je v rozpore s ustanoveniami Etického kódexu reklamnej praxe. Taktiež Rada pre vysielanie a retransmisiu sa už v minulosti zaoberala vysielaním sponzorských odkazov na produkt – Clavin Platinum. Aj v týchto prípadoch sťažovatelia namietali ich časové zaradenie vzhľadom na obsah a nevhodnosť pre maloletých. Rada pre vysielanie a retransmisiu konštatovala, že odvysielaním týchto komunikátov informujúcich o produkte Clavin Platinum nedošlo k porušeniu ZoVR.“
31. Šíriteľ požiadal o osobnú účasť na zasadnutí senátu.
 
VII. Predbežné posúdenie
32. Predbežné posúdenie sa uskutočnilo 24. 02. 2022 trojčlenným senátom v súlade s § 22 Protokolu za účasti zástupkyne šíriteľa.
33. Po predbežnom posúdení dospel senát k záveru, ktorý je vyjadrený vo výroku tohto nálezu.
34. Záver predbežného posúdenia bol oznámený šíriteľovi,  ktorý  v  lehote na  námietky  vyjadril so závermi posúdenia súhlas. 
 
VIII. Názor Komisie
35. Senát sa zaoberal najprv skutočnosťou, či predmetný komunikát je sponzorským označením, teda či je sponzorský odkaz v súlade s § 13 ods. 2 Protokolu.
36. Po celý čas trvania komunikátu sa spotrebiteľovi zobrazuje zrozumiteľné a čitateľné označenie „SPONZOR PROGRAMU“ spolu s informáciou o obchodnom mene sponzora („Org. zložka SWISS PHARMACEUTICALS INVESTMENT LLC“), čo je dostatočnou identifikáciou sponzora podľa uvedeného pravidla Protokolu. 
37. Z pohľadu priemerného spotrebiteľa preto niet pochybnosť o povahe mediálnej komerčnej komunikácie. V tomto kontexte treba konštatovať, že sponzorský odkaz spĺňa aj podmienku § 15 ods. 1 Protokolu, pretože priemerný spotrebiteľ s ohľadom na uvedené označenie, spôsob jeho uvedenia a dĺžku jeho prítomnosti na obrazovke nemôže vyhodnotiť predmetný komunikát inak, ako sponzorský odkaz.  
38. Z pohľadu senátu v predmetnom prípade preto niet pochybnosť o tom, že ide o sponzorský odkaz, a nie o reklamné oznámenie, resp. telenákup. 
39. Senát sa tak ďalej nezaoberal pravidlom § 6 ods. 5 písm. b) Protokolu, pretože ho nemožno aplikovať na sponzorský odkaz. Podľa senátu v tomto prípade nedokonalosť zákonnej úpravy nemožno pričítať na ťarchu šíriteľovi (ale ani pôvodcovi Protokolu, ktorý zákonnú úpravu v súlade s účelom Protokolu len recipuje), a preto dospel k záveru, že v takom prípade musí vždy prevážiť právna istota šíriteľa, osobitne predvídateľnosť rozhodnutia. Pokiaľ však ide o osobitné posúdenie slušnosti predmetného sponzorského odkazu, senát odkazuje sťažovateľa na závery a následný nález Komisie, ktorá posudzuje ním podanú sťažnosť vo vzťahu k zadávateľovi, a to aj z pohľadu čl. 11 Kódexu, podľa ktorého reklama o. i. nesmie obsahovať také tvrdenia, výrazy, zvuky, ruchy alebo zobrazenia, ktoré by porušovali všeobecné normy slušnosti; senát tým však ani nepredikuje, že sponzorský odkaz také tvrdenia, výrazy, zvuky, ruchy alebo zobrazenia obsahuje.  
40. Pokiaľ ide o prítomnosť zobrazeného produktu v sponzorskom odkaze, podľa § 13 ods. 2 Protokolu, nielenže môže sponzorské označenie odkazovať na výrobok alebo službu sponzora namiesto obchodného mena sponzora, ale môže slúžiť na propagáciu tovarov alebo aktivít sponzora popri odkaze na obchodné meno sponzora. 
41. Zo šetrenia senátu vyplýva, že výrobok Arginmax Forte je výživovým doplnkom, a teda nejde o erotický tovar, preto sa senát ďalej nezaoberal časom vysielania z pohľadu pravidla § 16 ods. 3 Protokolu, ktoré možno použiť len na sponzorský odkaz so vzťahom k erotickému produktu.   
42. V rámci ochrany maloletých je zakázané vysielať reklamu, ktorá môže narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých, najmä také, ktoré obsahujú pornografiu alebo hrubé, neodôvodnené násilie (§ 7 ods. 1 Protokolu). 
43. Reklama neobsahuje pornografiu, ani hrubé neodôvodnené násilie. Forma spracovania  sponzorského odkazu však neobsahuje ani len zobrazenia nahoty či explicitné sexuálne správanie, ani hatespeech či podobne intenzívne nevhodný obsah. 
44. Sponzorský odkaz tak nie je v rozpore s § 7 ods. 1 Protokolu, pretože nedosahuje takú intenzitu nevhodnosti obsahu, ktorá by ho vylučovala z vysielania bez ohľadu na čas vysielania. S týmto záverom pritom koreluje aj samotné očakávanie sťažovateľa, podľa ktorého komunikáty tohto druhu sa zvykli vysielať v čase po 22:00.
45. Zo šetrenia senátu vyplýva, že šíriteľ nasadil do vysielania sponzorské odkazy v januári tohto roku výlučne po 20.00 hodine, senát sa preto nezaoberal skutočnosťou, či je sponzorský odkaz nevhodný pre maloletých do 15 rokov veku.
46. V tomto kontexte je potrebné tiež poukázať na skutočnosť, že vysielanie sponzorského odkazu po 20. hodine nie je vysielaním v čase, ktorý by bol primárne určený maloletému divákovi. Na druhej strane však nemožno celkom abstrahovať od skutočnosti, že uvedené komunikáty boli odvysielané počas vysielania programu, ktorý deti a maloletí spravidla sledujú, konkrétne film: Harry Potter a Ohnivá čaša, na čo o.i. poukazuje aj sťažnosť. Pokiaľ však ide o osobitné posúdenie tejto skutočnosti vo vzťahu k všeobecným zásadám reklamnej praxe, senát odkazuje sťažovateľa na závery a následný nález Komisie, ktorá posudzuje ním podanú sťažnosť vo vzťahu k zadávateľovi, a to aj z pohľadu čl. 10 ods. 3 Kódexu, podľa ktorého reklama musí byť pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi; senát tým však ani nepredikuje rozhodnutie Komisie. 
47. Pokiaľ ide o citované očakávanie sťažovateľa, senát posúdil skutočnosť, či sponzorský odkaz je nevhodný pre maloletých do 18 rokov veku a dospel k záveru, že sponzorský odkaz neobsahuje žiadne vyjadrenie alebo zobrazenie, ktoré by šíriteľ mal klasifikovať ako nevhodné pre všetky kategórie maloletých.  
48. Keďže v danom prípade sponzorský odkaz nie je nevhodný pre maloletých do 18 rokov, šíriteľ dôvodne prezumoval, že jeho zaradenie po 20.00 hod. neodporuje § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
49. Na audiovizuálny obsah v televíznom vysielaní, ktorý nie je nevhodný do 18 rokov veku, nemožno aplikovať zákaz vysielania pred 22.00 hod., preto senát dospel k záveru, že šíriteľ dodržal v danom kontexte pravidlo § 19 Protokolu. 
 
IX. Záver posúdenia predmetu sťažnosti
50. Na základe vyššie uvedeného Senát rozhodol, že šírenie posudzovaného televízneho reklamného šotu (sponzorského odkazu) „Arginmax“ v televíznom vysielaní TV Markíza, strany Protokolu – vysielateľa televíznej programovej služby spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislava – neporušuje pravidlá Protokolu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.
 
Poučenie
Šíriteľ alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a zároveň
a)vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b)namieta sa porušenie Poriadku, pravidlo štvrtej časti Protokolu alebo iné pravidlo Kódexu (resp. Protokolu), ktorého porušenie predpokladá preskúmanie nálezu,
c)namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie, resp. senátu.
 
Poplatok spojený s prieskumom vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.
 
V Bratislave dňa 24.02.2022
 
 
Mária Tóthová Šimčáková 
predsedníčka Komisie
 
 
Scroll to Top