ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

02 (02/07) TV spot "Contact Brokers"

Sťažovateľ

súkr. osoba, Bratislava

Zadávateľ

Contact Brokers

Médium

televízia

Stav nálezu
Pozitívny nález
Ustanovenia kódexu:

II./2.1.


Arbitrážna komisia Rady pre reklamu so sídlom v Bratislave, Staré záhrady 1, na svojom zasadnutí dňa 18.2. 1997 vo veci sťažnosti súkromnej osoby z Bratislavy na agentúru MW Promotion, Pri bielom kríži 6, 831 02 Bratislava a zadávateľa Contact Brokers pre porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných v Slovenskej republike (ďalej len „Kódex“), vydáva nasledovný

NÁLEZ:

Vysielaním televízneho spotu „Contact Brokers“ na TV Markíza došlo k porušeniu II. časti bodu 2.1., teda vysielaním televízneho spotu došlo k zneužitiu dôvery a využitiu nedostatku spotrebiteľových skúseností.

ODÔVODNENIE:

Dňa 25.1.1997 obdržala Rada pre reklamu sťažnosť súkromnej osoby z Bratislavy na televízny spot „Contact Brokers“, medializovaný v decembri na TV Markíza. Arbitrážna komisia Rady pre reklamu po preskúmaní predmetného televízneho spotu zistila, že agentúra MW Promotion a zadávateľ Contact Brokers sa dopustili konania v rozpore s časťou II. bodu 2.1. Kódexu tým, že v obrazovej časti televízneho spotu využili koláž úryvkov novinových článkov s titulkami „Investičné podvody“ „už aj na Slovensku“, ktorých pôvod sa nedal identifikovať a ktoré boli uverejnené v iných súvislostiach a zároveň spot v zvukovej časti nabádal predať akcie „kým ešte majú nejakú cenu“. V televíznom spote teda boli dané do súvislostí skutočnosti, ktoré spolu primárne nesúvisia, avšak týmto prepojením sa vyvolal dojem, že medzi nimi významná súvislosť existuje. Spomínané subjekty tak zneužili dôveru spotrebiteľa a využili nedostatok jeho skúseností a znalostí.

Preto Arbitrážna komisia Rady pre reklamu sa svojom zasadnutí dospela k záveru, že sťažnosť súkromnej osoby z Bratislavy je opodstatnená a predmetný reklamný spot porušuje časť II. bodu 2.1. Kódexu.

Zároveň na základe časti I. bodu 2.1. Kódexu, podľa ktorého základnú zodpovednosť za rešpektovanie Kódexu nesie reklamná agentúra a médium, odporúča televíznej stanici Markíza podľa časti I. bodu 4.2. Kódexu dbať na to, aby vysielané televízne spoty neboli v rozpore s Kódexom.

V Bratislave, dňa 20.2. 1997

Dr. Pavel Hapák
predseda AK RPR

Scroll to Top