ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

06 (05/04) TV spot "Veštkyńa Teodora"

Sťažovateľ

súkr. osoby Bratislava

Zadávateľ

Halotel Communications

Médium

televízia

Stav nálezu
Pozitívny nález
Ustanovenia kódexu:

I./3.2., 3.3., II./4.3., III./1.1.


Arbitrážna komisia Rady pre reklamu so sídlom v Bratislave, Staré Záhrady 1, na svojom zasadnutí dňa 25. 5. 1999 vo veci sťažnosti súkromnej osoby z Bratislavy na televízny spot na audiotexovú službu „Veštkyňa Theodora“ spoločnosti Halotel Communiacations pre porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných v Slovenskej republike (ďalej len Kódex) vydáva nasledovný

NÁLEZ:

Odvysielaním spotu „Veštkyňa Theodora“ došlo k porušeniu Etických zásad reklamnej praxe platných na území SR.

ODÔVODNENIE:

Rada pre reklamu obdržala sťažnosť od súkromnej osoby z Bratislavy na televízny spot „Veštkyňa Theodora“, ktorý propaguje audiotexovú službu spoločnosti Halotel Communications. Sťažovateľka sa domnieva, že ide o klamlivú reklamu, pretože účinkujúca veštkyňa sa prezentuje jako najlepšia veštkyňa, pričom podľa sťažovateľky môže časť verejnosti považovať toto tvrdenie za overiteľné. Ako upozorňuje, v spote nie je špecifikované, v akom teritóriu ide o najlepšiu veštkyňu.

Sekretariát navrhol Arbitrážnej komisii posúdiť, či v prípade predmetného spotu nedošlo k porušeniu ustanovení 3.2 Časti I., 2.1, 3.2, a 4.3 Časti II. a 1.1 Časti III. Kódexu. Uvedené body stanovujú, že reklama musí byť slušná, čestná a pravdivá, pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi. Reklama nesmie byť koncipovaná tak, aby zneužívala dôveru spotrebiteľa alebo využívala nedostatok jeho skúseností alebo znalostí alebo jeho dôverčivosť. Reklama ďalej nesmie zneužívať predsudky a povery. Reklama nesmie obsahovať klamlivé označenie produktu, ktoré je schopné vyvolať mylnú domnienku, že označený produkt vykazuje osobitné charakteristické znaky alebo osobitnú akosť. Spotrebitelia nesmú byť reklamou vedení k tomu, aby produktom priznávali nepomerne vyššiu úžitkovú hodnotu, než zodpovedá ich skutočnej hodnote.

Spoločnosť Halotel Communications do termínu nedoručila svoje stanovisko. Arbitrážna komisia sa rozhodla posúdiť sťažnosť aj bez tohoto stanoviska.

Arbitrážna komisia RPR v diskusii vzala na vedomie, že zadávateľ spotu nedoručil nijaké overenie proklamovanej skutočnosti, že ide o najlepšiu veštkyňu. Dospela k záveru, že uvedený spot môže zavádzať spotrebiteľa v súvislosti s akosťou poskytovanej služby, že zneužíva jeho dôverčivosť. Zadávateľ v tomto prípade nemôže doložiť, že reklama je pravdivá. Reklama je v rozpore s dobrými mravmi hospodárskej súťaže, zneužíva povery a obsahuje označenie produktu, ktoré je schopné vyvolať mylnú domnienku o jeho akosti. Spotrebitelia sú spotom vedení k tomu, aby produktu priznávali vyššiu hodnotu, než mu zodpovedá.

Preto Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom zasadnutí dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť súkromnej osoby z Bratislavy je opodstatnená a vysielaním spotu došlo k porušeniu Kódexu v bodoch 3.2 a 3.3 Časti I., 4.3 Časti II. a 1.1 Časti III.

V Bratislave, dňa 1. 6. 1999

Milan Lechnický
predseda AK RPR

Scroll to Top