ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

21 (10/04) TV spot „Všetko má svoj čas”

Sťažovateľ

súkr. osoba, Bratislava

Zadávateľ

EuroTel, a.s., Bratislava

Médium

televízia

Stav nálezu
Negatívny nález
Ustanovenia kódexu:

II./1.1., 3.6.


Arbitrážna komisia Rady pre reklamu so sídlom v Bratislave, Grösslingova 45, na svojom zasadnutí dňa 25. 10. 2000 vo veci sťažnosti súkromnej osoby z Bratislavy na TV spot spoločnosti EuroTel, a.s. pre porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných v Slovenskej republike (ďalej len Kódex) vydáva nasledovný

NÁLEZ:

Vo veci vysielania TV spotu EuroTel EASY „Všetko má svoj čas“ Arbitrážna komisia nekonštatovala porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných na území SR.

ODÔVODNENIE:

Rada pre reklamu dostala sťažnosť od súkromnej osoby z Bratislavy na reklamný TV spot EuroTel EASY „Všetko má svoj čas“. Sťažovateľ uvádza, že TV spot nepriaznivo vplýva na vývoj neplnoletých osôb, keďže zobrazuje sexuálne stimuly, ktoré sú pre deti nevhodné.
Sekretariát navrhol Arbitrážnej komisii posúdiť, či v prípade daného TV spotu nedošlo k porušeniu ustanovení bodov 1.1 a 3.6 Časti II. Kódexu.
Tieto ustanovenia stanovujú, že reklama nesmie obsahovať také tvrdenia a vizuálne prezentácie, ktoré by porušovali hrubým spôsobom všeobecné normy slušnosti a mravnosti. Predovšetkým prezentácia ľudského tela musí byť uskutočnená s plným zvážením jej vplyvu na všetky typy čitateľov a divákov. Zároveň reklama nesmie propagovať nadmierne podliehanie sexualite, zobrazujúc sexuálne stimuly, poddajnosť, nahotu alebo čiastočnú nahotu ľudského tela nevhodným spôsobom a nesmie bez oprávneného dôvodu prezentovať produkt ako vhodný prostriedok na odstránenie sexuálnych zábran.
Za spoločnosť EuroTel, a.s., Bratislava poskytla stanovisko reklamná agentúra Juraj Vaculík -Creative Studio, s.r.o., ktorá kampaň pripravovala. V stanovisku sa uvádza, že po spojení sloganu TV spotu „Všetko chce svoj čas, EASY na splátky hneď“ s obrazovou časťou do celkového kontextu je jasné, že sa nejedná o propagáciu nadmierneho podliehania sexualite či zobrazovanie sexuálnych stimulov, poddajnosti a nahoty. Zároveň nejde ani
o také tvrdenia a vizuálne prezentácie, ktoré by porušovali hrubým spôsobom všeobecné normy slušnosti a mravnosti.
Arbitrážna komisia sa v diskusii zhodla, že uvedený TV spot žiadnym spôsobom neporušuje Etický kódex, celý spot je ladený humorne a nepropaguje sexualitu ani nezobrazuje ľudské telo nevhodným spôsobom.


Preto Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom zasadnutí dospela hlasovaním
k záveru, že sťažnosť na TV spot EuroTel EASY „Všetko má svoj čas“ je neopodstatnená a vysielanie uvedeného TV spotu nebolo posúdené ako porušenie Kódexu v bodoch 1.1 a 3.6 Časti II.

V Bratislave, dňa 8. 11. 2000

Milan Lechnický
predseda AK RPR

Scroll to Top