ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

U nás vaše úspory narastú za rok rok až o 4 % p. a.

Stav nálezu
Iné

 

Rada pre reklamu, Cukrová 14, 813 39 Bratislava

Arbitrážny nálezArbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5,  druhej hlavy I. časti  Etického kódexu  reklamnej praxe platného na území Slovenskej republiky ( ďalej len „Kódex“ ) postupom podľa čl. IV. Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu ( ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl.V/1. a 2. Poriadku tenton á l e z :

Reklamná kampaň: „U nás vaše úspory narastú za rok až o 4 % p. a.“

zadávateľa: Československá obchodná banka, a. s.je v rozpores ustanoveniami čl. 14 ods. 6 a čl. 14 ods. 1 písm. b)

Etického kódexu reklamnej praxe.Rada obdržala v priebehu mesiaca január sťažnosti troch fyzických osôb na reklamnú kampaň spoločnosti Československá obchodná banka, poukazujúce na klamlivosť kampane zadávateľa, nakoľko klient nemôže získať zhodnotenie svojich vkladov 4%-ným úrokom, keďže úroky na dvoj a trojročnom termínovanom vklade sú nižšie ako na ročnom. Táto informácia je podľa sťažovateľov v reklame nejasne komunikovaná.Vo svojich stanoviskách zo dňa 13. 01. 2012 a 18. 01. 2012 zadávateľ uvádza, že na materiáloch predmetnej kampane vytvorenej za účelom reklamy a propagácie termínovaných vkladov sú použité a uvedené všetky zásadné podmienky produktovej ponuky. V prípade TV spotu je informácia o kombinácii termínovaných vkladov taktiež prezentovaná. V predmetnej televíznej reklame je podľa zadávateľa jasne a jednoznačne (zvukovo) uvedené, že rozložením úspor je možné na ročnom termínovanom vklade získať úrok až 4% p. a., pričom z TV spotu je taktiež jednoznačne (vizuálne) zrejmé, že úroková sadzba 4 % p. a. platí pre 12 mesačný termínovaný vklad, ak klient zároveň vloží rovnaké sumy aj na 24- a 36-mesačný termínovaný vklad s úrokovým bonusom k štandardným sadzbám pre dané viazanosti. Zároveň ČSOB v predmetnom TV spote aj v ostatných propagačných materiáloch odkazuje na svoju webovú stránku www.csob.sk, na ktorej tiež môžu klienti získať informácie o tomto produkte.

 

Popis reklamného letáku:

Predná strana reklamného letáku obsahuje informácie: „4% p. a. Vaše úspory môžu rásť rýchlejšie. Rozložte si úspory u nás a na ročnom termínovanom vklade získate 4% p. a. Spolu tvoríme bohatší svet. ČSOB – finančná skupina, člen KBC GROUP. Sporenie a investície.“ Na danom vizuáli je znázornené aj prasiatko, ktoré je typické pre reklamy zadávateľa. Na zadnej strane reklamného letáku je uvedené nasledovné: „U nás vaše úspory narastú za rok až o 4% p. a. Vďaka našej kombinácii termínovaných vkladov zhodnotíme vaše peniaze výnimočným úrokom. A navyše, počas 3 rokov vám vyplatíme každý rok rovnakú časť vkladu spolu s úrokmi. Uložte svoje peniaze bezpečne, pohodlne a so zaujímavým úročením. V ČSOB tak získate: bezkonkurenčný úrok 4% p. a. na 12-mesačnom termínovanom vklade, rozloženie peňažných prostriedkov počas 3 rokov, každý rok výplatu tretiny celkového vkladu spolu s úrokmi, bezpečné zhodnotenie vkladov. K tomu ďalšie výhody: založenie a vedenie termínovaných účtov zadarmo, bez potreby viazanosti na bežný účet, minimálny vklad už od 500€ na účet, t. j. celkový vklad od 1500€, garancia úrokových sadzieb počas celej lehoty viazanosti vkladu.“ V spodnej časti sú uvedené doplňujúce informácie: „Podrobnejšie informácie vám poskytneme na ktorejkoľvek pobočke ČSOB a na nonstop ČSOB Linke 24: 0850 111 777 alebo ich nájdete na stránke www.csob.sk. Úroková sadzba 4% p. a. platí pre 12-mesačný termínovaný vklad, ak klient zároveň vloží rovnaké sumy aj na 24- a 36-mesačný termínovaný vklad s úrokovým bonusom k štandardným sadzbám pre dané viazanosti. Viac informácií na www.csob.sk“ Predmetný reklamný leták obsahuje opätovne odkaz na web stránku zadávateľa a telefónne číslo na ČSOB Linku 24.Popis TV spotu:

TV spot začína zobrazením mladého muža v parku s dvoma eurami v ruke. Peniaz hodí do diaľky, kde už čaká spornička v tvare prasiatka, do ktorej peniaz zapadne. Nasleduje ďalší záber znázorňujúci misu s peniazmi, ku ktorej bežia tri sporničkové prasiatka, voice-over: „Vaše úspory môžu rásť rýchlejšie. Rozložte si úspory v ČSOB a na ročnom termínovanom vklade získajte až 4 %. ČSOB, spolu tvoríme bohatší svet. 4 % na ročnom termínovanom vklade.“ V spodnej časti obrazovky je umiestnený text: „Úroková sadzba 4 % p. a. platí pre 12-mesačný termínovaný vklad, ak klient zároveň vloží rovnaké sumy aj na 24- a 36-mesačný termínovaný vklad s úrokovým bonusom k štandardným sadzbám

pre dané viazanosti. Viac informácií na www.csob.sk.“Popis rozhlasového spotu:

Voice-over: „Kto šetrí, má za tri. Ale kto šetrí v ČSOB, má za štyri. Rozložte si úspory v ČSOB na tri termínované vklady a na ročnom vklade získate úrok 4 % ročne. Viac v pobočke, alebo na www.čsob.sk. ČSOB, expert na sporenie.Komisia preskúmala sťažnosť, stanovisko zadávateľa, dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:V rámci reklamy sa nesmie opomenúť podstatná informácia, ktorú priemerný spotrebiteľ potrebuje na to, aby urobil kvalifikované rozhodnutie o obchodnej transakcii

V danom prípade bolo cieľom reklamy poukázať na výšku úroku 4 %, ktorý spotrebiteľ získa na 12–mesačnom termínovanom vklade. Aby spotrebiteľ získal propagovanú ponuku, musí rozložiť svoje finančné prostriedky do troch termínovaných účtov, pričom doba viazanosti sa pri  jednotlivých vkladoch mení a úrok 4 % je garantovaný len v prípade 12–mesačného termínovaného vkladu. Pri zvyšných vkladoch je úrok podstatne nižší. Komisia je toho názoru, že uvedené skutočnosti a podmienky získania výhodnej ponuky sú natoľko významné a dôležité na to, aby zákazník urobil kvalifikované rozhodnutie, že zadávateľ mal venovať ich komunikácii zvýšenú pozornosť. V danom prípade však nie je možné konštatovať, že zadávateľ venoval dostatočnú pozornosť komunikácii vyššie uvedených podmienok, keďže tieto sú spomenuté len okrajovo, nejasným a nezrozumiteľným spôsobom.  Navyše v rámci celej komunikácie nie sú nikde uvedené konkrétne výšky úrokových sadzieb platné pre 24 a 36-mesačný termínovaný účet a informácie o ponúkanom produkte preto nie je možné považovať za komplexné a zrozumiteľné. Zvolené komunikačné médiá ponúkali dostatočný priestor pre uvedenie podrobnejších charakteristík produktu, vrátane konkrétnej výšky úrokových sadzieb a zvyšných špecifík propagovanej ponuky. Komisia preto uznala námietky sťažovateľov a reklamu vyhodnotila ako porušujúcu Kódex.Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že uvedená reklamná kampaň: „U nás vaše úspory narastú za rok až o 4 % p. a.“ zadávateľa: Československá obchodná banka a. s., je v rozpore s ustanoveniami čl. 14 ods. 6 a čl. 14 ods. 1 písm. b) Kódexu a sťažnosti sťažovateľov sú opodstatnené.V súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku sa zadávateľ reklamy týmto  vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy, prípadne k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia.Poučenie:

Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu  len ak  zaplatia administratívny poplatok a

a)    vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,

b)    namieta sa porušenie Poriadku alebo

c)    namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Administratívny poplatok vo výške  30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť  na č. účtu Rady: 2622107629/1100. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.V Bratislave, dňa  19. 01. 2012

    

    Ing. Jarmila Grujbárová

    Predsedníčka Komisie

Scroll to Top