09 (02-09) Zelená elektrina

Sťažovateľ

fyzická osoba

Zadávateľ

ZSE Energia, a.s.

Médium

Direct mail/web stránka zadávateľa

Stav nálezu
Negatívny nález

Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Direct mail, web stránka zadávateľa: „Zelená elektrina“
Zadávateľa: ZSE Energia, a.s.   
 
nie je v rozpore 
 
s ustanoveniami Kódexu.
 
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Bratislava, voči reklame zasielanej e-mailom a informáciám uvedeným na web stránke zadávateľa k produktu „Zelená elektrina“. Sťažovateľ uvádza, že kampaň pracuje s informáciou, že 100% energie pre zákazníka, ktorú si priplatí za tento balíček bude z obnoviteľných zdrojov. Podľa sťažovateľa ide o zavádzajúcu informáciu, pretože technicky nie je možné presmerovať takúto energiu do zásuviek a najmä, aj keby si tento balík objednalo príklad 10% ich zákazníkov, nič ZSE nezaväzuje, resp. nijako sa nezmení energetický mix kt. odoberajú ako spoločnosť. Podľa sťažovateľa ide o ukážkový greenwashing a klamlivú reklamu keďže uhradením zvýšenej ceny zákazník nijakým spôsobom nezvýši podiel odoberanej "zelenej" energie, resp. energetický mix. Jediným účelom je podľa sťažovateľa to, že zákazník bude platiť viac peňazí a zvýši sa zisk ZSE. Napriek tomu podľa sťažovateľa ZSE opakovane hovorí a vzbudzuje pocit, že zakúpením zelenej energie prispejeme k "lepšiemu svetu, resp. ochrane životného prostredia". Sťažovateľ taktiež namieta, že zadávateľ ako príklad zelenej energie uvádza VD Gabčíkovo – t.j. dielo kt. SR a jej obyvatelia platia v cenách "štandardnej" elektriny. Podľa sťažovateľa by ZSE túto energiu z vodných elektrárni nakupoval bez ohľadu na to, či ju predá s prirážkou za greenwashing , preto je to podľa sťažovateľa klamlivá reklama. 
 
Zadávateľ v rámci svojho stanoviska o.i. uvádza, že „..produkt „Zelená elektrina“ nie je „ukážkový greenwashing“, ako uvádza sťažovateľ, ale je založený na systéme podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou na základe zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Zákon o energetike), zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Zákon o podpore OZE a VÚKV), zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (Zákon o regulácii v sieťových odvetviach), vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov (Pravidlá trhu) a Prevádzkového poriadku OKTE, a.s. (Prevádzkový poriadok).
Aby mohla byť elektrina definovaná ako „elektrina z obnoviteľných zdrojov“, jej pôvod je nutné preukázať zárukou pôvodu, vydanou v zmysle Zákona o OZE (§ 2 ods. 1 písm. b) v spojení s § 8a zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), ku ktorej má vlastnícke právo konkrétny subjekt. Záruka pôvodu preukazuje, že určitý podiel elektriny bol vyrobený z obnoviteľných zdrojov energie a dodaný do elektrizačnej sústavy za účelom odberu (§ 8a ods. 2 Zákona o OZE). 
Sťažovateľ má pravdu v tom, že je nutné rozlišovať fyzický a obchodný tok elektriny, to sa ale netýka len elektriny z obnoviteľných zdrojov, ale elektriny všeobecne. Elektrina z fyzikálneho pohľadu tečie systémom najmenšieho odporu v sústave, zatiaľ čo obchodné toky sa iba touto zákonitosťou neriadia. Dodávatelia elektrinu v sústave nakupujú, pričom jej pôvod a kvalita je fyzicky homogénna. Účastník trhu (napr. ZSE Energia, a.s.) môže nakúpiť elektrinu napr. od výrobcu v Nemecku, ale prirodzene, že do zásuviek svojim zákazníkom nebude dodávať elektróny prúdiace z Nemecka, ale zákazník dostane elektróny prúdiace z najbližšieho možného bodu, ktoré napríklad boli vyrobené v elektrárni v Jaslovských Bohuniciach. Naopak dodávateľ v Nemecku, ktorý od spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. nakúpi elektrinu, nedostane fyzicky tie elektróny, ktoré boli „vyrobené“ v Jaslovských Bohuniciach, ale dostane elektrinu, ktorá je v nemeckej distribučnej sieti, z najbližšieho výrobného zdroja. Dôležité je, že v sieti je v danom momente identické množstvo „produkovanej“ a „spotrebovanej“ elektriny a jednotliví účastníci trhu si v rámci obchodných vzťahov zúčtujú medzi sebou „nákup“ a „predaj“ elektriny.
Pri produktoch ako je „Zelená elektrina“ do procesu vstupujú ešte aj záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov. Každá záruka pôvodu môže byť vydaná iba na skutočne fyzicky vyrobenú elektrinu z obnoviteľného zdroja, ktorá bola dodaná do siete. Na toto dohliada medzinárodná Asociácia vydavateľských orgánov (Association of Issuing Bodies – AIB). AIB združuje subjekty s kompetenciou vydávať a administrovať záruky pôvodu elektriny a umožňuje medzinárodný prenos energetických certifikátov prostredníctvom Európskeho systému energetických certifikátov (EECS). Členovia AIB sú energetické regulačné orgány, prevádzkovatelia prenosových sústav a operátori trhu určení vládami, aby vydávali záruky pôvodu podľa smerníc EÚ o podpore využívania OZE (2009/28/ES) a kogenerácie (2012/27/EC). Za Slovenskú republiku je členom OKTE, a.s., ktoré sa stalo členom dňa 27. septembra 2019 na Valnom zhromaždení AIB v Reykjavíku. Viac na https://www.aib-net.org/
Množstvo vyrobenej elektriny z obnoviteľných zdrojov a teda aj množstvo vydaných záruk pôvodu je teda presne známe. Dodávateľ elektriny, v našom prípade ZSE Energia, a.s., nakúpi konkrétny objem záruk pôvodu pre svojich zákazníkov (ktorí sa pre Zelenú elektrinu rozhodli) a adresne ich priradí konkrétnym odberným miestam konkrétnych zákazníkov. Čiže vieme presne dokázať, že objem spotreby daného zákazníka, ktorý sa rozhodol pre Zelenú elektrinu, bol krytý elektrinou, ktorá bola skutočne vyrobená z obnoviteľných zdrojov. Ku každej takejto záruke pôvodu existuje presná dokumentácia, kto presne takúto elektrinu z obnoviteľných zdrojov vyrobil a v akom výrobnom zdroji. Nie je možné, aby si dodávatelia záruky pôvodu vymysleli, navýšili, alebo akýmkoľvek spôsobom ľubovoľne dodanú elektrinu „ozelenili“. Práve vlastníctvo záruky pôvodu na strane dodávateľa je zárukou, že elektrinu s pôvodom konkrétneho obnoviteľného zdroja nebude môcť dodať iný dodávateľ. 
Ak ZSE deklaruje, že 85.000 našich zákazníkov z radov domácností využíva Zelenú elektrinu, museli sme na základe ich skutočnej spotreby elektriny nakúpiť zodpovedajúce množstvo záruk pôvodu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov. Nie je teda pravda, čo tvrdí sťažovateľ, že „ZSE nič nezaväzuje“.
Taktiež nie je pravda tvrdenie sťažovateľa, že energetický mix ZSE Energia, a.s., sa kvôli zárukám pôvodu a produktom ako je Zelená elektrina nemení. Metodiku energetického mixu určuje na Slovensku OKTE, a.s., na základe metodiky Asociácie vydavateľských orgánov (Association of Issuing Bodies – AIB). Táto metodika je využívaná všetkými účastníckymi štátmi. Podľa tejto metodiky bol v roku 2019 podiel elektriny z obnoviteľných zdrojov v energetickom ZSE Energia, a.s., 17,6%, v roku 2020 to bolo už 23,1%. Údaje za rok 2021 zatiaľ nie sú dostupné.
Sťažovateľ sa mýli aj vo svojom tvrdení, keď hovorí, že „ZSE by túto elektrinu z vodných elektrární (na mysli má VD Gabčíkovo) nakupoval bez ohľadu na to, či ju predá s prirážkou za greenwashing“. Spoločnosť ZSE Energia, a.s., nemá žiadnu povinnosť nakupovať elektrinu od štátneho podniku Vodohospodárska výstavba (súčasný vlastník Vodného diela Gabčíkovo), ani od akéhokoľvek subjektu na trhu s elektrinou. Môže ju nakúpiť pre svojich zákazníkov od ktoréhokoľvek výrobcu elektriny a účastníka trhu a rozhoduje sa tak v najlepšom záujme svojich zákazníkov a akcionárov.
Skutočnosťou je, že napríklad v roku 2020 nakúpila ZSE Energia, a.s. pre svojich zákazníkov záruky pôvodu z viac ako 760 malých fotovoltických elektrární na Slovensku a viac ako 900 malých aj veľkých vodných elektrární na Slovensku. Ako vyššie spomíname, všetky záruky pôvodu sú pod kontrolou OKTE, a.s. ako splnomocneného člena medzinárodnej Asociácie vydavateľských orgánov (Association of Issuing Bodies – AIB).
Sťažovateľ sa vo svojej sťažnosti opiera o e-mail, z ktorého preklik smeruje na web stránku našej spoločnosti a opiera sa aj o samotnú produktovú web stránku https://www.zse.sk/zelena-elektrina. Je prirodzené, že e-mail nemôže obsiahnuť všetky informácie, preto sa ďalšie informácie poskytujú práve v tom istom prostredí, v ktorom spotrebiteľ e-mail konzumuje – teda na internete.“ Vo vzťahu k námietkam ohľadom greenwashingu zadávateľ v závere svojho stanoviska uvádza: „…. na margo naznačovania sťažovateľa, že naša spoločnosť praktizuje greenwashing, radi uviedli nasledovné skutočnosti:
Skupina ZSE patrí na Slovensku k lídrom v otázkach zodpovedného podnikania a jeho princípy sú súčasťou našich každodenných rozhodnutí a stratégie podnikania.
Skupina ZSE nenaskočila na žiadnu novú „zelenú vlnu“ posledné roky, ale transformácii energetiky v smere k vyššej ochrane životného prostredia a šetrnému využívaniu prírodných zdrojov sa venujeme už desiatky rokov.
Skupina ZSE vlastní dve malé vodné elektrárne v Nitre a Jelšovciach, ktoré sú v prevádzke už od šesťdesiatych rokov a majú spoločný výkon 1,8 MW. V rokoch 1997 až 2004 prešli obe vodné elektrárne rekonštrukciami s dôrazom na environmentálne hľadiská prevádzky.
Od roku 2008 prevádzkujeme poradenský portál setri.sk, ktorý sa podieľa na podpore environmentálneho povedomia vo verejnosti. 
Inštaláciám obnoviteľných zdrojov energie pre našich zákazníkov sa venujeme od roku 2015 a sme jedným z lídrov na Slovensku. Naše fotovoltické riešenia pre výrobu elektriny a solárne kolektory pre ohrev vody využíva na strechách svojich rodinných domov už takmer 1 300 domácností po celom Slovensku.
V posledných rokoch sa intenzívne venujeme aj inštalácii fotovoltickch riešení pre našich firemných zákazníkov.
Sme lídrom v oblasti elektromobility s viac ako 300 nabíjacími bodmi po celom Slovensku.
Ako prvý veľký dodávateľ energií na Slovensku sme v roku 2020 umožnili domácnostiam, aby ich spotreba elektriny bola krytá elektrinou vyrobenou z obnoviteľných zdrojov vo forme záruk pôvodu elektriny vyrobenej z OZE, čím aj domácnosti môžu prispieť k zmene slovenského, ale aj európskeho energetického mixu (pri firmách sa záruky pôvodu elektriny vyrobenej z OZE využívajú omnoho dlhšie).
Snažíme sa, aby sme čo najviac znížili množstvo papiera v komunikácii so zákazníkmi. Motivujeme zákazníkov, aby nevyužívali papierové poukážky, ale platili elektronicky bankovým prevodom a spoločne s našimi zákazníkmi zvyšujeme podiel elektronických faktúr na úkor papierových. Elektronickú faktúru dnes využíva už viac ako 388 000 našich zákazníkov.
Podporujeme ochranu dravcov s spolupráci s organizáciou Ochrana dravcov na Slovensku. Zaoberáme sa dlhodobo a systematicky aj vplyvom nadzemných elektrických vedení na vtáctvo. Naša viac ako 20-ročná spolupráca spočíva v ochrane vtáctva pred nárazmi do elektrických vedení. Pomáhame pri osadzovaní ekozábran na konštrukcie stĺpov vedenia, na vedenia vysokého napätia inštalujeme tzv. odkloňovače, ktoré minimalizujú riziko nárazov do vedenia aj v zhoršených poveternostných podmienkach.
Ako pravdepodobne prvá energetická spoločnosť na Slovensku sme publikovali „Report udržateľnosti“ skupiny ZSE (za rok 2020) a „Uhlíkový report“ skupiny ZSE (taktiež za rok 2020). Viac na https://www.skupinazse.sk/Uvod/Udrzatelnost“.“ 
 
Popis reklamy:
Direct mail: Reklama bola zasielaná e-mailom v nasledovnom znení: „Dobrý deň, záleží vám na ochrane životného prostredia a nie je vám ľahostajné ako bude vyzerať naša planéta o desiatky rokov. V tom prípade Zelená elektrina je pre vás tou správnou voľnou. Ide o elektrinu vyrobenú 100% z obnoviteľných zdrojov energie, ako sú slnko, vietor, voda a ďalšie. So zelenou elektrinou uvaríte kávu alebo povysávate rovnako dobre ako s bežnou elektrinou, avšak chránite planétu. Môžete podporiť slovenské zelené elektrárne a výber obnoviteľného zdroja, z ktorého sa elektrina vyrába je na Vás. Využíva ju už viac ako 85 000 našich zákazníkov. Planéte môžete pomôcť aj viackrát. Stačí, ak namiesto nákupu nového spotrebiča, dáte pokazený spotrebič opraviť. Vďaka produktu ZSE Asistujte Plus nemusíte pritom za opravy platiť, získate 7-ročnú predĺženú záruku na vybrané spotrebiče. Službu Zelená elektrina, vrátane ZSE Asistuje Plus môžete mať s výhodnou zľavou v Zelenom balíku (pozn. interaktívny link s odkazom na web stránku zadávateľa). V najbližších dňoch Vám zavoláme a odpovieme na Vaše otázky. S pozdravom…“.  
 
Web stránka zadávateľa: 
Na produktovej web stránke „Zelená elektrina“ zadávateľ podrobne informuje zákazníkov o produkte, jeho mechanike, podmienkach ponuky ako aj jednotlivých variantoch, ktoré si zákazník môže z ponuky vybrať. 
Na stránke je o.i. uvedené: „Garantujeme 100 % pôvod elektriny; Zelenú elektrinu vyrábajú elektrárne z obnoviteľných zdrojov energie. Elektráreň, ktorá nedostáva za to žiadnu dotáciu, požiada o vystavenie záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov, ktorú vyrobili.
My nakúpime záruky pôvodu elektriny pre vás, ak máte o takúto elektrinu záujem. Pred vašou zásuvkou neoddelíme zelenú elektrinu od čiernej, pretože to fyzicky nie je možné, ale garantujeme, že vaša celková spotreba je 100 % krytá elektrinou z obnoviteľných zdrojov.“ 
 
Zároveň na tej istej produktovej stránke sa v hornom menu nachádza sekcia „Časté otázky“, kde sú zákazníkovi podrobne vysvetlené aspekty produktu a vysvetlený mechanizmus fungovania záruk pôvodu. Jednotlivé tematické okruhy sú:
Budem mať v zásuvke naozaj inú elektrinu?
Čo je to záruka pôvodu elektriny?
Odkiaľ pochádza Zelená elektrina?
Prečo si musím za Zelenú elektrinu priplatiť?
Ako si uplatním zľavu s preukazom ISIC/ITIC/EURO <26?
Čo ak nie som zákazník ZSE a chcem Zelenú elektrinu?
 
Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
 
V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať žiaden údaj ani prezentáciu, ktoré by mohli zavádzať spotrebiteľa či už priamo, alebo nepriamo, najmä vynechaním údaju, dvojzmyselnosťou alebo zveličovaním, okrem prípadu, keď ide o jasnú hyperbolizáciu v reklame. Osobitná pozornosť sa o.i. vyžaduje pri prezentácii alebo inom informovaní o charakteristikách produktu, najmä o pôvode produktu, jeho zložení, spôsobe vyjadrenia a uvedenia dátumu výroby alebo spotreby, rozsahu použitia, množstva, obchodného alebo geografického pôvodu, environmentálneho vplyvu alebo prínosu, ako aj o iných vlastnostiach produktu vrátane úžitkových, osobitne o kvalite, účinku, výkone a existujúcich atestoch, rozboroch, štúdiách alebo certifikátoch (čl. 14 ods. 5 písm. a) Kódexu). 
V danom prípade sa Komisia s názorom sťažovateľa nestotožnila. Cieľom reklamy v podobe e-mailu, ktorý je zasielaný potenciálnym zákazníkom je informovanie zákazníkov o existencii produktu „Zelená elektrina“, pričom reklama obsahuje základné informácie o charakteristikách produktu a ponuke. Je pravdou, že predmetný reklamný e-mail neobsahuje podrobné vysvetlenie princípov a mechaniky, na ktorých je produkt postavený, avšak Komisia v tomto smere pri posudzovaní vychádzala aj zo skutočnosti, že reklama obsahovala prelinkovanie na produktovú webovú stránku, ktorá naopak podrobne, jasne a zrozumiteľne informuje spotrebiteľov o produkte, vrátane vysvetlenia jeho základných charakteristík, mechanizmu a princípov. Je pravdou, že v rámci komunikácie zadávateľ pracuje s tvrdeniami ako: „Ide o elektrinu vyrobenú 100% z obnoviteľných zdrojov energie, ako sú slnko, vietor, voda a ďalšie.“, či „Zelená elektrina je vyrobená 100 % z obnoviteľných zdrojov energie ako sú slnko, vietor, voda, biomasa a ďalšie.“ Uvedené tvrdenia sú však využité v kontexte charakteristiky produktu samotného a Komisia sa nedomnieva, že zákazník by na základe uvedených tvrdení mohol nadobudnúť napr. mylný dojem, že v prípade, ak si produkt zakúpi, bude mu do zásuviek presmerovaná elektrická energia z obnoviteľných zdrojov. Zadávateľ priamo na stránke  vysvetľuje „My nakúpime záruky pôvodu elektriny pre vás, ak máte o takúto elektrinu záujem. Pred vašou zásuvkou neoddelíme zelenú elektrinu od čiernej, pretože to fyzicky nie je možné, ale garantujeme, že vaša celková spotreba je 100 % krytá elektrinou z obnoviteľných zdrojov.“ Predmetné vysvetlenie jasne a zrozumiteľne definuje základnú charakteristiku produktu a zároveň informuje o podstate a princípoch, na ktorých je produkt postavený. Komisia je v predmetnom prípade toho názoru, že reklama neobsahuje údaj, či informáciu, ktoré by mohli uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu a zadávateľ venoval informovaní o charakteristikách produktu, vrátane jeho mechaniky dostatočnú pozornosť, a to vrátane toho ako tieto odprezentoval aj v kontexte benefitov, ktoré produkt poskytuje.  
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že direct mail, web stránka zadávateľa: „Zelená elektrina“, zadávateľa: ZSE Energia, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.  
 
Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.
 
Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.
 
V Bratislave dňa 24. 02. 2022 
 
 
Mária Tóthová Šimčáková 
predsedníčka Komisie
 
Scroll to Top