ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Tlačová správa z 2. zasadnutia AK RPR v roku 2009

BRATISLAVA, 12. marca 2009 sa konalo 2. tohtoročné zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu /ďalej len AK RPR/. AK RPR ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posudzovala 14 sťažností na reklamu, či nedošlo k porušeniu Etických zásad reklamnej praxe platných na území Slovenskej republiky /ďalej len Etický kódex/.


AK RPR na svojom zasadnutí prijala nasledovné rozhodnutia:
 


2 prípady vyžadujú doplňujúce dôkazy alebo stanoviská a posúvajú sa na ďalšie zasadnutie komisie

4 prípady sa netýkali reklamy ako takej

1 prípad v minulosti zverejnenej internetovej reklamy  sa  už nedal posúdiť


1 prípad sa týkal reklamy, u ktorej už bol vydaný v minulosti nález a zadávateľ bol vyzvaný na úpravu reklamy
na základe pôvodného rozhodnutia.K ostatným 6  prípadom zaujala komisia nasledujúce rozhodnutia:
Reklamné kampane, ktoré sú v rozpore s Etickým kódexom:


Akciové ceny na jednosmerné letenky v cene 19 euro (All you need is 19 euro!), zadávateľ: Sky Europe Airlines, a.s.


Cezhraničná sťažnosť z anglického samoregulačného orgánu Advertising Standards Authority.  Sťažnosť sa týkala rezervácie letenky na stránke spoločnosti Sky Europe Airlines. Informácie o cene sú podľa neho klamlivé, nakoľko avízovaná ponuka All inclusive je negovaná dodatkovými cenami na batožinu a ďalšie poplatky.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť je opodstatnená a internetová reklama All you need is 19 euro! zadávateľa Sky Europe Airlines, a.s. je  v rozpore s ustanovením časti II. bodu 4.4. b)   Etického kódexu.

Informácie týkajúce sa  ceny sú jednoznačne zavádzajúce. Akciová cena 19 euro je doplnená tvrdením, že ide o All inclusive, čo vyvoláva oprávnene dojem, že cena je konečná a sú v nej zahrnuté všetky poplatky súvisiace s akciovou cenou letenky.  Napriek tomu, že all inclusive je označené hviezdičkou a pod ňou sú uvedené ďalšie podmienky využitia akciovej ceny vrátane informácie, že na rezervácie za zľavnené ceny sa vzťahujú prepravné a tarifné podmienky dopravcu,  ktoré v konečnom dôsledku majú vplyv na konečnú cenu, takto koncipovaná ponuka v podstate  neguje obvyklý význam pojmu all inclusive.Chello Large, zadávateľ: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.Sťažnosť dvoch  fyzických osôb  sa týkala televízneho spotu na služby Chello Large, ktorá prezentuje produkt pripojenia na internet za cenu 9,90 eur mesačne. Podľa sťažovateľov je TV spot zavádzajúci – informácie o podmienkach nie je možné v spote zachytiť a  tvrdenie mesačne je jednoznačne zavádzajúce.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosti sú opodstatnené a TV reklama  Chello Large, zadávateľa UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. je v rozpore s ustanovením bodov 4.1.,  4.4. a), b) časti II. Etického kódexu.

Predmetná reklama komunikuje službu Chello síce za 9,90 eur mesačne, ale uvádzaná cena platí len na jeden mesiac, pričom viazanosť na službu Chello Large je až na 24 mesiacov a počas ostávajúcich mesiacov je cena mesačného poplatku 31,53 eur. Doplňujúce informácie o podmienkach získania tohto produktu vrátane povinnosti viazania zmluvného vzťahu,  sú na obrazovke v TV spote uvedené veľmi malým printom a  zobrazené  taký krátky čas, že divák nemá možnosť túto informáciu postrehnúť a už vôbec nie  prečítať.

Vyberte si to najlepšie a najlacnejšie, zadávateľ: Netfinancie, s.r.o.Sťažnosti dvoch  fyzických osôb sa týkali internetovej reklamy na povinné zmluvné poistenie, pričom sťažovatelia uviedli, že sú v nej  zobrazené tri ženy v erotickom prádle absolútne nevhodným a vo vzťahu k ponúkanej službe dehonestujúcim spôsobom.
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosti sú opodstatnené a predmetná reklama  na povinné zmluvné poistenie. Vyberte si to najlepšie a najlacnejšie, zadávateľa: Netfinancie, s.r.o. je v rozpore s ustanovením bodu 1.3. časti I. Etického kódexu.
Zobrazenie ženy alebo muža v reklame má byť aspoň v širšom zmysle v kontexte s predmetom alebo cieľom reklamy a nie je vôbec podstatné, či pre vizuálne stvárnenie takejto reklamy boli využité umelecké fotografie. V tomto prípade je zobrazenie ženy vo vzťahu k finančným službám neadekvátne a v spojení s headlinom: Vyberte si to najlepšie a najlacnejšie!  je dvojzmyselné a pre ženu degradujúce.


Internetová kampaň „Najrýchlejší počítač na planéte“, zadávateľ: Shark Computers Slovakia, s.r.o.Sťažnosť fyzickej osoby sa týkala tvrdenia Najrýchlejší počítač na planéte, ktoré je podľa sťažovateľa zavádzajúce a zadávateľ uvádza neskúseného spotrebiteľa do omylu, na základe ktorého stimuluje spotrebiteľa k nákupu.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť  je opodstatnená a predmetná internetová reklama „Najrýchlejší počítač na planéte“, zadávateľa: Shark computers Slovakia, s.r.o. je v rozpore s ustanovením bodu 4.4.a časti II. Etického kódexu.

Tvrdenie „Najrýchlejší počítač na planéte“ je zavádzajúce a môže uviesť spotrebiteľa do omylu v tom, že ide o najrýchlejší  produkt v tejto kategórii. Tvrdenie o najrýchlejšom produkte sa pritom týka najvýkonnejšieho procesora  intel  a nie samotného počítača.Reklamné kampane, ktoré nie sú v rozpore s Etickým kódexom:  


Internetová kampaň Changenet, zadávateľ: Change ComputerSťažnosť fyzickej osoby  sa týkala reklamy na internet poskytujúci rýchlosť 2MB/s,   s neobmedzeným prenosom dát, čo podľa sťažovateľa nie je pravdivé.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená a internetová kampaň Changenet, zadávateľa podnikateľa /fyzickej osoby/ – Change Computer  nie je v rozpore s Etickým kódexom.
Podmienky služby sú komunikované v reklame zrozumiteľne a uvedenú rýchlosť bežne zákazník dosiahne pri obvyklom využívaní služby.  Príčina nedosahovania parametrov uvedených v ponuke u sťažovateľa bola daná nekorektným využívaním služby a to sťahovaním neprimeraného objemu dát  pomocou viacerých pripojených zariadení sťažovateľa v konkrétnom čase.

 

TV kampaň Optická sieť od T-Comu, zadávateľ: Slovak Telekom, a.s.Sťažnosť fyzickej osoby sa týkala reklamy na optickú sieť od T-Comu, ktorá je zavádzajúca tým, že vytvára dojem, že na  sieť  je možné napojiť sa kdekoľvek na Slovensku.
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená a predmetná kampaň  Optická sieť od T-Comu, zadávateľa: Slovak Telekom, a.s  nie je v rozpore s Etickým kódexom.

Grafické zobrazenie mapy s jej uzlami  v TV spote je ilustračné  a navyše doplnené aj poznámkou na obrazovke: „ Obrázok mapy  je ilustračný“ s odkazom na možnosť získania viac informácií na webstránke spoločnosti.  V spote nie je uvedené tvrdenie, že ide o pokrytie celého Slovenska touto službou  a samotné zobrazenie mapky s uzlami takýto dojem nevyvoláva. 


Scroll to Top