ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Tlačová správa z 1. zasadnutia AK RPR v roku 2009

1. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu /12.2. 2009/

BRATISLAVA, 12. februára 2009 sa konalo 1. tohtoročné zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu / ďalej len AK RPR/. AK RPR ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posudzovala 13 sťažností na reklamu, či nedošlo k porušeniu Etických zásad reklamnej praxe platnými na území Slovenskej republiky /ďalej len Kódex/.

AK RPR na svojom zasadnutí prijala nasledovné rozhodnutia:

 
3 prípady vyžadujú doplňujúce dôkazy alebo stanoviská a posúvajú sa na ďalšie zasadnutie komisie

K ostatným 10 prípadom zaujala komisia nasledujúce rozhodnutia:

Reklamné kampane, ktoré sú v rozpore s Etickým kódexom:
 

Internetová reklama na čistiaci stroj E-matic 34 (ECM), zadávateľ: Wetrok Slovakia, M. Cup s.r.o.

Sťažnosť spoločnosti Kärcher sa týkala internetovej reklamy na konkurenčný čistiaci stroj E-matic 34 (ECM), ktorá nie podľa sťažovateľa férová.


AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť je opodstatnená a internetová reklama na čistiaci stroj E-matic 34 (ECM) je  v rozpore s ustanovením bodu III. 1. 3. Etického kódexu.
Informácie uvedené na webovej stránke spoločnosti Wetrok Slovakia týkajúce sa jej čistiaceho stroja E-matic 34 sú uvedené formou neférovej porovnávacej reklamy voči iným produktom a to bez uvedenia objektívnych dôkazov alebo výsledkov skúšok  podporujúcich tvrdenia o produkte.

Televízny spot Renault Koleos, zadávateľ: Renault Slovensko, spol.s.r.o.

Sťažnosť fyzickej osoby sa týkala televízneho spotu na automobil značky Renault Koleos. Slogan reklamy hovorí „… 4×4 telom, Renault dušou“. V reklame je spomínaná cena, za ktorú je možno kúpiť tento model, pričom ide o prevedenie vozidla, ktoré nie je 4×4, čo je podľa sťažovateľa zavádzajúce.
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť je opodstatnená a TV reklama  Renault Koleos, zadávateľa Renault Slovensko, spol. s.r.o. je v rozpore s ustanovením bodu II. 4.4. a.,b. Etického kódexu.
Komunikovaná cena v televíznom spote sa vzťahuje len na jeden typ vozidla a nie sú v ňom uvedené ostatné typy vozidiel, na ktoré sú naviazané iné cenové podmienky. Takto prezentovaný spot má tendenciu zaviesť spotrebiteľa.


Reklamný panel Erotického podniku Select18, zadávateľ: Erotický podnik Select 18

Sťažnosť fyzickej osoby sa týka reklamného panelu, ktorý je umiestnený na jednej z najväčších košických križovatiek, neďaleko chodníka, teda na mieste kde ho môžu denne vidieť stovky maloletých detí, pre ktoré je jeho obsah nevhodný.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť je opodstatnená a predmetný reklamný panel Erotického podniku Select 18 je v rozpore s ustanovením bodu 1.1 časti II kódexu.
Umiestnenie reklamného panelu erotického podniku nie je zvolené s ohľadom na médium. Situovanie reklamy na frekventovanom mieste, kde ho môžu vidieť maloleté deti nie je vhodné.


Televízna reklamná kampaň „Do všetkých sietí len za 2 Sk“,  “2000 minút každý mesiac a internet  a to zadarmo”, zadávateľ: Orange Slovensko, a.s.


Sťažnosť spoločnosti O2 na TV spoty „Do všetkých sietí len za 2 Sk“,  “2000 minút každý mesiac a internet, a to zadarmo”. Podľa sťažovateľa ide  zjavne o klamlivú reklamu, ktorá uvádza spotrebiteľa do omylu svojou neúplnosťou a zámerným opomenutím základných charakteristík daného produktu a ktorá v dôsledku klamlivosti je spôsobilá ovplyvniť ekonomické správanie spotrebiteľa a týmto mu spôsobit ujmu.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť  je opodstatnená a predmetné reklamné spoty „Do všetkých sietí len za 2 Sk“ a „2000 minút každý mesiac a internet, a to zadarmo“ spoločnosti Orange Slovensko a.s.  sú v rozpore s ustanovením bodu II 4.4.b kódexu.
V oboch spotoch nie sú podmienky komunikované dostatočne zrozumiteľne a navodzujú jednoznačný dojem o cene ponuke ako o finálnej. Nosné informácie sú neúplné, majú tendenciu zaviezť spotrebiteľa tvrdeniami o cene „len za 2 Sk“ a počte mesačných voľných minút a internetu zadarmo.

Reklamné kampane, ktoré nie sú v rozpore s Etickým kódexom:
 

Reklamné kampane, ktoré sú v súlade s Etickým kódexom: Billboardová kampaň Envy Stores, zadávateľ: MSG Slovakia s.r.o.

Sťažnosti piatich fyzických osôb sa týkali použitia motívu sochy Krista v Rio de Janeiro na reklamu na lyže, ktoré drží socha v rozpažených rukách. Takéto zobrazenie Krista je podľa nich znevažujúce a nedôstojné.
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená a billboardová kampaň Envy Stores, zadávateľa MSG Slovakia s.r.o. nie je v rozpore s Etickým kódexom.
Na bilboardoch je odkaz na sochu Krista v Rio de Janeiro v rámci série vizuálov veľkých miest. Použitý motív nie je neslušný a znevažujúci voči Ježišovi Kristovi.

 
TV kampaň Záhradník, zadávateľ: Mountfield SK, s.r.o.


Sťažnosť fyzickej osoby sa týkala  „kolesa šťastia“ v TV reklame, ktoré sa údajne nezhoduje s kolesami šťastia v predajniach. 

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená a predmetná kampaň Záhradník zadávateľa Mountfield SK, s.r.o., nie je v rozpore s Etickým kódexom.
Koleso zobrazené v televíznych spotoch je zjednodušené a ilustračné, ale sú na ňom jasne viditeľné hodnoty, ktoré je možné vytočiť. Presné podmienky sú komunikované jednoznačne na webovej stránke spoločnosti.


Leták: Celoročné cestovné poistenie, zadávateĺ: Union poisťovňa, a.s.


Sťažnosť fyzickej osoby na leták na celoročné poistenie spoločnosti Union poisťovňa, a.s. je podľa sťažovateľa zavádzajúci tvrdením: „Chcete byť na svojich cestách do zahraničia poistený po celý rok bez toho, aby ste museli pred každou cestou navštíviť poisťovňu?“
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená a leták na celoročné cestovné poistenie zadávateľa Union poisťovňa,a.s. nie je v rozpore s Etickým kódexom.
Podmienky poistenia v letáku sú komunikované jednoznačne a podrobne. Po ich preštudovaní nemôže spotrebiteľ nadobudnúť dojem, že by bol zavedený, pretože jasne rozlišujú medzi povinnosťami klienta pri poistení a pri zúčtovaní poistnej udalosti.Leták na ponuku práce: Panasonic Plzeň , zadávateľ: Edymax Group, s.r.o.

Sťažnosť fyzickej osoby sa týkala vety „peniaze na drevo“ v predmetnom letáku, ktorá môže údajne navádzať na porušenie trestného zákona.
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená a leták na ponuku práce Panasonic Plzeň, zadávateľa Edymax Group s.r.o. nie je v rozpore s Etickým kódexom.
Slovné spojenie „peniaze na drevo“ rozhodne nenavádza na žiadne porušenie zákona. Je spojené s historicky známym vedomím istoty rýchleho a presného vyplácania dohodnutej mzdy, čo vyjadruje filozofiu danej spoločnosti.


Leták Euroriešenie pre každého, zadávateľ: Poštová banka, a.s.


Sťažnosť fyzickej osoby sa týka tvrdenia v letáku „Všetky slovenské koruny treba previesť na euro, platia len do 16.1.2009.“, ktorý je podľa zadávateľa zavádzajúci, keďže nie sú ďalej uvedené informácie o možnej výmene.
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená a leták Euroriešenie pre každého, zadávateľa Poštová banka,a.s. nie je v rozpore s Etickým kódexom.
Informácie o výmene korún na eurá sú v letáku komunikované jednoznačne a jasne. Podrobné informácie sú zostručnené vo zvýraznených poliach. Vyššie uvedenú vetu nemožno vytrhávať z kontextu celého letáku a po jeho preštudovaní nemôže spotrebiteľ nadobudnúť dojem, že daná reklama má ambíciu zavádzať.


Kampaň Euro pre každého – Eurovýmena, zadávateľ: Ministerstvo financií SR

Sťažnosť fyzickej osoby sa týka tvrdenia v TV reklame, že sa budú v komerčných bankách meniť Sk mince do 6/09 a SK bankovky do 12/09 zadarmo, pričom niektoré banky sa vyjadrili, že si budú za zmenu účtovať poplatok, čo je podľa sťažovateľa zavádzajúca reklama.
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená a kampaň Ministerstva financií Euro pre každého – Eurovýmena nie je v rozpore s Etickým kódexom.
Informácie o podmienkach výmeny meny v bankách boli  komunikované v reklame  všeobecne, spoplatňovanie za výmeny mincí nad istý počet prijali niektoré banky až následne, ako reakciu na vzniknutú situáciu. Podrobnejšie informácie bolo možné získať na telefónnej linke alebo na webstránke, na ktoré bol odkaz v spote uvedený.

Scroll to Top