ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Tlačová správa z 3. zasadnutia AK RPR 2021

BRATISLAVA. Dňa 25. 03. 2021 sa konalo 3. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posúdila sťažnosti na 4 reklamy s cieľom zistiť, či došlo k porušeniu Etického kódexu reklamnej praxe platného na území SR (ďalej len Kódex).
 
AK RPR prijala na svojom zasadnutí nasledujúci nálezy:
 
TV spot: „S Kaufland Card je za hviezdu každý“, zadávateľa: Kaufland Slovenská republika v.o.s. 
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči TV spotu „S Kaufland Card je za hviezdu každý“, zadávateľa Kaufland Slovenská republika, v.o.s. Sťažovateľ uvádza, že reklama prezentuje, že už pri malom nákupe v hodnote cca 45€ dokáže človek ušetriť 12€. Podľa sťažovateľa uvedené tvrdenie nezodpovedá realite, keďže v skutočnosti je úspora s kartou len vo výške niekoľkých centov, a preto sťažovateľ považuje reklamu za zavádzajúcu. 
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spot: „S Kaufland Card je za hviezdu každý“, zadávateľa: Kaufland Slovenská republika v.o.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu. 
 
V danom prípade AK RPR neuznala námietky sťažovateľa. Cieľom reklamy je komunikácia benefitu v podobe cenového zvýhodnenia pri vybraných produktov, ktoré si môže zákazník uplatniť využitím tzv. Kaufland Card. Mechanizmus získania a uplatňovania si daného benefitu AK RPR nepovažuje za neetický a pri posudzovaní prihliadala o.i. aj na skutočnosť, že uvedený spôsob poskytovania dodatočných zliav na vybrané produkty, zapojením sa do „benefitného programu“, ktorý má aj určité podmienky je bežnou obchodnou praxou obchodných reťazcov a zároveň jeho využitie je dobrovoľné a výhradne na základe rozhodnutia samotného spotrebiteľa. Spoločnosť zároveň podrobne a transparentne komunikuje podmienky tejto ponuky a zákazník má dostatok informácii k tomu, aby si zvážil jej výhodnosť a rozhodol sa, či benefit využívať bude alebo nie. Vo vzťahu k námietke sťažovateľa, že benefit v podobe finančnej úspory, prezentovaný v rámci konkrétnej reklamy nezodpovedá skutočnosti, AK RPR pri posudzovaní vychádzala o.i. aj z tvrdenia a podkladov zadávateľa, ktorý dostatočne preukázal, že v čase vysielania reklamy mohol zákazník reálne pri vybraných produktoch získať uplatnením Kaufland Card úsporu v sume, ktorá je komunikovaná aj v reklame, a to aj pri výške nákupu, ktorú uvádza sťažovateľ, a preto námietku sťažovateľa vyhodnotila ako neopodstatnenú. AK RPR je toho názoru, že zadávateľ venoval prezentácii svojej ponuky, vrátane informovania o finančnej hodnote produktu dostatočnú pozornosť a reklama neobsahuje žiaden údaj, ani prezentáciu, ktoré by mohli uviesť spotrebiteľa do omylu.     
 
Internetová stránka (informácie na web stránke zadávateľa) / leták: „TV Archív“, zadávateľa: RUPKKI s.r.o.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči tvrdeniu, ktoré je uvedené na web stránke a v letáku zadávateľa. Sťažovateľ poukazuje na to, že v rámci predmetných komunikátov sú uvedené tvrdenia: „14- dňový archív tv vysielania ZADARMO“ a „Digitálna televízia s archívom zadarmo“. Podľa sťažovateľa uvedené tvrdenia vzbudzujú dojem, že celá alebo aspoň prevažná väčšina ponúkaných televíznych staníc je pokrytá 14-dňovým archívom, čo ale v skutočnosti podľa sťažovateľa nie je pravda, keďže 14-dňový archív má len časť staníc (cca 10-20%). Presný údaj o počte staníc s archívom však nie je pre zákazníka prístupný a nie je možné ho nikde ani nájsť. S ohľadom na tieto skutočnosti má sťažovateľ za to, že reklama je klamlivá.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Internetová stránka (informácie na web stránke zadávateľa) / leták: „TV Archív“, zadávateľa: RUPKKI s.r.o. sú v rozpore s ustanoveniami čl. 14 ods. 1 písm. b) a čl. 14 ods. 5 písm. a) Kódexu. 
 
V predmetnom prípade sa AK RPR s názorom sťažovateľa stotožnila. Zadávateľ v rámci komunikátov (leták, web stránka) o.i. prezentuje svoju ponuku – služby televízie a o.i. uvádza, že jednou z výhod jeho ponuky je aj „14 dňový ARCHÍV tv vysielania ZADARMO“. AK RPR v prípade predmetného tvrdenia uznala námietky sťažovateľa, nakoľko z reklamy nie je dostatočne zrejmé, ku ktorým televíznym staniciam sa predmetný benefit vzťahuje. Je pravdou, že bežná prax je postavená na tom, že archív nie je obvykle poskytovaný ku všetkým televíznym staniciam, avšak spôsob akým zadávateľ tento benefit v rámci web stránky uvádza, môže oprávnene v spotrebiteľovi vyvolať mylný dojem, že benefit je dostupný pre celú ponuku zadávateľa, čo však pravdou nie je. AK RPR je preto toho názoru, že zadávateľ v tomto smere nevenoval dostatočnú pozornosť prezentácii a informovaniu o svojej ponuke a uvedené tvrdenie považuje za zavádzajúce.
V rámci reklamy (letáku) je taktiež uvedené tvrdenie v znení: „Digitálna televízia s archívom zadarmo od 5,05€“. Toto tvrdenie AK RPR považuje za klamlivé, nakoľko zákazník si v skutočnosti nemôže zakúpiť uvedenú službu v danej cene samostatne, ale službu za túto cenu podľa zverejnených informácií by získal len v prípade, ak si zakúpi balík, súčasťou ktorého je aj iná služba, pričom celková cena je vyššia a AK RPR má za to, že reklama sprostredkúva nejasným, nezrozumiteľným, viacvýznamovým a nevhodným spôsobom informácie podstatné pre priemerného spotrebiteľa na to, aby urobil kvalifikované rozhodnutie, čo taktiež nemožno považovať za etické.  
 
Internetová reklama (PR článok umiestnený na webe): „Ako kúpiť Bitcoin na Slovensku“, zadávateľa: Dominatus d.o.o. , Slovinsko, šíriteľa: P E R E X, a. s.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči PR článku, ktorý bol zverejnený na portáli komercnespravy.pravda.sk. Sťažovateľ je toho názoru, že obsah článku, štylistika gramatickej kategórie vyjadrujúca prvú osobu jednotného čísla napr. "Ja sám som…", Ak som…", "Ja som sa dal…" a spracovanie do podoby rozhovoru s nadnesenými formuláciami napr. " … to najlepšie …", nadbytočným uvádzaním jedného výrobcu, konkrétne "eToro" môže v priemernom spotrebiteľovi vyvolať dojem, že text je súčasťou riadneho redakčného obsahu a nie je reklamou, čo však v skutočnosti nie je pravda. Sťažovateľ má za to, že predmetná reklama nie je odlíšená takým spôsobom, aby bola ako reklama pre priemerného spotrebiteľa rozoznateľná.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Internetová reklama (PR článok umiestnený na webe): „Ako kúpiť Bitcoin na Slovensku“, Zadávateľa: Dominatus d.o.o., Slovinsko, šíriteľa: P E R E X, a. s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu. 
 
V predmetnom prípade sa AK RPR nestotožnila s názorom sťažovateľa. Reklama má podobu článku, ktorý je zverejnený na webovom portáli, v časti, kde sú publikované komerčné správy. Komisia predmetnú reklamu nepovažuje za skrytú, keďže článok je umiestnený v sekcii, ktorá je určená výhradne pre publikovanie PR obsahu a komerčných správ. Zároveň je článok explicitne ako PR servis označený vo svojom úvode a AK RPR považuje takéto odlíšenie vlastného redakčného obsahu od inzercie za dostatočné a nie je toho názoru, že čitateľ môže byť uvedený do omylu a domnievať sa, že autorom článku je redakcia a článok je informáciou iného ako reklamného charakteru. Reklamu považuje naopak AK RPR za jasne ako reklamu identifikovateľnú, a preto vyhodnotila námietky sťažovateľa ako neopodstatnené. 
 
Scroll to Top