ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Tlačová sprava z 3. zasadnutia AK RPR

3. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu ( 15.3.2007 )  
BRATISLAVA, 15. 3. 2007 sa konalo tretie tohtoročné zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „AK RPR“). AK RPR, ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy, posudzovala 19 sťažností na reklamu, či nedošlo k porušeniu Etických zásad reklamnej praxe platnými na území Slovenskej republiky (ďalej len „Kódex“). AK RPR na svojom zasadnutí prijala nasledovné rozhodnutia:

Sťažnosť: evid. č.73 (12/ 03)
Internetová reklama „KOSMODISK“, zadávateľ: STUDIO MODERNA, a.s.

Sťažnosť fyzickej osoby sa týkareklamy umiestnenej na internetovej stránke www.kosmodisk.sk, spoločnosti STUDIO MODERNA s.r.o. . Podľa sťažovateľa je reklama klamlivá, pretože tvrdí, že Kosmodisk je niekoľkokrát ocenená a klinicky testovaná pomôcka, ale o žiadnych konkrétnych oceneniach, ani testovaniach sa v reklame ďalej nepíše.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosťje neopodstatnená a predmetná internetová reklama KOSMODISK, zadávateľa STUDIO MODERNA a.s.nie je v rozpore s Kódexom.
Na základe dožiadania posudkov a podkladov od zadávateľa a zo Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv AK RPR zistila, že predmetné tvrdenia v reklame o ocenení produktu a expertnom klinickom posudku nie sú zavádzajúce.

Sťažnosť: evid. č. 79 ( 12/ 09)
Inzercia v periodickej tlači „služba Orange Internet expres, zadávateľ: Orange Slovensko, a.s.

Sťažnosť spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s. sa týka printovej reklamy spoločnosti Orange Slovensko, a.s., propagujúcej službu Orange internet expres, v ktorej podľa sťažovateľa spoločnosť Orange porovnáva svoj produkt s konkurenčným produktom, konkrétne s internetovou službou spoločnosti T- Mobile Slovensko, a.s. a v rámci reklamy útočína reklamu spoločnosti T- Mobile a samotnú spoločnosť, čím ju v očiach verejnosti diskredituje.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosťjeopodstatnená a predmetnýinzerátspoločnosti Orange Slovensko, a.s. je v rozpore s ustanovením bodu 3.3 Časti I. Kódexu.

Predmetná inzercia bezdôvodne spochybňuje tvrdenia a výsledky meraní, ktoré spoločnosť T – Mobile Slovensko, a.s. zadala tretej osobe a na základe ktorýchdokladovala rýchlosť poskytovanej internetovej služby.Takáto reklama je v rozpore s dobrými mravmi hospodárskej súťažea mohla byť spôsobilá privodiť ujmu danému súťažiteľovi.

Sťažnosť evid. č. 09 (02/03)
Reklama na klimatizácie HITACHI zadávateľ: spoločnosť COOL,s.r.o.

Sťažnosť spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. sa týka televíznej reklamy zadávateľa – spoločnosti COOL,s.r.o. na klimatizácieHITACHI; v reklame sa uvádza, že klimatizácia zabezpečí spotrebiteľom „efektívne kúrenie až trikrát lacnejšie ako plynom“, čo je podľa sťažovateľa klamlivé a súčasne bol ako súťažiteľ v reklame ľahko identifikovateľný, pretože osoba, ktorá v reklame vykonáva odpočet plynumá oblečené tričko vo farbách SPP.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená a predmetná TV reklama spoločnosti COOL, s .r.o.nie je v rozpore Kódexom.
Predmetná reklama neprezentuje nevýhody vykurovania plynom, ale poukazuje na výhody prevádzky vykurovania klimatizáciou. Porovnávacia reklamaje prípustná ak porovnáva produkty, ktoré uspokojujú rovnaké potreby, nie je klamlivá a neznevažuje iných súťažiteľov, k čomu v tejto reklame nedošlo.

Sťažnosť evid. č.10 (02/04)

Reklama na „Vianoce s Kofolou“ , zadávateľ:Kofola, a.s.
Sťažnosť fyzickej osoby sa týka reklamného TV spotu „Vianoce s Kofolou“ spoločnosti Kofola a.s., v ktorej sa podľa sťažovateľa prezentuje nezákonné konanie – nelegálny výrub stromov.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť nie jeopodstatnená a predmetná reklama spoločnosti Kofola, a.s. nie je v rozpore s Kódexom..

Predmetná reklama prezentuje tradičný obraz činnosti spojenej s Vianocami – výber a vyrezanie vianočného stromu – celý akt je poňatý s výraznou nadsázkou, pričom sa nedá jednoznačne tvrdiť, že k tejto činnosti nemal aktér povolenie alebo to nebol jeho majetok, t.j. že išlo o nelegálnu činnosť. Vzhľadom na zrejmú nadsázku danú reklamu nemožno chápať ako súhlas alebo propagáciu nezákonnej činnosti a poškodzovanie životného prostredia.

Sťažnosť evid. č.11 (02/05)

Označovanie spoplatňovaného hovoru na Zákaznícku linku 905, zadávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Sťažnosť fyzickej osoby sa týka nedostatočného označovania spoplatňovania hovoru na linku 905 v propagačných materiáloch a cenníkochspoločnosti Orange.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť nie jeopodstatnená a predmetné označovanie spoplatňovania hovoru na linku905 spoločnosti Orange Slovensko, a.s. nie je v rozpore s Kódexom..

Zadávateľ v tomto prípade odkomunikoval podmienky platieb dostatočne a vo svojich materiáloch oboznamuje spotrebiteľa v plnej šírke o jednotlivých sadzbách a podmienkach volaní na linku 905.

Sťažnosť evid. č.12 ( 02 / 06 )
Reklamný leták na zľavy spodnej bielizne , zadávateľ: LIDL Slovenská Republika, v.o.s.
Sťažnosť fyzickej osoby sa týka reklamného letáku, ktorý zobrazuje modelky, ktoré nemajú okrem spodnej bielizne oblečené už nič, čím sa podľa sťažovateľa zobrazenie vymykáetickým a morálnym zásadám spoločnosti.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť nie jeopodstatnená a predmetná reklama spoločnosti LIDL Slovenská Republika, v.o.s. nie je v rozpore s Kódexom..

Reklamný leták neobsahuje také vizuálne prezentácie, ktoré by mohli hrubým spôsobom porušovať všeobecné normy slušnosti a mravnosti. Leták používa zobrazenia bežne používané aj v katalógoch a letákoch iných spoločnstí, vr. zásielkového predaja.

Sťažnosť evid. č. 13 ( 02 / 07 )
Televízny reklamný spot O2, zadávateľ: Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.

Sťažnosť fyzickej osoby sa týka televízneho reklamného spotu O2, ktorý obsahuje upozornenia alebo podmienky, ktoré sú podľa sťažovateľa zavádzajúce, keďže sú nečitateľné.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosťjeopodstatnená a predmetná reklama spoločnosti Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. je v rozpore s bodom 4.4. Časti II Kódexu.

Predmetná reklama nevenovala dostatočnú pozornosť komunikácii podmienok služby, ktoré boli uvedenénečitateľným písmom a vo veľmi krátkom časovom úseku, čím v dôsledku absencie jasného odkazu pre spotrebiteľa mohlo dôjsť k jeho zavedeniu. Zadáveľ musí forme poznámky- veľkosti a dĺžke jej uvedenia na obrazovke venovať väčšiu pozornosť.

Sťažnosť evid. č.14 ( 02 / 08 )
Reklama na telefonovanie na účastnícke čísla v rámci vlastnej siete každý deň od 8. do 18. hodiny bezplatne, uverejnená na www.orange.sk zadávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Sťažnosť fyzickej osoby sa týka informáciíuverejnených na www.orange.sk – o podmienkach telefonovania na účastnícke čísla siete Orange – každý deň od 8. do 18. hodiny bezplatne, čím zavádzajú spotrebiteľa, pretože je to možné len za mesačný poplatok 499,- Sk bez DPH.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť jeopodstatnená a predmetné informácie o spoplatňovaní hovorov na účastnícke čísla Orange, spoločnosti Orange Slovensko, a.s. sú v rozpore s bodmi 4.1 a 4.4 b) Časti II Kódexu.

Reklama nevenovala dostatočnú pozornosť charakteristikám a hodnote produktu, pričom používa slovo bezplatne. Termín „bezplatne“ je jednoznačne termín, ktorý sa nespája s akoukoľvek formou úhrady a preto je táto reklama spôsobilá zavádzať spotrebiteľa.

Sťažnosť evid. č.15 (02/09)
Inzerát v grafickej prílohe mesačníka Stratégie, Reklama je anitococ, zadávateľ: RECO, s.r.o.

Sťažnosť sekretariátu Rady pre reklamu na vizuál printovej reklamy, ktorého slogan po zrkadlovom prečítaní obsahujevulgarizmus.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť nie jeopodstatnená a predmetná reklama spoločnosti RECO, s.r.o. nie je v rozpore s Kódexom..

Predmetná reklama je určená úzkej cieľovej skupine a vzhľadom navýber média a cieľovú skupinu nie je v rozpore s Kódexom.

Sťažnosť evid. č.16 ( 02 / 10 )

SMS hra o BMW 1, zadávateľ: T- Mobile Slovensko, a.s.
Sťažnosť fyzickej osoby sa týka nezrozumiteľného prezentovania podmienok súťaže spoločnosti T –Mobile o automobil BMW 1. Podľa sťažovateľa reklama zavádza a spôsobuje spotrebiteľovi ujmu.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť jeopodstatnenáa predmetná Hra o BMW 1 spoločnosti T- MobileSlovensko, a.s. je v rozpore s bodom 4.1 Časti II Kódexu.

Reklama nevenovala dostatočnú pozornosť komunikácii pravidiel súťaže, ktoré v tomto prípadeneboli ľahko prístupné a zrozumiteľné pre bežného spotrebiteľa a mohli spotrebiteľa uviesť do omylu.

Sťažnosť evid. č.17 (02/11)
Esemeskuj bezhlavo, teraz to máš zadarmo, zadávateľ: T-MobileSlovensko, a.s.
Sťažnosť fyzickej osoby sa týkatvrdenia uverejného v TV spote a letáku spoločnosti T-Mobile, že esemeskovanie je zadarmo. Podľa sťažovateľa je táto reklama klamlivá , pretože služba je obmedzená rôznymi podmienkami.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť nie jeopodstatnená a predmetná reklama spoločnosti T-MobileSlovensko, a.s. nie je v rozpore s Kódexom..

Predmetná reklamadostatočne komunikuje podmienky bezplatných sms: „Esemeskuj bezhlavo s vernostným programom Easy plus zadarmo“, čo je podstatne iný headline ako uvádza sťažovateľ „Esemeskuj bezhlavo, teraz to máš zadarmo“. Podmienky a časové obmedzenia sú zrozumiteľné a viditeľné a nemajú tendenciu zavádzať spotrebiteľa.

Sťažnosť: evid. č. 18 ( 03/ 01 )
Reklama PRIMEROS – extra lubrikovaný , zadávateľ: Vulkan Intim Brands,a.s.

Sťažnosťfyzickejosoby sa týka billboardovej reklamy „Primeros – extra lubrikovaný“ spoločnosti Vulkan Intim Brands, a.s., ktorej vizuál je podľa sťažovateľa prezentovaný neslušne.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť jeopodstatnená a predmetná reklama na Primeros – extra lubrikovaný, spoločnosti Vulkan Intim Brands, a.s. je v rozpore s bodom3.2 Časti I Kódexu
Reklama využíva metaforické vyjadrenie, ktorévzhľadom na celkový kontext a použité médium nie je slušné a pripravené s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi.

Sťažnosť: evid. č. 19 ( 03 / 02 )
Inzercia v týždenníku Spravodaj, zadávateľ: Beata Hudzovičová – Nitrianska realitná kancelária
Sťažnosťspoločnosti DOLCAN, s.r.o. sa týka inzerátu realitnej kancelárie, v ktorom sa tvrdí, že predmetná realitná kancelária je výhradným zástupcom firiem priemyselného parku v Nitre, čo je podľa sťažovateľa klamlivé a zavádzajúce.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť je opodstatnenáa predmetný inzerát realitnej kancelárie Breata Hudzovičová – Nitrianska realitná kanceláriaje v rozpore s bodom4.1 Časti IIKódexu.
Predmetný inzerát svojim tvrdením o výhradnosti vyvoláva dojem, že predmetná realitná kancelária je jediná oprávnená zastupovať všetky firmy v priemyselnom parku, čo nezodpovedá pravde a príjemcu reklamného posolstva môže uviesť do omylu.

Sťažnosť: evid. č. 20 ( 03 / 03 )

Reklamný leták spoločnosti Beate – Ushe, zadávateľ: Beate – Ushe, s.r.o.

Sťažnosť Slovenskej spoločnosti pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, sa týka reklamného letáku na erotický katalóg Beate – Ushe, ktorého obsah je podľa sťažovateľa neslušný a ohrozuje vývoj detí a mládeže a ich zdravé prežívanie vlastnej sexuality.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť nie jeopodstatnená a predmetná reklamná kampaň spoločnosti Beate – Ushe , s.r.o . nie je v rozpore Kódexom

Predmetný leták na katalóg je určený výhradne dospelej populácii a vo svojom vnútri prezentuje vizuály, ktoré hrubým spôsobom neporušujú všeobecné normy slušnosti a mravnosti. Obsah predmetného reklamného letáku nepresahuje bežné hranice ponukyzásielkových katalógov, kde nie sú tieto ponuky zabezpečené ani takou formou ako predmetný leták.

Sťažnosť: evid. č. 21 ( 03 / 04 )
Inzerát „Prvá cesta novým autom?“, zadávateľ: AAA Auto, a.s.
Sťažnosťspoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko, s.r.o. sa týkaporušovania hospodárskej súťaže, ku ktorému došlo v inzeráte, v ktorom zadávateľ zobrazuje produkt spoločnosti Škoda s nápisom – 25 % a názvom „Prvá cesta novým autom?“ a zavádza spotrebiteľa tvrdením, že vo chvíli, keď spotrebiteľ vyjde z predajne s novým autom jeho cena klesne o 25 %..

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosťjeopodstatnenáa predmetný inzerátspoločnosti AAA Auto, a.s, .je v rozpore s bodom3.3Časti I a bodmi 2.1 a 4.2 Časti II Kódexu.
Predmetný inzerát využíva neprimeranú hyperbolizáciu, používa konkrétnu značku auta pričom samotné jednoznačné tvrdenie o 25%-tnom znížení ceny auta ihneď po jeho kúpe je neprimerané a neprekázateľné.Reklama nevenuje dostatočnú pozornosť informáciám pre spotrebiteľa, je v rozpore s dobrými mravmi hospodárskej súťaže a svojimi klamlivými tvrdeniami môže získavať prospech vlastnému podniku na úkor iného.

Sťažnosť: evid. č.22 ( 03 / 05 )
Reklama na Antiviro, zadávateľ: Rajo, a.s.

Sťažnosť fyzickej osoby , sa týka reklamného spotu spoločnosti Rajo, a.s. , ktorý podľa sťažovateľa prezentuje deti v nebezpečných situáciách – skok malého chlapcaz okna po napití sa propagovaného nápoja.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť nie jeopodstatnená a predmetná reklama spoločnosti Rajo, a.s. nie je v rozpore Kódexom

Predmetný reklamný spot nezobrazuje deti v nebezpečných situáciách, pretožev príbehu využíva detský motív hry a fantáziu – premenu chlapca na kreslenú rozprávkovú postavičku, pričom skok z okna nie je priamy, vidno len premiestnenie sa postavičky na dvor medzi deti. V rámci spotu sa nepoužívajú zbrane a ani ináč nebezpečné prostriedky.

Sťažnosť: evid. č. 23 ( 03 / 06 )
Reklama na: „ Keď dávajú, berte!“ , zadávateľ: Poštová Banka, a.s.
Sťažnosťfyzickej osoby sa týka reklamného spotu, ktorý údajne paroduje reklamnú kampaň na spoločnosti Teléfonica O2,využíva identické prvky kampane a môže tak spôsobiť ujmu spotrebiteľovi zámenou a neopodstatnené očakávania od spoločnosti O2.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosťjeopodstatnenáa predmetná reklamaspoločnosti Poštová Banka, a.s. .je v rozpore s bodmi4.1 Časti III Kódexu.
Predmetná reklama využíva takmer identické prvky, symboliku a štýl reklamnej kampane spoločnosti Teléfonica O2, čím mohlo dôjsť k zámene azmäteniu spotrebiteľa a súčasne k parazitovaniu na výsledkoch cudzích nápadov.

Sťažnosť: evid. č. 24 ( 03 / 07 )
Reklamný leták„Slovenský rozhlas bol postavený na hlavu“, zadávateľ:Slovenský rozhlas
Sťažnosťfyzickej osobysa týkareklamného letáku, ktorý sťažovateľ považuje za klamlivý a zavádzajúci, z toho dôvodu, že nedošlo k takej zmene, aby ten , kto nepočúva SRo, nemusel platiť.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť nie jeopodstatnenáa predmetná reklamný leták Slovenského rozhlasu nie je v rozpore s Kódexom.
Reklamný leták neobsahuje klamlivý údaj,ktorý by mohol uviesť spotrebiteľa do omylu v zmysle, že v rámci SRo ide o takú zmenu, že ten kto nepočúva SRo, nemusí platiť. Zadávateľ venoval dostatočnú pozornosť zverejneniu doplňujúcich informácií o podmienkach poskytovaných služieb.

Sťažnosť: evid. č. 25 ( 03 / 08 )

Reklama na osvetový projekt „Dental Alarm“, zadávateľ: Občianske združenie Zdravé ďasná
Sťažnosťfyzickej osobysa týka reklamy, ktorá podľa sťažovateľa bezdôvodne zastrašujúca a vyvoláva pocit strachu.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť nie jeopodstatnenáa predmetná reklama občianskeho združenia Zdravé ďasnánie je v rozpore s Kódexom.
Predmetná reklama v rámci osvetovej činnosti venuje pozornosť zdravém

Scroll to Top