ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Tlačová správa z 5. zasadnutia AK

5. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu ( 19.6.2007 )
BRATISLAVA, 19. 6. 2007 sa konalo piate tohtoročné zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „AK RPR“). AK RPR, ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy, posúdila 4 sťažnosti na reklamu, či pri nich nedošlo k porušeniu Etických zásad reklamnej praxe platnými na území Slovenskej republiky (ďalej len „Kódex“).  Jednu sťažnosť odložila z dôvodu potreby doplnenia stanoviska zadávateľa na budúce zasadnutie
Pri ďalších posudzovaných sťažnostiach AK RPR  prijala nasledovné rozhodnutia:

Sťažnosť: evid. č.  33 (05/ 01)
Outdoorova kampaň „Hlavné mesto piva“, zadávateľ: Pivovary Topvar, a.s.

Sťažnosť fyzickej osoby sa týka  nadrozmernej billboardovej reklamy umiestnenej na obchodnom dome na námestí v Topoľčanoch, zadávateľa Pivovary Topvar, a.s.. Podľa sťažovateľa je reklama umiestnená na najfrekventovanejších uliciach a cestách, kadiaľ denne chodia stovky žiakov a študentov do školy a zo školy.  Reklama podľa sťažovateľa tiež degraduje a uráža samotné mesto.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť nie  je opodstatnená a predmetná billboardová reklama  „Hlavné mesto piva“, zadávateľa Pivovary Topvar a.s.  nie je v rozpore s Kódexom.

V  prípade predmetného billboardu ide o reklamu, ktorá neobsahuje žiadne vizuálne prezentácie, ktoré by nabádali maloletých k pitiu piva alebo iného alkoholu.  Billboard svojim sloganom môže skôr naznačovať, že Topoľčany sú strediskom výroby tejto značky piva, čo samotné mesto a ani jeho obyvateľov nemôže uraziť alebo ohroziť.

Sťažnosť evid. č. 35 (05/03)

Printová a billboardová reklamná kampaň „Flexi účet Extra“zadávateľ: VÚB, a.s.

Sťažnosť fyzickej osoby sa týka printovej a outdoorovej kampane spoločnosti VÚB, a.s., propagujúcej produkt „Flexi účet Extra“. Okrem iného sa v kampani používa informácia,  že   na tomto  bežnom účte sa peniaze klientov zhodnocujú 5% úrokom, pričom to  porovnáva s ostatnými bankami, ktoré ich vraj zhodnocujú len  s úrokom 0,1%. Printová a outdoorová inzercia neobsahuje žiadne informácie o tom, že zvýhodnený úrok sa týka len zostatku do 15 000 Sk, ani to, že je potrebné aby na účet prichádzalo mesačne minimálne 15 000 Sk a súčasne sa na účte musí vykonať  minimálne 12 transakcií.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť je opodstatnená a predmetná printová a billboardová kampaň spoločnosti VÚB, a.s. je v rozpore s ustanoveniami bodov 4.1 a 4.4  Časti II Kódexu.
Predmetná reklamná kampaň nevenovala dostatočnú pozornosť komunikácii podmienok zvýhodnených úrokových sadzieb Flexi účtu Extra.  Informácie o produkte  uvedené na nosičoch neuvádzajú a zamlčujú podstatné skutočnosti a parametre účtu , ktoré sú pre spotrebiteľa pri danom produkte relevantné. 
 
Sťažnosť evid. č.  36 (05/04)

Inzercia na “Dom a Byt – Plastové okná od INCON-u“, zadávateľ:  ANTAR, s.r.o.

Sťažnosť sekretariátu Rady pre reklamu sa týka článku o spoločnosti INCON, s.r.o. uverejneného v mesačníku Dom a Byt vydavateľstva ANTAR, s.r.o. v marci 2007. Článok má identifikovateľného zadávateľa, ktorým bola spoločnosť INCON, s.r.o. V rámci článku však nie je nikde uvedené, že ide o inzerciu a teda reklama nebola riadne označená.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť  je  opodstatnená a predmetná printová reklama spoločnosti ANTAR, s.r.o. je v rozpore s ustanovením  bodu 7.1  Časti III Kódexu.

Predmetná inzercia pôsobila ako redakčný článok, nebola dostatočne odlíšená  a pre priemerného prijímateľa nebola rozoznateľná ako reklama. 

Scroll to Top