ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Tlačová správa zo 4. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 29. 04. 2021 sa konalo 4. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posúdila sťažnosti na 4 reklamy s cieľom zistiť, či došlo k porušeniu Etického kódexu reklamnej praxe platného na území SR (ďalej len Kódex).
 
AK RPR prijala na svojom zasadnutí nasledujúci nálezy:
 
Internetová reklama (informácie uvedené na web stránke zadávateľa): „Čistá elektrina“, Zadávateľa: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči kampani k produktu „Čistá elektrina“, zadávateľa Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Sťažovateľ poukazuje na tvrdenie v znení „Vďaka produktu Čistá elektrina môže mať aj vaša domácnosť elektrinu výhradne z obnoviteľných zdrojov, a to len za 2 eurá mesačne.“ Sťažovateľ uvádza, že neexistuje technické riešenie, ktoré dokáže rozlíšiť a smerovať elektrickú energiu podľa jej pôvodu. V danom prípade ide vždy o viaceré zložky, ktoré sú dané energetickým mixom, ktorý zahŕňa napr. aj jadrové elektrárne. Podľa sťažovateľa za 2€ získa zákazník certifikát a ilúziu čistej energie, pričom pri bežnej spotrebe elektrickej energie domácnosti cca 20€ mesačne sa zisk spoločnosti zvýši o 10%. Sťažovateľ si kladie otázku, aké sú náklady a začo ich zákazník platí? Sťažovateľ záverom dodáva, že reklama je ukážkovým príkladom „greenwashingu“.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je čiastočne opodstatnená. Internetová reklama (informácie uvedené na web stránke zadávateľa): „Čistá elektrina“, Zadávateľa: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  je v rozpore s ustanovením čl. 14 ods. 5 písm. a) Kódexu. 
 
V danom prípade sa AK RPR čiastočne stotožnila s námietkami sťažovateľa. Cieľom reklamy je komunikácia produktu „Čistá elektrina“, podstatou ktorého je, vyplývajúc aj zo stanoviska zadávateľa, že po zakúpení si produktu, spoločnosť nakúpi množstvo elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie v objeme rovnajúcom sa ročnej spotrebe elektriny odberateľa, ktorý si produkt zakúpil na jeho odbernom mieste. TV spot, ktorý je súčasťou kampane čiastočne odkazuje na túto hlavnú charakteristiku produktu a o.i. uvádza, že „Čistá energia od SPP je spojená s výkupom elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie…“. V spote je taktiež uvedené, že viac informácií môže nájsť zákazník na web stránke spoločnosti.  
Je pravdou, že zadávateľ v rámci svojej komunikácie na predmetnej webovej stránke, na ktorú odkazuje aj televízny spot, prezentuje viacero skutočností, ktoré s produktom súvisia a čiastočne ho definujú, ako napríklad to, že „čistá elektrina“ je z obnoviteľných zdrojov vykupovaná od malých výrobcov elektriny po celom Slovensku, výšku poplatku, či skutočnosť, že zákazník získa Certifikát o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov. Avšak samotná skutočnosť, že Čistá energia od SPP je spojená s výkupom elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie bližšie zákazníkovi odprezentovaná, napríklad v podobe podrobnejšieho objasnenia mechanizmu nákupu a distribúcie elektriny  vo vzťahu k zákonným povinnostiam, na stránke uvedené nie je. Okrem toho, je súčasťou webovej stránky, venovanej opisu daného produktu aj tvrdenie v znení: „Vďaka produktu Čistá elektrina môže mať aj vaša domácnosť elektrinu výhradne z obnoviteľných zdrojov, a to len za 2 eurá mesačne.“ Predmetné tvrdenie, ktoré v danom prípade Komisia považuje z hľadiska interpretácie posolstva reklamy zákazníkom za jedno z kľúčových, a v ktorom je využitý výraz „výhradne“ AK RPR s ohľadom na celkovú prezentáciu produktu a rozsahu poskytnutých informácií o produkte na predmetnej webovej stránke nepovažuje za etické a zodpovedajúce jeho skutočným charakteristikám a mechanizmu, na ktorom je produkt vystavaný. AK RPR má za to, že predmetné tvrdenie môže v priemernom spotrebiteľovi oprávnene vyvolať mylný dojem, že zakúpením si uvedeného produktu bude zákazníkovi poskytnutá elektrická energia výlučne, a teda bezvýhradne len z obnoviteľných zdrojov. AK RPR sa nestotožňuje s tvrdením zadávateľa, že skutočnosť, že neexistuje technické riešenie umožňujúce rozlíšiť a smerovať elektrickú energiu podľa jej pôvodu „.. je prozaické, všeobecne známe..“ a má za to, že naopak táto skutočnosť nemusí byť všeobecne známa, pričom ak by aj zákazník vedel na akých princípoch funguje prerozdeľovanie elektriny, reklama samotná v rámci vyššie uvedeného tvrdenia sprostredkúva informácie spôsobom, ktorý v zákazníkovi môže vyvolať dojem, že spoločnosť napr. vyvinula nejaký spôsob či technické riešenie, ktoré v danom prípade skutočne umožňuje aby elektrina, ktorú bude zákazník po zakúpení si produktu odoberať bola „výhradne“, a teda len z obnoviteľných zdrojov, čo nie je vzhľadom na skutočnú podstatu produktu pravda, avšak reklama vyvoláva práve dojem, že konečný príjemca elektriny, túto po zakúpení produktu bude mať len z obnoviteľných zdrojov. 
AK RPR má za to, že v rámci webovej stránky, nie je dostatočne odprezentovaný mechanizmus produktu a z informácií, ktoré stránka uvádza nie je ani dostatočne zrejmé, že zakúpením produktu si zákazník nekupuje/nepripláca za energiu z obnoviteľných zdrojov, k zakúpeniu ktorej sa zaviazal poskytovateľ služby bez ohľadu na daného spotrebiteľa. 
AK RPR akceptuje tvrdenie zadávateľa, že cieľom reklamy je vzbudiť pozornosť zákazníka a nie je v možnostiach každého reklamného nosiča, aby sprostredkoval o ponuke podrobné informácie, avšak zároveň je toho názoru, že v prípade internetovej stránky, ktorá naopak priestor pre podrobnejšiu komunikáciu produktu poskytuje, zadávateľ informácie sprostredkoval s ohľadom na charakteristiky produktu nedostatočne, pričom tvrdenie, voči ktorému namieta aj sťažovateľ v kontexte celkového obsahu predmetnej časti webovej stránky ako aj rozsahu sprostredkovaných informácií o charakteristikách produktu považuje AK RPR za zavádzajúce.
 
Internetová reklama (sponzorovaný príspevok na Facebooku): „Najlepšie letné tábory“, zadávateľa: Cestovná kancelária Vida s.r.o.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči tvrdeniu „Najlepšie letné tábory“, ktoré bolo použité v reklame zadávateľa Cestovná kancelária Vida s.r.o. Sťažovateľ je toho názoru, že superlatív použitý v reklame sa nedá overiť, a preto jeho využitie považuje za neetické.  
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Internetová reklama (sponzorovaný príspevok na Facebooku): „Najlepšie letné tábory“, zadávateľa: Cestovná kancelária Vida s.r.o. je v rozpore  s ustanovení čl. 15 ods. 4 Kódexu. 
 
V predmetnom prípade sa AK RPR s názorom sťažovateľa stotožnila. V predmetnej reklame využil zadávateľ superlatív v kontexte tvrdenia „najlepšie letné tábory“, ktorý je možné interpretovať, že služby – tábory, ktoré zadávateľ poskytuje sú najlepšie vo vzťahu ku konkurencii, čo však preukázané nebolo. AK RPR pri posudzovaní vychádzala aj z tvrdenia zadávateľa, ktorý o.i. uviedol, že superlatív využil na základe subjektívneho názoru. Využitie predmetného tvrdenia na základe subjektívneho vnímania zadávateľom však v tomto prípade nemožno považovať za preukázanie pravdivosť a oprávnenosti daného tvrdenia, ktoré sa viaže na celý produktu, a preto AK RPR reklamu vyhodnotila ako porušujúcu Kódex.  
 
 
Scroll to Top