ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Tlačová správa zo 6. zasadnutia AK RPR 2021

BRATISLAVA. Dňa 24. 06. 2021 sa konalo 6. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posúdila sťažnosti na 4 reklamy s cieľom zistiť, či došlo k porušeniu Etického kódexu reklamnej praxe platného na území SR (ďalej len Kódex).
 
AK RPR prijala na svojom zasadnutí nasledujúci nálezy:
 
Internetová reklama (článok na web stránke rádia): „Vyše 83% oslovených ľudí pozná rádio Aetter“, Zadávateľa: EJ, s.r.o., držiteľ licencie pre rozhlasové vysielanie
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, ktorá namieta voči informáciám uvedeným v článku, zverejnenom na web stránke rádia Aetter v znení “Vyše 83% oslovených ľudí pozná rádio Aetter. Viete, ktorá relácia je najpočúvanejšia?“. Podľa sťažovateľa ide o klamlivú reklamu, pričom sťažovateľ sa odvoláva na príspevky na sociálnej sieti Facebook. Konkrétne poukazuje na príspevok umiestený na stránke mesta Trnava na sociálnej sieti Facebook, kde bol dotazník k uvedenému prieskumu zdieľaný. Sťažovateľ uvádza, že predmetný príspevok označil ako „páči sa mi to“ len jeden užívateľ. Sťažovateľ vo svojom podnete ďalej uvádza, že z 21 komentárov pod príspevkom na stránke mesta Trnava na sociálnej sieti Facebook, na ktorej bol zverejnený príspevok: „Vedeli ste, že v Trnave máme aj rádio Aetter?“, bola polovica s vyjadrením názoru, že návštevníci stránky o tejto skutočnosti nevedeli.  
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je čiastočne opodstatnená. Internetová reklama (článok na web stránke rádia): „Vyše 83% oslovených ľudí pozná rádio Aetter“, zadávateľa: EJ, s.r.o je v rozpore s ustanoveniami čl. 14 ods. 2 a ods. 9 Kódexu. 
 
V danom prípade sa AK RPR čiastočne stotožnila s názorom sťažovateľa. V danom prípade reklama v podobe článku informuje o výsledkoch prieskumu ohľadom počúvanosti rádia Aetter, ktorý bol, ako zadávateľ uvádza,  súčasťou diplomovej práce študentky Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, a ktorý sa týkal poznateľnosti a počúvanosti predmetného rádia. V rámci článku, konkrétne v jeho nadpise je okrem iného uvedená aj informácia v znení „Vyše 83% oslovených ľudí pozná rádio Aetter…“. Je pravdou, že zadávateľ v článku uvádza informácie ohľadom časového úseku zberu údajov, formy zberu údajov ako aj približný počet osôb, ktoré sa do prieskumu zapojili. 
AK RPR sa čiastočne stotožnila s názorom zadávateľa, že uvedenú reklamu nemožno považovať za klamlivú s ohľadom na skutočnosti, ktoré uvádza sťažovateľ, a v danom prípade sa prikláňa k tomu, že na základe reakcie užívateľov na príspevky umiestnené na sociálnej sieti nemožno jednoznačne predikovať výsledky prieskumu, resp. že počet označení „páči sa mi to“ na príspevok prostredníctvom ktorého bol zdieľaný dotazník nie je možné spájať s vyplnením dotazníka resp. s jeho výsledkami. 
Na druhej strane má však AK RPR za to, že samotné výsledky prieskumu, vrátane jeho reprezentatívnosti a metodiky nie sú dostatočne relevantné k výroku, ktorý je súčasťou predmetného článku, ktorý predstavuje prezentáciu prieskumu v kontexte značky rádia, konkrétne „Vyše 83% oslovených ľudí pozná rádio Aetter“ a s ohľadom na nejasnú metodiku prieskumu a definíciu cieľovej skupiny, ktorou zdá sa, boli primárne poslucháči rádia. AK RPR je toho názoru, že výsledky prieskumu sú v danom prípade prezentované spôsobom, ktorým predmetné reklamné tvrdenie prezentuje poznateľnosť rádia skresleným spôsobom, ktorým nepravdivo rozširuje platnosť reklamného tvrdenia (čl. 14 ods. 9 Kódexu). S ohľadom na vyššie uvedené je AK RPR tiež toho názoru, že toto reklamné tvrdenie, konkrétne informácia vo vzťahu k percentu oslovených ľudí, ktorí poznajú rádio obsahuje údaj, ktorý je sám o sebe pravdivý, avšak vzhľadom na okolnosti a súvislosti v akých je použitý môže uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu a vytvoriť v ňom mylnú predstavu, že celková počúvanosť rádia Aetter je 83%. (čl. 14 ods. 2 Kódexu).  
 
TV spot: „Rôzni = rovní“, Zadávateľa: Lidl slovenská republika, v.o.s. 
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči spotu zadávateľa Lidl slovenská republika, v.o.s, v ktorom komunikuje rovnosť platov medzi ženami a mužmi. Sťažovateľ poukazuje na to, že v reklame je uvedené, že ženy majú na Slovensku o pätinu nižšie platy, avšak v rámci obrazu je muž v reklame až dvojnásobne vyšší. Sťažovateľ má za to, že spoločnosť sa v reklame snaží vsugerovať zdanie, že muž má plat dvojnásobne vyšší.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spot: „Rôzni = rovní“, zadávateľa: Lidl slovenská republika v.o.s. nie je v rozpore  s ustanoveniami Kódexu. 
 
V predmetnom prípade sa AK RPR s názorom sťažovateľa nestotožnila. Komunikačným posolstvom reklamy je, že v spoločnosti Lidl, údajmi Štatistického úradu SR podložený rozdiel v platovom ohodnotení medzi ženami a mužmi nie je.  AK RPR sa nedomnieva, že reklama obsahuje tvrdenie, údaj alebo zobrazenie, ktoré by mohlo uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu. AK RPR nepovažuje za klamlivé, či zavádzajúce ani zobrazenie, voči ktorému namieta sťažovateľ, a teda, že v časti spotu je muž zachytený ako dvakrát väčší oproti žene. Uvedené zobrazenie je len doplnkové, čiastočne ilustratívne a v danom prípade sa AK RPR prikláňa k názoru zadávateľa, že reklama využíva určitú mieru vizuálnej hyperboly, ktorá poukazuje na rozdielnosť platového ohodnotenia žien a mužov vo všeobecnosti. Zároveň si AK RPR nemyslí, že práve toto úvodné vizuálne zobrazenie by mohlo byť zavádzajúce a má za to, že uvedený vizuálny moment nie je možné vnímať izolovane, ale je potrebné ho interpretovať v kontexte celkového komunikačného posolstva, ktoré v prípade predmetnej reklamy zadávateľ komunikuje jasne a zrozumiteľne či už  prostredníctvom voice -overu, hlavného claimu, uvedením zdroja, na ktorý sa zadávateľ odvoláva a v neposlednom rade aj prostredníctvom vizuálu reklamy a jej záverečného odkazu. 
 
Billboard: „Magazín BRA!NEE“, Zadávateľa: MAFRA Slovakia, a.s. 
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči vizuálu vonkajšej reklamy, ktorý komunikuje nový lifestyleový magazín vydavateľstva MAFRA Slovakia, a.s. – BRA!NEE. Sťažovateľ poukazuje na text v znení: „Podľa nás masturbovať nie je hriech“ a vyjadruje názor, že výraz „masturbovať“ nepatrí do reklamy, okolo ktorej nechodia len dospelí bez detí. Sťažovateľ má za to, že deti do 15 rokov by mali byť ušetrené takéhoto sexizmu, nehovoriac o rodičoch, ktorým sa bude ťažko vysvetľovať predmetný text.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Billboard: „Magazín BRA!NEE“, zadávateľa: MAFRA Slovakia, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu. 
 
V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s námietkami sťažovateľa a pri posudzovaní vychádzala zo skutočnosti, že reklama je zameraná na prezentáciu nového magazínu, ktorý sa obsahovo zameriava okrem iného na témy blízke vekovým kategóriám cieľovej skupiny vo veku od 16 do 30 rokov, pričom magazín sa nevyhýba ani témam, ktoré môže časť obyvateľstva vnímať citlivejšie. Celkové vizuálne spracovanie reklamy nepovažuje AK RPR za neetické, či porušujúce všeobecné normy mravnosti, či slušnosti. Je pravdu, že v rámci vizuálu je zobrazené slovo „masturbovať“, avšak toto samo o sebe nemožno považovať napr. za hanlivé, či neslušné. Výraz navyše nie je využitý v reklame samoúčelne, ale jeho použitie v tomto smere akoby približuje obsahové zameranie magazínu a postoj k témam, ktorým sa magazín venuje alebo v budúcnosti plánuje venovať. Grafická podoba vizuálu navyše nie je spojená so žiadnym konkrétnym vyobrazením, napríklad v kontexte osôb a nezobrazuje ani prvky znižujúce ľudskú dôstojnosť, či zobrazenia, ktoré by bolo možné považovať za sexistické, dvojzmyselné, či neslušné. Vo vzťahu k možnej konfrontácii uvedeného výrazu maloletým, resp. osobou do 15 rokov má AK RPR za to, že reklama nemá negatívny dopad na tieto osoby. 
 
Internetová reklama (reklama na Facebooku): „Zľavy na všetko“, zadávateľa: W&R obuv, spol. s r.o., ČR 
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči reklame, ktorá komunikovala zľavovú akciu na topánky, zadávateľa W&R obuv, spol. s r.o., ČR. Sťažovateľ uvádza, že v rámci kampane „Dni Rieker“ sú zákazníkom prezentované 20-50% zľavy na všetok tovar. Sťažovateľ uvádza, že v skutočnosti sú ceny produktov rovnaké ako boli pred akciou, zmena nastala podľa názoru sťažovateľa len v tom, že k cenám pribudli pôvodné umelo navýšené ceny, ktoré nikdy neplatili.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Internetová reklama (reklama na Facebooku): „Zľavy na všetko“, zadávateľa: W&R obuv, spol. s r.o., ČR nie je v rozpore  s ustanoveniami Kódexu. 
 
V danom prípade sa AK RPR s názorom sťažovateľa nestotožnila a pri posudzovaní vychádzala z tvrdení zadávateľa, ktorý uviedol, že zľavové akcie na predmetný tovar poskytuje pravidelne, pričom pri stanovení zľavy vychádza z pôvodnej ceny. Skutočnosť, ktorú popisuje sťažovateľ, a teda, že podľa jeho názoru, bola pôvodná cena umelo navýšená sa nepreukázala a sťažovateľ si pôvodnú cenu pravdepodobne odvodil od ceny tovaru, ktorá už bola zľavnená, nakoľko predmetná zľavová akcia nadväzovala na iné zľavové akcie. AK RPR má však za to, že vo všeobecnosti nemožno očakávať od predajcu, že zľavy bude poskytovať automaticky z už zľavnených cien, nakoľko je bežnou obchodnou praktikou, že zľava z ceny sa uvádza z pôvodných cien. Samotná reklama ani neobsahuje informácie, ktoré by naznačovali, že zľavy komunikované v reklame budú dodatočnými zľavami, resp. že budú poskytované už zo zľavnenej ceny a AK RPR predmetnú reklamu nepovažuje vo vzťahu k informáciám o cene za neetickú.    
 
Scroll to Top