ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Tlačová správa zo 7.zasadnutia AK RPR

Tlačová správa zo 7. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu


BRATISLAVA. Dňa 10. 07. 2012 sa konalo 7. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posudzovala sťažnosti na 6 reklám s cieľom zistiť, či došlo k porušeniu Etického kódexu reklamnej praxe platného na území SR (ďalej len Kódex).

AK RPR prijala na svojom zasadnutí nasledujúce nálezy:


Rozhlasový a TV spot „Splátkový festival“ zadávateľa Consumer Finance Holding, a. s.

Dve fyzické osoby podali sťažnosť na televízny a rozhlasový spot spoločnosti Consumer Finance Holding, a. s. Podľa sťažovateľa z okresu Žilina v televíznej aj rozhlasovej reklame zadávateľ uvádza, že stačí občiansky preukaz na nákup na splátky. Reklama podľa uvedenej fyzickej osoby nezmieňuje zákonného zástupcu, zavádza, že aj neplnoletí si môžu vziať pôžičku len na OP, pričom zadávateľ neuvádza, že si vyhradzuje právo žiadať iné dokumenty, iba ak malým písmom v spote, a teda zneužíva nevedomosť občanov. Fyzická osoba, okres Trebišov je toho názoru, že v reklame na produkt Quatro sú klienti zavádzaní vyhláseniami, že na kúpu im stačí „iba občiansky preukaz“ alebo „zaplaťte občianskym preukazom“ a o splácaní a splátkach zadávateľ neuvádza žiadne informácie, iba ak „už od 10 eur“.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti sú v prípade rozhlasového spotu opodstatnené. Rozhlasový spot: „Splátkový festival“ zadávateľa: Consumer Finance Holding, a. s. je v rozpore s ustanoveniami čl. 10 ods. 2 Kódexu.

AK RPR v prípade rozhlasového spotu uznala námietky sťažovateľov, že tvrdenie uvedené v reklame v znení „k nákupu na splátky vám stačí len občiansky preukaz“ nemusí byť pravdivé a môže uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu, nakoľko, si spoločnosť môže vyžiadať aj ďalšie potrebné doklady.  Celá kampaň je postavená na skutočnosti, že postačuje na uzavretie zmluvy jeden jediný doklad, čo môže byť lákadlom pre spotrebiteľa aj konkurenčnou výhodou, čo však nemusí byť pravda. V rámci rozhlasového spotu nie je uvedené, že spoločnosť môže požadovať aj ďalšie doklady ani nie je nikde uvedený odkaz na ďalšie informácie, prípadne všeobecné obchodné podmienky.  V nadväznosti na vyššie uvedené nie je možné rozhlasovú reklamu považovať za pravdivú, slušnú a čestnú. 

 


Reklamná kampaň „tablety Somat“ zadávateľa Henkel Slovensko, spol. s r. o.

Spoločnosť Reckitt Benckiser (Slovak Republic), spol. s r. o. sa sťažuje na reklamnú kampaň spoločnosti Henkel Slovensko, spol. s r. o. propagujúcu tablety Somat. Sťažovateľ sa domnieva, že spoločnosť sa v súvislosťami s tabletami Somat dopúšťa konania, ktoré je zamerané na vyvolanie klamlivej predstavy o výnimočnej akosti a účinkoch tabliet Somat v porovnaní s tabletami iných výrobcov, čim jednak klame spotrebiteľov tabliet do umývačiek riadu a jednak zľahčuje kvalitu a účinky tabliet ostatných súťažiteľov, zároveň dochádza k získaniu úspechu v hospodárskej súťaži spoločnosti Henkel Slovensko na úkor iných súťažiteľov a spotrebiteľov. Sťažovateľ vo svojej sťažnosti taktiež namieta existenciu testu, na ktorý predmetná komunikácia odkazuje. Rovnako spochybňuje jeho hodnovernosť a relevanciu.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Reklamná kampaň: „tablety Somat“ zadávateľa Henkel Slovensko, spol. s r. o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

AK RPR v danom prípade vychádzala zo stanoviska zadávateľa aj z protokolu o výsledkoch testovania nezávislého inštitútu. Výsledky predloženého testovania preukázali taký čistiaci výkon v prípade propagovaného produktu, na základe čoho je využitie superlatívu v rámci predmetnej reklamnej komunikácie opodstatnené. Zadávateľ v rámci komunikácie venoval dostatočnú pozornosť aj odkazu na zdroj testovania, a zároveň potvrdil, že výsledky testovania sú dostupné k nahliadnutiu akémukoľvek subjektu. AK RPR na základe vyššie uvedeného vyhodnotila sťažnosť ako neopodstatnenú a reklamu ako neporušujúcu Kódex.  

 

Reklamná kampaň „FUN RÁDIO KLONOVAČ“ zadávateľa FUN MEDIA GROUP, a. s.

Rada obdržala sťažnosť konkurenčnej spoločnosti D.EXPRES a. s. na reklamnú kampaň „FUN RADIO KLONOVAČ“ zadávateľa FUN MEDIA GROUP, a. s. Niektoré z reklamných informácií na web stránke www.funradio.sk podľa sťažovateľa nerešpektujú pravidlá pravdivosti reklamy, keďže Fun Rádio použilo ako zdroj svojich tvrdení prieskum SML-TGI SR 2011 (03. 01. 2011 – 04. 12. 2011), a to napriek tomu, že kampaň spúšťala od 1. 6. 2012, teda v čase, kedy už boli známe novšie, a zároveň v niektorých bodoch odlišné výsledky v počúvanosti. S ohľadom na cieľ reklamy – zvýšiť počúvanosť rádia, možno podľa sťažovateľa uviesť, že táto reklama je taktiež neprípustnou praktikou – reklama nesmie na základe klamlivých údajov získavať vlastnému alebo cudziemu podniku prospech na úkor iného.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Reklama – informácie uvedené na web stránke zadávateľa: „FUN RÁDIO KLONOVAČ“ zadávateľa: FUN MEDIA GROUP, a. s.  sú v rozpore s ustanoveniami čl. 14 ods. 9 Kódexu.

AK RPR v danom prípade uznala námietky sťažovateľa, najmä v súvislosti s reklamnými tvrdeniami uvedenými na internetovej stránke zadávateľa, ktoré obsahujú informácie o počúvanosti rádia v krajoch a vekových skupinách. Aj napriek tomu, že predmetné výroky sú pravdivé vo vzťahu k citovanému prieskumu z roku 2011, komisia je toho názoru, že nakoľko sú v súčasnosti dostupné aktuálnejšie výsledky, ktoré pravdivosť vyššie uvedených tvrdení nepotvrdzujú, mal zadávateľ venovať zvýšenú pozornosť spôsobu ako komunikačné posolstvo naformuluje. Uvedené tvrdenia by boli s ohľadom na vyššie uvedené akceptovateľné, v prípade, že by zadávateľ prezentoval tvrdenia v minulom čase. Keďže tak však neurobil, prezentáciu štatistiky, urobil zadávateľ spôsobom, ktorým zveličil alebo nepravdivo rozšíril platnosť reklamného tvrdenia pričom aj priemerný spotrebiteľ môže nadobudnúť mylný dojem, že uvedené tvrdenia sú pravdivé a aktuálne aj v súčasnosti, čo však nie je pravda

 


Newsletter a web stránka zadávateľa: „Prečo je optický internet výhodnejší?“ zadávateľa UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o.

Sťažnosť fyzickej osoby z okresu Bratislava na newsletter a web stránku spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. poukazuje na porovnávanie produktu „optický internet“ zadávateľa s internetovými službami dvoch konkurenčných spoločností – Orange Slovensko, a.s. a Slovak Telekom, a.s. Sťažovateľ je toho názoru, že newsletter môže u zákazníkov vyvolať mylný dojem, že dané spoločnosti nemajú optickú sieť a jediným poskytovateľom internetu cez optiku je spoločnosť UPC. Na základe uvedeného považuje sťažovateľ reklamu UPC za zavádzajúcu a domnieva sa, že neposkytuje dostatočné informácie o produkte. V sťažnosti fyzická osoba poukazuje aj na obdobné informácie na web stránke zadávateľa.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Newsletter a web stránka zadávateľa: „Prečo je optický internet výhodnejší?“ zadávateľa: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o.  sú v rozpore s ustanoveniami čl. 18 ods.1 písm. b) Kódexu.

AK RPR má v danom prípade za to, že reklama porovnáva konkrétnu charakteristiku a vlastnosť internetových služieb neobjektívnym spôsobom, keďže zadávateľ v rámci porovnávania svojej ponuky s konkurenciou uvádza odlišné šírenie signálu sieťou (porovnáva internet šírený prostredníctvom DSL siete s internetom šíreným prostredníctvom optickej siete) aj napriek tomu, že aj spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a Orange Slovensko, a.s. poskytujú internetové služby šírené prostredníctvom optickej siete. Predmetné porovnanie môže v zákazníkovi skutočne vyvolať mylnú domnienku, že spoločnosť UPC je jediným poskytovateľom internetu cez optickú sieť, čo však nie je pravda.  AK RPR uznala námietky sťažovateľa a vyhodnotila reklamu ako porušujúcu Kódex. 

 


Reklamná kampaň „Program WOW pre firmy“ zadávateľa Orange Slovensko, a. s.

Spoločnosti Slovak Telekom, a. s. podala podnet na aktuálnu reklamnú kampaň spoločnosti Orange Slovensko, a. s., v ktorej uvádza, že nové WOW paušály umožňujú podnikateľom realizovať „nekonečné volania do celého sveta“ Podľa sťažovateľa môže reklama s touto informáciou uviesť spotrebiteľov do omylu, keďže „volania do celého sveta“ sa nevzťahujú na 42 štátov. Podľa sťažovateľa spoločnosť Orange informuje o vyňatí uvedených štátov z ponuky „volaní do celého sveta“ cez stručné a pomerne nenápadné odkazy na cenník a domovskú webovú stránku spoločnosti, pričom úplnú informáciu je možné nájsť len v cenníku komplikovane cez odkazy. Slovak Telekom na základe uvedeného zastáva názor, že reklama obsahuje klamlivé vynechanie podstatnej informácie o charakteristike produktu (služby) a je spôsobilá uviesť spotrebiteľa, ktorému je určená, do omylu ohľadom rozsahu a podmienok poskytovania zvýhodnených medzinárodných volaní.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Reklamná kampaň: „Program WOW pre firmy“ zadávateľa: Orange Slovensko, a. s.  nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade je AK RPR toho názoru, že zadávateľ venoval dostatočnú pozornosť komunikácii obmedzení ponuky volaní do sietí na celom svete. Upozornenie na krajiny, ktoré nie sú zahrnuté do propagovanej ponuky sú dostatočne viditeľné v rámci všetkých sťažovateľom namietaných foriem komunikácie (POS materiály, printová reklama, internetová stránka). Zadávateľ odkazuje na obmedzenia aj zdroj dodatočných informácií o ponuke a AK RPR si nemyslí, že reklama obsahuje klamlivé vynechanie podstatnej informácie o produkte. V nadväznosti na vyššie uvedené sa AK RPR neuznala námietky sťažovateľa a reklamu vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.

 


Billboard „raj u Vás doma“ zadávateľa PROMA

Rada obdržala sťažnosť fyzickej osoby z okresu Nitra na billboard propagujúci výrobcu nábytku a kuchynských liniek PROMA. Sťažovateľ je toho názoru, že spoločnosť v reklame zbytočne a prehnane použila sexuálny motív, ktorý žiadnym spôsobom nesúvisí s kuchynskými linkami. Reklama taktiež podľa fyzickej osoby propaguje nadmerné podliehanie sexualite a je v rozpore so všeobecnými normami mravnosti, navyše použité slovo „raj“ v spojitosti s vizuálom reklamy môže byť pre veriacich ľudí urážlivý.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Billboard: „raj u Vás doma“ zadávateľa: PROMA  je v rozpore s ustanoveniami čl. 11 ods.1 vo vzťahu k čl. 11 ods. 3 Kódexu.

AK RPR v danom prípade vychádzala zo skutočnosti, že reklamným posolstvom je propagácia kuchynských liniek. AK RPR je toho názoru, že vyobrazenia muža v objatí ženy evokujúce sexuálnu polohu nie je v kontexte s ponúkaným produktom a  vzhľadom na zvolené komunikačné médium, ktorým je billboard, dostupný širokej verejnosti, vrátane detí a mladistvých nie je možné považovať vizuál predmetnej reklamy za etický. AK RPR uznala námietky sťažovateľa a vyhodnotila reklamu ako porušujúcu Kódex.

Scroll to Top