ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Čo je Atest/Copy advice?

Aplikácia systému Copy Advice/Atestu ponúka ďalšiu možnosť pre efektívnejšie presadzovanie samoregulácie reklamy. Princípom Atestu je vytvorenie preventívnej ochrany spotrebiteľa pred spoločensky nevhodnými a neetickými prvkami v reklame. Za návrh reklamy sa pre tieto účely považuje reklama, resp. jej návrh, pred jej uvedením do komunikačného procesu. Pri takomto posudzovaní sa primerane použijú ustanovenia Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie. O Atest môže požiadať zadávateľ reklamy priamo alebo prostredníctvom reklamnej agentúry. Atest je spoplatnený a v prípade, že na posúdenie atestu sú potrebné ďalšie znalecké posudky, je zadávateľ povinný znášať aj dodatočné výdavky spojené s obstaraním takéhoto posudku.

Atesty sú vypracované iba vo vzťahu k platnému Etickému kódexu reklamnej praxe.

V prípade, že Arbitrážna komisia vydá pozitívny atest (návrh reklamy je v rozpore s Kódexom), sekretariát túto skutočnosť oznámi zadávateľovi, pričom táto informácia slúži iba zadávateľovi. V prípade uverejnenia takejto reklamy zadávateľ preberá riziko sám na seba. Ak príde na sekretariát sťažnosť na posudzovanú reklamu, Arbitrážna komisia sa ňou bude musieť zaoberať ako s novým podnetom, prijme nové rozhodnutie, pričom je dôvodný predpoklad, že Arbitrážna komisia potvrdí svoje predchádzajúce rozhodnutie.

V prípade, že Arbitrážna komisia vydá negatívny atest (návrh reklamy nie je v rozpore s Kódexom), sekretariát informuje zadávateľa. Ak sekretariát obdrží na posudzovanú reklamu sťažnosť, bude sa ňou zaoberať Arbitrážna komisia ako s novým podnetom z dôvodu, že musí zobrať do úvahy spôsob, miesto a ostatné okolnosti uverejneniaia reklamy. Zároveň aj tu však existuje dôvodný predpoklad, že Arbitrážna komisia potvrdí svoje predchádzajúce rozhodnutie.

Komisia vydáva atesty spravidla do 15 dní od doručenia žiadosti o atest. Ak bola podaná formulárová žiadosť o atest, ktorá je úplná, Komisia vydá atest do piatich (5) pracovných dní; predseda Komisie môže v takomto prípade  určiť, že Komisia bude hlasovať o ateste v zmysle odseku 4 per rollam. Ak sa použije postup podľa odseku 5 alebo 6, lehoty podľa predchádzajúcich viet plynú opätovne po doručení potrebných podkladov.

Cenník poplatkov

2 atesty ročne ZDARMA*/ každý ďalší atest za 80,00 EURpre členov Rady pre reklamu
                                                                                      160,00 EURpre nečlenov Rady pre reklamu

*Kolektívni členovia (asociácie a združenia) majú nárok na dva atesty ročne zdarma, za podmienky, že predmetom atestu je vlastná reklamná kampaň, zameraná na propagáciu združenia či asociácie*

Scroll to Top