Dozorný výbor

Dozorný výbor je kontrolným orgánom Rady. Do jeho pôsobnosti patrí najmä kontrola dodržiavania finančného rozpočtu Rady, dohliadanie na plnenie uznesení prijatých Valným zhromaždením a preskúmavanie nálezov Komisie za podmienok ustanovených rokovacím poriadkom Komisie alebo inými internými predpismi Rady.

Členovia

  • Aleš Kohút
  • Igor Ormandy
  • Zuzana Mozová
Scroll to Top