ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

O Rade pre reklamu

Rada pre reklamu (ďalej aj „RPR“) je združenie etickej samoregulácie reklamy, ktorú založili v marci 1995 subjekty činné na trhu marketingovej komunikácie. Jej vznik podnietil predovšetkým záujem vytvoriť štandardne fungujúci orgán etickej samoregulácie a pridať sa tak k mnohým vyspelým krajinám, v ktorých takéto združenie pôsobí.

Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej republiky šírila čestná, slušná, decentná, pravdivá a etická reklama.

Dnes RPR združuje viac ako 30 subjektov a svoje zastúpenie v nej majú zadávatelia reklamy z rôznych segmentov (telco, financie, retail, alkohol, potraviny a i.), reklamné agentúry, branžové asociácie a ich členovia, a v neposlednom rade aj médiá a vysielatelia. Všetci členovia RPR sa zaviazali k dodržiavaniu Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej aj „Kódex“) a posilňovaniu dobrého mena reklamy.

Za účelom posudzovania súladu reklám s Kódexom zriadila RPR nezávislý kolektívny orgán, arbitrážnu komisiu (ďalej aj „Komisia“), členmi ktorej sú odborníci z oblasti marketingovej komunikácie, práva, psychológie, sociológie, či finančného sektora, schopní posudzovať sťažnosti a reklamy nezávisle a kompetentne. Komisia posudzuje sťažnosti na porušenie Kódexu reklamou od verejnosti, fyzických aj právnických osôb, asociácií, či štátnych orgánov. Po posúdení sťažnosti prijme rozhodnutie a vydá arbitrážny nález. Ak Komisia konštatuje porušenie Kódexu a vydá pozitívny arbitrážny nález, je zadávateľ, prípadne šíriteľ na túto skutočnosť upozornený a vyzvaný k tomu, aby reklamu stiahol alebo upravil. 

Od roku 1995 je RPR členom EASA – The European Advertising Standards Alliance – aliancie samoregulačných orgánov v oblasti reklamy so sídlom v Bruseli. EASA koordinuje spoluprácu národných inštitúcií i nadnárodných združení. Vyvinula systém tzv. cezhraničných sťažností, kedy sa zadávateľ pochádzajúci z jedného štátu môže sťažovať na reklama šírenú v druhom štáte.

Od roku 2023 je RPR zapísaná do evidencie samoregulačných orgánov, čím sa RPR stala prvým orgánom etickej samoregulácie reklamy na Slovensku, ktorý môže popri Rade pre mediálne služby ako zákonný regulátor rozhodovať o konaní subjektov, ktoré sa podriadili samoregulačnému mechanizmu vo veciach upravených v Opčnom protokole k Etickému kódexu reklamnej praxe o reklamnej praxi pri šírení mediálnej komerčnej komunikácie (ďalej len „Protokol“).

Rada pre reklamu vykonáva nasledovné činnosti:

  • presadzuje, aby sa na území Slovenskej republiky šírila čestná, slušná, decentná a etická reklama
  • vydáva a novelizuje etické pravidlá reklamy v podobe Etického kódexu reklamnej praxe
  • prijíma podnety od fyzických, či právnických osôb na možné porušenie etiky v reklame
  • prostredníctvom Komisie rozhoduje v otázkach reklamnej etiky
  • v otázkach reklamnej etiky spolupracuje so štátnymi orgánmi, súdmi, združeniami a inými inštitúciami doma aj v zahraničí
  • vykonáva vzdelávaciu činnosť
  • háji záujmy reklamnej obce voči štátnym a iným inštitúciám a iniciuje žiadanú právnu úpravu a reguláciu vzťahov vznikajúcich v rámci procesu marketingovej komunikácie
  • zastupuje svojich členov v EASA (The European Advertising Standards Alliance)

 

Výročná správa za rok 2023
Výročná správa za rok 2022
Výročná správa za rok 2021
Výročná správa za rok 2020
Výročná správa za rok 2019
Scroll to Top