ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

O Rade pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a etická reklama.

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie – asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnikateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy. Členovia sa zaviazali dodržiavať Etický kódex – Etické pravidlá reklamnej praxe a udržiavať dobré meno reklamy. Aktuálne znenie kódexu, stanov a rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie bolo prijaté na Valnom zhromaždení  v apríli 2019.

Za účelom posudzovania súladu reklám s Etickým kódexom zriadila RPR nezávislý 13-členný orgán, Arbitrážnu komisiu (AK). Členmi Komisie sú odborníci z oblasti marketingovej komunikácie, práva, psychológie, sociológie, či finančného sektora, schopní posudzovať sťažnosti a reklamy nezávisle a kompetentne. AK posudzuje sťažnosti na porušenie Kódexu reklamou  od verejnosti, fyzických aj právnických osôb, asociácií, či štátnych orgánov. Po posúdení sťažnosti prijme rozhodnutie vydá arbitrážny nález. Ak AK konštatuje porušenie Kódexu a vydá pozitívny arbitrážny nález, je zadávateľ, prípadne šíriteľ  vyzvaný k tomu, aby reklamu stiahol alebo upravil.  Arbitrážna komisia na požiadanie vydáva i tzv. atest o tom, či pripravovaná reklame je v súlade s Kódexom. Vydanie atestu je spoplatnené.

Od roku 1995 je RPR členom EASA – The European Advertising Standards Alliance, európskej aliancie samoregulačných orgánov v oblasti reklamy so sídlom v Bruseli. EASA v súčasnosti združuje 24 samoregulačných inštitúcií z 22 štátov Európy a 4 mimoerópske samoregulačné organizácie (z Kanady, Nového Zélandu, Južnej Afriky a USA). Od roku 2001 združuje EASA aj tzv. reprezentantov priemyslu – európske združenia médií, reklamných agentúr a Svetovú federáciu zadávateľov reklamy. EASA koordinuje spoluprácu národných inštitúcií i nadnárodných združení. Vyvinula systém tzv. cezhraničných sťažností, kedy sa zadávateľ pochádzajúci z jedného štátu môže sťažovať na reklama šírenú v štáte druhom. Cieľom EASA je zastupovať záujmy oblasti marketingovej komunikácie pri tvorbe európskej legislatívy.

Evidencia hodnotenia dodržiavania Protokolu
Výročná správa za rok 2022
Výročná správa za rok 2021
Výročná správa za rok 2020
Výročná správa za rok 2019
Scroll to Top