ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informácia o schválených zmenách Opčného protokolu

Na zasadnutí Valného zhromaždenia Rady pre reklamu, ktoré sa uskutočnilo dňa 26.3.2024 boli schválené zmeny Opčného protokolu k Etickému kódexu reklamnej praxe o reklamnej praxe pri šírení reklamy poskytovateľom obsahovej služby (ďalej „Protokol“) pre oblasť sponzrovania v nasledovnom znení:

V § 13 odsek 2 znie:
„(2) Cieľom sponzorovania je propagovať názov alebo obchodné meno, ochrannú známku, dobrú povesť, tovary alebo aktivity osoby, ktorá plnenie poskytla a tieto informácie môžu byť uvedené v sponzorskom odkaze.“

V § 13 odsek 3 znie:
„(3) Pokiaľ sú program, programová služba alebo audiovizuálna mediálna služba na požiadanie sponzorované osobou, ktorá sa zaoberá výrobou alebo predajom liekov alebo poskytovaním zdravotných výkonov, nesmie takýto program, programová služba alebo audiovizuálna mediálna služba podporovať predaj liekov viazaný na lekársky predpis a poskytovanie zdravotných výkonov uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.“

Pôvodné (účinné) znenie ustanovenia:

§ 13
„(2) Sponzorský odkaz ako súčasť mediálnej komerčnej komunikácie môže propagovať názov alebo obchodné meno sponzora, jeho ochrannú známku, dobrú povesť, tovary alebo aktivity, pokiaľ sponzorom nie je osoba podľa odseku 3, musí však zároveň obsahovať aspoň jednu z nasledujúcich informácií:
a) názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko sponzora, ktorý plnenie poskytol
b) logo sponzora alebo
c) odkaz na výrobok alebo službu sponzora.

(3) Pokiaľ je sponzorom osoba, ktorá sa zaoberá výrobou alebo predajom liekov alebo poskytovaním zdravotných výkonov, nesmie podporovať predaj liekov viazaný na lekársky predpis a poskytovanie zdravotných výkonov uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.“

Tieto zmeny a doplnky Protokolu nadobudli platnosť dňom ich schválenia Valným zhromaždením Rady pre reklamu a účinnosť 1. apríla 2024.

Protokol v konsolidovanom zneí, účinnom od 1.apríla 2024 môžete nájsť TU

Scroll to Top