ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Valné zhormaždenie

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Rady. Na Valnom zhromaždení zastupuje každého člena jeden jeho oprávnený zástupca.

Valné zhromaždenie je oprávnené uskutočňovať všetky rozhodnutia v záležitostiach, dotýkajúcich sa činnosti Rady, s výnimkou vydávania nálezov a, ktorých vydávanie výhradne prináleží Arbitrážnej komisii. Do pôsobnosti Valného zhromaždenia patrí najmä:

  • voľba a odvolanie orgánov Rady,
  • prijímanie a zmeny Kódexu,
  • rozhodovanie o prijatí nových členov,
  • rozhodovanie o zrušení členstva,
  • rozhodovanie o výške členských príspevkov,
  • schválenie rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie,
  • rozhodovanie o hospodárení Rady formou schvaľovania finančného rozpočtu,
  • rozhodovanie o zániku Rady v súlade s právnymi predpismi,
  • rozhodovanie o ďalších otázkach, zverených Valnému zhromaždeniu stanovami alebo iným rozhodnutím Valného zhromaždenia.
Scroll to Top