ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 07. 12. 2023 sa konalo 9. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len Komisia). Komisia ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy vyhodnotila sťažnosti na 3 reklamy s cieľom zistiť, či došlo k porušeniu Etického kódexu reklamnej praxe platného na území SR (ďalej len Kódex) a prijala nasledovné rozhodnutia:

Vonkajšia reklama (svetelná inštalácia, pop-up stánok): „Circles od GLO“, zadávateľa: British American Tobacco (Czech republic), s.r.o.
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od viacerých fyzických osôb voči propagácii tabakových výrobkov a výrobkov na zahrievanie tabaku na kultúrnom podujatí Biela Noc v Košiciach. Sťažovatelia poukazujú na to, že na predmetnom podujatí bola umiestnená svetelná inštalácia s logom tabakových výrobkov značky Glo a pop-up stánok. Sťažovatelia vyjadrujú názor, že predmetné podujatie je určené pre širokú verejnosť, vrátane detí a mladistvých, a preto považujú propagáciu predmetných produktov na tomto podujatí za neetickú a nezákonnú.

Komisia po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti sú čiastočne opodstatnené Vonkajšia reklama (svetelná inštalácia s pop-up stánkom): „Circles od GLO“, zadávateľa: British American Tobacco (Czech republic), s.r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 10 ods. 3 Kódexu.

V predmetnom prípade Komisia pri posudzovaní vychádzala o.i. aj tvrdení organizátora podujatia, že svetelná inštalácia Glo, ktorá bola umiestnená v rámci podujatia Biela Noc priamo odkazovala na značku elektronických zariadení, ktoré slúžia na zahrievanie bezdymových tabakových výrobkov. Komisia vzala na vedomie skutočnosť, že v rámci podujatia neboli predávané žiadne tabakové výrobky a samotná inštalácia v tomto prípade nebola ani primárne zameraná na komunikáciu náplní, ale prezentovala značku elektronických zariadení. Reklama samotná teda neprezentovala tabakové výrobky. Na druhej strane však nemožno abstrahovať od skutočnosti, že predmetné zariadenie slúži na zahrievanie náplní, ktoré sú do zariadenia určené, a teda použitie zariadenia je priamo spojené s inhaláciou či už tabakových alebo netabakových výrobkov a túto skutočnosť nemožno v danom prípade celkom oddeliť. Prevedenie inštalácie vrátanie dymových efektov, ktoré boli jej súčasťou a pop-up stánok, ktorý bol tesne pri inštalácii umiestnený túto skutočnosť navyše vizuálne podporujú a umocňujú a Komisia je preto toho názoru, že v danom prípade nemožno vnímať účel tejto reklamy izolovane, resp. tak, že účastníkom podujatia sú prezentované výhradne len elektronické zariadenia. Naopak Komisia má za to, že reklama v tomto prípade bola zameraná na propagáciu produktu, k propagácii ktorého treba pristupovať citlivo a so zvýšenou mierou zodpovednosti v nadväznosti na jeho použitie.
Významným momentom pri posudzovaní etickosti predmetnej reklamy bolo aj jej umiestnenie v rámci verejného kultúrno-spoločenského podujatia, ktorého ako uvádza aj jeho organizátor, vekové zameranie je neobmedzené. Z uvedeného vyplýva, že podujatia sa môžu zúčastniť aj osoby, ktoré sú maloleté, či mladistvé a pre ktoré produkt ani určený nie je. Komisia vo všeobecnosti nenamieta voči spojeniu kultúrno-spoločenských podujatí s propagáciou produktov, ktoré môžu mať reklamné obmedzenia, resp. vzhľadom k svojmu charakteru si vyžadujú pri reklame vyššiu mieru obozretnosti, či zodpovednosti. Komisia je toho názoru, že zadávateľ by mal zabezpečiť, aby sa k predmetnej reklame nedostali osoby, ktorým reklama, ako aj propagovaný výrobok určené nie sú, napr. jej umiestnením do priestoru s kontrolovaným vstupom na základe veku a tak aj zamedzením možného negatívneho dopadu takejto reklamy na tieto skupiny. Nakoľko v predmetnom prípade bola reklama bez upozornenia, či obmedzenia voľne prístupná širokým cieľovým skupinám, vrátane detí a mladistvých je Komisia toho názoru, že predmetná reklama nebola pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľom (čl. 10 ods. 3) a námietky sťažovateľov sú čiastočne opodstatnené.

TV spot: „Clavin – Fitness“, zadávateľ: Simply You Slovakia s.r.o.
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči TV spotu, ktorý prezentuje výživový doplnok na podporu erekcie „Clavin – Fitness“. Sťažovateľ namieta, že predmetná reklama porušuje Kódex vo vzťahu k ustanoveniam o slušnosti (čl. 11 ods. 1 písm. a); b); c) a e) Kódexu) a spoločenskej zodpovednosti reklamy (čl. 13 ods. 7 Kódexu).

Komisia po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spot: „Clavin – Fitness“, zadávateľa: Simply You Slovakia s.r.o. nie je v rozpore ustanoveniami Kódexu.

Cieľom predmetnej reklamy je komunikovať výživový doplnok na skvalitnenie erekcie. Komisia akceptuje, že predmetom propagácie je produkt určený na podporu erekcie, ktorý so sexualitou a intímnym správaním nepochybne súvisí. Uvedené však automaticky neznamená, že propagácia produktu je vo všeobecnosti zakázaná, či nevhodná. Obsah ani samotné spracovanie sponzorského odkazu nie je v rozpore so všeobecnými normami mravnosti a slušnosti a spot neobsahuje ani prvky, výrazy, či zobrazenia, ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť, a to vrátane vystúpenia účinkujúcich, ktoré Komisia v prípade predmetného spotu a s ohľadom na predmet propagácie a komunikačné posolstvo reklamy považuje za primerané. Účinkujúci v reklame nie sú vyobrazení neslušným, či vulgárnym spôsobom. V reklame nie je zobrazená nahota, ani správanie, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako poburujúce, či neslušné. Rovnako tak v reklame nie sú prvky, vyjadrenia, slovné hračky, či slang, ktoré by pôsobili sexisticky, či urážlivo. V reklame nie sú využité prejavy verbálneho násilia, ani prejavy, ktoré by nekriticky posilňovali rodové, či sexuálne stereotypy. Modelky v reklame sú zachytené adekvátne, s ohľadom na prostredie, v ktorom sa spot odohráva, čomu je prispôsobené aj ich oblečenie. Ich celkové stvárnenie však nie je prevedené spôsobom, ktorý by bolo možné v danom prípade označiť za stvárnenie žien ako len sexuálnej atrakcie. Reklama taktiež nepropaguje nadmerné podliehanie sexualite, nakoľko podľa Komisie nezobrazuje sexuálne stimuly, poddajnosť, nahotu, či čiastočnú nahotu ľudského tela nevhodným spôsobom, ani bez oprávneného dôvodu neprezentuje produkt ako vhodný prostriedok na odstránenie sexuálnych zábran. Komisia preto reklamu vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex a sťažnosť vyhodnotila ako neopodstatnenú.

On-line reklama (web stránka zadávateľa, Facebook): „Najrýchlejšia STK“, zadávateľa: DEKRA Slovensko s.r.o.
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby voči informáciám uvedeným na web stránke zadávateľa DEKRA Slovensko s.r.o., kde zadávateľ uvádza text v znení: „Najrýchlejšia STK!“. Sťažovateľ poukazuje na to, že v reklame nie je uvedené, aká bola metodika merania, ani to s akými ďalšími subjektami sa zadávateľ porovnáva.

Komisia po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. On-line reklama (web stránka zadávateľa, Facebook): „Najrýchlejšia STK“, zadávateľa: DEKRA Slovensko s.r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 15 ods. 4 Kódexu.

V zmysle Kódexu reklama nesmie použiť žiaden superlatív, osobitne „najlepší“, „najlacnejší“, „najrýchlejší“, „najkvalitnejší“ a obdobné, bez jednoznačného a hodnoverného preukázania pravdivosti a oprávnenosti takéhoto tvrdenia, ktoré sa viaže na celý produkt (čl. 15 ods. 4 Kódexu). V predmetnom prípade zadávateľ využíva superlatív „najrýchlejšia“, v kontexte služby STK, ktorú poskytuje. Zadávateľ uvádza, že uvedené tvrdenie využíva v kontexte služieb STK, ktoré poskytuje v Dúbravke, kde je jediným poskytovateľom predmetnej služby, a preto, ako jediný v danej lokalite je aj najrýchlejší. Komisia neupiera zadávateľovi využiť v reklame superlatívne tvrdenie, ak hodnoverne a jednoznačne preukáže opodstatnenosť a pravdivosť takéhoto tvrdenia, avšak zároveň má za to, že využitie takého tvrdenia, len na základe skutočnosti, že zadávateľ je jediným poskytovateľom predmetnej služby v danej lokalite nie je možné považovať za preukázanie využitia superlatívu, ktoré by bolo opodstatnené. Vo všeobecnosti sa superlatívne tvrdenia využívajú práve v kontexte porovnania sa s konkurenciou a na preukázanie výnimočnosti, ktorú zadávatelia práve vo vzťahu ku konkurencii dosahujú, a v takomto význame ich vníma aj priemerný spotrebiteľ, ktorý sa na základe týchto parametrov môže rozhodnúť využiť služby zadávateľa. Priemerný spotrebiteľ totiž nemusí mať automaticky vedomosť o tom, že zadávateľ je jediným poskytovateľom služieb STK v Dúbravke, resp. že práve len na základe tejto skutočnosti poskytuje zadávateľ najrýchlejšiu STK a Komisia preto vyhodnotila reklamu ako porušujúcu Kódex.

Scroll to Top