ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Rokovací poriadok

ROKOVACÍ PORIADOK
ARBITRÁŽNEJ KOMISIE A DOZORNÉHO VÝBORU RADY PRE REKLAMU PRI POSUDZOVANÍ REKLAMY
účinný od 19. apríla 2023

Čl. I
Orgány Rady pre reklamu

(1) Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) je nezávislý orgán, ktorý posudzuje v mene Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) rozpor s Etickým kódexom reklamnej praxe vrátane jeho Opčného protokolu (ďalej len „Kódex”) sťažnosti na reklamu, podnety postúpené Radou pre mediálne služby (ďalej len „Regulátor“) na preverenie Rade ako samoregulačnému orgánu, ak sa podnet na preverenie týka poskytovateľa obsahových služieb, ktorý sa zaviazal dodržiavať kódex presadzovaný samoregulačným orgánom podľa zákona č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) alebo iné podnety na prešetrenie konkrétnej reklamy (ďalej len „sťažnosť“) .

(2) Komisia posudzuje aj žiadosti o vydanie atestu návrhov reklám.

(3) Dozorný výbor je nezávislý orgán, ktorý v mene Rady preskúmava arbitrážny nález Komisie (ďalej len „nález“).

(4) Komisia a Dozorný výbor zodpovedajú za dodržiavanie tohto Rokovacieho poriadku Valnému zhromaždeniu Rady.

(5) Komisia a Dozorný výbor sú zároveň orgány presadzujúci dodržiavanie Kódexu v mene samoregulačného orgánu podľa zákona o mediálnych službách.

Čl. II
Vznik a zánik členstva v Komisii

(1) Členom Komisie sa môže stať fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 25 rokov, je bezúhonná a stotožňuje sa s princípmi Kódexu a cieľmi Rady. Komisiu tvorí minimálne sedem členov, ktorých volí Valné zhromaždenie Rady na základe návrhov Prezídia. Prezídium navrhuje členov Komisie na princípe rôznorodosti najmä z oblastí reklamy a marketingu, práva, obchodu a predaja tovarov a služieb, médií, psychológie a sociológie.

(2) Členstvo v Komisii zaniká
a) dňom doručenia oznámenia o odstúpení člena Rade.
b) dňom rozhodnutia Valného zhromaždenia Rady o odvolaní člena Komisie;
c) dňom konania v poradí tretieho zasadnutia Komisie, ktorého sa člen Komisie trikrát po sebe nezúčastní, ak Prezident Rady nerozhodne inak v odôvodnených prípadoch neúčasti člena Komisie zo závažných dôvodov alebo
d) dňom uplynutia trojročného alebo kratšieho funkčného obdobia, ak bol člen Komisie dovolený na kratšie obdobie.

(3) Návrh na odvolanie člena Komisie môže podať ktorýkoľvek člen Rady. Ukončenie členstva v Komisii oznámi členovi a predsedovi Komisie Výkonný riaditeľ Rady (ďalej len „Výkonný riaditeľ“).

(4) Členstvo v Komisii je čestnou funkciou. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o odmene pre členov Komisie.

(5) Členovia Komisie volia a odvolávajú v tajnom hlasovaní spomedzi seba predsedu a podpredsedu Komisie, a to nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov Komisie. Predsedu Komisie v čase jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda Komisie.

Čl. III
Spôsob rokovania

(1) Komisia rokuje v senáte alebo v pléne. Komisia rokuje v senáte, ak posudzuje sťažnosť, ktorá sa týka poskytovateľa obsahových služieb, ktorý sa zaviazal dodržiavať Opčný protokol; osobitné pravidlá rokovania Komisie v senáte upravuje Opčný protokol.

(2) Komisia rokuje prezenčne alebo on-line podľa rozhodnutia predsedu Komisie. Komisiu zvoláva Výkonný riaditeľ a jej rokovanie vedie predseda Komisie, podpredseda Komisie alebo predsedom poverený iný člen Komisie, ktorý je oprávnený v tomto prípade vykonávať všetky právomoci predsedu Komisie.

(3) Rokovanie Komisie je neverejné. Okrem členov Komisie sa rokovania zúčastňuje Výkonný riaditeľ. Rokovania Komisie sa môže zúčastniť aj Prezident Rady a iné osoby prizvané na rokovanie podľa tohto Rokovacieho poriadku.

(4) Komisia je uznášaniaschopná, ak je na jej rokovaní prítomných aspoň sedem členov. Člen Komisie, ktorý je vylúčený z hlasovania z dôvodov podľa článku VII tohto Rokovacieho poriadku, sa na účely uznášaniaschopnosti pokladá za prítomného. Komisia sa uznáša hlasovaním. Členovia hlasujú zdvihnutím ruky. Skrutátorom je výkonný riaditeľ. Zdržanie sa hlasovania niektorého z prítomných členov Komisie nemá vplyv na jej uznášaniaschopnosť. Na prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov hlasujúcich za predložený návrh. Každý člen Komisie má jeden hlas.

(5) Z rokovania Komisie sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje najmä účasť členov Komisie a ďalších osôb na rokovaní Komisie, program rokovania, výsledky posudzovania sťažností vrátane hlasovania jednotlivých členov Komisie zaznamenané menovite a oznámenia o konflikte záujmov. Zápisnice z rokovania Komisie sú k dispozícii členom Rady k nahliadnutiu v sídle Rady a predseda Komisie môže rozhodnúť v osobitných prípadoch o nahliadnutí do zápisnice aj inej osobe ako členovi Rady; hlasovanie členov Komisie sa však sprístupňuje výlučne členom Dozorného výboru pri preskúmaní nálezu.

(6) Na rokovanie Dozorného výboru sa použijú ustanovenia tohto Rokovacieho poriadku primerane.

Čl. IV
Posudzovanie reklamy

(1) Komisia posudzuje všetky sťažnosti, ktoré boli Rade písomne doručené; za písomne doručenú sa považuje aj sťažnosť doručená faxom alebo elektronickou poštou.

(2) Bezprostredne po doručení sťažnosti Rade výkonný riaditeľ vyzve osobu, voči ktorej sťažnosť smeruje (ďalej „dotknutá osoba“) na vyjadrenie sa v lehote do piatich (5) pracovných dní od odoslania tejto výzvy a na predloženie všetkých podkladov, pokiaľ Kódex neustanovuje inú lehotu. Vo výzve na vyjadrenie sa k sťažnosti výkonný riaditeľ poučí dotknutú osobu, že pokiaľ nevyužije svoje právo vyjadriť sa v určenej lehote, právo na preskúmanie nálezu jej zaniká. Vo výzve na vyjadrenie sa k sťažnosti výkonný riaditeľ poučí dotknutú osobu aj o tom, že vo svojom vyjadrení môže požiadať o účasť na rokovaní Komisie. Komisia môže rozhodnúť, že zohľadní pri posudzovaní sťažnosti aj vyjadrenie dotknutej osoby v omeškaní; takéto vyjadrenie však musí byť doručené najneskôr do rokovania Komisie o danej sťažnosti. Zohľadnenie vyjadrenia v omeškaní nemá vplyv na zánik práva na preskúmanie nálezu.

(3) Ak sťažnosť podala fyzická osoba alebo viac fyzických osôb, v podkladoch na rokovanie Komisie nie je uvedené meno ani adresa fyzickej osoby, len okres, z ktorého táto osoba pochádza. Ak sťažnosť podala právnická osoba, v podkladoch sú uvedené všetky identifikačné údaje tejto právnickej osoby uvedené na sťažnosti.

(4) Komisia vychádza pri posudzovaní sťažnosti z podkladov, ktoré na rokovanie Komisie pripravil Výkonný riaditeľ; Výkonný riaditeľ je oprávnený pripraviť pre Komisiu k sťažnosti odporúčanie. Komisia môže rozhodnúť o potrebe doplnenia podkladov od dotknutej osoby, inej osoby alebo o doplnenie, vrátane odborného posudku od odborníka pôsobiaceho v danej oblasti. Doplnenie podkladov zabezpečuje Výkonný riaditeľ a sťažnosť zaradí na posúdenie na najbližšie rokovanie Komisie po ich obdržaní.

(5) Predseda komisie alebo Komisia môžu prizvať sťažovateľa, dotknutú osobu alebo inú osobu na rokovanie Komisie. Ak dotknutá osoba požiada o účasť na rokovaní Komisie vo vyjadrení k sťažnosti, výkonný riaditeľ prizve dotknutú osobu na rokovanie Komisie. Oznámenie o prizvaní na rokovanie Komisie obsahuje dátum, hodinu a miesto konania Komisie a odosiela sa v primeranej lehote pred konaním rokovania. Osoba prizvaná na rokovanie Komisie sa môže zúčastniť aj prostredníctvom splnomocnenca; ak splnomocnenec nie je jej štatutárnym orgánom ani do jeho pracovných úloh obvykle nespadajú marketingové aktivity splnomocniteľa, preukazuje svoje oprávnenie k zastupovaniu písomnou plnou mocou. Osoba prizvaná na rokovanie Komisie sa môže zúčastniť rokovania najviac dvoma osobami; predseda Komisie môže rozhodnúť v osobitných prípadoch o účasti viacerých zástupcov jednej osoby prizvanej na rokovanie Komisie. Ospravedlnenie neúčasti osoby prizvanej na rokovanie Komisie nie je dôvodom na odloženie rokovania, pokiaľ Komisia v mimoriadnych prípadoch nerozhodne inak. Predseda Komisie dbá o vytvorenie rovnakých podmienok pre osoby prizvané na rokovanie Komisie.

(6) Komisia môže posúdiť reklamu podľa všetkých ustanovení Kódexu a nie je viazaná obsahom sťažnosti.

(7) V prípade ak Komisia posudzuje reklamu v rámci reklamnej kampane
a) môže vydať jeden nález pre celú reklamnú kampaň, ak má reklama rovnaký obsah (obrazovú, grafickú a textovú časť) a je šírená v rôznych druhoch komunikačných médií v danom čase a ak Komisia vzhľadom na použité komunikačné médium a miesto šírenia reklamy nerozhodne o rozdelení posudzovania niektorej reklamy osobitne,
b) môže vydať jeden nález pre celú reklamnú kampaň, ak reklama týkajúca sa rovnakého produktu je v danom čase komunikovaná s viacerými obsahovými variantmi reklamy a ak Komisia vzhľadom na obsah reklamy nerozhodne o rozdelení posudzovania niektorého variantu reklamy osobitne.

(8) Komisia sťažnosť odmietne vcelku alebo sčasti, ak
a) predmetom sťažnosti je reklama, ktorú už Komisia posúdila a vydala o nej nález,
b) predmet sťažnosti nie je v pôsobnosti Komisie podľa článku I tohto Rokovacieho poriadku alebo
c) predmetom sťažnosti je nedodržiavanie zmluvných podmienok uvedených v obchodnej alebo spotrebiteľskej zmluve, ktorú sťažovateľ mohol uzatvoriť na základe posudzovanej reklamy a dané zmluvné obchodné podmienky nie sú v rozpore s touto reklamou; to platí aj vtedy, ak sa sťažnosť týka mylnej informácie, ktorú sťažovateľ dostal v individuálnom prípade od zamestnanca alebo zástupcu zadávateľa reklamy.

(9) Komisia sťažnosť odloží, ak
a) k sťažnosti nie je pripojená reklama alebo iný podklad potrebný na posúdenie predmetnej reklamy a sťažovateľ ani na základe výzvy nedoplní relevantným spôsobom svoju sťažnosť a Rada pritom takýto podklad nemôže zabezpečiť ani od dotknutej osoby, ani z iného zdroja,
b) sťažnosťou sú napadnuté iba technické alebo technologické parametre, odborné údaje a podobné vlastnosti alebo hodnoty produktu, ktorý je predmetom reklamy a ktorých nepravdivosť alebo pravdivosť nie je možné posúdiť bez odborného stanoviska a Rada pritom takýto podklad objektívne nemôže zabezpečiť, alebo
c) nie je dostatok dôkazov na vydanie nálezu, a to najmä vtedy, ak tvrdenia sťažovateľa a dotknutej osoby sú odlišné a vzhľadom na ich charakter sa nedajú preukázať (tvrdenie proti tvrdeniu); tým nie je dotknutá povinnosť dotknutej osoby reklamy preukázať v iných prípadoch svoje tvrdenia podľa príslušných ustanovení Kódexu.

(10) Za opätovné posúdenie reklamy sa nepovažuje, ak
a) sa pre reklamu s rovnakým obsahom použil na šírenie (alebo bol následne zistený) aj iný nosič (komunikačné médium) ako tomu bolo pri predchádzajúcom posudzovaní,
b) sa reklama s rovnakým obsahom umiestni (alebo bolo následne zistené) charakterom na iné miesto (napr. najmä s ohľadom na deti a mládež, veriacich a pod.) ako tomu bolo pri predchádzajúcom posudzovaní,
c) sa v pôvodnej reklame na rovnaký produkt doplní, vynechá alebo inak pozmení jej obsah,
d) sa u reklamy zistia nové skutočnosti, ktoré v čase predchádzajúceho posudzovania neboli Komisii známe a ktoré súčasne môžu mať vplyv na zmenu obsahu nálezu.

(11) Ak sa sťažnosť odložila, predseda Komisie zaradí takto odloženú sťažnosť na posúdenie Komisie bezodkladne po tom, čo pominuli dôvody jej odloženia, najmä ak sa dodatočne získali chýbajúce podklady alebo dôkazy. Odloženie alebo odmietnutie sťažnosti nezakladá prekážku opätovného posúdenia reklamy.

(12) Ak sa sťažnosť neodmietla ani neodložila, Komisia hlasuje o tom, či reklama, na ktorú bola podaná sťažnosť, je v rozpore s Kódexom alebo nie je v rozpore s Kódexom a vydá nález; reklama je v rozpore s Kódexom, ak členovia Komisie nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov vyjadria svoj názor, že reklama je v rozpore s Kódexom. Ak sa sťažnosť odmietla alebo odložila, výkonný riaditeľ zabezpečí informovanie o takomto postupe sťažovateľa a dotknutú osobu; nález sa v týchto prípadoch nevydá.

(13) Vyhotovenie nálezu podľa zápisnice z rokovania Komisie zabezpečí Výkonný riaditeľ bezodkladne od hlasovania Komisie. Výkonný riaditeľ zabezpečí odoslanie nálezu dotknutej osobe a sťažovateľovi; nález možno odoslať aj faxom alebo elektronickou poštou.

(14) Preskúmanie nálezu môže dotknutá osoba alebo sťažovateľ požadovať v lehote do troch (3) pracovných dní od odoslania nálezu a len, ak táto osoba zaplatí administratívny poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta porušenie tohto Rokovacieho poriadku alebo
c) namieta neoznámenie konfliktu záujmu niektorého člena Komisie.

(15) Výkonný riaditeľ zabezpečí, aby sa k žiadosti o preskúmanie nálezu mala možnosť vyjadriť aj druhá strana, a to v lehote do troch (3) pracovných dní od odoslania výzvy na vyjadrenie k doručenej žiadosti o preskúmanie. Nález Komisie preskúmava Dozorný výbor do troch (3) pracovných dní od doručenia vyjadrenia podľa prvej vety alebo po márnom uplynutí lehoty podľa prvej vety.

(16) Ak Dozorný výbor nezistí, že
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a ktoré sa nemohli v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) bol porušený tento Rokovací poriadok alebo pravidlo Kódexu, ktorého porušenie predpokladá preskúmanie nálezu, alebo
c) reklamu posudzoval niektorý člen Komisie v konflikte záujmu,
nález nadobudne účinnosť dňom preskúmania nálezu Dozorným výborom.

(17) Komisia, po tom, čo Dozorný výbor preskúmaním nálezu zistil dôvody na opätovné posúdenie reklamy, posúdi reklamu na svojom najbližšom rokovaní. Po opätovnom posúdení vydá Komisia nový nález; voči novému nálezu nie je prípustné preskúmanie.

(18) O procesných pravidlách, ktoré nie sú upravené v tomto Rokovacom poriadku, stanovách Rady, Kódexe alebo v iných interných predpisoch Rady, rozhoduje predseda Komisie.

Čl. V
Arbitrážny nález

(1) Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou (výroková časť) a odôvodnenie názoru Komisie o tom, že určitá v minulosti alebo prítomnosti šírená reklama je v rozpore s Kódexom alebo nie je v rozpore s Kódexom. Nález je platný dňom jeho vydania a účinnosť nadobúda márnym uplynutím lehoty na preskúmanie nálezu, podľa čl. IV ods. 14 alebo dňom preskúmania Dozorným výborom podľa čl. IV ods. 15. Nový nález podľa čl. IV ods. 16 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho vydania.

(2) Nález obsahuje
a) názor Komisie či reklama je v rozpore s Kódexom alebo nie je v rozpore s Kódexom; ak Komisia posúdi, že reklama je v rozpore s Kódexom nález obsahuje aj ustanovenie Kódexu, s ktorým je reklama v rozpore, ako aj uloženie sankcie, ak ju je podľa Kódexu potrebné uložiť,
b) odôvodnenie názoru Komisie, ktoré obsahuje
i. opis sťažnosti,
ii. opis reklamy, voči ktorej sťažnosť smeruje,
iii. vyjadrenie dotknutej osoby a predložené dôkazy alebo skutočnosť, že sa dotknutá osoba nevyjadrila alebo nepredložila žiadne dôkazy pred vydaním nálezu Komisie,
c) pokiaľ nález preskúmaval Dozorný výbor, aj obsah nálezu Komisie a následné vyjadrenie dotknutej osoby a predložené dôkazy a vyjadrenie sťažovateľa alebo skutočnosť, že sa dotknutá osoba alebo sťažovateľ nevyjadrila, posúdenie nálezu a zistenie Dozorného výboru a pokiaľ preskúmaním sťažnosti Dozorný výbor rozhodol o rozpore reklamy s Kódexom, aj uloženú sankciu,
d) poučenie o preskúmaní nálezu.

(3) Nález Komisie podpisuje predseda, podpredseda alebo predsedom poverený člen Komisie.

(4) Ak sťažnosť podala fyzická osoba alebo viac fyzických osôb, v náleze nie je uvedené meno ani adresa fyzickej osoby, len okres, z ktorého táto osoba pochádza; ak sťažnosť podala právnická osoba, v náleze sú uvedené identifikačné údaje tejto právnickej osoby.

(5) Po vydaní nálezu zabezpečí Výkonný riaditeľ aj jeho zverejnenie na internetovej stránke Rady.

Čl. VI
Atest

(1) Atestom sa rozumie písomne odôvodnený názor Komisie o tom, že určitý návrh reklamy, ktorý ešte nebol zverejnený v komunikačnom médiu, je v súlade s Kódexom alebo nie je v súlade s Kódexom.

(2) O atest môže požiadať ktorýkoľvek zadávateľ reklamy, pokiaľ ide o jeho reklamu, a to priamo alebo prostredníctvom reklamnej agentúry, použitím on-line formulára zverejneného na internetovej stránke Rady (ďalej len „formulárová žiadosť o atest“) alebo iným spôsobom. V rozsahu, v ktorom to umožňuje Kódex, môže priamo alebo prostredníctvom reklamnej agentúry o atest požiadať aj šíriteľ reklamy, pokiaľ ide o ním šírenú reklamu, a to použitím formulárovej žiadosti o atest alebo iným spôsobom; na tohto šíriteľa reklamy sa v takom prípade použijú ustanovenia odsekov 3 až 11 primerane ako na zadávateľa reklamy.

(3) Atest je spoplatnený v sume základného poplatku; výšku sumy základného poplatku určuje Prezídium Rady. Ak je zadávateľom reklamy, ktorý žiada o atest vlastnej reklamy priamo alebo prostredníctvom reklamnej agentúry, individuálny člen Rady alebo kolektívny člen Rady, prvé dva atesty v príslušnom kalendárnom roku sa nespoplatňujú, tretí a každý ďalší atest v tom istom kalendárnom roku sa spoplatňujú vo výške ½ sumy základného poplatku; to sa nevzťahuje na prípady, v ktorých kolektívny člen Rady žiada o atest pre zadávateľa reklamy, ktorý je členom tohto kolektívneho člena Rady.

(4) Komisia hlasuje o tom, či návrh reklamy, ktorý podal žiadateľ o atest, je v súlade s Kódexom alebo nie je v súlade s Kódexom. Ak Komisia nadpolovičnou väčšinou hlasov nevyjadrí súhlas s návrhom reklamy, reklama nie je v súlade s Kódexom.

(5) Ak návrh reklamy obsahuje informáciu, ktorá u Komisie vzbudzuje pochybnosť o jej pravdivosti či úplnosti, alebo tvrdenie, ktoré u Komisie vzbudzuje pochybnosť o tom, či bolo použité oprávnene, odôvodnene alebo opodstatnene, Komisia môže vyzvať toho, kto žiada o atest, aby jej predložil relevantné dokumenty, ktorými vyvráti jej pochybnosť alebo aby hodnoverne preukázal pravdivosť a úplnosť informácie, prípadne oprávnenosť, odôvodnenosť či opodstatnenosť použitého tvrdenia.

(6) Ak sú na posúdenie atestu potrebné znalecké posudky, je zadávateľ reklamy povinný znášať aj dodatočné výdavky spojené s obstaraním takéhoto posudku po jeho predchádzajúcom súhlase.

(7) Atesty sú vypracovávané iba vo vzťahu k platnému Kódexu v čase podania žiadosti o atest.

(8) Ak Komisia vydá atest, že návrh reklamy nie je v súlade s Kódexom, Výkonný riaditeľ túto skutočnosť oznámi zadávateľovi reklamy, pričom táto informácia slúži iba zadávateľovi reklamy a nezverejňuje sa. V prípade uverejnenia takejto reklamy nesie zadávateľ reklamy všetky prípadné dôsledky s tým súvisiace. Ak Rada obdrží sťažnosť na reklamu, u ktorej bol vydaný atest, Komisia sa ňou bude zaoberať ako novým podnetom a ak pôjde o identickú reklamu zverejnenú rovnakým spôsobom, ako bolo uvedené v návrhu reklamy, ktorý bol predmetom atestu, Komisia vydá nález v súlade so svojím predchádzajúcim posúdením reklamy v ateste.

(9) Ak Komisia vydá atest, že návrh reklamy je v súlade s Kódexom, výkonný riaditeľ informuje zadávateľa reklamy. Ak Rada obdrží na posudzovanú reklamu sťažnosť, bude sa ňou zaoberať Komisia ako novým podnetom, pričom musí zobrať do úvahy spôsob, miesto a ostatné okolnosti uverejnia reklamy. Pokiaľ pôjde o identickú reklamu zverejnenú rovnakým spôsobom, ako bolo uvedené v návrhu, Komisia vydá nález v súlade so svojím predchádzajúcim posúdením reklamy v ateste.

(10) Ak bola podaná formulárová žiadosť o atest, ktorá je úplná, Komisia vydá atest spravidla do piatich (5) pracovných dní; predseda Komisie môže v takomto prípade určiť, že Komisia bude hlasovať o ateste v zmysle odseku 4 per rollam. Ak sa použije postup podľa odseku 5 alebo 6, lehoty podľa predchádzajúcich viet plynú opätovne po doručení potrebných podkladov.

(11) Vydaný atest sa doručuje tomu, kto o jeho vydanie požiadal; ak o vydanie atestu požiadala reklamná agentúra v mene zadávateľa reklamy, atest sa doručuje len reklamnej agentúre. Atest Rada môže zverejniť so súhlasom zadávateľa reklamy, ktorého reklama sa posudzovala; ak o vydanie atestu požiadala reklamná agentúra, tak aj so súhlasom reklamnej agentúry.

Čl. VII
Konflikt záujmov

(1) Člen Komisie je v konflikte záujmu, ak
a) je členom štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu alebo v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu s dotknutou osobou, sťažovateľom alebo so súťažiteľom na relevantnom trhu alebo má majetkovú účasť na ich základnom imaní alebo účasť hlasovacích právach alebo sa podieľal na vytvorení reklamy (objektívna skutočnosť),
b) oznámi predsedovi Komisie, že má za to, že by pri rokovaní o konkrétnej sťažnosti mohol byť v konflikte záujmov na základe inej skutočnosti (subjektívna skutočnosť).

(2) Ak Komisia prerokúva sťažnosť, pri ktorej je člen Komisie v konflikte záujmov, je o tom tento člen povinný informovať Predsedu Komisie a táto skutočnosť sa uvedie v zápisnici z rokovania Komisie. V takomto prípade je člen povinný opustiť rokovaciu miestnosť v čase, keď sa daná reklama posudzuje, vrátane hlasovania.

(3) V prípade, že člen Komisie neupozorní na konflikt záujmov týkajúci sa jeho osoby, môže na to upozorniť každý člen Komisie priamo na rokovaní Komisie a Predseda a Predseda Komisie po zistení skutočností osvedčujúcich konflikt záujmov môže vylúčiť príslušného člena Komisie z hlasovania alebo vyhlásiť hlasovanie za neplatné a rozhodnúť o novom hlasovaní bez prítomnosti dotknutého člena. Zároveň predseda Komisie informuje o celom prípade Prezidenta Rady.

(4) Na konflikt záujmov členov Dozorného výboru pri preskúmaní uznesenia Komisie pred vydaním arbitrážneho nálezu sa primerane vzťahuje odsek 1 a 2.

(5) Ak je člen Dozorného výboru v konflikte záujmov alebo sa na základe iného objektívneho dôvodu nemôže zúčastniť preskúmania uznesenia Komisie pred vydaním arbitrážneho nálezu, rozhodne operatívne o dočasnom náhradníkovi Dozorného výboru Prezídium hlasovaním per rollam z návrhov predložených Prezidentom Rady.

Čl. VIII
Prechodné a záverečné ustanovenia

(1) Reklamy, ktoré Komisia neposúdila pred 19. aprílom 2023 sa dokončia podľa Rokovacieho poriadku účinného od 19.apríla 2023.

(2) Pôsobnosť Komisie a Dozorného výboru ako orgánu presadzujúceho dodržiavanie Kódexu v mene Rady ako samoregulačného orgánu nadobúda účinnosť dňom zápisu Rady do evidencie samoregulačných mechanizmov a samoregulačných orgánov podľa zákona o mediálnych službách.

(3) Zmeny a doplnky tohto Rokovacieho poriadku schvaľuje Valné zhromaždenie Rady; dňom ich schválenia nadobúdajú platnosť. Rokovací poriadok v znení príslušných zmien a doplnkov nadobúda účinnosť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom príslušné zmeny a doplnky nadobudli platnosť, ak Valné zhromaždenie zároveň neschválilo neskorší deň ich účinnosti.

(4) Tento Rokovací poriadok je platný dňom schválenia Valným zhromaždením Rady a nadobúda účinnosť 19. apríla 2023. Dňom účinnosti tohto Rokovacieho poriadku stráca platnosť Rokovací poriadok účinný do 19. apríla 2023.

Scroll to Top