ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Rokovací poriadok

ROKOVACÍ PORIADOK 
ARBITRÁŽNEJ KOMISIE RADY PRE REKLAMU

v úplnom znení z 20. marca 2018, účinnom od 1. 4. 2018 

Čl. I
Arbitrážna komisia

(1) Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) je nezávislý orgán, ktorý posudzuje v mene Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) sťažnosti na reklamu alebo iné podnety na prešetrenie konkrétnej reklamy (ďalej len „sťažnosť“) a ich rozpor s Etickým kódexom reklamnej praxe vrátane jeho Opčného protokolu (ďalej len „Kódex”). Komisia posudzuje aj žiadosti o vydanie atestu návrhov reklám.

(2) Komisia zodpovedá za dodržiavanie tohto Rokovacieho poriadku Valnému zhromaždeniu Rady.

Čl. II
Vznik a zánik členstva

(1) Členom Komisie sa môže stať fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 25 rokov, je bezúhonná a stotožňuje sa s princípmi Kódexu. Komisiu tvorí minimálne sedem členov, ktorých volí Valné zhromaždenie Rady na základe návrhov Prezídia.

(2) Členstvo v Komisii zaniká dňom doručenia oznámenia o odstúpení člena Rade alebo dňom rozhodnutia Valného zhromaždenia Rady o odvolaní člena Komisie. Návrh na odvolanie člena Komisie môže podať ktorýkoľvek člen Rady.

(3) Ak sa člen Komisie trikrát po sebe nezúčastní zasadnutia Komisie, jeho členstvo v Komisii zaniká dňom konania v poradí tretieho zasadnutia Komisie. Ukončenie členstva v Komisii oznámi členovi a predsedovi Komisie Prezident Rady. Prezident Rady je oprávnený v konkrétnom prípade udeliť výnimku z tohto pravidla.

(4) Členstvo v Komisii je čestnou funkciou.

(5) Členovia Komisie volia a odvolávajú v tajnom hlasovaní spomedzi seba predsedu a podpredsedu Komisie, a to nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov Komisie.

Čl. III 
Spôsob rokovania

(1) Komisiu zvoláva Výkonný riaditeľ Rady (ďalej len „výkonný riaditeľ“) a jej rokovanie vedie predseda Komisie. Predsedu Komisie v čase jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda Komisie alebo predsedom poverený člen Komisie, ktorý je oprávnený v tomto prípade vykonávať všetky právomoci predsedu Komisie.

(2) Rokovanie Komisie je neverejné. Okrem členov Komisie sa rokovania spravidla zúčastňuje výkonný riaditeľ. Rokovania Komisie sa môže zúčastniť aj Prezident Rady a  iné osoby prizvané na rokovanie podľa tohto Rokovacieho poriadku.

(3) Komisia je uznášaniaschopná, ak je na jej rokovaní prítomná  nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Člen Komisie, ktorý je vylúčený z hlasovania z dôvodov podľa článku VII tohto Rokovacieho poriadku, sa na účely uznášaniaschopnosti pokladá za prítomného. Komisia sa uznáša hlasovaním. Členovia hlasujú zdvihnutím ruky. Skrutátorom je výkonný riaditeľ. Zdržanie sa hlasovania niektorého z prítomných členov Komisie nemá vplyv na jej uznášaniaschopnosť. Na prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov hlasujúcich za predložený návrh. Každý člen Komisie má jeden hlas.

(4) Z rokovania Komisie sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje najmä účasť členov Komisie a ďalších osôb na rokovaní Komisie, program rokovania, výsledky posudzovania sťažností vrátane hlasovania jednotlivých členov Komisie zaznamenané menovite a oznámenia o konflikte záujmov. Zápisnice z rokovania Komisie sú k dispozícii členom Rady k nahliadnutiu v sídle Rady a Predseda Komisie môže rozhodnúť v osobitných prípadoch o nahliadnutí do zápisnice aj inej osobe ako členovi Rady; hlasovanie členov Komisie sa však sprístupňuje výlučne členom Dozorného výboru pri preskúmaní arbitrážneho nálezu Komisie (ďalej len „nález“).

Čl. IV
Posudzovanie reklamy 

(1) Komisia posudzuje všetky sťažnosti, ktoré boli Rade písomne doručené; za písomne doručenú sa považuje aj sťažnosť doručená faxom alebo elektronickou poštou.

(2) Bezprostredne po doručení sťažnosti Rade výkonný riaditeľ vyzve osobu, voči ktorej sťažnosť smeruje (ďalej „dotknutá osoba“) na  vyjadrenie sa v lehote do piatich (5) pracovných dní od odoslania tejto výzvy a na predloženie všetkých podkladov, pokiaľ Kódex neustanovuje inú lehotu. Vo výzve na vyjadrenie sa k sťažnosti výkonný riaditeľ poučí dotknutú osobu, že pokiaľ nevyužije svoje právo vyjadriť sa v určenej lehote, právo na preskúmanie nálezu jej zaniká. Vo výzve na vyjadrenie sa k sťažnosti výkonný riaditeľ poučí dotknutú osobu aj o tom, že v svojom vyjadrení môže požiadať o účasť na rokovaní Komisie. Komisia môže rozhodnúť, že zohľadní pri posudzovaní sťažnosti aj vyjadrenie dotknutej osoby v omeškaní; takéto vyjadrenie však musí byť doručené najneskôr do dňa predchádzajúcemu dňu rokovania Komisie, do programu ktorého bolo zaradené rokovanie o tejto sťažnosti. Zohľadnenie vyjadrenia v omeškaní nemá vplyv na zánik práva na preskúmanie nálezu.

(3) Ak sťažnosť podala fyzická osoba alebo viac fyzických osôb, v podkladoch na rokovanie Komisie nie je uvedené meno ani adresa fyzickej osoby, len okres, z ktorého táto osoba pochádza. Ak sťažnosť podala právnická osoba, v podkladoch sú uvedené všetky identifikačné údaje tejto právnickej osoby uvedené na sťažnosti.

(4) Komisia vychádza pri posudzovaní sťažnosti z podkladov, ktoré na rokovanie Komisie pripravil výkonný riaditeľ; výkonný riaditeľ je oprávnený pripraviť pre Komisiu k sťažnosti odporúčanie. Komisia sa môže rozhodnúť, že posúdi sťažnosť na základe odborného posudku od odborníka pôsobiaceho v danej oblasti. Odborné stanovisko dá spracovať výkonný riaditeľ a sťažnosť zaradí na posúdenie na najbližšie rokovanie Komisie po jeho obdržaní.

(5) Predseda komisie alebo Komisia môžu prizvať sťažovateľa, dotknutú osobu alebo inú osobu na rokovanie Komisie. Ak dotknutá osoba požiada o účasť na rokovaní Komisie vo vyjadrení k sťažnosti, výkonný riaditeľ prizve dotknutú osobu na rokovanie Komisie. Oznámenie o prizvaní na rokovanie Komisie obsahuje dátum, hodinu a miesto konania Komisie a odosiela sa v primeranej lehote pred konaním rokovania. Osoba prizvaná na rokovanie Komisie sa môže zúčastniť aj prostredníctvom jedného splnomocnenca; ak splnomocnenec nie je jej štatutárnym orgánom ani do jeho pracovných úloh obvykle nespadajú marketingové aktivity splnomocniteľa, preukazuje svoje oprávnenie k zastupovaniu písomnou plnou mocou. Osoba prizvaná na rokovanie Komisie sa môže zúčastniť rokovania najviac dvoma osobami; predseda Komisie alebo Komisia môže rozhodnúť v osobitných prípadoch o účasti viacerých zástupcov jednej osoby prizvanej na rokovanie Komisie. Ospravedlnenie neúčasti osoby prizvanej na rokovanie Komisie nie je dôvodom na odloženie rokovania, pokiaľ Komisia v mimoriadnych prípadoch nerozhodne inak. Predseda Komisie dbá o vytvorenie rovnakých podmienok pre osoby prizvané na rokovanie Komisie.

(6) Komisia môže posúdiť reklamu podľa všetkých ustanovení Kódexu a nie je viazaná obsahom sťažnosti. Predseda Komisie z posudzovania vylúči reklamu, ktorú Komisia už predtým posúdila a vydala o nej nález. Za opätovné posúdenie reklamy sa nepovažuje, ak
a) sa pre reklamu s rovnakým obsahom použil na šírenie (alebo bol následne zistený) aj iný nosič (komunikačné médium) ako tomu bolo pri predchádzajúcom posudzovaní,
b) sa reklama s rovnakým obsahom umiestni (alebo bolo následne zistené) charakterom na iné miesto (napr. najmä s ohľadom na deti a mládež, veriacich a pod.) ako tomu bolo pri predchádzajúcom posudzovaní,
c) sa v pôvodnej reklame na rovnaký produkt doplní, vynechá alebo inak pozmení jej obsah,
d) sa u reklamy zistia nové skutočnosti, ktoré v čase predchádzajúceho posudzovania neboli Komisii známe a ktoré súčasne môžu mať vplyv na zmenu obsahu nálezu.

(7) V prípade ak Komisia posudzuje  reklamu v rámci reklamnej kampane
a) môže vydať jeden nález pre celú reklamnú kampaň, ak má reklama rovnaký obsah (obrazovú, grafickú a textovú časť) a je šírená v rôznych druhoch komunikačných médií v danom čase a ak Komisia vzhľadom na použité komunikačné médium a miesto šírenia reklamy nerozhodne o rozdelení posudzovania niektorej reklamy osobitne,
b) môže vydať jeden nález pre celú reklamnú kampaň, ak reklama týkajúca sa rovnakého produktu je v danom čase komunikovaná s viacerými obsahovými variantmi reklamy a ak Komisia vzhľadom na obsah reklamy nerozhodne o rozdelení posudzovania niektorého variantu  reklamy osobitne.

(8) Sťažnosť môže
a) predseda Komisie alebo Komisia odložiť, ak
i. k sťažnosti nie je pripojený podklad potrebný na posúdenie predmetnej reklamy a sťažovateľ ani na základe výzvy nedoplní relevantným spôsobom svoju sťažnosť a Rada pritom takýto podklad nemôže zabezpečiť ani od dotknutej osoby, ani z iného zdroja,
ii. sťažnosťou sú napadnuté iba technické alebo technologické parametre, odborné údaje a podobné vlastnosti alebo hodnoty produktu, ktorý je predmetom reklamy a ktorých nepravdivosť alebo pravdivosť nie je možné posúdiť bez odborného stanoviska a Rada pritom takýto podklad objektívne nemôže zabezpečiť, alebo
iii. nie je dostatok dôkazov na vydanie nálezu, a to najmä vtedy, ak tvrdenia sťažovateľa a dotknutej osoby sú odlišné a vzhľadom na ich charakter sa nedajú preukázať (tvrdenie proti tvrdeniu); tým nie je dotknutá povinnosť zadávateľa reklamy preukázať v iných prípadoch svoje tvrdenia podľa príslušných ustanovení Kódexu,
iv. to ustanovuje Kódex,
b) Komisia odmietnuť vcelku alebo sčasti, ak
i. predmet sťažnosti nie je v pôsobnosti Komisie podľa článku I tohto Rokovacieho poriadku alebo
ii. predmetom sťažnosti je nedodržiavanie zmluvných podmienok uvedených v obchodnej alebo spotrebiteľskej zmluve, ktorú sťažovateľ mohol uzatvoriť na základe posudzovanej reklamy a dané zmluvné obchodné podmienky nie sú v rozpore s touto reklamou; to platí aj vtedy, ak sa sťažnosť týka mylnej informácie, ktorú sťažovateľ dostal v individuálnom prípade od zamestnanca alebo zástupcu zadávateľa reklamy.

(9) Ak sa sťažnosť odložila, predseda Komisie zaradí takto odloženú sťažnosť na posúdenie Komisie bezodkladne po tom, čo pominuli dôvody jej odloženia, najmä ak sa dodatočne získali chýbajúce podklady alebo dôkazy. Odloženie alebo odmietnutie sťažnosti nezakladá prekážku opätovného posúdenia reklamy podľa odseku 6.

(10) Ak sa sťažnosť hlasovaním podľa článku III ods. 3 neodmietla ani neodložila, Komisia hlasuje o tom, či reklama, na ktorú bola podaná sťažnosť, je v rozpore s Kódexom alebo nie je v rozpore s Kódexom a vydá nález; reklama je v rozpore s Kódexom, ak členovia Komisie nadpolovičnou väčšinou hlasov vyjadria svoj názor, že reklama je v rozpore s Kódexom. Ak sa sťažnosť odmietla alebo odložila, výkonný riaditeľ zabezpečí informovanie o takomto postupe sťažovateľa a dotknutú osobu; nález sa v týchto prípadoch nevydá.

(11) Vyhotovenie nálezu podľa zápisnice z rokovania Komisie zabezpečí výkonný riaditeľ do troch (3) pracovných dní od hlasovania Komisie. Výkonný riaditeľ zabezpečí bezodkladne odoslanie nálezu dotknutej osobe a sťažovateľovi; nález možno odoslať aj faxom alebo elektronickou poštou.

(12) Preskúmanie nálezu môže dotknutá osoba alebo sťažovateľ požadovať v lehote do troch (3) pracovných dní od odoslania nálezu a len, ak táto osoba zaplatí administratívny poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta porušenie tohto Rokovacieho poriadku alebo
c) namieta neoznámenie konfliktu záujmu niektorého člena Komisie.

(13) Výkonný riaditeľ zabezpečí, aby sa k žiadosti o preskúmanie nálezu mala možnosť vyjadriť aj druhá strana, a to v lehote do troch (3) dní od odoslania výzvy na vyjadrenie k doručenej žiadosti o preskúmanie. Nález Komisie preskúmava Dozorný výbor do troch (3) pracovných dní od doručenia vyjadrenia podľa prvej vety alebo po márnom uplynutí lehoty podľa prvej vety.

(14) Ak Dozorný výbor nezistí, že
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a ktoré sa nemohli v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) bol porušený tento Rokovací poriadok alebo pravidlo Kódexu, ktorého porušenie predpokladá preskúmanie nálezu, alebo
c) reklamu posudzoval niektorý člen Komisie v konflikte záujmu,
nález nadobudne účinnosť dňom preskúmania nálezu Dozorným výborom.

(15) Komisia, po tom, čo Dozorný výbor preskúmaním nálezu zistil dôvody na opätovné posúdenie reklamy, posúdi reklamu na svojom najbližšom rokovaní. Po opätovnom posúdení vydá Komisia nový nález do troch (3) pracovných dní; voči novému nálezu nie je prípustné preskúmanie.

(16) O procesných pravidlách, ktoré nie sú upravené v tomto Rokovacom poriadku, stanovách Rady, Kódexe alebo v iných interných predpisoch Rady, rozhoduje predseda Komisie.

Čl. V
Arbitrážny nález

(1) Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou (výroková časť) a odôvodnenie názoru Komisie o tom, že určitá v minulosti alebo prítomnosti šírená reklama je v rozpore s Kódexom alebo nie je v rozpore s Kódexom. Nález je platný dňom jeho vydania a účinnosť nadobúda márnym uplynutím lehoty na preskúmanie nálezu, podľa čl. IV ods. 11 alebo dňom preskúmania Dozorným výborom podľa čl. IV ods. 13. Nový nález podľa čl. IV ods. 14 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho vydania.

(2) Nález obsahuje
a) názor Komisie či reklama je v rozpore s Kódexom alebo nie je v rozpore s Kódexom; ak Komisia posúdi, že reklama je v rozpore s Kódexom nález obsahuje aj ustanovenie Kódexu, s ktorým je reklama v rozpore, ako aj uloženie sankcie, ak ju je podľa Kódexu potrebné uložiť,
b) odôvodnenie názoru Komisie, ktoré obsahuje
i. opis sťažnosti,
ii. opis reklamy, voči ktorej sťažnosť smeruje,
iii. vyjadrenie dotknutej osoby a predložené dôkazy alebo skutočnosť, že sa dotknutá osoba nevyjadrila alebo nepredložila žiadne dôkazy pred vydaním nálezu Komisie,
iv. pokiaľ nález preskúmaval Dozorný výbor, aj vyjadrenie dotknutej osoby a predložené dôkazy a vyjadrenie sťažovateľa alebo skutočnosť, že sa dotknutá osoba alebo sťažovateľ nevyjadrila, posúdenie nálezu a zistenie Dozorného výboru,
v. pokiaľ preskúmaním sťažnosti Komisia rozhodla o rozpore reklamy s Kódexom, aj výzvu pre dotknutú osobu k zmene alebo úprave posúdenej reklamy alebo zamedzeniu jej ďalšieho šírenia,
c) poučenie o preskúmaní nálezu.

(3) Nález Komisie podpisuje predseda, podpredseda alebo predsedom poverený člen Komisie.

(4) Ak sťažnosť podala fyzická osoba alebo viac fyzických osôb, v náleze nie je uvedené meno ani adresa fyzickej osoby, len okres, z ktorého táto osoba pochádza; ak sťažnosť podala právnická osoba, v náleze sú uvedené identifikačné údaje tejto právnickej osoby.

(5) Po vydaní nálezu zabezpečí výkonný riaditeľ aj jeho zverejnenie na internetovej stránke Rady.

Čl. VI
Atest

(1) Atestom sa rozumie písomne odôvodnený názor Komisie o tom, že určitý návrh reklamy, ktorý ešte nebol zverejnený v komunikačnom médiu, je v súlade s Kódexom alebo nie je v súlade s Kódexom.

(2) O atest môže požiadať ktorýkoľvek zadávateľ reklamy, pokiaľ ide o jeho reklamu,  a to priamo alebo prostredníctvom reklamnej agentúry, použitím on-line formulára zverejneného na internetovej stránke Rady (ďalej len „formulárová žiadosť o atest“) alebo iným spôsobom. V rozsahu, v ktorom to umožňuje Kódex, môže priamo alebo prostredníctvom reklamnej agentúry o atest požiadať aj šíriteľ reklamy, pokiaľ ide o ním šírenú reklamu, a to použitím formulárovej žiadosti o atest alebo iným spôsobom; na tohto šíriteľa reklamy sa v takom prípade použijú ustanovenia odsekov 3 až 11 primerane ako na zadávateľa reklamy.

(3) Atest je spoplatnený v sume základného poplatku; výšku sumy základného poplatku určuje Prezídium Rady. Ak je zadávateľom reklamy, ktorý žiada o atest vlastnej reklamy priamo alebo prostredníctvom reklamnej agentúry, individuálny člen Rady alebo kolektívny člen Rady, prvé dva atesty v príslušnom kalendárnom roku sa nespoplatňujú, tretí a každý ďalší atest v tom istom kalendárnom roku sa spoplatňujú vo výške ½ sumy základného poplatku; to sa nevzťahuje na prípady, v ktorých kolektívny člen Rady žiada o atest pre zadávateľa reklamy, ktorý je členom tohto kolektívneho člena Rady.

(4) Komisia hlasuje o tom, či návrh reklamy, ktorý podal žiadateľ o atest, je v súlade s Kódexom alebo nie je v súlade s Kódexom. Ak Komisia nadpolovičnou väčšinou hlasov nevyjadrí súhlas s návrhom reklamy, reklama nie je v súlade s Kódexom.

(5) Ak návrh reklamy obsahuje informáciu, ktorá u Komisie vzbudzuje pochybnosť o jej pravdivosti či úplnosti, alebo tvrdenie, ktoré u Komisie vzbudzuje pochybnosť o tom, či bolo použité oprávnene, odôvodnene alebo opodstatnene, Komisia môže vyzvať toho, kto žiada o atest, aby jej predložil relevantné dokumenty, ktorými vyvráti jej pochybnosť alebo aby hodnoverne preukázal pravdivosť a úplnosť informácie, prípadne oprávnenosť, odôvodnenosť či opodstatnenosť použitého tvrdenia.

(6) Ak sú na posúdenie atestu potrebné znalecké posudky, je zadávateľ reklamy povinný znášať aj dodatočné výdavky spojené s obstaraním takéhoto posudku po jeho predchádzajúcom súhlase.

(7) Atesty sú vypracovávané iba vo vzťahu k platnému Kódexu.

(8) Ak Komisia vydá pozitívny atest (návrh reklamy nie je v súlade s Kódexom), výkonný riaditeľ túto skutočnosť oznámi zadávateľovi reklamy, pričom táto informácia slúži iba zadávateľovi reklamy a nezverejňuje sa. V prípade uverejnenia takejto reklamy nesie zadávateľ reklamy všetky prípadné dôsledky s tým súvisiace. Ak Rada obdrží sťažnosť na reklamu, u ktorej bol vydaný atest, Komisia sa ňou bude zaoberať ako novým podnetom a ak pôjde o identickú reklamu zverejnenú rovnakým spôsobom, ako bolo uvedené v návrhu reklamy, ktorý bol predmetom atestu, Komisia vydá nález v zmysle atestu.

(9) Ak Komisia vydá negatívny atest (návrh reklamy je v súlade s Kódexom), výkonný riaditeľ informuje zadávateľa reklamy. Ak Rada obdrží na posudzovanú reklamu sťažnosť, bude sa ňou zaoberať Komisia ako novým podnetom, pričom musí zobrať do úvahy spôsob, miesto a ostatné okolnosti uverejnia reklamy. Pokiaľ pôjde o identickú reklamu zverejnenú rovnakým spôsobom, ako bolo uvedené v návrhu, Komisia vydá nález v súlade so svojím predchádzajúcim posúdením reklamy.

(10) Komisia vydáva atesty spravidla do 15 dní od doručenia žiadosti o atest. Ak bola podaná formulárová žiadosť o atest, ktorá je úplná, Komisia vydá atest do piatich (5) pracovných dní; predseda Komisie môže v takomto prípade určiť, že Komisia bude hlasovať o ateste v zmysle odseku 4 per rollam. Ak sa použije postup podľa odseku 5 alebo 6, lehoty podľa predchádzajúcich viet plynú opätovne po doručení potrebných podkladov.

(11) Vydaný atest sa doručuje tomu, kto o jeho vydanie požiadal; ak o vydanie atestu požiadala reklamná agentúra v mene zadávateľa reklamy, atest sa doručuje len reklamnej agentúre. Atest Rada nepublikuje bez súhlasu zadávateľa reklamy, ktorého reklama sa posudzovala; ak o vydanie atestu požiadala reklamná agentúra, vyžaduje sa aj súhlas reklamnej agentúry

Čl. VII
Konflikt záujmov

(1) Člen Komisie je v konflikte záujmu, ak
a) je členom štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu alebo v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu s dotknutou osobou, sťažovateľom alebo so súťažiteľom na relevantnom trhu alebo má majetkovú účasť na ich základnom imaní alebo účasť hlasovacích právach alebo sa podieľal na vytvorení reklamy (objektívna skutočnosť),
b) oznámi predsedovi Komisie, že má za to, že by pri rokovaní o konkrétnej sťažnosti mohol byť v konflikte záujmov na základe inej skutočnosti (subjektívna skutočnosť).

(2) Ak Komisia prerokúva sťažnosť, pri ktorej je člen Komisie v konflikte záujmov, je o tom tento člen povinný informovať predsedu Komisie a táto skutočnosť sa uvedie v zápisnici z rokovania Komisie. V takomto prípade je člen povinný opustiť rokovaciu miestnosť v čase, keď sa daná reklama posudzuje, vrátane hlasovania.

(3) V prípade, že člen Komisie neupozorní na konflikt záujmov týkajúci sa jeho osoby, môže predseda Komisie po zistení skutočností osvedčujúcich konflikt záujmov vyhlásiť hlasovanie za neplatné a rozhodnúť o novom hlasovaní bez prítomnosti dotknutého člena. Zároveň predseda Komisie informuje o celom prípade Prezidenta Rady.

(4) Na konflikt záujmov členov Dozorného výboru pri preskúmaní uznesenia Komisie pred vydaním arbitrážneho nálezu sa primerane vzťahuje odsek 1.

(5) Ak je člen Dozorného výboru v konflikte záujmov alebo sa na základe iného objektívneho dôvodu nemôže zúčastniť preskúmania uznesenia Komisie pred vydaním arbitrážneho nálezu, rozhodne operatívne o dočasnom náhradníkovi Dozorného výboru Prezídium hlasovaním per rollam z návrhov predložených prezidentom Rady.

Čl. VIII
Prechodné a záverečné ustanovenia

(1) Reklamy, ktoré Komisia neposúdila pred 1. septembrom 2010 sa dokončia podľa Rokovacieho poriadku účinného od 1. septembra 2010. Preskúmanie sa nevzťahuje na tie prípady, ktoré Komisia posúdila pred 1. septembrom 2010. Postupom podľa čl. VI v znení účinnom od 1. mája 2016 postupuje Komisia aj pri neposúdených žiadostiach o atest, ktoré jej boli doručené pred 1. májom 2016; na atesty, ktoré boli vydané pred 1. májom 2016, Komisia neprihliada len v spojení s čl. VI ods. 3 v znení účinnom od 1. mája 2016.

(2) Zmeny a doplnky tohto Rokovacieho poriadku schvaľuje Valné zhromaždenie Rady; dňom ich schválenia nadobúdajú platnosť. Rokovací poriadok v znení príslušných zmien a doplnkov nadobúda účinnosť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom príslušné zmeny a doplnky nadobudli platnosť, ak Valné zhromaždenie Rady zároveň neschválilo neskorší deň  ich účinnosti; to sa nevzťahuje na zmeny a doplnky Rokovacieho poriadku schválené Valným zhromaždením Rady pred 15. aprílom 2014, ktoré nadobudli účinnosť spolu s ich platnosťou. Pre počítanie času a plynutie lehôt je rozhodujúce to znenie Rokovacieho poriadku, počas ktorého účinnosti lehota začala plynúť.

(3) Tento Rokovací poriadok je platný dňom schválenia Valným zhromaždením Rady a nadobúda účinnosť 1. septembra 2010. Dňom účinnosti tohto Rokovacieho poriadku stráca platnosť Rokovací poriadok účinný do 31. augusta 2010.

Scroll to Top