ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

03 (02-03) I. Koľko ľudí, toľko chutí. U nás si vyberie každý!

Sťažovateľ

SZZV

Zadávateľ

TESCO STORES, a.s.

Médium

Letáky

Stav nálezu
Pozitívny nález
Ustanovenia kódexu:

čl. 18 ods. 1 písm. b) a e)


Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :

Reklamné letáky: „Koľko ľudí, toľko chutí. U nás si vyberie každý!“
Zadávateľa: TESCO STORES, a.s.

sú v rozpore

s ustanovením čl. 18 ods. 1 písm. b) a e) Kódexu.

Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od Slovenského združenia pre značkové výrobky (SZZV) na reklamnú kampaň zadávateľa – spoločnosti TESCO STORES, a.s. Sťažovateľ uvádza, že v aktuálnej letákovej kampani: „U nás si vyberie každý“ spoločnosť Tesco formou propagácie tovarov prostredníctvom letáku v digitálnej podobe priamo porovnáva svoje privátne výrobky s výrobkami etablovaných a známych značiek. Predmetom porovnania je pritom maloobchodná cena porovnávaných výrobkov, počas letákovej kampane platná v maloobchodnej sieti Tesco (pozn. sťažovateľ predložil konkrétne vizuály vybraných letákov, platných za jednotlivé časové obdobia). Predmetom sťažnosti je podľa sťažovateľa opakované konanie spočívajúce v principiálnej neobjektívnosti porovnania ceny ako vlastnosti výrobku. Podľa sťažovateľa dochádza v rámci predmetnej reklamy k priamemu porovnaniu vlastných „neznačkových“ privátnych výrobkov s verejnosti dobre známymi značkovými výrobkami. Pri tomto porovnaní je ako konkrétna, typická, podstatná a overiteľná vlastnosť alebo charakteristika produktov prezentovaná cena výrobku. Porovnanie ceny je však v samom princípe neobjektívne, lebo vychádza z cien aktuálne (počas kampane) stanovených v rámci vlastnej cenotvorby Tesca, ktoré je v dvojitom postavení distribútora ako aj priameho maloobchodného predajcu a tým jediného cenotvorcu. Tesco strategicky, vlastným rozhodnutím nastavilo pre určité obdobie cenu svojho privátneho výrobku, ako aj porovnávaného značkového výrobku, a zámerne vytvorilo požadovaný cenový rozdiel. V žiadnom prípade sa preto nemôže jednať o objektívne porovnanie, lebo jediným kritériom porovnania je maloobchodná cena, ktorej tvorba je plne v rukách Tesca ako predajcu. Porovnanie prezentovaných maloobchodných cien nie je opreté o akékoľvek relevantné trhové informácie za určité definované obdobie a preto nemôže spĺňať kritérium objektivity. Podľa názoru sťažovateľa v tomto prípade dochádza k porušeniu čl. 18 ods. 1 písm. b) Kódexu.

Priamym vizuálnym porovnaním vyobrazenia svojho privátneho vs. značkového výrobku je pritom Tesco podľa názoru sťažovateľa spôsobilé vyvolať aj efekt, kedy upúta pozornosť pomocou prezentácie značkového výrobku s dobrou povesťou a vysokou vnímanou kvalitou ku vlastnému privátnemu výrobku, pričom prezentáciou samotného svojho „neznačkového“ výrobku by nebol schopný vyvolať takú pozornosť spotrebiteľov, ani vyvolať dojem vysokej vnímanej kvality svojho výrobku, ktorý vytvorí porovnaním s výrobkom renomovanej značky. Týmto podľa názoru sťažovateľa zadávateľ zneužíva výhodu dobrého mena produktu alebo iného rozlišovacieho znaku konkurujúceho súťažiteľa, čím dochádza aj k porušeniu čl. 18 ods. 1 písm. e) Kódexu.
Sťažovateľ sa domnieva, že používanie „kvalitatívneho barometru“ nie je etické, pretože reťazec výberom značky, s ktorou svoj privátny výrobok porovnáva, a špeciálnou formou prezentácie na osobitnej stránke letáku venovanej takému porovnaniu, jasne, účelovo a selektívne vytvára také porovnanie a vnímané postavenie svojho výrobku, aké by jednoduchým vyobrazením svojho a značkového výrobku „vedľa seba“ na inom, nezvýraznenom mieste v letáku nedosiahol.

S tým úzko súvisí aj špecifická komunikácia v letáku týkajúca sa cenovej garancie, ďalej v niektorých prípadoch prezentovaná v letáku formou červených koliesok s výškou ceny a symbolom „fajky“. Tesco tu formuláciami ako „Trvalo zaručujeme nízke ceny“, „Pravidelne kontrolujeme stovky cien, aby ste mali istotu, že u nás ušetríte“ a „Môžete sa spoľahnúť, že v Tescu platíte menej“ vytvára dojem, že svoj sortiment podrobuje preskúmavaniu a garantuje nízke ceny. Reálne však takto postupuje iba k časti svojho sortimentu, a to výlučne vo vzťahu k vlastným privátnym výrobkom. Týmto môže dochádzať, podľa názoru sťažovateľa ku klamaniu spotrebiteľov, lebo Tesco nijak nešpecifikuje, že garantuje nízke ceny iba vlastných privátnych výrobkov, ktoré nemožno u iných predajcov nakúpiť. Sťažovateľ sa domnieva, že uvedenou komunikáciou dochádza k porušeniu čl. 14 ods. 1 písm. b) Kódexu.

Zadávateľ v rámci svojho stanoviska o.i. uvádza, že spoločnosť Tesco rozhodne nesúhlasí s názorom sťažovateľa uvedeného v sťažnosti a v prvom rade dáva do pozornosti, že výrobky vlastných značiek spoločnosti Tesco nie sú „neznačkovými výrobkami“, naopak, sú tiež značkovými výrobkami, sú oficiálne registrovanými ochrannými známkami a sú známe širokej verejnosti svojou kvalitou a obľúbenosťou. Výrobky spoločnosti Tesco získavajú významné ocenenia doma na Slovensku aj v zahraničí. Ich obľuba stále rastie, čoho dôkazom je skutočnosť že až 56 produktov značiek Tesco v siedmich kategóriách bolo ocenených priamo spotrebiteľmi v programe „Voľba spotrebiteľov 2022 “a v minulosti získali ocenenie v piatich kategóriách. Vína značky Tesco Finest získali v roku 2022 ocenenie na podujatí „International Wine Challenge“ vo Viedni. V roku 2022 značka F&F zvíťazila po druhýkrát v programe „Dôveryhodné značky“, kde získala ocenenie „najdôveryhodnejšia značka“ v kategórii predajcovia odevov. Zadávateľ je presvedčený, že výrobky značky Tesco sú známe, majú medzi spotrebiteľmi veľmi dobrú povesť a sú vnímané ako vysokokvalitné výrobky, ktoré sú schopné sami svojou kvalitou vyvolať pozornosť spotrebiteľov, čo je všeobecne známe a overiteľné nielen z vyššie uvedených zdrojov.

Zadávateľ považuje za dôležité uviesť skutočnosť, že za výrobou väčšiny výrobkov Tesco vlastných značiek stoja rovnakí výrobcovia ako výrobcovia konkurenčných značiek, vyobrazených aj v predmetných letákoch, na ktoré sa sťažovateľ odvoláva. Tesco má vysoké požiadavky na kvalitu výrobkov vlastných značiek, ktoré sa v testoch častokrát preukážu ako kvalitnejšie, než výrobky iných konkurenčných značiek. Doposiaľ žiadny z dodávateľov vyobrazených značiek nenamietal v súvislosti s predmetnou reklamou žiadne porušenie, či iný neoprávnený zásah zo strany spoločnosti Tesco.

Zadávateľ vyjadruje názor, že ak by sme postupovali logikou sťažovateľa, mohli by sme rovnako tvrdiť, že konkurenčné značky umiestnené v letáku zneužívajú výhodu dobrého mena vlastných značiek spoločnosti Tesco, a to isté by mohol tvrdiť každý jeden výrobca produktov propagovaných v rámci letáku proti svojmu konkurentovi, pričom by sme sa dostali do bodu, kedy by nemohol byť vyobrazený žiaden z výrobkov vlastných značiek spoločnosti Tesco a ani žiaden z výrobkov konkurencie.

K reklame umiestnenej v letákoch, ktorých sa sťažnosť týka, uvádza zadávateľ nasledovné:
Pre úplnosť dáva zadávateľ do pozornosti celý názov reklamných kampaní, ktorý Sťažovateľ vo svojej sťažnosti neuviedol a ktorý je: „Koľko ľudí, toľko chutí. U nás si vyberie každý“ a „Trvalo zaručujeme nízke ceny“.
Podstatou reklamnej kampane „Koľko ľudí, toľko chutí. U nás si vyberie každý“ nie je porovnávanie cien ani iných vlastností vyobrazených produktov. Je to odkaz, pre zákazníka, ktorý hovorí o tom, že v Tescu má zadávateľ široký výber sortimentu výrobkov vlastných značiek ako aj iných konkurenčných značiek, a preto si v obchodoch Tesco vyberie naozaj každý zákazník, a to bez ohľadu na to, či sa jedná o osobu, ktorá je zameraná na konkrétnu značku alebo kvalitu alebo zloženie výrobku alebo len na cenu výrobku. Reklama hovorí o tom, že v Tescu si vyberie naozaj každý podľa svojich individuálnych preferencií, chutí a potrieb, pričom nevyzdvihuje, neporovnáva ani inak neuprednostňuje žiadny z výrobkov vyobrazených v rámci predmetnej reklamy. Reklama nehovorí priamo ani nepriamo o tom, že vyobrazené produkty vlastnej značky Tesco alebo inej značky by boli lepšími, kvalitnejším alebo výhodnejším v porovnaní s inými značkami od iných výrobcov, rovnako reklama neporovnáva žiadnu z vlastností vyobrazených produktov. Reklama dáva spotrebiteľom možnosť vlastnej voľby na základe vlastného uváženia a vlastných individuálnych preferencií vybrať si spomedzi vyobrazených výrobkov vlastných značiek Tesco ako aj výrobkov iných značiek vyobrazených v rámci letáku, pričom na vybranej strane letáku je poskytnutý rovnocenný priestor na propagáciu vlastných značiek ako aj značiek konkurencie a takisto komunikácia ohľadom produktov je rovnocenná, nevyzýva na kúpu konkrétneho výrobku ani neuprednostňuje žiaden z vyobrazených výrobkov. Spotrebiteľ sa môže rovnako rozhodnúť pre kúpu konkurenčného produktu, ako aj pre kúpu produktu vlastnej značky Tesco, pričom kritéria výberu si volí sám.
Ďalej zadávateľ uvádza, že ceny výrobkov vlastných značiek Tesco ako aj výrobkov iných značiek uvádzané v rámci kampaní „Koľko ľudí, toľko chutí. U nás si vyberie každý“ a „Trvalo zaručujeme nízke ceny“ sú bežnými cenami – nepromočnými cenami platnými dlhodobo, a teda aj mimo platnosti konkrétneho letáka, ktorý musí byť ohraničený platnosťou, aby mohol z právneho hľadiska správne a platne existovať a aby mohla spoločnosť Tesco zabezpečiť dostatočnú dostupnosť propagovaných výrobkov v letáku počas platnosti daného letáka. Uvedené tvrdenie je aj objektívne overiteľné priamo v obchodoch Tesco na cenovkách konkrétnych výrobkov alebo aj v online obchode na www.tesco.sk (pozn. zadávateľ predložil porovnanie 2 vybraných výrobkov z letáku po ukončení platnosti letáku).

Zadávateľ vyjadruje názor, že ak by sme sa pozerali na celý leták logikou Sťažovateľa, potom žiaden z výrobkov v letáku by nemohol byť prezentovaný na žiadnom mieste v rámci letáku vedľa seba s vyobrazením ceny, pretože by išlo vždy a v každom prípade o neprípustnú porovnávaciu reklamu, a teda leták by stratil svoje opodstatnenie a funkciu informovať spotrebiteľa o ponuke sortimentu v obchodoch.

Komunikácia „Garantujeme nízke ceny“ je dlhodobý program prebiehajúci v obchodoch Tesco od jari minulého roka. Červené okrúhle logo s textom „Garantujeme nízke ceny“ a tvrdenia Tesco: „Garantuje nízke ceny. Trvalo zaručujeme nízke ceny!“, Pravidelne kontrolujeme stovky cien, aby ste mali istotu, že u nás ušetríte.“ „Nasledujte červenú a plaťte menej každý deň“, sú odkazom pre spotrebiteľa, ktorý hovorí o tom, že v Tescu trvalo zaručujeme nízke ceny na stovkách výrobkov, označených červeným logom, pri ktorých kúpe spotrebiteľ ušetrí, a to trvalo dlhodobo. Zo samotného významu slov „trvalo“ a „pravidelne“ je zjavné, že sa jedná o dlhodobú pretrvávajúcu aktivitu, ktorej výsledkom je záruka, že na stovkách produktov v obchodoch Tesco, označených červeným okrúhlym logom „Garantujeme nízke ceny“ bude nízka cena, a to dlhodobo, bez konkrétnej časovej obmedzenosti, tzn. nie len počas platnosti uvedenej v letáku, ale aj mimo platnosti letáka.

Program „Garancia nízkych cien“, neporovnáva výrobky, cenu ani ich vlastnosti. Program je postavený na identifikácii druhov potravín (nie konkrétnych značiek), ktoré v súčasnosti ľudia nakupujú najviac. Na základe analýzy stoviek tisíc pokladničných dokladov bolo identifikovaných niekoľko druhov potravín, ktoré v súčasnej dobe nakupujú ľudia najviac, pričom ide o základné potraviny ako napr. vajcia, mliečne výrobky, chlieb, mlieko, cestoviny a pod. Spoločnosť Tesco má vytvorený zoznam produktov, ktoré sú označené červeným logom „Garantujeme nízke ceny“, pričom tento zoznam pozostáva z výrobkov vlastných Tesco značiek ako aj značiek iných výrobcov, nejde výlučne len o výrobky značiek Tesco, ako to tvrdí Sťažovateľ (pozn. zadávateľ doložil letáky, ktoré vyobrazujú reklamu produktov aj iných značiek, ktoré boli taktiež zaradené do zoznamu „Garancia nízkej ceny“). Tvrdené skutočnosti je možne overiť priamo v letákoch, na ktoré poukazuje sťažovateľ a priamo na mieste v obchodoch spoločnosti Tesco pri produktoch označených červeným logom, ktoré nie sú vlastnými značkami spoločnosti Tesco. Nakoľko je leták propagačným materiálom spoločnosti Tesco, zadávateľ si vyhradzuje právo propagovať pod „Garanciou nízkych cien“ prednostne výrobky vlastných značiek, čo môže spôsobiť, že v letáku bude mať prevahu propagácia vlastných značiek Tesco pred značkami konkurencie.
Ceny jednotlivých druhov potravín patriace na zoznam „Garancie cien“ sa pravidelne monitorujú a upravujú smerom nadol, tak aby ich cena bola oproti cenám konkurencie zadávateľa na rovnakom druhu potraviny (nie konkrétnej značke) vždy nízka, aby zákazník mohol nákupom potravín označených červeným okrúhlym logom v obchodoch Tesco ušetriť. Zároveň zadávateľ uvádza, že „Cenová garancia“ sa vzťahuje výlučne len na produkty s bežnou tzn. nezľavnenou cenou, nevzťahuje sa na produkty v zľave, v akcii, a iné propagačné ceny konkurencie zadávateľa, o čom spotrebiteľov vo svojich marketingových materiáloch zadávateľ informuje.

Program „Garancia cien“ prebieha vo všetkých obchodoch Tesco a je propagovaný celoplošne priamo v obchodoch Tesco, vo všetkých médiách vrátane TV, rádia a online priestoru, kde zadávateľ spotrebiteľov náležite informujeme o podstate programu „Garancie nízkych cien“, a teda nie je to výlučne len komunikácia v samotnom letáku, ktorý musí byť ohraničený platnosťou. Ceny na produktoch označené logom „Garantujeme nízke ceny“ platia dlhodobo, a preto v obchodoch a aj na internetových stránkach tesco.sk nie sú ohraničené termínom trvania akcie. Uvedené skutočnosti sú objektívne overiteľné priamo návštevou obchodov Tesco alebo internetových stránok tesco.sk.

Na základe skutočností uvedených v tomto vyjadrení máme za to, že reklama neporušuje ustanovenia čl. 18 ods.1 písm. b) a e) Kódexu Rady pre reklamu.

Popis reklamy:
Sťažovateľ namieta voči vizuálom použitým v nasledovných letákoch:
– leták Tesco Hypermarket platný od 4. do 10. 1. 2023 (str. 13)
– leták Tesco Supermarket platný od 4. do 10. 1. 2023 (str. 8)
– leták Tesco Hypermarket platný od 11. do 17. 1. 2023 (str. 11)
– leták Tesco Supermarket platný od 11. do 17. 1. 2023 (str. 7)
– leták Tesco Hypermarket platný od 18. do 24. 1. 2023 (str. 10)
– leták Tesco Supermarket platný od 18. do 24. 1. 2023 (str. 7)
– leták Tesco Hypermarket platný od 25. do 31. 1. 2023 (str. 11)
– leták Tesco Supermarket platný od 25. do 31. 1. 2023 (str. 7)
– leták Tesco Hypermarket platný od 1. do 7. 2. 2023 (str. 11)
– leták Tesco Supermarket platný od 1. do 7. 2. 2023 (str. 7)
– leták Tesco Hypermarket platný od 8. do 14. 2. 2023 (str. 19)
– leták Tesco Supermarket platný od 8. do 14. 2. 2023 (str. 8)
– leták Tesco Hypermarket platný od 15. do 21. 2. 2023 (str. 10)
– leták Tesco Hypermarket platný od 15. do 21. 2. 2023 (str. 6)

Reklama je graficky spracovaná do podoby akéhosi otvoreného notesu, ľavá strana zobrazuje na ružovom pozadí privátne výrobky zadávateľa (napr. Tesco smotanový dezert na šľahanie, Tesco džús 100%, Tesco Crema, Tesco Fred & Flo detské plienky, Tesco Eidam, Tesco chrumky, Tesco ľadový čaj, Tesco piškóty a i.) a pravá strana zobrazuje na modrom pozadí výrobky etablovaných a známych značiek (Rajo šľahačka z lahodnej smotany, Relax džús 100%, Lavazza Crema e Gusto Classico, Pampers Active Baby Giant Pack, Karička eidam, Miva Chrumky, Nestea, Opavia piškóty a i.). Pri oboch druhoch výrobkov je uvedená cena – pri privátnych výrobkoch je cena uvedená v kontexte červených koliesok s výškou ceny a symbolom „fajky“, ktorý je typický pre komunikačnú kampaň zadávateľa: “Garantujeme nízke ceny“, pri výrobkoch známych značiek je cena uvedená bez takéhoto grafického spracovania a kontextu. Vo vrchnej časti vizuálu je vyobrazený headline v znení: „ Koľko ľudí, toľko chutí.“ Pod ktorým je subheadline v znení: „U nás si vyberie každý!“.
V spodnej časti vizuálu je uvedený červené koliesko vo symbolom „fajky“ textom: „Garantujeme nízke ceny“, popri ktorom je uvedený text v znení: „Trvalo zaručujeme nízke ceny! Pravidelne kontrolujeme stovky cien, aby ste mali istotu, že u nás ušetríte.“
Letáky sú doplnené o informáciu dátumu platnosti cien, prípadne aj dostupnosti vybraných tovarov.

Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:

V zmysle Kódexu neprípustnou je reklama bez ohľadu na to, či spĺňa alebo nespĺňa zákonné podmienky porovnávacej reklamy, ak o i. porovnáva konkrétnu, typickú, podstatnú a overiteľnú vlastnosť alebo charakteristiku produktov, neobjektívnym spôsobom (čl. 18 ods. 1 písm. b) Kódexu).

Dominantným výrazovým prostriedkom vizuálu reklamy je v danom prípade priame vyobrazenie privátnych výrobkov zadávateľa popri výrobkoch známych značiek, pričom zadávateľ v rámci reklamy vedľa seba vyobrazuje výrobky, u ktorých je možné konštatovať, že uspokojujú rovnakú potrebu, či sú určené na rovnaký účel. Okrem povinných údajov reklama informuje aj o cene vybraných výrobkov, pričom privátne výrobky sú vyobrazené ako tie, ktoré sú predávané za nižšie ceny, v tomto prípade dokonca za ceny, výšku ktorých zadávateľ „garantuje“ v rámci kontroly a zaručenia nízkej ceny. Takéto spracovanie reklamy Komisia jednoznačne vníma ako porovnávaciu reklamu, v rámci ktorej si zadávateľ ako hlavný parameter porovnania zvolil práve cenu.

Komisia nespochybňuje právo zadávateľa využiť porovnávaciu reklamu, v ktorej si napríklad ako jednu z overiteľných vlastností, ktoré sú porovnávané, zadávateľ zvolí cenu. Na druhej strane, v prípade predmetnej reklamy ide o cenové porovnanie, kde sú na jednej strane porovnávané ceny výrobkov predávaných výhradne v predajniach zadávateľa, a teda ceny, ktoré si v tomto prípade výhradne stanovuje samotný predajca s výrobkami známych značiek, ktoré sú dostupné aj v rámci iných predajných sietí a na ich cenotvorbu má o.i. vplyv samotný trh.
Cenové porovnanie tak vo vzťahu k výrobkom známych značiek, ktoré sú dostupné aj u iných predajcov nie je uskutočnené spôsobom, ktorý by bol objektívny, nakoľko pri výrobkoch privátnych značiek je jediným tvorcom ceny práve predajca, resp. zadávateľ reklamy a výlučne v jeho možnostiach je aj ovplyvňovať a stanovovať cenu vlastných značiek, na rozdiel od výrobkov známych značiek, ktorých cenotvorbu ovplyvňujú aj iné faktory.

Reklamnú komunikáciu zadávateľa nie je možné izolovať od vplyvu na správanie sa spotrebiteľa na trhu, aj preto požiadavky kladené na porovnávaciu reklamu sú také, aby nielenže spotrebiteľ získal pravdivé informácie, ale aby porovnanie bolo objektívne a takým spôsobom realizované, aby porovnávaním nedochádzalo k nekalosúťažnému konaniu. S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti je Komisia toho názoru, že v prípade cenového porovnania dochádza v rámci predmetnej reklamy k porovnávaniu, na základe vybranej veličiny – ceny, ktoré nemožno považovať za objektívne.

Komisia je taktiež toho názoru, že predmetná porovnávacia reklama, zneužíva výhodu dobrého mena produktu alebo iného rozlišovacieho znaku konkurujúceho súťažiteľa (čl. 18 ods. 1 písm. e) Kódexu). Je pravdou, že reklama explicitne neporovnáva vybrané produkty vo vzťahu ku kvalitatívnym parametrom, resp. explicitne neuvádza, že výrobky privátnych značiek sú kvalitatívne lepšie ako výrobky známych značiek. Na druhej strane má však Komisia za to, že predmetnú reklamu, spôsobom ako bola spracovaná možno interpretovať aj v kontexte porovnania kvality. Zadávateľ porovnáva takpovediac „ikonické“ značkové produkty s vybranými produktmi vlastných privátnych značiek. Známe značkové produkty dlhodobo budujú imidž svojej značky, posilňujú jednotlivé jej atribúty a vo všeobecnosti sú spotrebiteľmi vnímané ako „etalón kvality a záruky.“ Tieto konkrétne značkové produkty totiž samé o sebe vyjadrujú určitý „kvalitatívny nadštandard“, a to minimálne z pohľadu toho, ako sú vnímané samotnými spotrebiteľmi. Komisia nespochybňuje známosť vlastných značiek, ani kvalitu vlastných značiek, avšak spôsob porovnania vlastných značiek s inými značkovými produktami na základe ceny, ktorú sám tvorí zadávateľ Komisia chápe ako zneužitie rozlišovacieho znaku – značky značkového produktu k poukázaniu na cenovú dostupnosť vlastnej značky. Avšak cenotvorba oboch porovnávaných produktov nie je objektívna.

Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že reklamné letáky: „Koľko ľudí, toľko chutí. U nás si vyberie každý!“: TESCO STORES, a.s. sú v rozpore s ustanovením čl. 18 ods. 1 písm. b) a e) Kódexu a sťažnosť sťažovateľa je opodstatnená.

Komisia preto v súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku apeluje na zadávateľa reklamy, ktorý sa vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy a k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia.

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

V Bratislave dňa 23. 03. 2023

 

Mária Tóthová Šimčáková

predsedníčka Komisie

 

Scroll to Top