ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

03 (02-03) II. Garantujeme nízke ceny

Sťažovateľ

SZZV

Zadávateľ

TESCO STORES, a.s.

Médium

Letáky

Stav nálezu
Negatívny nález

Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :

Reklamné letáky: „Garantujeme nízke ceny“
Zadávateľa: TESCO STORES, a.s.

nie sú v rozpore

s ustanoveniami Kódexu.

Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od Slovenského združenia pre značkové výrobky (SZZV) na reklamnú kampaň zadávateľa – spoločnosti TESCO STORES, a.s. Sťažovateľ vo vzťahu ku komunikácii akcie „Garantujeme nízke ceny“ v rámci vybraných letákov spoločnosti uvádza, že zadávateľ formuláciami ako „Trvalo zaručujeme nízke ceny“, „Pravidelne kontrolujeme stovky cien, aby ste mali istotu, že u nás ušetríte“ a „Môžete sa spoľahnúť, že v Tescu platíte menej“ vytvára dojem, že svoj sortiment podrobuje preskúmavaniu a garantuje nízke ceny. Reálne však takto postupuje iba k časti svojho sortimentu, a to výlučne vo vzťahu k vlastným privátnym výrobkom. Týmto môže dochádzať, podľa názoru sťažovateľa ku klamaniu spotrebiteľov, lebo Tesco nijak nešpecifikuje, že garantuje nízke ceny iba vlastných privátnych výrobkov, ktoré nemožno u iných predajcov nakúpiť. Sťažovateľ sa domnieva, že uvedenou komunikáciou dochádza k porušeniu čl. 14 ods. 1 písm. b) Kódexu.

Zadávateľ v rámci svojho stanoviska o.i. uvádza, že komunikácia „Garantujeme nízke ceny“ je dlhodobý program prebiehajúci v obchodoch Tesco od jari minulého roka. Červené okrúhle logo s textom „Garantujeme nízke ceny“ a tvrdenia Tesco: „Garantuje nízke ceny. Trvalo zaručujeme nízke ceny!“, Pravidelne kontrolujeme stovky cien, aby ste mali istotu, že u nás ušetríte.“ „Nasledujte červenú a plaťte menej každý deň“, sú odkazom pre spotrebiteľa, ktorý hovorí o tom, že v Tescu trvalo zaručujeme nízke ceny na stovkách výrobkov, označených červeným logom, pri ktorých kúpe spotrebiteľ ušetrí, a to trvalo dlhodobo. Zo samotného významu slov „trvalo“ a „pravidelne“ je zjavné, že sa jedná o dlhodobú pretrvávajúcu aktivitu, ktorej výsledkom je záruka, že na stovkách produktov v obchodoch Tesco, označených červeným okrúhlym logom „Garantujeme nízke ceny“ bude nízka cena, a to dlhodobo, bez konkrétnej časovej obmedzenosti, tzn. nie len počas platnosti uvedenej v letáku, ale aj mimo platnosti letáka.

Program „Garancia nízkych cien“, neporovnáva výrobky, cenu ani ich vlastnosti. Program je postavený na identifikácii druhov potravín (nie konkrétnych značiek), ktoré v súčasnosti ľudia nakupujú najviac. Na základe analýzy stoviek tisíc pokladničných dokladov bolo identifikovaných niekoľko druhov potravín, ktoré v súčasnej dobe nakupujú ľudia najviac, pričom ide o základné potraviny ako napr. vajcia, mliečne výrobky, chlieb, mlieko, cestoviny a pod. Spoločnosť Tesco má vytvorený zoznam produktov, ktoré sú označené červeným logom „Garantujeme nízke ceny“, pričom tento zoznam pozostáva z výrobkov vlastných Tesco značiek ako aj značiek iných výrobcov, nejde výlučne len o výrobky značiek Tesco, ako to tvrdí Sťažovateľ (pozn. zadávateľ doložil letáky, ktoré vyobrazujú reklamu produktov aj iných značiek, nie len privátnych značiek výrobcu, ktoré boli taktiež zaradené do zoznamu „Garancia nízkej ceny“). Tvrdené skutočnosti je možne overiť priamo v letákoch, na ktoré poukazuje sťažovateľ a priamo na mieste v obchodoch spoločnosti Tesco pri produktoch označených červeným logom, ktoré nie sú vlastnými značkami spoločnosti Tesco. Nakoľko je leták propagačným materiálom spoločnosti Tesco, zadávateľ si vyhradzuje právo propagovať pod „Garanciou nízkych cien“ prednostne výrobky vlastných značiek, čo môže spôsobiť, že v letáku bude mať prevahu propagácia vlastných značiek Tesco pred značkami konkurencie.
Ceny jednotlivých druhov potravín patriace na zoznam „Garancie cien“ sa pravidelne monitorujú a upravujú smerom nadol, tak aby ich cena bola oproti cenám konkurencie zadávateľa na rovnakom druhu potraviny (nie konkrétnej značke) vždy nízka, aby zákazník mohol nákupom potravín označených červeným okrúhlym logom v obchodoch Tesco ušetriť. Zároveň zadávateľ uvádza, že „Cenová garancia“ sa vzťahuje výlučne len na produkty s bežnou tzn. nezľavnenou cenou, nevzťahuje sa na produkty v zľave, v akcii, a iné propagačné ceny konkurencie zadávateľa, o čom spotrebiteľov vo svojich marketingových materiáloch zadávateľ informuje.

Program „Garancia cien“ prebieha vo všetkých obchodoch Tesco a je propagovaný celoplošne priamo v obchodoch Tesco, vo všetkých médiách vrátane TV, rádia a online priestoru, kde zadávateľ spotrebiteľov náležite informujeme o podstate programu „Garancie nízkych cien“, a teda nie je to výlučne len komunikácia v samotnom letáku, ktorý musí byť ohraničený platnosťou. Ceny na produktoch označené logom „Garantujeme nízke ceny“ platia dlhodobo, a preto v obchodoch a aj na internetových stránkach tesco.sk nie sú ohraničené termínom trvania akcie. Uvedené skutočnosti sú objektívne overiteľné priamo návštevou obchodov Tesco alebo internetových stránok tesco.sk.

Popis reklamy:
Sťažovateľ namieta voči vizuálom použitým v nasledovných letákoch:
– leták Tesco Hypermarket platný od 4. do 10. 1. 2023 (str. 16)
– leták Tesco Supermarket platný od 4. do 10. 1. 2023 (str. 10)
– leták Tesco Hypermarket platný od 11. do 17. 1. 2023 (str. 18)
– leták Tesco Supermarket platný od 11. do 17. 1. 2023 (str. 9)
– leták Tesco Hypermarket platný od 18. do 24. 1. 2023 (str. 16 a 17)
– leták Tesco Supermarket platný od 18. do 24. 1. 2023 (str. 10 a 11)
– leták Tesco Hypermarket platný od 25. do 31. 1. 2023 (str. 16 a 17)
– leták Tesco Supermarket platný od 25. do 31. 1. 2023 (str. 10 a 11)
– leták Tesco Hypermarket platný od 1. do 7. 2. 2023 (str. 23 a 24)
– leták Tesco Supermarket platný od 1. do 7. 2. 2023 (str. 9 a 10)
– leták Tesco Hypermarket platný od 8. do 14. 2. 2023 (str. 23 a 24)
– leták Tesco Supermarket platný od 8. do 14. 2. 2023 (str. 9 a 10)
– leták Tesco Hypermarket platný od 15. do 21. 2. 2023 (str. 22)
– leták Tesco Hypermarket platný od 15. do 21. 2. 2023 (str. 9)

Reklama je graficky spracovaná do podoby, kedy je vo vrchnej časti produktov zobrazený symbol červeného kolieska, v ktorom je symbol „fajky“ a text: „Garantujeme nízke ceny“, doplnený o vyjadrenia v znení: „Trvalo zaručujeme nízke ceny! Pravidelne kontrolujeme stovky cien, aby ste mali istotu, že u nás ušetríte. Nasledujte červenú a plaťte menej každý deň“. Pod uvedeným symbolom a tvrdeniami sú vyobrazené výrobky predajcu, označené daným symbolom a cenou. V rámci vybraných letákov sú súčasťou vyobrazenia aj konkrétne recepty, s konkrétnymi produktami, pri ktorých je o.i. uvedené aj tvrdenie: „Môžete sa spoľahnúť, že v Tescu platíte menej.“

Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:

V zmysle Kódexu je klamlivá reklama neprípustná; za klamlivú reklamu sa považuje reklama, ktorá najmä sprostredkúva nejasným, nezrozumiteľným, viacvýznamovým alebo nevhodným spôsobom informácie podstatné pre priemerného spotrebiteľa na to, aby urobil kvalifikované rozhodnutie (čl. 14 ods. 1 písm. b) Kódexu). V predmetnom prípade sa Komisia s názorom sťažovateľa nestotožnila. Predmetom komunikácie je program „Garancia nízkych cien“, ktorý ako uvádza zadávateľ, vychádza z mechanizmu identifikácie druhov potravín, ktoré v súčasnosti ľudia nakupujú najviac a následnej výhodnej cenovej ponuke uplatnenej na uvedené vybrané výrobky. Reklama samotná podľa Komisie dostatočne informuje o tom, aký je princíp uvedenej garancie a zároveň identifikuje, ktoré konkrétne výrobky spadajú pod uvedenú cenovú „garanciu“. Z reklamy, ani z tvrdení nevyplýva, že uvedená cenová garancia sa týka všetkých výrobkov, prípadne, že by sa mala vzťahovať výhradne len na výrobky privátnych značiek, či naopak výrobky značkových výrobcov. Je pravdou, že v rámci reklamných letákov, ktoré identifikoval sťažovateľ, zadávateľ uvádza primárne výrobky, ktoré sú súčasťou jeho vlastných značiek, avšak Komisia v danom prípade prihliadala aj na skutočnosť, že v danom prípade ide o dlhodobú cenovú akciu, v rámci ktorej boli predmetom monitoringu cien aj výrobky značkových výrobcov, čo zadávateľ preukázal v rámci doloženia letákov z minulých období. Bez ohľadu na to má však Komisia za to, že reklama v predmetnom prípade sprostredkúva komunikačné posolstvo zrozumiteľným a jasným spôsobom a neobsahuje informácie, ktoré by mohli uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu.

Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že reklamné letáky: „Garantujeme nízke ceny“, zadávateľa: TESCO STORES, a.s. nie sú v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

 

V Bratislave dňa 23. 03. 2023

 

Mária Tóthová Šimčáková

predsedníčka Komisie

 

Scroll to Top