ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

04 (03-01) Sprav si konečne poriadnu radosť

Sťažovateľ

fyzická osoba

Zadávateľ

O2 Slovakia, s.r.o.

Médium

Internet (web stránka zadávateľa)

Stav nálezu
Negatívny nález

Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :

Internetová reklama (web stránka zadávateľa): „Sprav si konečne poriadnu radosť – 7 dní zadarmo“
zadávateľa: O2 Slovakia, s.r.o.

nie je v rozpore

s ustanoveniami Kódexu.

Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Ilava voči komunikácii ponuky zadávateľa O2 Slovakia, s.r.o. Sťažovateľ uvádza, že z reklamy, v podobe informácií zverejnených na web stránke zadávateľa nadobudol dojem, že keď si k operátorovi prenesie číslo, má prvých 7 dní zadarmo. Sťažovateľ ďalej popisuje, že číslo si k operátorovi preniesol. Sťažovateľ aj jeho manželka uvedený benefit získali, avšak jeho syn nie, nakoľko benefit je previazaný len na jednu SIM kartu. Reklama však podľa sťažovateľa vyvoláva dojem, že každý človek, ktorý si kúpi alebo prenesie číslo dostane 7 dní zadarmo. Keďže dieťa si si samo nemôže kúpiť SIM kartu, ale zakúpiť ju môže len rodič, tak žiadne dieťa do 16 rokov 7 dní zadarmo nedostane, aj napriek tomu, že reklama vytvára dojem, že na uvedený benefit má nárok každý.

Zadávateľ v rámci svojho stanoviska o.i. približuje mechaniku „Radosti na prvých 7 dní zadarmo“ a uvádza, že každému zákazníkovi, ktorý sa rozhodne pre využívanie služieb operátora Radosť dáva možnosť, aby si ju po aktivácii SIM karty vyskúšal týždeň zadarmo. Ak si počas tohto týždňa rozmyslí, že už Radosť využívať nechce, neúčtuje mu zadávateľ žiadne poplatky, nemusí zadávateľovi vracať SIM kartu a aj prípadné náklady, ktoré spoločnosti so zaslaním SIM karty vznikli, znáša zadávateľ. Zadávateľ ďalej uvádza, že aby zamedzil rôznym neférovým a špekulatívnym praktikám, benefit „Radosť na prvých 7 dní zadarmo“ si môže zákazník vyskúšať iba raz. Podľa platných Všeobecných podmienok sa zákazníkom Radosti môže stať osoba, ktorá má 16 a viac rokov. V prípade, že SIM kartu využíva osoba, ktorá nespĺňa túto vekovú hranicu, je to na základe toho, že využíva SIM kartu inej osoby, ktorá jej ju dala do užívania. V prípade, že táto iná osoba už Radosť má a „Radosť na prvých 7 dní zadarmo“ už využila, má zadávateľ za to, že ju už vyskúšala a teda druhá SIM karta nie je jej prvé oboznámenie sa s Radosťou.
V predmetnej sťažnosti sa uvádza, že sťažovateľ nadobudol dojem, že „Radosť na týždeň zadarmo“ získa každý, kto si kúpi, alebo prenesie číslo do Radosti. A skutočne to takto aj je. Keďže ale dieťa sťažovateľa nemá viac ako 16 rokov, nemôžeme ho považovať za nového zákazníka. Ak využíva SIM kartu rodiča, majiteľom SIM karty a teda aj zákazníkom Radosti je rodič. V tomto prípade sťažovateľ uvádza, že on „Radosť na týždeň zadarmo“ využil. Hneď v úvode webstránky, ktorú sťažovateľ uvádza, je uvedená informácia, že sa jedná o „Prvých 7 dní“ a teda je to skutočne prvých 7 dní zákazníka v Radosti. Na webstránke, ktorú sťažovateľ uvádza, je na viacerých miestach tiež informácia, ako funguje „Radosť na týždeň zadarmo“ explicitne uvedená. Zadávateľ uvádza ako príklad informácie uvedené v časti „otázky a odpovede“, kde je uvedené: „Každý, kto ešte predtým nemal Radosť, automaticky pri aktivácii dostane Nekonečnú Radosť na 7 dní úplne zadarmo. Máš v nej všetko, čo ostatní, ktorí si za Nekonečnú Radosť platia, akurát ju máš len na 7 dní a úplne zadarmo. Samozrejme, ak využiješ platené služby nad rámec programu (napríklad SMS parkovací lístok, poplatky v roamingu mimo EÚ alebo iné) budeš si musieť za ne zaplatiť, pretože nie sú súčasťou balíka.
Ak po vyskúšaní Nekonečnej Radosti na 7 dní už nemáš záujem o Radosť, môžeš kedykoľvek počas týchto siedmich dní požiadať o zrušenie a Radosť sa ti na konci zúčtovacieho obdobia zruší. Ak už jednu Radosť máš a aktivuješ si ďalšiu, vyberieš si rovno program, ktorý budeš využívať bez 7 dňového obdobia zdarma. Načo by ti aj bolo, keď už vieš, že Radosť je skvelá.“
(https://www.radost.digital/pomoc-a-podpora/otazky-a-odpovede/aktivacia-a-objednanie-radosti#.)

Zadávateľ sa taktiež odvoláva na platný cenník, v rámci ktorého je uvedené: „Nekonečná Radosť na 7 dní zadarmo Nekonečná Radosť na 7 dní zadarmo je program Nekonečná Radosť, ktorý môže Účastník získať na zúčtovacie obdobie 7 dní bezplatne. Nekonečnú Radosť na 7 dní zadarmo získa automaticky každý nový Účastník, ktorý v minulosti nevyužíval žiadny z programov Radosť. Nekonečnú Radosť na 7 dní zadarmo môže jeden Účastník využiť iba raz, a to pri prvej aktivácii akéhokoľvek programu Radosť. Aktiváciou tohto programu Účastník stráca nárok na opätovnú aktiváciu Nekonečnej Radosti na 7 dní zadarmo. V prípade, že Účastník počas využívania programu Nekonečná Radosť na 7 dní zadarmo využije služby nad
rámec programu, budú mu spoplatnené podľa tohto Cenníka. Ak si Účastník nepraje využívať služby po uplynutí 7 dní zadarmo, môže kedykoľvek počas tohto obdobia požiadať o ukončenie poskytovania programu“
(https://services.radost.digital/documents/136099894/168847373/04-304_Radost_Cennik_31-1-2023.pdf )

Ďalej zadávateľ uvádza, že pre zabezpečenie transparentnosti upozorňuje na podmienky aj pri aktivácii SIM karty, kde v prípade, že zákazník už „Radosť na týždeň zadarmo“ využil, ho v rámci jednotlivých krokov aktivácie, o tomto fakte informuje priamo v aplikácii. Záverom zadávateľ uvádza, že jeho víziou je v Radosti robiť ľuďom radosť. Výhodnou ponukou, ale aj tým, aby v nej boli zákazníci spokojní a nekupovali „mačku vo vreci“. Preto má možnosť vyskúšať si ju týždeň zadarmo každý nový zákazník, ktorý do Radosti príde.

Popis reklamy:
V rámci produktovej webovej stránky zadávateľ informuje o charakteristikách produktu/služby a zároveň uvádza nasledovné informácie:
„Sprav si Radosť a prvých 7 dní máš zadarmo! Veru tak, Nekonečnú Radosť dostaneš na 7 dní úplne zadarmo. Počas tohto obdobia si môžeš vybrať, aký program budeš po jeho uplynutí využívať, alebo si Radosť zrušíš.“

Súčasťou stránky je aj sekcia otázky/odpovede, kde podrobnejšie vysvetľuje spomínaný benefit ako aj cenník služieb s opätovným vysvetlením mechaniky benefitu a všeobecné obchodné podmienky.

V zmysle čl. IV ods. 5 Rokovacieho poriadku Komisie sa zasadania Komisie v prípade posudzovania predmetnej sťažnosti zúčastnili zástupcovia zadávateľa, Head of general law, Ivica Augustovičová a Senior brand specialist, Štefan Póša. Zástupcovia na úvod podrobne vysvetlili princíp fungovania služby ako aj uplatnenie si uvedenej možnosti vyskúšania si služby zadarmo. Š. Póša uviedol, že zadávateľ komunikuje danú službu transparentne a jednoducho, tak aby jej porozumel každý zákazník. Obmedzenie, na ktoré poukazuje sťažovateľ vyplýva zo zákonného obmedzenia možnosti uzavrieť zmluvu osobám mladším ako 16 rokov veku. Uvedené skutočnosti sú ale jasne komunikované ako vo Všeobecných obchodných podmienkach, tak aj v cenníku služieb a zákazník ma k dispozícii aj on-line podporu priamo na stránke. Navyše zákazníkovi nevznikajú žiadne náklady na získanie a uplatnenie si predmetnej služby, nakoľko aj náklady na jej zrealizovanie a prípadné zaslanie SIM karty hradí zadávateľ.

Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:

V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať klamlivý údaj o vlastnom alebo o cudzom podniku a ani o jeho produktoch; za klamlivý údaj sa považuje aj údaj sám osebe pravdivý, ak môže vzhľadom na okolnosti a súvislosti, v akých sa používa, uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu (čl. 14 ods. 2 Kódexu). V predmetnom prípade sa Komisia nestotožnila s názorom sťažovateľa. Cieľom reklamy je komunikácia možnosti vyskúšať si službu „Radosť“ na 7 dní zadarmo. Uvedená ponuka je zameraná na nových zákazníkov, čo je z reklamy zrejmé a Komisia je toho názoru, že zadávateľ komunikoval túto skutočnosť dostatočne a zrozumiteľne. V rámci webovej stránky a v jednotlivých dokumentoch, ktoré sú na stránke dostupné je explicitne uvedené, že „každý, kto ešte predtým nemal Radosť…“, či „prvých 7 dní máš nekonečnú Radosť zadarmo“, prípadne „Nekonečnú Radosť na 7 dní zadarmo získa automaticky každý nový účastník…“. Z uvedeného ako aj z podstaty samotnej služby, ktorá je založená na možnosti vyskúšania si služby pred tým ako si ju zákazník zakúpi jasne vyplýva, že predmetná ponuka má svoje obmedzenia, resp. podmienky, ktoré zadávateľ v danom prípade komunikuje. Komisia sa nedomnieva, že reklama môže vyvolať u spotrebiteľa mylný dojem, že poskytnutie komunikovaného benefitu nie je ničím podmienené, resp. že na neho má nárok bezvýhradne každý bez obmedzenia a reklama takúto skutočnosť ani neuvádza. Komisia sa zaoberala aj námietkou sťažovateľa ohľadom toho, že jeho synovi uvedený benefit vzhľadom k veku poskytnutý nebol. V tomto prípade ale prihliadala práve na skutočnosť, že syn nie je vzhľadom na vekové obmedzenie zákazníkom – účastníkom služby, resp. využíva SIM kartu inej osoby, ktorá je v pozícii nového zákazníka, pričom, tejto osobe uvedený benefit poskytnutý bol v zmysle jeho podmienok, čo považuje Komisia s ohľadom na nastavenie parametrov uvedenej akcie, ktoré zadávateľ jasne uvádza za legitímne.

Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že internetová reklama (web stránka zadávateľa): „Sprav si konečne poriadnu radosť – 7 dní zadarmo“, zadávateľa: O2 Slovakia, s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

V Bratislave dňa 23. 03. 2023

Mária Tóthová Šimčáková

predsedníčka Komisie

Scroll to Top