ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

14 (05-01) Šírenie oznamu "Natura"

Sťažovateľ

Fyzická osoba

Šíriteľ

MAC TV s r. o.

Zadávateľ

.

Médium

TV

Stav nálezu
Negatívny nález

* * *
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
Arbitrážny nález
k sťažnosti zaevidovanej pod č. 14 (05-01)
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5 Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa § 24 Opčného protokolu k Etickému kódexu reklamnej praxe o reklamnej praxi pri šírení mediálnej komerčnej komunikácie (ďalej len „Protokol”) a podľa Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) s poukazom na § 130 ods. 1 a 4 a § 131 ods. 1 zákona č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) (ďalej len „Zákon“) vydáva po predbežnom posúdení sťažnosti spravodajským senátom Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „senát“) v súlade s § 24 Protokolu a čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
n á l e z :
Šírenie televízneho reklamného oznamu: „Minerálna voda Natura – zmena je život” v televíznom vysielaní TV JOJ, PLUS, WAU, Prima PLUS, JOJ ŠPORT, JOJ SVET, strany Protokolu – vysielateľa televíznej programovej služby spoločnosti MAC TV s r. o., Bratislava
neporušuje pravidlá Protokolu
vrátane pravidiel doň recipovaných zo Zákona.

Odôvodnenie
I. Obsah sťažnosti
1. Rada obdržala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Námestovo voči šíreniu televízneho reklamného oznamu „Minerálna voda Natura – zmena je život“ šírenému vo vysielaní programových služieb TV JOJ, PLUS, WAU, Prima PLUS, JOJ ŠPORT, JOJ SVET,
2. Sťažnosť poukazuje na zobrazenie lesbického páru v reklame vo vysielaní pred 20.00 hod. Sťažovateľka považuje reklamu za neetickú z dôvodu, že v Ústave je zakotvené, že rodinu tvorí žena a muž. V reklame sú zobrazené dve lesbické ženy. Sťažovateľka žiada o vysvetlenie, prečo sa podľa nej takáto neetická reklama vysiela v čase, keď nie je povolená.

II. Popis reklamy
3. Mediálna komerčná komunikácia mala podobu reklamného oznamu, odvysielaného od 1.5.2024 do 8.5.2024 so zaradením viackrát v priebehu dňa. Šíriteľ doložil podklady, ktoré uvádzajú, že reklamný oznam bol odvysielaný vo vysielaní programovej služby: TV JOJ, PLUS, WAU, Prima PLUS, JOJ ŠPORT, JOJ SVET spoločnosti MAC TV s r. o. (ďalej aj „Šíriteľ“).
4. Dej reklamného oznamu (ďalej aj „reklama“) pozostáva z viacerých obrazov – scén, ktoré sú sprevádzané voice-overom v znení: „V živote je isté len jedno. Zmeny. Tak prečo ich neprijať. Ako voda. Voda si všade nájde cestu. Nechajme sa ňou inšpirovať. Preplav sa životnými zmenami s vodou Natura. Prírodná pramenitá voda. Navyše v recyklovanej PET fľaši. Zmena je život. Natura.“
Scéna č.1: Mama vyprevádza syna do školy. Nasleduje záber, kedy syn kráča po chodbe školy v sprievode učiteľky, napije sa z fľaše vody Natura.
Scéna č. 2: Muž a žena sedia v aute. Žena vystúpi z auta a nasleduje záber ako odchádza. Záber sa presúva na schodisko domu, z ktorého sťahujú sedačku.
Scéna č. 3: Záber na muža, ktorý sa znova učí chodiť.
Scéna č. 4: Záber na aulu, v ktorej promujú študenti. Žena objíma jednu zo študentiek a tešia sa zo svojich úspechov.
Scéna č. 5: Záber na tehotnú ženu, ktorá je v zimnej záhrade a stará sa o kvety.
Scéna č. 6: Záber na krajinu a rieku, ktorá tečie.
Scéna č. 7: Záber na dve ženy, ktoré nastupujú spoločne do električky. Jedna žena má na sebe oblečené biele šaty, druhá je oblečená v tmavom kostýme. Nasleduje záber, ako obe ženy sedia v električke, držia sa za ruky a usmievajú sa na seba.
Scéna č. 8: Záber na ženu a muža, ktorí sedia za klavírom a hrajú na ňom.
Scéna č. 9: Záber na tanečníčku, ktorá po tanci pije vodu Natura z fľaše.
Scéna č. 10: Záber na produkt – fľašu minerálnej vody Natura na pozadí krajiny. V obraze je text v znení: „Zmena je život; Vyskúšaj pramenitú vodu.“ V obraze je logo Natura a v spodnej časti informácia: „2024 The Coca-Cola Company“.

III. Pôsobnosť Protokolu
5. Šíriteľ je stranou Protokolu podľa § 2 ods. 3 písm. a) Protokolu, preto je daná personálna pôsobnosť Protokolu.
6. Protokol sa vzťahuje na komunikát šírený v televíznom vysielaní, ktorý je mediálnou komerčnou komunikáciou. Je nepochybné, že posudzovaný komunikát má formu reklamného oznamu, preto je daná vecná pôsobnosť Protokolu.
7. Predmetná reklama sa šírila prostredníctvom televízneho vysielania šíriteľa na území Slovenskej republiky, preto je daná teritoriálna pôsobnosť Protokolu.
8. K šíreniu predmetnej reklamy došlo po dni, v ktorom sa stal podľa § 33 ods. 1 Protokol záväzný voči šíriteľovi, čím je daná aj časová pôsobnosť Protokolu.

IV. Východiská posudzovania reklamy
9. Protokol v súlade s jeho účelom nadväzuje predovšetkým na čl. 25 Kódexu (odsek 3 preambuly Protokolu), ktorého podstatou je zabrániť šíreniu reklamy, pokiaľ je potenciálne v rozpore so zákonom. Protokol preto vychádza zo zákonných ustanovení právneho poriadku Slovenskej republiky regulujúcich mediálnu komerčnú komunikáciu v televíznom vysielaní, rozhlasovom vysielaní a v audiovizuálnych mediálnych službách na požiadanie (odsek 6 preambuly Protokolu).
10. V nadväznosti na to aj Komisia priamo či prostredníctvom svojho Senátu posudzuje šírenie reklamy v rámci etických pravidiel Protokolu recipujúcich ustanovenia Zákona regulujúce šírenie reklamy tak, že pri posudzovaní súladu s pravidlami Protokolu vychádza z toho, či môže šírená reklama obstáť popri ustanoveniach Zákona, ktoré Protokol recipuje.
11. Na rozdiel od ustanovení vlastného Kódexu sú pravidlá Protokolu upravujúce šírenie reklamy (mediálnej komerčnej komunikácie) len také prísne, aké prísne sú ustanovenia Zákona, ktoré sa do pravidiel Protokolu recipovali.
12. Preto pokiaľ by reklama mohla obstáť popri norme ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom, môže obstáť aj popri pravidle Protokolu, do ktorého sa predmetná norma recipovala.

V. Predmet sťažnosti z pohľadu pravidiel Protokolu
13. Mediálna komerčná komunikácia (t. j. aj reklamný oznam, o aký ide v tomto prípade) nesmie podľa § 5 ods. 1 písm. a) a b) Protokolu „porušovať slobodu a rovnosť v dôstojnosti a právach ľudí“, ani „obsahovať a podporovať diskrimináciu na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, majetku, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, narodenia, národného alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, štátnej príslušnosti, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine.“
14. Reklamný oznam musí byť podľa § 6 ods. 5 písm. b) Protokolu slušný.
15. Podľa § 7 ods. 1 Protokolu reklamu, ktorá môže narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých, sú povinní vysielateľ a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie sprístupniť iba takým spôsobom, aby maloletí nemohli takéto programy alebo iné zložky programovej služby alebo audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie za bežných okolností počuť ani vidieť, napríklad zaradením do vysielania v čase od 22.00 h do 6.00 h

VI. Stanovisko šíriteľa k predmetu sťažnosti
16. Šíriteľ bol dňa 9. 5. 2024 vyzvaný, aby sa k šíreniu reklamy, ktorá je predmetom sťažnosti, vyjadril v lehote piatich pracovných dní, t. j. do 16.5.2024.
17. Šíriteľ poskytol prostredníctvom svojho právneho zástupcu Komisii vyjadrenie dňa 16.5.2024, v ktorom o. i. uvádza: „k uvedenému si dovoľujeme poukázať na skutočnosť, že reklamný oznam neobsahuje žiadne scény, ktoré by svojím charakterom mohli napĺňať kritériá nevhodnosti pre akúkoľvek skupinu maloletých divákov a namietaný lesbický pár, ktorý sa mal podľa sťažovateľa v reklamnom ozname nachádzať, nie je možné s určitosťou identifikovať. Keďže reklamný oznam neobsahuje žiadne scény, ktoré by boli spôsobilé narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých, nie je dôvod k časovému obmedzeniu vysielania reklamného oznamu a reklamný oznam je možné vysielať aj v čase prístupnom maloletým divákom. Etický kódex reklamnej praxe, jeho Opčný protokol a ani zákon č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) navyše neobsahuje žiadne ustanovenie, ktoré by bolo možné subsumovať zákaz vysielať reklamný oznam so zobrazením páru rovnakého pohlavia. Z uvedených dôvodov máme za to, že Vysielateľ nebol povinný zabezpečiť, aby maloletí nemohli tento reklamný oznam za bežných okolností počuť ani vidieť a že predmetný reklamný oznam je vhodný pre všetky vekové skupiny maloletých, a preto nie je dôvod k časovému obmedzeniu vysielania reklamného oznamu. So zreteľom ba uvedené si dovoľujeme uviesť, že podľa nášho názoru odvysielaním predmetného reklamného oznamu nedošlo k porušeniu žiadnych ustanovení vyplývajúcich z Etického kódexu reklamnej praxe a jeho Opčného protokolu.

VII. Predbežné posúdenie
18. Predbežné posúdenie sa uskutočnilo dňa 30. 05. 2024 trojčlenným Senátom v súlade s § 24 Protokolu.
19. Po predbežnom posúdení dospel senát k záveru, ktorý je vyjadrený vo výroku tohto nálezu.
20. Záver predbežného posúdenia bol dňa 19.6.2024 oznámený šíriteľovi, ktorý v lehote na námietky vyjadril so závermi posúdenia súhlas nasledovne: „vysielateľ v plnom rozsahu súhlasí s návrhom arbitrážneho nálezu zo dňa 19.06.2024, že šírenie televízneho reklamného oznamu: „Minerálna voda Natura – zmena je život“ v televíznom vysielaní TV JOJ, PLUS, WAU, Prima PLUS, JOJ ŠPORT, JOJ SVET, strany Protokolu – vysielateľa televíznej programovej služby spoločnosti MAC TV s r. o., Bratislava, neporušuje pravidlá Protokolu, vrátane pravidiel doň recipovaných zo Zákona“.

VIII. Názor Komisie
21. Reklamný oznam pracuje s motívom životných zmien, ktoré prezentuje v rámci deja reklamy v kontexte viacerých scén. Situácie, ktoré sú zobrazené počas deja reklamy sú obvyklé a zachytávajú normálne aktivity, vrátane správania účastníkov, s ktorými sa ľudia môžu stretnúť počas svojho života – vyprevádzania dieťaťa do školy, rozchod, nové začiatky, tanec a pod. Forma spracovania reklamného oznamu a jeho obrazová časť neobsahujú vyobrazenia, ktoré by boli neslušné či inak v rozpore so všeobecnými normami slušnosti a mravnosti. V obraze nie je zachytené konanie či správanie, ktoré by bolo možné vyhodnotiť ako neslušné, poburujúce či vulgárne.
22. Vo vzťahu k námietke sťažovateľky ohľadom scény, v ktorej sú zachytené dve ženy, táto je využitá v kontexte posolstva reklamy a celkovej dejovej línie spotu, ktorý pracuje s motívom životných zmien. Zobrazenie žien v rámci predmetnej scény, vrátane ich konania a prezentácie nie je neslušné, či vulgárne a ani neobsahuje prvky, ktoré by bolo možné považovať za v rozpore so všeobecnými normami mravnosti, či slušnosti a na základe ktorých by bolo možné vyhodnotiť aj predmetný reklamný oznam ako neslušný. Senát je preto toho názoru, že uvedená obrazová zložka reklamy nie je neslušná a jej použitie v rámci predmetného reklamného oznamu je súladné s § 6 ods. 5 písm. b) Protokolu.
23. Z hľadiska celkovej dĺžky spotu je dĺžka namietanej scény, v ktorej sú zobrazené dve ženy v dĺžke niekoľkých sekúnd, a teda minoritná, pričom z tohto zobrazenia nie je možné jednoznačne interpretovať ani okolnosti za akých sú vyobrazené; táto životná situácia prezentuje šťastie na základe vzťahu dvoch žien. Komisia má zároveň za to, že ak by aj reklama bola jednoznačne interpretovateľná spôsobom, že uvedená scéna zobrazuje pár rovnakého pohlavia na svadobnej ceste, túto skutočnosť nemožno považovať za takú, ktorá by mala v predmetnom prípade vplyv na iné posúdenie reklamy v kontexte jej slušnosti, resp. na vyhodnotenie reklamy ako neslušnej. Súčasťou nediskriminačného prístupu k menšinám je aj všeobecná akceptácia mravnosti a slušnosti toho, čo je mravné a slušné vo väčšine. Opak by práve znamenal diskriminačný prístup, ktorý nie je v súlade s právom na ľudskú dôstojnosť. Správanie sa, ktoré je ako mravné a slušné tolerované u sexuálnej väčšiny, musí byť posudzované rovnako, teda ako mravné a slušné, aj u menšiny. Opačný prístup by znamenal práve diskrimináciu, čo by nebolo v súlade s § 5 ods. 1 Protokolu. Z rovnakého dôvodu tak nemohlo dôjsť ani k porušeniu § 6 ods. 5 písm. b) Protokolu.
24. Vo vzťahu k požiadavkám na obsah reklamy a ochranu maloletých všeobecne reklamu, ktorá môže narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých, sú povinní vysielateľ a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie sprístupniť iba takým spôsobom, aby maloletí nemohli takéto programy alebo iné zložky programovej služby alebo audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie za bežných okolností počuť ani vidieť, napríklad zaradením do vysielania v čase od 22.00 h do 6.00 h (§ 7 ods. 1). Predmetný reklamný oznam neobsahuje obrazové, zvukové ani textové výrazové prostriedky, ktoré by mohli narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých. Posudzovaná reklama neobsahuje ani pornografiu, či hrubé neodôvodnené násilie. Senát je preto toho názoru, že reklamný oznam nedosahuje žiadny nevhodný obsah, ktorý by ho vylučoval z vysielania bez ohľadu na čas vysielania.

IX. Záver posúdenia predmetu sťažnosti
25. Na základe vyššie uvedeného Senát na svojom zasadnutí dňa 30. 05. 2024 v súlade s § 131 ods. 1 Zákona rozhodol, že šírenie posudzovaného televízneho reklamného oznamu „Natura – zmena je život“ v televíznom vysielaní TV JOJ, PLUS, WAU, Prima PLUS, JOJ ŠPORT, JOJ SVET, strany Protokolu – vysielateľa televíznej programovej služby spoločnosti MAC TV s r. o., Bratislava – neporušuje pravidlá Protokolu vrátane pravidiel recipovaných doň zo Zákona a posudzovaná sťažnosť nie je opodstatnená. V súlade s § 130 ods. 1 Zákona je platný arbitrážny nález rozhodnutím vo veci.

Poučenie
Šíriteľ alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, ak zaplatia poplatok a zároveň
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku, pravidlo štvrtej časti Protokolu alebo iné pravidlo Kódexu (resp. Protokolu), ktorého porušenie predpokladá preskúmanie nálezu,
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie, resp. senátu.
Poplatok spojený s prieskumom nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu, resp. číslo prvej sťažnosti v záhlaví.
V Bratislave dňa 19.06.2024

Mária Tóthová Šimčáková v.r.
predsedníčka Komisie

Scroll to Top